Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Lydia63 » 02 aug 2021 14:38

Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Uiteraard niet!
De stad is 'n vrouwelijk voornaam woord, dus het gaat over de stad Babylon.

Wie is deze vrouwelijke macht?

Vele christelijken theologen verwijzen naar de stad Jeruzalem als zijnde de stad Babylon.
Volgens deze is het Openbaringen geschrift 'n puur joods geschrift, en kan dit enkel begrepen worden vanuit joods denken.

Dus volgens deze moet het over Jeruzalem gaan, wat ik niet geloof in de gehele context van de Bijbel.


Ik citeer:

Opb 17:18 En de vrouw die u hebt gezien, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde. (TELOS)

De vrouw is bekleed en versierd, de stad die zij voorstelt, eveneens.

Opb 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. (TELOS)

Opb 18:16 en zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels; want in één uur is die zo grote rijkdom verwoest. (TELOS)

De beschrijving van haar ondergang, met woorden als 'gevallen, gevallen' en 'woonplaats' (Opb. 18:2) duidt op een woonplaats.

Opb 18:2 En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. (TELOS)

Grote stad
Het Babylon van de eindtijd is een stad, een grote stad. Voor de mensen is zij bovenal een grote stad, niet in de eerste plaats een hoer, zoals zij dat kennelijk in geestelijk opzicht is.

Opb 14:8 En een andere, een tweede engel volgde en zei: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij alle naties heeft laten drinken. (TELOS)

Opb 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. (TELOS)

Opb 17:18 En de vrouw die u hebt gezien, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde. (TELOS)

Opb 18:2 En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. (TELOS)

De koningen van de aarde spreken van "de grote stad, Babylon".

Opb 18:10 terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in een uur is uw oordeel gekomen. (TELOS)

De kooplieden van de aarde laten zich in gelijke bewoordingen uit:

Opb 18:16 en zeggen: Wee, wee, de grote stad, ... want in één uur is die zo grote rijkdom verwoest. (TELOS)

De mensen op zee zeggen zelfs "Welke stad was aan die grote stad gelijk?"

Opb 18:17 En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan Opb 18:18 en terwijl zij de rook van haar brand zagen, riepen zij de woorden: Welke [stad] was aan die grote stad gelijk? (...) Opb 18:19 ... Wee, wee de grote stad, ....(TELOS)

De stad was dus (in hun ogen) een unieke stad. Ook een engel spreekt van "de grote stad Babylon".

Opb 18:21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden. (TELOS)

Vergelijk:

Da 4:30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid! (SV)

Sterke stad
De grote stad Babylon is ook een sterke stad.

Opb 18:10 terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in één uur is uw oordeel gekomen. (TELOS)
https://www.christipedia.nl/wiki/Babylon_(hoer)
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
pindas83
Majoor
Majoor
Berichten: 1845
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor pindas83 » 02 aug 2021 19:33

Met de bruid van Christus wordt de Gemeente van alle tijden en plaatsen bedoeld, dus zou het logisch zijn dat ‘de hoer van Babylon’ een valse gemeente, of kerk zo je wil, van ‘gelovigen’ zou zijn.
De reformatoren zoals Calvijn en Luther wezen de Roomse Kerk aan als zodanig.
Weliswaar was het natuurlijk een heel andere tijd waarin ketters werden vervolgd en op de brandstapel belanden vanwege hun afvalligheid, maar vanuit de bijbel (m.n Daniel / Openbaringen) is het wel te beargumenteren.

Nu zoek ik niet de confrontatie met RK-ers onder ons hoor. Daar zitten ook onze broeders en zusters gewoon tussen.

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 701
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor BladeStraight » 02 aug 2021 19:49

Gezien de tijd is het vrij aannemelijk dat Rome wordt bedoeld. De kanttekeningen zijn er ook duidelijk over (en inderdaad, de kanttekeningen zien ook een link naar het pausschap als zijnde de antichrist):

Dat door deze vrouw de stad Rome met haar heerschappij wordt verstaan, blijkt uit de gehele beschrijving die hierna volgt; inzonderheid uit Openb. 17:5, waar zij het grote Babylon wordt genoemd, namelijk geestelijk verstaan, gelijk Openb. 14:8, en Openb. 16:19, en uit het volgende Openb. 17:9, waardoor den engel verklaard wordt, dat de zeven hoofden van dit beest, waar de vrouw op zat, zijn zeven bergen; en uit Openb. 17:18, waar uitdrukkelijk wordt gezegd, dat deze vrouw is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde, hetwelk op Rome alleen past. Dit is zo klaar, dat niet alleen de voornaamste oudvaders, en al de gereformeerde leraars het daarin eens zijn, maar ook zelfs vele pausgezinde uitleggers. Doch deze laatsten drijven, om het antichristendom van hun paus en pausdom te weren, dat dit van de stad en heerschappij van Rome moet verstaan worden, alleen terwijl zij onder het gebied der heidense keizers is geweest, en de christenen heeft vervolgd. Namelijk omtrent 300 jaren na Christus' geboorte, tot de tijden van keizer Constantijn toe. Maar deze worden uit het vervolg van deze twee hoofdstukken gemakkelijk wederlegd; ten eerste, omdat het heidense Rome andere koningen en volken, die zij onder zich heeft gebracht, niet placht haar eigen afgoderij op te dringen, maar haar gewone bijgelovigheid te laten volgen, zelfs ook den Joden hun eigen godsdienst gelaten, totdat zij tegen hen zijn opgestaan. Daar deze vrouw met den kelk harer hoererij, dat is, afgoderij, alle koningen en volken dronken maakt; ten tweede kan op het heidense Rome niet gepast worden, hetgeen Openb. 17:12 wordt gezegd, dat de tien koningen die hunne macht het beest hebben gegeven, op een uur hun macht ontvangen hebben met het beest, aangezien de oude Romeinen degenen die zij onder hun gebied hebben gebracht, allengskens van tijd tot tijd met geweld zich hebben onderworpen, en niet door de onderlinge bewilligign en samenspanning; ten derde, omdat het beest en deze vrouw die daarop zit, dat is, de antichrist en de stad Rome hier gedurig tezamen worden gevoegd, daar het heidense Rome, zo lang het heidens is geweest, eigenlijk de stoel van den antichrist niet is geweest, maar is die later eerst geworden; en daarom wordt gezegd dat het beest zou opkomen uit den afgrond en daarna ten verderve gaan; eindelijk, omdat de droevige en voorbeeldelijke ondergang van deze stad Babylon, waarvan Openb. 18 in het brede spreekt, niet kan verstaan worden van het heidense Rome, overmits dit nimmer zulks is overkomen, zolang het heidens is geweest; maar is daarna over de honderd jaren onder de christelijke keizers in goeden stand geweest, gelijk uit de geschiedenis blijkt. Het is wel waar, dat het daarna door de Gothen, Wandalen en anderen is ingenomen en vernietigd, maar is kort daarna wederom tot zijn vorigen stand gebracht, en duurt nog. Daar het openbaar is, dat de ondergang van dit Babylon, waarvan in Openb. 18 gesproken wordt, nimmermeer zal eindigen, gelijk Openb. 18:2,21, wordt betuigd. Dit is zo klaar, dat enige pausgezinde uitleggers zelf bekennen, dat hetgeen hier en in Openb. 18 geprofeteerd wordt moet verstaan worden van de tegenwoordige stad Rome; maar om het antichristendom van zich te weren, versieren zij een ander gedichtsel, namelijk dat een weinig vóór het einde der wereld tien heidense koningen, men weet niet uit welken hoek der wereld, zullen komen, en met den antichrist uit den stam van Dan samenspannen, en de gehele wereld innemen, den paus van Rome verjagen en den antichrist in zijn plaats stellen, en hun heidense afgoderij allen volken opdringen, en dit alles in drie en een half jaar vóór het einde der wereld, en Rome met al haar rijkdom verbranden, en dan nog daarover rouw bedrijven, enz., hetwelk voor deze ook is wederlegd, en tegen alle menselijk oordeel en reden strijdt; gelijk de volgende verklaring ook genoegzaam zal uitwijzen.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Lydia63 » 03 aug 2021 12:08

pindas83 schreef:Met de bruid van Christus wordt de Gemeente van alle tijden en plaatsen bedoeld, dus zou het logisch zijn dat ‘de hoer van Babylon’ een valse gemeente, of kerk zo je wil, van ‘gelovigen’ zou zijn.
De reformatoren zoals Calvijn en Luther wezen de Roomse Kerk aan als zodanig.
Weliswaar was het natuurlijk een heel andere tijd waarin ketters werden vervolgd en op de brandstapel belanden vanwege hun afvalligheid, maar vanuit de bijbel (m.n Daniel / Openbaringen) is het wel te beargumenteren.

Nu zoek ik niet de confrontatie met RK-ers onder ons hoor. Daar zitten ook onze broeders en zusters gewoon tussen.


Ik zoek ook geen confrontatie, echt niet integendeel, maar het klopt wat jij zegt:
Satan heeft al vanaf het begin der mensheid verwarring willen zaaien, vanwege deze allereerste Bijbelse profetie:

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Om verwarring te zaaien zie je in allerlei religies het "moeder-kind" gebeuren en afgodendiensten terug, vanaf Babel tot Rome.

De Maria verering, in de kerk van Rome lijkt daar precies op.

https://www.goddienen.nu/afgoden-dienen ... naar-rome/
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Lydia63 » 03 aug 2021 12:20

BladeStraight schreef:Gezien de tijd is het vrij aannemelijk dat Rome wordt bedoeld. De kanttekeningen zijn er ook duidelijk over (en inderdaad, de kanttekeningen zien ook een link naar het pausschap als zijnde de antichrist):


Ik denk dat we de huidige Paus heel goed in de gaten moeten houden, zelden heeft hij het over christenen die vervolgd worden, maar onderhandeld wel graag als politiek afgezant, in de naam van Jezus Christus met de grote der aarde.
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Lydia63 » 03 aug 2021 12:42

Openbaring 17: 9

De vrouw op het beest

9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit..

10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1297
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor hans0166 » 03 aug 2021 18:52

Lydia63 schreef:Ik denk dat we de huidige Paus heel goed in de gaten moeten houden, zelden heeft hij het over christenen die vervolgd worden, maar onderhandeld wel graag als politiek afgezant, in de naam van Jezus Christus met de grote der aarde.


als er eentje bezig is met Christenen, vluchtelingen e.d ( wie ging er in z'n eentje naar Lampedusa?... geen Rutte of Merkel...
Dat hij zich met politiek bezig houdt is een deel van zijn functie, hij is naast religieus leider van de RK ook staatshoofd. was je wellicht even ontgaan in je blinde haat.

en je zoekt geen confrontatie zeg je?... ik zeg je, je geniet ervan, het spat gewoon van je posts af. Zodra iemand tegen je ingaat will je topics sluiten, moet je eens kijken welke vuiligheid je nu weer bij iemand in de schoenen probeert te schuiven.
De Apocalyps gaat over het Keizerrijk Rome, niet het Rome van de latere eeuwen.

Gebruikersavatar
Prisma23
Luitenant
Luitenant
Berichten: 569
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29
Locatie: Republiek der Verenigde Nederlanden

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Prisma23 » 04 aug 2021 10:46

In de tijd dat het boek Openbaringen geschreven werd was Rome het politieke centrum van de toen bij de schrijver bekende wereld. Maar om dit in verband te brengen met de Katholiek kerk is natuurlijk onzin want de Katholieke kerk zoals wij die nu kennen bestond toen helemaal niet.

De tip van Lydia83 "de Paus goed in de gaten houden" deel ik geheel. Iets als de encycliek "Laudato Si" over de omgang met de schepping (ons gemeenschappelijke huis) is wat mij betreft verplichte kost voor iedere christen. Binnen de protestante traditie is dit hoge niveau van schriftuurlijke beschouwingen over de schepping nog niet tot wasdom gekomen.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/inde ... 0&doc=5000

Breuk
Verkenner
Verkenner
Berichten: 15
Lid geworden op: 30 aug 2019 14:44

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Breuk » 04 aug 2021 11:10

Prisma23 schreef:In de tijd dat het boek Openbaringen geschreven werd was Rome het politieke centrum van de toen bij de schrijver bekende wereld. Maar om dit in verband te brengen met de Katholiek kerk is natuurlijk onzin want de Katholieke kerk zoals wij die nu kennen bestond toen helemaal niet.

De tip van Lydia83 "de Paus goed in de gaten houden" deel ik geheel. Iets als de encycliek "Laudato Si" over de omgang met de schepping (ons gemeenschappelijke huis) is wat mij betreft verplichte kost voor iedere christen. Binnen de protestante traditie is dit hoge niveau van schriftuurlijke beschouwingen over de schepping nog niet tot wasdom gekomen.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/inde ... 0&doc=5000


Ik begin (wellicht wat laat) me ook steeds meer te realiseren wat voor invloed onze levensstijl heeft op deze wereld.
In het Christendom hebben we genoeg te vertellen over ethische kwesties, maar over consumentisme, hoor je weinig.

Onze ongelovige buren, inmiddels (moeder en 2 dochters) allemaal vegetarisch (op de buurman na), en dan ga ik als Christen
vertellen dat ik zo met de wereld begaan ben? Hoe zo ongeloofwaardig.

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Lydia63 » 04 aug 2021 14:15

Prisma23 schreef:In de tijd dat het boek Openbaringen geschreven werd was Rome het politieke centrum van de toen bij de schrijver bekende wereld. Maar om dit in verband te brengen met de Katholiek kerk is natuurlijk onzin want de Katholieke kerk zoals wij die nu kennen bestond toen helemaal niet.


Ik denk niet dat dat onzin is, want de geschiedenis leert ons dat de profetie uit Daniel 2 werkelijkheid is geworden:

zie als men wil deze You tube film , zeker van af min. 40:

https://youtu.be/HHYLBRzfM8I

De RK heeft geregeerd net als het Romeinse Rijk in vele eeuwen en regeert in de naam van Jezus Christus op aarde.
Alsof zij die aanstelling zouden hebben van God.

Slecht God zal 'n koninkrijk oprichten, en niet 'n regering door mensen opgericht Daniel 2: 44
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
irmo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1281
Lid geworden op: 23 aug 2012 19:05
Locatie: Granada, Spanje

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor irmo » 04 aug 2021 14:34

hans0166 schreef:als er eentje bezig is met Christenen, vluchtelingen e.d ( wie ging er in z'n eentje naar Lampedusa?... geen Rutte of Merkel...
Dat hij zich met politiek bezig houdt is een deel van zijn functie, hij is naast religieus leider van de RK ook staatshoofd. was je wellicht even ontgaan in je blinde haat domheid.

en je zoekt geen confrontatie zeg je?... ik zeg je, je geniet ervan, het spat gewoon van je posts af. Zodra iemand tegen je ingaat will je topics sluiten, moet je eens kijken welke vuiligheid je nu weer bij iemand in de schoenen probeert te schuiven.
De Apocalyps gaat over het Keizerrijk Rome, niet het Rome van de latere eeuwen.


Zo klopt ie weer, denk ik.

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Lydia63 » 04 aug 2021 14:40

irmo schreef:Zo klopt ie weer, denk ik.


Misschien vind je dit interessant om te lezen Imro ?

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-paus-fr ... gle.com%2F
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 701
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor BladeStraight » 04 aug 2021 16:25

Prisma23 schreef:In de tijd dat het boek Openbaringen geschreven werd was Rome het politieke centrum van de toen bij de schrijver bekende wereld. Maar om dit in verband te brengen met de Katholiek kerk is natuurlijk onzin want de Katholieke kerk zoals wij die nu kennen bestond toen helemaal niet.


Toch heeft Openbaring ook een voorspellend karakter. In de tijd van de reformatie was de Katholieke kerk totaal anders dan nu, en was het zeker een macht die de waarheid geweld aan deed, ware gelovigen vervolgde etc., in lijn met wat Openbaring verteld over Babylon.

Echter, hebben velen de vreemde neiging om alle profetieën te betrekken op precies de tijd waarin ze zelf leven. Alle profetieën over Israël worden bijvoorbeeld in het licht van het Israëlisch-Palestijns conflict en de seculiere staat Israël gezien, wat volgens mij een grote misvatting is. Zo ook met de Katholieke kerk. De huidige Katholieke kerk vervolgt geen protestanten meer. Ja, op een aantal punten is er nog steeds een groot verschil met de reformatorische (en Bijbelse) lijn, maar dat is iets volstrekt anders. Ik ben het met Hans eens dat de huidige Paus in veel opzichten tot lering zou moeten dienen, ook voor Protestanten.

Het lijkt me verstandiger de antichrist te zien als een macht, de macht van de Wereld tegen Christus. Dat kan de fysieke vorm aannemen van het Romeinse rijk, van het Pausschap, of van seculiere overheden.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

Gebruikersavatar
Prisma23
Luitenant
Luitenant
Berichten: 569
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29
Locatie: Republiek der Verenigde Nederlanden

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor Prisma23 » 04 aug 2021 17:00

BladeStraight schreef:Toch heeft Openbaring ook een voorspellend karakter. In de tijd van de reformatie was de Katholieke kerk totaal anders dan nu, en was het zeker een macht die de waarheid geweld aan deed, ware gelovigen vervolgde etc., in lijn met wat Openbaring verteld over Babylon.

Echter, hebben velen de vreemde neiging om alle profetieën te betrekken op precies de tijd waarin ze zelf leven. Alle profetieën over Israël worden bijvoorbeeld in het licht van het Israëlisch-Palestijns conflict en de seculiere staat Israël gezien, wat volgens mij een grote misvatting is. Zo ook met de Katholieke kerk. De huidige Katholieke kerk vervolgt geen protestanten meer. Ja, op een aantal punten is er nog steeds een groot verschil met de reformatorische (en Bijbelse) lijn, maar dat is iets volstrekt anders. Ik ben het met Hans eens dat de huidige Paus in veel opzichten tot lering zou moeten dienen, ook voor Protestanten.

Het lijkt me verstandiger de antichrist te zien als een macht, de macht van de Wereld tegen Christus. Dat kan de fysieke vorm aannemen van het Romeinse rijk, van het Pausschap, of van seculiere overheden.


Het boek Openbaringen heeft zeker een voorspellend karakter maar om "Babylon de Hoer" zo maar gelijk te stellen met de Katholieke kerk is mij veel te kort door de bocht. De verlichting, het materialisme, het communisme, het fascisme, het kapitalisme, de Verenigende Naties, de New Age beweging, de biogenetica, het consumentisme en vele anderen zijn ook mogelijk kandidaten.

Gebruikersavatar
irmo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1281
Lid geworden op: 23 aug 2012 19:05
Locatie: Granada, Spanje

Re: Babylon de Hoer, is dit 'n vrouw?

Berichtdoor irmo » 04 aug 2021 18:10

Lydia63 schreef:Misschien vind je dit interessant om te lezen Imro ?

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-paus-fr ... gle.com%2F


Nou. Ik heb het gelezen. Een middelmatige journalist met een oppervlakkige en ook nog een onjuiste mening. En nu, wat wil je nu dat ik doe? Net als wat Prisma zegt, je gaat veel te kort door de bocht, en ik heb niet het gevoel dat je echt begrijpt wat je hier schrijft...


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast