De man is het hoofd van de vrouw

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 968
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Jesaja40 » 23 feb 2024 15:56

Yada citeert:

Toch maakt de Heere Zijn Woord ook wél waar. Christenen uit de heidenen hebben het Joodse volk soms wél tot jaloersheid verwekt. Maar niet die positieve jaloersheid. Maar die andere jaloersheid. Ze ergerden er zich aan dat die onreine heidenen zomaar deel kregen met dat rechtvaardige volk. Zoals de Heere verteld in die gelijkenis van de arbeiders:


Is dat zo beste Yada?

De gelijkenis die u aanhaalt wordt wel jaloersheid genoemd. Maar dat is niet de intentie van deze gelijkenis. De intentie van deze gelijkenis is dat het hier gaat om de dagelijkse behoefte van daggelders. Ook zij hebben hun verplichtingen naar hun gezinnen. Om dat te illustreren maakt onze Messias gebruik van een aloud beeld uit onze geschiedenis. Toen wij als volk, inclusief de gojim door de woestijn trokken kregen wij op de 1e dag tot de 6e dag van de week hemels manna.

Het volk en de gojim mocht dat oprapen. Het was hun voedsel. Zo fijntjes tussen de regels door lezen we: wie veel opnam hield niet over en wie weinig opnam kwam niet tekort. Dat het het Bijbelse principe. Mijn Joodse broertjes en zusjes in die tijd begrepen het voorbeeld heel goed. Het was de zorgende hand van de Eeuwige. Wat was de hint naar de werkgevers: zoals de Eeuwige toen voor jullie en de gojim zorgde moeten jullie ook zorgen voor jullie dagloners.

En wij hadden, door onze eigen stomme schuld, behoorlijk wat Romeinse gojim in ons land die ons zeer wreed onderdrukten. Velen onder ons kenden de schriften aangaande de gojim bij de inwijding van de tempel. Onze voormalige leiders moeten dealen met de Romeinse overheersers. Ook daarin faalden wij, in die zin, verzorg je vijanden dan zal je vurige kolen op hen laden. (Zie Elisa met de vurige engelen rondom hem in Samaria)
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4560
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor naamloos » 23 feb 2024 16:33

Het lijkt me dat voor dit onderwerp beter een nieuw topic aangemaakt kan worden.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

KR38
Verkenner
Verkenner
Berichten: 12
Lid geworden op: 19 aug 2023 14:43

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor KR38 » 21 apr 2024 18:35

Yada wat zou ik graag jouw tegen argumenten lezen van alles wat nog open staat aan jouw geschreven.
Je kan mooi schrijven. Het geeft niet als het lang is dat vindt ik juist fijn want dan snap ik het beter.
Er zijn wat vragen bij mij gerezen en ik hoor graag wat jij daar op kan zeggen.

Gebruikersavatar
Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 114
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 22 apr 2024 18:55

KR38 schreef:Yada wat zou ik graag jouw tegen argumenten lezen van alles wat nog open staat aan jouw geschreven.
Je kan mooi schrijven. Het geeft niet als het lang is dat vindt ik juist fijn want dan snap ik het beter.
Er zijn wat vragen bij mij gerezen en ik hoor graag wat jij daar op kan zeggen.
Kun je wat voorbeelden geven waar je antwoord op zou willen? Of je eigen vragen hier neerzetten? Anders zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik zie nog een vraag van Jesaja40 die off topic is... toch hoop ik er op te antwoorden. Zo leer ik er zelf ook meer van.
..En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats..

Gebruikersavatar
Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 114
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 22 apr 2024 19:04

Jesaja40 schreef:Yada citeert:Is dat zo beste Yada?

De gelijkenis die u aanhaalt wordt wel jaloersheid genoemd. Maar dat is niet de intentie van deze gelijkenis. De intentie van deze gelijkenis is dat het hier gaat om de dagelijkse behoefte van daggelders. Ook zij hebben hun verplichtingen naar hun gezinnen. Om dat te illustreren maakt onze Messias gebruik van een aloud beeld uit onze geschiedenis. Toen wij als volk, inclusief de gojim door de woestijn trokken kregen wij op de 1e dag tot de 6e dag van de week hemels manna.

Het volk en de gojim mocht dat oprapen. Het was hun voedsel. Zo fijntjes tussen de regels door lezen we: wie veel opnam hield niet over en wie weinig opnam kwam niet tekort. Dat het het Bijbelse principe. Mijn Joodse broertjes en zusjes in die tijd begrepen het voorbeeld heel goed. Het was de zorgende hand van de Eeuwige. Wat was de hint naar de werkgevers: zoals de Eeuwige toen voor jullie en de gojim zorgde moeten jullie ook zorgen voor jullie dagloners.

En wij hadden, door onze eigen stomme schuld, behoorlijk wat Romeinse gojim in ons land die ons zeer wreed onderdrukten. Velen onder ons kenden de schriften aangaande de gojim bij de inwijding van de tempel. Onze voormalige leiders moeten dealen met de Romeinse overheersers. Ook daarin faalden wij, in die zin, verzorg je vijanden dan zal je vurige kolen op hen laden. (Zie Elisa met de vurige engelen rondom hem in Samaria)
:D Ow... aparte uitleg... nooit eerder gehoord. Mooi om erbij te bewaren.

Maar Yeshua Zelf geeft al de uitleg dus die is eerst...:
WANT het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen ledigstaande op de markt. En hij zeide tot dezelve: Gaat gij ook heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledigstaande en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig? Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En als zij kwamen die te elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij eenieder een penning. En de eersten komende, meenden dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning. En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes, Zeggende: Deze laatsten hebben één uur gearbeid, en gij hebt hen ons gelijkgemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Daarom schreef ik er onder dat de Heere het ook weer zal omkeren. Als er gemurmureerd wordt omdat er 'eersten' zijn zal de Heere het weer omkeren. (Romeinen 11) En op zoveel vlakken meer toepasbaar... (In elke gemeente. Als het gaat om bevinding, een lange weg of niet of als het gaat om arbeid in de gemeente... Of tegen een contract wat je zelf ondertekend hebt. Of dus op Jood en heiden zoals in Rom. 11... wij hebben langer gearbeidt...)

U noemt terecht de illustratie van het manna in de woestijn. murmureren + murmureren + murmureren. Over datzelfde Manna zegt Yeshua:
Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien en U geloven? Wat werkt Gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel, maar Mijn Vader geeft u het ware Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood Dat uit den hemel nedergedaald is. En zij zeiden: Is Deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Er is geschreven in de Profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. Niet dat iemand den Vader gezien heeft dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het Brood Dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete en niet sterve. Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons Deze Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij dat gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft en Ik leef door den Vader, alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. Dit is het Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven; die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapérnaüm.


Hier hoort Hebreeën 4 bij, ja. Dat verwijst naar de woestijnreis. Allemaal hetzelfde loon. Zijn rust. Niet ons eigen loon. Maar het loon van onze Hogepriester.
Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
En zie, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
Ja, er zal verschil zijn, 5 steden/10 steden, 30- 60- of 100voud. En toch allemaal delen in hetzelfde Loon. Ik ben Uw Loon zeer groot. Zoals de illustratie van het Manna in de woestijn: "wie veel opnam hield niet over en wie weinig opnam kwam niet tekort."
..En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats..

Gebruikersavatar
Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 114
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 23 apr 2024 17:48

Ah, ik zie nog iets dat ik kan beantwoorden.
Tonny schreef: Mijn man is van nature een volger. Ik ben van nature een leider. Moeten wij ons beide in een rol persen, waar we niet in passen, waar we niet gelukkig van worden en waar we niet goed in zijn? Of is het simpelweg puur bijbels dat mijn man de leiding van ons gezin aan mij overgedragen heeft, op basis van de schepping (de vrouw is een hulpe tegenover de man, niet een hulpje die onder hem staat).
Dat de man heerst over zijn vrouw, is tenslotte de situatie die BUITEN het paradijs is ontstaan en moeten we altijd lezen in combinatie met de hoofdstukken ervoor.
De situatie die buiten het paradijs is ontstaan is niet zomaar ontstaan... De HEERE God heeft dit de vrouw opgelegd als straf. Als vloek. Omdat zij eerst gegeten heeft en haar man meegetrokken heeft.
En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de HEERE God tot de slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen; en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.
In het paradijs was het voor Eva haar liefde en vreugde om haar Schepper te gehoorzamen. De moeite en verdriet zit er 'm niet alleen in dat de mannen ook gevallen zijn... Nee, dat zit 'm vooral in het feit dat je vrouwenhart gevallen is en zich niet meer in liefde wil onderwerpen. Paulus, een apostel van Christus (!) schrijft en redeneert aan zijn geestelijke zoon Timotheüs:
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.
Nu kunnen wij (ja, ik ook...) hele mooie argumenten bedenken waarom je nog veel nuttiger voor de Heere zou kunnen zijn wanneer je je 'talenten' gebruikt dan wanneer je Hem zou volgen in het stil en onderdanig zijn en het kinderen baren. (Even algemeen gesproken; zoals de Schrift ook spreekt en daarom soms ook uitzonderingen kan laten zien.) We denken het wéér beter te weten dan Hem. We hebben er zegmaar echt een talent voor om Hem voor de voeten te lopen.

Hoe was het toen de Heere je opzocht in je ellende? Toen Hij jouw Redder in nood was. Heeft Hij toen niet je hart ingenomen? Zei je toen niet: Heere U kunt met mij doen wat U wilt? Ik ben d' Uwe... Toen werd Hij toch je Kapitein/oversten Leidsman? En heeft Hij niet laten zien dat Hij door lijden gehoorzaamheid heeft geleerd? De Heere zegt steeds:
Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij.
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij;
Jezelf verloochenen is jouw natuur, jouw gevoel, wat jouw past ondergeschikt maken aan de wil en wijsheid van de hemelse Bruidegom en gezalfde Koning. (Ik weet niet wat je bedoeld met leiding in het gezin. Want dat is op zich heel goed natuurlijk zolang je man het hoofd blijft.)

Een nieuwe schepping in Christus betekent niet dat Hij je vlees verlost van de vloek. Dat je vlees dan terug mag naar vóór Genesis 3. Zie ook de moordenaars naast Hem aan het kruis (vloekhout). Eerst spotten ze beiden met Hem. Kom er dan vanaf en haal ons er ook vanaf. Tot de ene de andere ging waarschuwen en niet meer vroeg om van het kruis af gehaald te worden maar of dat de Heere aan hem wilde denken in Zijn Koninkrijk. En als de Heere aan jou denkt onder de last van je kruis dan draagt Hij jou en je last. Jokefellow. Hij hing er naast. Het kruis moet je vlees laten sterven. (Je vlees = je 'ik' dat bepaalt van wat goed of kwaad is.) Want: "Wat u ten kwade hebt gedacht dat heeft God ten goede gedacht." Petrus kreeg de belofte dat hij volharde zou in het geloof... tot het einde... Hij zou mogen sterven (ook sterven aan zijn 'ik' 2 Petrus 1: 1-4) voor Christus. Het geloof behouden. De Heere Jezus zei hem: Volg gij Mij! En:
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; (voor het kruis) maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt. (na het kruis)
De Heere spaart Zijn lievelingen niet in dit leven. Lazarus (zijn naam betekent: de HEERE is mijn Hulp (Hebreeën 13)) werd even niet geholpen door Hem. Verdriet bij Zijn andere lievelingen, Martha en Maria. En Jezus weende. Maar Hij deed het allemaal tot verheerlijking van Zijn Vader en zodat er velen geloven zouden dat Hij van de Vader gezonden was. Lazarus werd gezaaid om vruchten te dragen.

Dit nog: Hoorde net een professor zeggen: "In het Hooglied zie je dat de bruid steeds het initatief neemt..." Nou... is dat echt zo? Het initiatief tot wat? " Trek mij dan zullen wij U nalopen..." Ze bidt Hem steeds... En als ze lui wordt dan loopt Hij haar steeds na en lokt haar uit om Hem weer te zoeken en te volgen. Zij loopt haar Bruidegom steeds na omdat ze niet zonder Hem kan. Zijn liefde is Zijn banier over haar. Hij draagt de banier boven 10.000den. Is dat het initiatief nemen wat die professor bedoelde?

Het beeld dat wij van van het aardse huwelijk hebben beïnvloed het beeld wat wij van het geestelijk Huwelijk hebben. En als je leert wat het geestelijk Huwelijk is dan veranderd ook je beeld van het aardse huwelijk. (En soms is het een kip-ei verhaal) De Koning werkt een nieuwe cultuur.
..En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats..

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4560
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor naamloos » 25 apr 2024 12:44

Yada schreef:Kun je wat voorbeelden geven waar je antwoord op zou willen? Of je eigen vragen hier neerzetten? Anders zie ik door de bomen het bos niet meer.

Hé pssst, ik heb ook nog wel wat overgeschoten boompjes voor je, op o.a. pagina 6 di feb 20, 2024 9:47 am. (of komt dat volgend jaar ofzo?)
Geen idee of de vragen van @KR38 daar over gaan natuurlijk, misschien horen we dat nog van hem.
Yada schreef:Jezelf verloochenen is jouw natuur, jouw gevoel, wat jouw past ondergeschikt maken aan de wil en wijsheid van de hemelse Bruidegom en gezalfde Koning. (Ik weet niet wat je bedoeld met leiding in het gezin. Want dat is op zich heel goed natuurlijk zolang je man het hoofd blijft.)

Wat bizar! Net zoiets als dat je iemand uitrust met een koffer vol autogereedschap en hem dan op pad stuurt om daarmee een schilderij te schilderen.
Wat jij zegt lijkt meer op God liefhebben zonder je hart/gevoel en je verstand.
Als je dat zou gebruiken zou je nl. gewoon met je talenten en eigenschappen doen wat daarbij past; maar wél op de manier van Gal. 5, 1 Kor 13.

En nogmaals, voor autoriteit/gezag gebruikt Paulus normaliter een ander woord dan het hier gebruikte woord kephale/hoofd, wat in zijn tijd gebruikt werd voor bron/oorsprong.
"Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus."
Volgens de Bijbel was Christus op een speciale manier betrokken bij de schepping en is hij de bron/oorsprong van Adam.
Adam is de bron/oorsprong van Eva want zij is uit hem voortgekomen.
En God is de bron/oorsprong van Jezus, geboren uit Maria maar ontvangen door de H.G.
(Niet dat ik dat allemaal letterlijk geloof ik ga voor T.E., maar dat terzijde)
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1932
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Pcrtje » 25 apr 2024 14:01

Yada schreef:Kun je wat voorbeelden geven waar je antwoord op zou willen? Of je eigen vragen hier neerzetten? Anders zie ik door de bomen het bos niet meer.
Ik wacht ook nog. Zie je eigen bericht (klik hier) helemaal onderaan.
"Een libelle zweeft over het water..."

Gebruikersavatar
Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 114
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 07 mei 2024 18:00

naamloos schreef:Hé pssst, ik heb ook nog wel wat overgeschoten boompjes voor je, op o.a. pagina 6 di feb 20, 2024 9:47 am. (of komt dat volgend jaar ofzo?)
Geen idee of de vragen van @KR38 daar over gaan natuurlijk, misschien horen we dat nog van hem.
Ik hoop er nog even goed naar te kijken als ik iets meer tijd heb.

naamloos schreef:Wat bizar! Net zoiets als dat je iemand uitrust met een koffer vol autogereedschap en hem dan op pad stuurt om daarmee een schilderij te schilderen.
Naamloosje, wie is Jezus voor jou? Één van de vele humanistische leraren (zoals ik in een ander topic dacht te lezen)? Wat zou je er van zeggen als ik 2 of 3 zinnen uit al jou schrijfsels neem en dan op grond daarvan zeg dat jij een zware oudgergemmer of een white-wash-moslim bent? (En... dat keer op keer vol blijf houden, wat jij daar ook tegenin brengt.) Zou dat jou niet vreselijk frustreren en veel pijn doen? Want dat is een slap aftreksel van wat jij met de Heere Jezus Christus doet. Je pakt een deel van Zijn woorden, geeft er een eigen betekenis aan en de rest negeer je. Hij is niet zomaar één van de leraren die wel iets goeds zegt en die je langs jouw liniaal kunt leggen. Hij is de Zoon van God, Hij ís God en van Zijn Vader gezonden om ons verstand, dat verduisterd is geworden, te verlichten. Ons stenen hart weg nemen en een vlesen (levend) hart te geven. (weer in te nemen met Zijn liefde.) En om ons Zijn gevoel te geven. We hebben inderdaad dat gereedschap nog. We zijn nog mens. Kunnen tot op zekere hoogte nog liefhebben, we kunnen nog voelen en denken. De Heere zegt:
Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden!
Maar we hebben het roer van ons hart uit handen gegeven aan de verleider. Aan de vader van de leugens, de diabolos. Dus we laten onze Schepper niet meer regeren over ons hart, gevoel en verstand. Daarom is ons gereedschap onklaar gemaakt. De Heere Jezus heeft heel erg vaak zegt dat je geen leven in jezelf hebt als dat niet uit Hem komt. Dat je opnieuw geboren moet worden. Een nieuw schepsel moet worden.

naamloos schreef: Wat jij zegt lijkt meer op God liefhebben zonder je hart/gevoel en je verstand.
Als je dat zou gebruiken zou je nl. gewoon met je talenten en eigenschappen doen wat daarbij past; maar wél op de manier van Gal. 5, 1 Kor 13


Dat 'gereedschap', (je hart, gevoel, verstand) is inderdaad precies zo geschapen dat we Hem daarmee konden liefhebben. Maar we hebben het in Genesis 3 ingeruild voor ander gereedschap. Stel je voor dat je voor een baas werkt en hij geeft jou een gloednieuwe prachtige Mercedes Actros L mee mét ruime trailer. Precies geschikt voor de opdracht die je krijgt: Haal een grote lading op in Letland. En je bent nog geen 50 m verder of je komt langs een garage en ziet een prachtige Mercedes-AMG GT Coupé te koop staan. Ach, je kunt de verleiding niet weerstaan en ruilt de ene Mercedes in voor de andere. Maar ja je hebt nog steeds dezelfde grote opdracht van je baas. Die grote lading ophalen in Letland... Hoe ga je dat doen met je AMG GT Coupé? Jij weet waarschijnlijk net zo goed als ik waar dit voorbeeld mank gaat. Maar dit deel is hetzelfde: We zijn goed gemaakt voor deze opdracht maar we zijn niet meer wie we zijn. Nee....! eigenlijk kan ik beter zeggen dat we met Actros en al zijn overgereden naar de jaloerse concurrent van je baas. En dan kun je nog steeds proberen in Letland die vracht op te halen maar je doet het voor de verkeerde...

Er is er Één geworden die het stuur nooit uit handen heeft gegeven. Die écht Mens werd maar nooit iets deed zonder de wil van Zijn Vader. Zonder de Bron van Zijn leven. Daarom zegt Hij dat wij geen leven in ons zelf hebben tenzij dat we Zijn lichaam en Zijn bloed eten en drinken. Erkennen toch dat jij (net zoals ik) vervloekt bent, dor hout. Dat er uit jou geen goede vrucht meer te verwachten is. Niet uit je verstand, niet uit je gevoel en niet uit je hart. Om Hem zien Die het groene Hout is maar Zijn leven uit Hem liet vloeien, aan het vloekhout. Ja, het leven werd uit Hem geperst. Hij stierf maar stond weer op en is opgevaren naar de Hemel, vol eer, om Zijn leven uit te delen aan rebellen. Het leven in Hem te hebben en dan ook uit Hem ontvangen. Zijn liefhebben, Zijn hart, Zijn gevoel en Zijn verstand zijn levend. Hij is de Bron. Hij is de 2e Adam.

naamloos schreef:En nogmaals, voor autoriteit/gezag gebruikt Paulus normaliter een ander woord dan het hier gebruikte woord kephale/hoofd, wat in zijn tijd gebruikt werd voor bron/oorsprong.
"Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus."
Volgens de Bijbel was Christus op een speciale manier betrokken bij de schepping en is hij de bron/oorsprong van Adam.
Adam is de bron/oorsprong van Eva want zij is uit hem voortgekomen.
En God is de bron/oorsprong van Jezus, geboren uit Maria maar ontvangen door de H.G.
(Niet dat ik dat allemaal letterlijk geloof ik ga voor T.E., maar dat terzijde)
(Dit is een deel van de reactie van pagina 6 di feb 20, 2024 9:47 am. toch?)

Wat is T.E.? Ik heb geen idee. Kephale/Hoofd/Kop/Bron/Oorsprong. Heel mooi. Hoeksteen past er ook nog bij. Heel jammer dat je het niet letterlijk gelooft en dus ook niet ondervindt. Er is niets heerlijkers dan ingelijfd te zijn in het Lichaam van Christus. Om die warme liefde, vrede dat leven uit Hem te ontvangen door de Heilige Geest Die nu in je woont. Om Hem weer te kennen. Om gemeenschap te hebben met een Drie-enig God, je Maker. Om je te laten leiden door Hem. Christus is de Bron waar al het leven uitvloeit. Hij is de Boom van het Leven Die brengt in de gemeenschap met God. Hij is door het oordeel (door het vlammende lemmer van de zwaard) heen het Paradijs weer binnen gegaan. Het eeuwige leven is de Vader te kennen (gemeenschap hebben) en Zijn Zoon Die Hij gezonden heeft. Als je de Liefde niet hebt dan ben je niets. Als je Christus niet hebt dan ben je niets. Je vlees (eigen hart, gevoel en gedachten) blijven vijandschap tegen God. Maar die nieuwe geest in je, die geest waarmee de Geest van Christus getuigd, is een kinderlijke gehoorzame geest. Die geeft het stuur in handen van de Vader.

Zo kan er op aarde door genade nog veel goeds gedacht, gevoelt en gedaan worden. Er worden nog veel liefdadigheidswerken gedaan. Maar als ze niet allen aan Jezus Christus gedaan zijn... en als je het aan die ene minste niet gedaan hebt... Dan heb je het niet aan Hem gedaan. "En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven."
..En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats..

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23626
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Marnix » 07 mei 2024 23:05

Yada schreef:
Naamloosje, wie is Jezus voor jou?


Ik laat de inhoudelijke reactie aan Naamloos over maar zou jij gewoon je best willen doen om op een normale manier het gesprek te voeren? Het “Naamloosje” komt ontzettend betweterig, beleren over, alsof jij je veel beter voelt dan je gesprekspartner. Gedrag dat ik bij Jezus niet tegenkom dus als je Hem wil volgen, stop dan een met je oordelen, jezelf beter vinden dan de ander en dit soort kinderachtig gedrag. Bij ieder forum in het echte leven zou je op dit soort gedrag worden teruggefloten. Je mag het oneens zijn met mensen en daarover in gesprek gaan maar doe dat wel op een normale en respectvolle manier. Want dit is niet de eerste keer dat je je volkomen onnodig als een kleuterjuf gedraagt :roll:
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1479
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor hans0166 » 08 mei 2024 08:52

Marnix schreef:Ik laat de inhoudelijke reactie aan Naamloos over maar zou jij gewoon je best willen doen om op een normale manier het gesprek te voeren? Het “Naamloosje” komt ontzettend betweterig, beleren over, alsof jij je veel beter voelt dan je gesprekspartner. Gedrag dat ik bij Jezus niet tegenkom dus als je Hem wil volgen, stop dan een met je oordelen, jezelf beter vinden dan de ander en dit soort kinderachtig gedrag. Bij ieder forum in het echte leven zou je op dit soort gedrag worden teruggefloten. Je mag het oneens zijn met mensen en daarover in gesprek gaan maar doe dat wel op een normale en respectvolle manier. Want dit is niet de eerste keer dat je je volkomen onnodig als een kleuterjuf gedraagt :roll:


ze heeft al meerdere keren gezegd dat haar posten hier door boven opgedragen en bepaald worden, dat kunnen we toch niet in twijfel trekken? Het moet wel waar zijn wat ze zegt.

Gebruikersavatar
Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 114
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 08 mei 2024 09:34

Marnix schreef:Ik laat de inhoudelijke reactie aan Naamloos over maar zou jij gewoon je best willen doen om op een normale manier het gesprek te voeren? Het “Naamloosje” komt ontzettend betweterig, beleren over, alsof jij je veel beter voelt dan je gesprekspartner. Gedrag dat ik bij Jezus niet tegenkom dus als je Hem wil volgen, stop dan een met je oordelen, jezelf beter vinden dan de ander en dit soort kinderachtig gedrag. Bij ieder forum in het echte leven zou je op dit soort gedrag worden teruggefloten. Je mag het oneens zijn met mensen en daarover in gesprek gaan maar doe dat wel op een normale en respectvolle manier. Want dit is niet de eerste keer dat je je volkomen onnodig als een kleuterjuf gedraagt :roll:
Sorry, dat bedoel ik niet. Ik gebruik verkleinwoorden als ik van iemand hou of opeens een gevoel van liefde voor iemand heb. (Misschien een overblijfsel uit de ogg tijd? O, wacht... m'n 'herstelde' catecheet kon er ook wat van: "Kindertjes! Of vinden jullie het erg dat ik jullie kindertjes noem?" :D ) Maar idd kan het nog wel eens verkeerd uitgelegd worden. Sommigen vinden het bijv. oneerbiedig als ik 'Rutherfordje' zeg nadat ik ontzettend van hem ging houden door één van zijn boekjes. Niet dat ik van naamloos houd om zijn uitingen/opvattingen (nee, huiver ervan) maar omdat hij een mens met een ziel is en er een heel verhaal achter sommige aversies kan zitten. Ik schreef het juist om de zachtere toon te laten horen. (Maar ik kan denk ik niet zo goed meedoen in de serieuze grote mensen wereld :( ;Toch zijn het er wel meer die mij 'juf' noemen maar ik geloof dat dat meer dankbaar bedoeld was.)

:D [-X <-- m'n juffenvingertje :D
En je zit toch niet helemaal goed hoor. De Heere Jezus noemt Zijn discipelen ook vaak 'kinderkens'. Netzoals de apostel van de liefde...

PS
Marnix, ben jij een professionele forummer? (Bestaat dat?) Je reageert echt heel veel en het lijkt alsof je hier alles in goede banen wil leiden. Dat wil ik eigenlijk al een poosje vragen. Leek me eerder wel iets om op te solliciteren. :wink:
Laatst gewijzigd door Yada op 08 mei 2024 22:51, 9 keer totaal gewijzigd.
..En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats..

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4560
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor naamloos » 08 mei 2024 11:06

Yada schreef:Naamloosje, wie is Jezus voor jou? Één van de vele humanistische leraren (zoals ik in een ander topic dacht te lezen)? Wat zou je er van zeggen als ik 2 of 3 zinnen uit al jou schrijfsels neem en dan op grond daarvan zeg dat jij een zware oudgergemmer of een white-wash-moslim bent? (En... dat keer op keer vol blijf houden, wat jij daar ook tegenin brengt.) Zou dat jou niet vreselijk frustreren en veel pijn doen?


Ik denk dat ik niet al te veel frustratie zou ervaren, en pijn al helemaal niet.
Ik zou je gewoon niet meer serieus nemen, en waarschijnlijk zou ik er een beetje om moeten grinneken.

Wie Jezus voor mij is? Hoe kan ik het beter aan jou zeggen dan met een Bijbeltekst, 1 Petrus lijkt me erg duidelijk: Hij is een voorbeeld dat hij ons nagelaten heeft, om in zijn voetsporen te gaan.

Yada schreef: Want dat is een slap aftreksel van wat jij met de Heere Jezus Christus doet. Je pakt een deel van Zijn woorden, geeft er een eigen betekenis aan en de rest negeer je.


Vertel eens, wat negeer ik volgens jou allemaal van wat Jezus gezegd heeft?
Inderdaad volg ik de theologische betekenis niet die jij eraan geeft, maar dat heet geen ''negeren''.
Ik kan natuurlijk ook zeggen dat jij er een eigen betekenis aan geeft, en Jezus dingen in de mond legt die hij nooit gezegd heeft.

Yada schreef:Dat 'gereedschap', (je hart, gevoel, verstand) is inderdaad precies zo geschapen dat we Hem daarmee konden liefhebben.

Het ging mij meer om de talenten die je ontvangen hebt.
@Tonny schreef: "Mijn man is van nature een volger. Ik ben van nature een leider. Moeten wij ons beide in een rol persen, waar we niet in passen, waar we niet gelukkig van worden en waar we niet goed in zijn?"
En volgens jou moet je alles verloochenen en ondergeschikt maken aan wat jij denkt wat God wil.
@Yada: "Jezelf verloochenen is jouw natuur, jouw gevoel, wat jouw past ondergeschikt maken aan de wil en wijsheid van de hemelse Bruidegom en gezalfde Koning. (Ik weet niet wat je bedoeld met leiding in het gezin. Want dat is op zich heel goed natuurlijk zolang je man het hoofd blijft."

Mijn gedachte is: gewoon je talenten gebruiken, doe waar je goed in bent, wat a.h.w. op je lijf geschreven is.
Wat God van ons mensen wil? Vooruit, weer een tekst: je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Je gezindheid is belangrijk, die moet vernieuwd worden (zie o.a. Rom. 12), en dan volgen de vruchten/werken vanzelf.
(Theolochische) leerstellingen en (cultuur)regels voor de praktijk: "Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.”

Yada schreef:Daarom zegt Hij dat wij geen leven in ons zelf hebben tenzij dat we Zijn lichaam en Zijn bloed eten en drinken. Erkennen toch dat jij (net zoals ik) vervloekt bent, dor hout. Dat er uit jou geen goede vrucht meer te verwachten is. Niet uit je verstand, niet uit je gevoel en niet uit je hart.


Conclussie: wie deze vruchten in zijn/haar leven heeft (Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid) heeft leven ontvangen van Jezus.
En wie deze vruchten voortbrengt (overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke) bewijst daarmee dat hij/zij (nog) niet het geestelijke leven van Jezus heeft ontvangen.
Aan de vruchten kent men de boom zegt Jezus, helemaal mee eens!

Yada schreef:(Dit is een deel van de reactie van pagina 6 di feb 20, 2024 9:47 am. toch?)

Wat is T.E.? Ik heb geen idee.


Een deel(tje), klopt ja!

T.E. is Theïstisch evolutionisme.
Yada schreef:Heel jammer dat je het niet letterlijk gelooft en dus ook niet ondervindt. Er is niets heerlijkers dan ingelijfd te zijn in het Lichaam van Christus. Om die warme liefde, vrede dat leven uit Hem te ontvangen door de Heilige Geest Die nu in je woont. Om Hem weer te kennen. Om gemeenschap te hebben met een Drie-enig God, je Maker. Om je te laten leiden door Hem. Christus is de Bron waar al het leven uitvloeit. Hij is de Boom van het Leven Die brengt in de gemeenschap met God. Hij is door het oordeel (door het vlammende lemmer van de zwaard) heen het Paradijs weer binnen gegaan. Het eeuwige leven is de Vader te kennen (gemeenschap hebben) en Zijn Zoon Die Hij gezonden heeft. Als je de Liefde niet hebt dan ben je niets. Als je Christus niet hebt dan ben je niets. Je vlees (eigen hart, gevoel en gedachten) blijven vijandschap tegen God. Maar die nieuwe geest in je, die geest waarmee de Geest van Christus getuigd, is een kinderlijke gehoorzame geest. Die geeft het stuur in handen van de Vader.


Tja ... er was een tijd dat ik de verzoening-door-voldoening theologie en de letterlijke lezing van Genesis voor 100% geloofde.
Toen voelde ik me niks anders dan nu hoor, ik ervaar nu evengoed liefde en vrede, en mijn gezindheid is er echt niet door veranderd.
Het verschil is dat ik nu niet allerlei fantastische (theologische) theorieën in de realiteit hoef te intergreren (wat niet lukt zonder gebruik te maken van 2 maten), woorden van hun betekenis te ontroven, of tegenstrijdigheden kloppend moet zien te krijgen e.d.

Yada schreef:Zo kan er op aarde door genade nog veel goeds gedacht, gevoelt en gedaan worden. Er worden nog veel liefdadigheidswerken gedaan. Maar als ze niet allen aan Jezus Christus gedaan zijn... en als je het aan die ene minste niet gedaan hebt... Dan heb je het niet aan Hem gedaan. "En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven."


Jaja, veel goeds gedaan. En Jezus zal dan zeggen ''kom in gezegenden'' ondanks dat ze zelf niet wisten dat ze daardoor aan hem veel goeds gedaan hadden. Jezus zegt: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Matt. 25.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23626
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Marnix » 08 mei 2024 20:45

Yada schreef:Sorry, dat bedoel ik niet. Ik gebruik verkleinwoorden als ik van iemand hou of opeens een gevoel van liefde voor iemand heb. (Misschien een overblijfsel uit de ogg tijd? O, wacht... m'n 'herstelde' catecheet kon er ook wat van: "Kindertjes! Of vinden jullie het erg dat ik jullie kindertjes noem?" :D ) Maar idd kan het nog wel eens verkeerd uitgelegd worden. Sommigen vinden het bijv. oneerbiedig als ik 'Rutherfordje' zeg nadat ik ontzettend van hem ging houden door één van zijn boekjes. Niet dat ik van naamloos houd om zijn uitingen/opvattingen maar omdat hij een mens met een ziel is en er een heel verhaal achter sommige aversies kan zitten. Ik schreef het juist om de zachtere toon te laten horen. (Maar ik kan denk ik niet zo goed meedoen in de serieuze grote mensen wereld :( ;Toch zijn het er wel meer die mij 'juf' noemen maar ik geloof dat dat meer dankbaar bedoeld was.)

:D [-X <-- m'n juffenvingertje :D
En je zit toch niet helemaal goed hoor. De Heere Jezus noemt Zijn discipelen ook vaak 'kinderkens'. Netzoals de apostel van de liefde...

PS
Marnix, ben jij een professionele forummer? (Bestaat dat?) Je reageert echt heel veel en het lijkt alsof je hier alles in goede banen wil leiden. Dat wil ik eigenlijk al een poosje vragen. Leek me eerder wel iets om op te solliciteren. :wink:


Als je dat niet bedoelt, weet dan wel dat het zo overkomt. Als je mensen die je niet kent waar je een serieus gesprek met verkleinnaampjes (jongetje, meisje, naamloosje, yada’tje) enz gaat aanspreken zal dat wel als betweterig, kleinerend worden opgevat. En zo kom je soms ook echt wel over. Dus goed om je daar bewust van te zijn.

En nee ik ben geen professioneel forummer, ik ben hobbyamateur :lol: ik kom hier al 22 jaar en vroeger was het veel drukker en was ik veel actiever dan nu. Nu is vrij stil hier en is het niet zo lastig meer om bij te houden :-)
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4560
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor naamloos » 09 mei 2024 09:20

Yada schreef:Kephale/Hoofd/Kop/Bron/Oorsprong. Heel mooi. Hoeksteen past er ook nog bij.


M.b.t. Christus kun je de metafoor ''hoeksteen'' wel gebruiken, maar dat gaat niet op voor de man-vrouw relatie.
Of wil je beweren dat je ook wel kunt vertalen met ''de man is de hoeksteen van de vrouw?''
Lees dan 1 Kor. 11. Daar staat dat de vrouw niets is zonder de man, en ook de man niets is zonder de vrouw.
Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw – en alles is ontstaan uit God.
Volkomen gelijkwaardigheid is mijn conclussie.

Hoofd zijn, de baas zijn, gezag hebben daar gebruikt Paulus het woord exousi voor.
Ik zal de betekenis even voor je overtypen:
a, macht of gezag hebben, uitoefenen.
de heer zijn van iemand, gezag over hem uitoefenen
b, heer zijn van het lichaam, volledig gezag hebben over het lichaam
het lichaam onderworpen houden aan zijn wil
c, onder de macht van iemand gebracht worden.

Exousi is wederzijds volgens Paulus: Een vrouw heeft niet zelf de exousi/zeggenschap (S.V. macht) over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de exousi/zeggenschap (macht) over zijn lichaam, maar zijn vrouw.
En nu ik toch bezig ben, Paulus zegt ook dat een vrouw exous'sia (macht/gezag/recht van keuze/vrijheid om te doen zoals men wenst) over haar eigen hoofd heeft m.b.t. haardracht en hoofdbedekking.

Als je echt zo letterlijk bent als je doet voorkomen zul je met wat anders moeten komen dan met ''de man is het hoofd van de vrouw'' in de betekenis die wij in onze taal, tijd en cultuur aan 'hoofd zijn' geven. (en daar had ik op pagina 6 ook wat over geschreven)
Yada schreef:Sorry, dat bedoel ik niet. Ik gebruik verkleinwoorden als ik van iemand hou of opeens een gevoel van liefde voor iemand heb. (Misschien een overblijfsel uit de ogg tijd? O, wacht... m'n 'herstelde' catecheet kon er ook wat van: "Kindertjes! Of vinden jullie het erg dat ik jullie kindertjes noem?" ) Maar idd kan het nog wel eens verkeerd uitgelegd worden. Sommigen vinden het bijv. oneerbiedig als ik 'Rutherfordje' zeg nadat ik ontzettend van hem ging houden door één van zijn boekjes. Niet dat ik van naamloos houd om zijn uitingen/opvattingen (nee, huiver ervan) maar omdat hij een mens met een ziel is en er een heel verhaal achter sommige aversies kan zitten. Ik schreef het juist om de zachtere toon te laten horen. (Maar ik kan denk ik niet zo goed meedoen in de serieuze grote mensen wereld ;Toch zijn het er wel meer die mij 'juf' noemen maar ik geloof dat dat meer dankbaar bedoeld was.)

<-- m'n juffenvingertje
En je zit toch niet helemaal goed hoor. De Heere Jezus noemt Zijn discipelen ook vaak 'kinderkens'. Netzoals de apostel van de liefde...

De Bijbel, de uitspraken, uitdrukkingen e.d. zijn niet bedoelt om na te apen en letterlijk na te praten.
Het gaat om de boodschap en dan moet je het gat van tijd/taal/cultuur overbruggen anders zou je de bedoeling van de boodschap wel eens kunnen missen.
Zo moet je niet gek opkijken als verkleinwoorden denigrerend overkomen en bedoeld zijn in onze tijd/taal/cultuur.
Dat verandert niet omdat Jezus in zijn tijd/taal/cultuur 'kinderkens' zei. Ga er maar vanuit dat hij dat niet denigrerend bedoeld heeft.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten