Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 05 sep 2020 21:16

"Daarom zal al wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zich bezondigen aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat een mens zichzelf beproeven, en zó eten van het brood en drinken uit de beker; want wie eet en drinkt eet en drinkt zich een oordeel als hij het lichaam niet naar waarde oordeelt"
(1 Korintiërs 11:27-29 HNB 2014).BEN IK WELKOM AAN TAFEL ?


Op vele plaatsen is het nu: Voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat aanstaande zondag gevierd wordt.
Er is in de geschiedenis van het Protestantisme een ramp gebeurd ten aanzien van de Tafelviering.
Een totaal onbegrip ten aanzien van de betekenis ervan.
Toen Jezus met zijn leerlingen het pesachmaal gebruikte, ter herinnering aan de uittocht uit Egypte veranderde hij de betekenis van deze maaltijd.
Er was een maaltijd aan de gang.
Er werd ongezuurd brood gegeten, lamsvlees, bittere groenten, bekers wijn gingen rond.
Het brood had niet kunnen rijzen, het bloed van het lam was aan de deurposten gesmeerd, want alleen achter het bloed van het lam was men veilig geweest voor de verderfengel die door Egypte ging om alle eerstgeborenen van de Egyptenaren te doden. Veilig was men alléén achter het bloed van het lam. De bittere kruiden herinnerden aan de verschrikkingen die het volk Israël had moeten doorstaan.
Hierna zou Israël vrijgelaten worden.
En dan pakt Jezus ongezuurd brood (matzes), breekt het en geeft het door en zegt: 'Dit is Mijn lichaam dat voor jullie GEGEVEN wordt'.
Let op!!! Er staat GEGEVEN en niet: GEBROKEN.
Dit hoor ik zo vaak in kerkdiensten.
Er is geen bot van Jezus gebroken.
Wel van de twee misdadigers, niet van Jezus (Psalm 34:21).
En één van de bekers wijn wordt door Jezus 'de beker van de dankzegging' genoemd. Bij het aanreiken: 'Deze beker IS het nieuwe verbond in Mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt'.
En steeds klinkt: DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS!
Het Joodse gedenken is het zó in herinnering nemen alsof Jezus op het moment van deze maaltijd sterft.
Wij spreken volledig ten onrechte over HET LAATSTE AVONDMAAL.
Het was eigenlijk HET LAATSTE PESACHMAAL en HET EERSTE AVONDMAAL.
In de vroeg-christelijke gemeenten vierde men LIEFDEMAALTIJDEN.
Ieder gemeentelid bracht naar vermogen voedsel en drinken mee.
Rijken en armen. Zodat niemand tekort zou komen.
En TIJDENS zo'n LIEFDEMAAL was er een moment van gedenken.
Men riep in gedachtenis het lijden en sterven van Jezus de Christus.
Ongezuurd brood werd gebroken en rondgedeeld en een beker wijn ging rond. Want ons Paaslam (= Christus) is geslacht. Op Golgotha. Eens en voor altijd. En achter het bloed van Jezus zijn wij veilig en geborgen.
(Lucas 22:15-20; 1 Korintiërs 5:6-8 en 1 Korintiërs 10:16-21).
Wat gebeurde er in Korinte?
Tijdens het LIEFDEMAAL gingen sommigen zich te buiten aan de maaltijd. Er werd gebunkerd en gezopen (1 Korintiërs 11:20-22).
Paulus is verontwaardigd. Hij zegt: zó vieren jullie toch niet De Maaltijd van de Heer?
En dan benadrukt hij waar het in werkelijkheid om gaat.
1. Het is een maaltijd van broeders en zusters, het vieren van het feit dat wij het huisgezin van God zijn.
Voor God allen gelijk. Dan kaap je toch niet het brood en de wijn van de ander weg? De één lijdt honger, de ander is dronken!!
2. Wij zijn één lichaam en dat vieren wij, maar dan benadelen we elkaar toch niet? En als we het ongezuurde brood eten en uit de beker drinken roepen we toch in herinnering dat Jezus voor ons allen bereid was zijn lichaam te geven en zijn bloed te vergieten?
En wat is er in de loop der tijden gebeurd? De maaltijd is verdwenen.
En de broodbreking en het rondgaan van de beker is overgebleven.
Niemand kan dronken worden van een slokje wijn en niemand kan ten volle verzadigd zijn van dat kleine stukje brood.
Dus onwaardig eten en onwaardig drinken is uitgesloten.
Maar één ding blijft belangrijk!
Begrijp twee dingen:
1. Wij, wedergeboren kinderen van God, behoren tot één lichaam.
Eén huisgezin. Leef ik in harmonie met mijn broeders en zusters?
Of staat er iets tussen jou en een ander in? Maak het in orde.
2. Dat stukje ongezuurd brood en dat slokje wijn uit de beker is een heenwijzing naar Jezus Christus die zichzelf geofferd heeft om jou in vrijheid heen te zenden.
Belangrijk is: het lichaam van Christus naar waarde schatten!
Als wij onze broeders en zusters minachten en volkomen gedachteloos deelnemen kán het deelnemen schadelijk zijn.
In deze Voorbereidingsweek staan we stil bij onze onderlinge verhoudingen en onze verhouding tot God.
We beproeven onszelf.
En NIET de kerkenraad, niet de ambtsdragers. Zij mogen zich niet als politieagenten gedragen.
En die zelfbeproeving mag niet leiden tot Avondmaalsmijding, maar juist tot deelname.
Ben ik welkom aan de Tafel?
Als ik geloof in Jezus Christus die mij verlost heeft en mijn zonden heeft vergeven....
Als ik in harmonie leef met mijn medebroeders en -zusters...
JA.
Maar het mooist vind ik als de breking van het brood en de rondgang van de beker plaats vindt tijdens een maaltijd.
Ik heb dat in Enschede en in Den Haag in kringverband enkele malen zo gevierd.
De maaltijd van de Heer is een feest.
Geen begrafenismaaltijd.
De Tafel staat niet onder 220 Volt.
Ik hoop zó dat dit jou en u helpt om zondag met vreugde en diepe dankbaarheid deel te nemen.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 sep 2020 07:26

Ter overdenking

“Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. Henoch leefde na de geboorte van Metuselach nog 300 jaar; hij richtte zijn schreden naar God, en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Henoch bedroeg 365 jaar. Henoch richtte zijn schreden naar God; zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam”

(Genesis 5:21-24 uit de Willibrordvertaling 1995)
.

DE OPNAME (1).

Dit is een merkwaardig gebeuren.
In een hoofdstuk waarin Adam’s nakomelingen staan beschreven en het refrein is: en hij leefde en verwekte en hij stierf, komen we bij Henoch.
Hier is het ánders: en hij leefde en hij richtte zijn schreden naar God en hij verwekte en hij richtte zijn schreden naar God en hij verdween omdat God hem opnam.

Het is alsof we op de allereerste begraafplaats lopen en we stuiten op een grafsteen, waar geen stoffelijk overschot ligt.
God schiep Adam en Eva in Zijn beeld en in Zijn gelijkenis. Maar buiten het paradijs wordt Seth geboren, die op Adam leek, Adam’s evenbeeld.
Je mist iets. Stenen zonder teksten.
Behalve dan bij Henoch.
Hij richtte zijn schreden naar God.
Hij wandelde met God, hij liep gelijk op.
En zo kon het gebeuren....
Dr. Okke Jager, een preektijger uit mijn jeugd, gereformeerd predikant, die stampvolle kerken trok, dagsluiter bij de NCRV op de televisie, schreef er een gedicht over. Dat God graag met Henoch wandelde, dat ze hun levens samen deelden en op een avond zo lang gewandeld hadden dat ze dichterbij Gods huis waren dan bij Henoch’s huis.
Henoch schrikt, maar God zegt: ‘Ach Henoch, ga nu maar mee naar mijn huis’ en Henoch kwam niet thuis die avond, want God nam hem op in zijn huis.

Volgens Judas, de halfbroer van Jezus, is Henoch profeet geweest. Hij heeft de goddeloze generatie waaronder hij leefde gewaarschuwd voor het oordeel van God (Judas 1:14-16).

God heeft hem bij zich opgenomen om hem te bewaren voor het oordeel dat kwam in de vloed waarin God iedereen liet omkomen die niet zijn schreden naar God richtte.

Iedereen heeft zich afgevraagd: ‘Waarom is Henoch niet teruggekeerd van zijn wandeling met God?’
Hebben ze zijn lichaam gezocht?
Ze hebben niets gevonden.
Henoch was plotseling door God opgenomen.
Niet gestorven, niet begraven.
Laat Henoch’s getuigenis ons iets te zeggen hebben.
Laten we toch eens ophouden met het achterna lopen van al diegenen die geen enkele rekening houden met God.
Maar hun eigen gang gaan, hun eigen egoïstisch begeren, hun passies, hartstochten, lusten, geldelijk gewin, het toegeven aan dat wat ons lichaam dicteert.
Henoch profeteerde over de mensen van zijn tijd. Een loze waarschuwing was het niet!

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 23 sep 2020 09:45

“Kinderen, het is de laatste ure...”

Weer lezen we in dezelfde brief van de apostel Johannes, die al op hoge leeftijd is en zijn lezers aanspreekt met kinderen.
Kinderen, omdat hij hun ‘geestelijke vader’ is?
Kinderen, omdat zij behoren tot een jongere generatie?
Elders noemde hij ze ‘geliefden’.
Hij schrijft als een man die veel geleerd heeft in de omgang met Jezus zélf en met God en van de heilige Geest aan gelovigen om wie hij geeft, die hij liefheeft.

En wát schrijft hij tegen het einde van de eerste eeuw?
“Het is het laatste uur”.

Er zijn veel christenen die anno 2020 zeggen, schrijven: ‘Ik geloof dat we nu in de eindtijd leven’.
Ik denk dan: ‘onder welke steen heb je geslapen?’

Weet je wanneer die eindtijd is ingegaan?
Lees Hebreeën 1:1-3 “Vele malen en op vele wijzen voorheen heeft God gesproken tot de vaderen in de profeten;
op het laatst, in deze dagen, heeft hij gesproken tot ons in een zoon die hij heeft gesteld tot erfgenaam van alles, om wie hij ook de eeuwigheden heeft gemaakt. Hij is de afstraling van zijn glorie en afdruk van zijn bestaan; hij draagt alles door zijn krachtig woord;
reiniging van de zonden is zijn daad;
hij is gezeten ter rechterhand van de majesteit in den hoge....”.

Over wie heeft de schrijver het?
Over Gods laatste woord, door wie God spreekt in deze laatste dagen, over een zoon die uit de beschrijving blijkt dé Zoon van God te zijn, Jezus Messias.

Met de geboorte van Jezus in Bethlehem zijn de laatste dagen ingegaan en Johannes schrijft: nú is het het laatste uur.

“ge hebt gehoord dat de anti-gezalfde komt, en zo zijn er nu ook vele anti-gezalfden opgekomen en daaraan onderkennen we dat het de laatste ure is”.

Er komt een Anti-Christus, een Tegenstander, op het wereldtoneel.
Dé Anti-Christus.
Maar vóór hem uit, verschijnen er anti-christussen.
Ze waren er al in de tijd toen Johannes zijn brief schreef.
Een Tegen-Christus én tegen-christussen. Waar komen ze vandaan?

“...uit ons zijn ze voortgekomen maar ze waren niet ‘uit ons’”.

Dat is onheilspellend! Uit ons. Dat wil zeggen: uit de volgelingen van Jezus, uit de kring van gelovigen, uit de gemeente van Jezus Christus.
Johannes doet niet zomaar een uitspraak. Paulus waarschuwde voor hetzelfde. We lezen hoe Paulus afscheid neemt van de gemeente van Efeze en in zijn toespraak zegt hij o.a. “Ik weet dat na mijn heengaan (vertrek) grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet ontzien, en uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen uitspreken om de leerlingen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29-30).
Paulus had juist de opzieners, de oudsten/ouderlingen opgedragen
om toe te zien, te zorgen voor zichzelfen voor de kudde.

Grimmige wolven van buiten.
Mannen uit hun eigen midden die de gemeente beschadigen, verdelen, gemeenteleden meesleuren achter zich aan.

Jezus sprak tegen zijn leerlingen ook over tijden, waarin er dwaalleraren optreden (Matteüs 24:4), mensen die over zichzelf zeggen: Ik ben de Gezalfde (Matteüs 24:5), pseudoprofeten (Matteüs 24:11).

Jezus waarschuwt, Paulus waarschuwt, Johannes waarschuwt.
Gevaar van buiten.
Gevaar vanuit ons midden.

Mannen en vrouwen die wij beschouwden als ‘onze’ broeders-en-zusters. Medevolgelingen van Jezus Christus, maar het niet zijn.
Johannes heeft het meegemaakt hoe schokkend dit is.
In de kring van Jezus’ leerlingen bleek Judas Iskariot de verrader van Jezus te zijn, een anti-christus.

En anno 2020 is de waarschuwing van Johannes volledig op zijn plaats.
Waakzaamheid.

“...want als ze uit ons waren geweest dan waren ze wel met ons gebleven; maar het moest openbaar worden dat ze niet, die allen, ‘uit ons’ zijn”.

Johannes schrijft nu iets opmerkelijks.
Van tijd tot tijd moet openbaar worden, dat er kaf onder het koren zit.
Paulus formuleert het iets anders.
In I Korintiërs 11:18-19 schrijft hij: “Allereerst immers hoor ik dat er als ge in vergadering samenkomt scheuringen bij u zijn, en voor een deel geloof ik dat.
Want het is onvermijdelijk dat er bij u partijvormingen zijn, opdat de beproevingsbestendigen bij u aan het licht komen”.

En in Korinte waren er in de gemeente verschillende partijen.
Voor de één was Paulus de geestelijke leider, voor de ander Apollos, voor weer een ander Kefas (Petrus).
Paulus schrijft de Korintiërs daar al over in hoofdstuk 3.

De geschiedenis van Gods wereldwijde kerk is óók een geschiedenis van mensen, gelovige mensen, maar ook zondige mensen. De kerk is nooit zonder zonde geweest.
We zien oprechte dienaren, die de eeuwen door trouw bleven aan de Bijbel en hét enige ware evangelie.
Maar eerlijk gezegd niet alleen maar oprechte dienaren.
Onder de kerkvaders, pausen, bisschoppen, priesters, ja zelfs onder mensen die hervormingen bepleitten, reformatoren, theologen van alle tijden, predikanten, voorgangers tot op de dag van heden zijn er geweest die uit waren op hun macht, hun positie, die dwaalleringen propageren, verkondigen. En zij allen hebben hun navolgers.
Ja, scheuringen, verdeeldheid, onderlinge strijd.
Soms hereniging en dan toch weer splitsing.

Die scheuringen maken zichtbaar:
1. Wie niet uit ons zijn (Johannes);
2. Wie beproevingsbestendig zijn (Paulus).

Het gaat over wat de Bijbel onderwijst, het gaat ook over conflicten tussen theologen, predikanten en voorgangers.
Om karakters.

En zó is Gods kerk gescheurd, verdeeld, versplinterd.

Ik kan onmogelijk een ware ‘afdeling’ van de ‘ware kerk’ aanwijzen.
Ik heb in mijn leven ‘waarachtige wedergeboren kinderen van God’ ontmoet in het klooster, onder Rooms-Katholieke gelovigen, onder Oud-Katholieken, onder Protestantse gelovigen van welke soort ook.
Ook onder Reformatorische en Pinkstergelovigen.

En nee, ik zie in de Rooms-Katholieke Kerk niet de moederkerk.
En de gereformeerde leer zeker niet de enige, ware leer.

God kent en erkent op aarde, in een land, stad of dorp maar één kerk: hét lichaam van Christus, dat bestaat uit állen die belijden dat Jezus dé Messias/dé Christus is, van God gekomen in vlees-en-bloed.

(I Johannes 2:18-19 uit de Naardense Bijbel).

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 24 sep 2020 07:15

.......ds. Dennis Verboom leidde deze prachtige dienst.
We hebben in de Hebreeënbrief gelezen over Jezus, de hogepriester naar de ordening van Melchizedek.
Over dat wat de Thora nooit heeft kunnen tot stand brengen wat God wilde. De wet die niet kon volbrengen. En uit Lukas o.a. over de farizeeër en de tollenaar in de tempel.
Het is absoluut noodzakelijk dat wij éérst in de spiegel kijken.
Vóórdat we ook maar één woord spreken over en tegen een ander mens. Het Woord is spiegel. Het aangezicht van God is spiegel.
Jezus Christus is spiegel.
In de verkondiging wordt ons een spiegel voorgehouden.
We willen o zo graag aan die spiegel vragen: 'Wie is de mooiste in het land?'
Maar in die spiegel zien we allang niet meer de adam die God geschapen en bedoeld heeft. De mens bijna goddelijk gemaakt.
In die spiegel zien we onszelf zoals we geworden zijn.
Niet die koninklijke mens!
Maar een gebroken mens, een feilbaar mens, een zondig mens.
Uit alle macht proberen we op velerlei manieren onszelf te verbeteren, op te knappen. Trainingen, schoonheidsbehandelingen, sportschool, zakelijke successen.
We zijn op ons uiterlijk gefocust.
Je kunt religieuze trappen beklimmen, de weg van de ascese gaan, boetedoeningen, goede werken. Ook dat is een onbegaanbare weg.
We hebben een bemiddelaar nodig, een hogepriester die de kloof overbruggen kan tussen de hemel en de aarde. Niet uit de orde van de zondige, aardse priesterorde van Aäron, want deze priesters moesten eerst offers brengen voor hun eigen zonden. Dus kwam er een hogepriester uit een hemelse orde, de orde van Melchizedek.
De Thora gaf duidelijk aan hoe wij zouden kunnen voldoen aan Gods plan met ons, maar was niet in staat om ons hart te veranderen.
God in Jezus Christus was die enige hogepriester die het volmaakte offer zou kunnen brengen om God met ons, en ons met God te verzoenen.
De spiegel laat ons de farizeeër in ons zien. De altijd maar oordelende, beoordelende, veroordelende mens.
Alles wat zwak, kwetsbaar, anders is verdragen we niet.
De farizeeër somt voor Gods aangezicht op wat hij op religieus gebied allemaal gepresteerd heeft.
En dat hij gelukkig niet die ander is.
En de tollenaar ziet zijn faillissement.
Hij heeft niets anders aan te bieden dan zijn schuld.
Wees mij, zondaar, genadig.
De farizeeër gaat zonder vrijspraak heen. De tollenaar wordt vrijgesproken.
En ga nu alsjeblieft niet de tollenaar uithangen. Gelovigen die aan iedereen vertellen, dat ze zó zondig zijn dat het volbrachte werk van Jezus niet genoeg is om hen te vergeven.
Het volgende is schokkend. Ik heb het zelf uit de mond van de door mij geliefde ds. Daan Christiaan Overduin. In de gemeente was een vrouw die hem telkens aansprak: 'O dominee, ik ben een zondig mens. Echt een zondig mens'. En dit vertelde ze hem elke keer als ze hem zag en elke keer had hij haar aangesproken en verteld over het volbrachte werk van Christus.
Op een dag belde deze vrouw hem op en vertelde ze hem opnieuw dat ze een groot zondares was en ze vroeg hem: 'O dominee wat moet ik toch doen?' Zijn antwoord: 'Je bekeren en anders zak je maar in de stront'. Hij werd kotsmisselijk van dat vrome gejammer. [Hendrik Kramer: ik denk dat dit geen goede tip is voor jouw aanstaande huisbezoeken.
We leven toe naar Pasen.
Jezus, onze hogepriester, heeft eens en voor altijd zijn leven geofferd om het onze te redden. Een volmaakter offer is er niet. De brug is geslagen tussen God en ons en ons en God.
Aan alle eisen is voldaan door Christus. Zelfs de gevolgen van onze zonde zijn overwonnen, de dood.
Omwille van dat volbrachte offer van Christus kunnen we met volle vrijmoedigheid voor God verschijnen nu en straks.
Aan Jezus' lijden en sterven en opstanding kan door ons niets toegevoegd worden.
In de spiegel zie ik wie ik was.
In de spiegel zie ik wie ik geworden ben.
Mens naar Gods hart.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Gtn
Sergeant
Sergeant
Berichten: 296
Lid geworden op: 23 dec 2019 07:25

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Gtn » 24 sep 2020 09:08

Mooi. Het ís ook mooi als we mogen leven uit Zijn genade. En als ons dat soms niet lukt (door eigen toedoen!) dat we dan tóch op Hem mogen vertrouwen :!:
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten