Onvergeeflijke zonde

Op- en aanmerkingen over (onderdelen van) RefoWeb kun je hier plaatsen.

Suggesties zijn altijd welkom.

Moderators: henkie, Moderafo's

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2857
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor benefietdiner » 16 dec 2018 21:53

Jhv1991 schreef:Ik heb ook een paar x gebedsgenezers uitgenodigd en zelfs toen ging het niet weg.

Dat is het verkeerde adres hoor.
Jhv1991 schreef: Ik weet zeker dat ik verloren ga

Daar is Jezus nu juist voor gekomen voor 'verloren zondaren'. Hij Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering ... Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.

Yada
Verkenner
Verkenner
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Yada » 17 dec 2018 22:08

Jhv1991 schreef:En wat de farizeers gezegd hadden tegen jezus hele dagen gaat het door in mezelf praten jezus is een dienaar van god..
Ja, Jezus is Gods Knecht. Zijn Knecht de Rechtvaardige. Maar dat niet alleen. Hij is Gods Zoon. Hij is God. Leer daarom Zijn Naam kennen. Die is zo verschrikkelijk belangrijk.

Adam en Eva luisterden ook naar de duivel. Lees Genesis 3 maar. En weet je wat de Heere deed? Hij zocht hen op toen zij zich voor Hem verstopten. Hij zorgde ervoor dat het voor iedereen (de mens, de duivel en God) duidelijk was wat er gebeurd was. En voordat Hij Zich weer tot de mens richtte was Zijn eerste vervloeking en belofte gericht aan de duivel.Hij beloofd de duivel dat zijn kop verbrijzeld zal worden.
Genesis 3:15 / STV schreef:15 ‭‭En Ik zal‭²⁵‭ vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad‭²⁶‭ en tussen haar zaad;‭²⁷‭ datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het‭²⁸‭ de verzenen vermorzelen.‭
Zie je Zijn Naam daar staan? Die is heel belangrijk. De Ik zal. Zo heeft Hij Zich aan Mozes en aan Israël bekend gemaakt.
Exodus 3:14 / STV schreef:14 ‭‭En God zeide tot Mozes: ‭IK‭ ‭ZAL‭ ‭ZIJN‭, Die IK ZIJN ZAL!‭¹⁸‭ Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: ‭IK‭ ‭ZAL‭ ‭ZIJN‭ heeft mij tot ulieden gezonden!‭
Deze Naam (overal waar je HEERE met hoofdletters leest) laat Hij Mozes steeds verkondigen aan het volk Israël als zij God ervan beschuldigen dat Hij hen niet heeft verlost zoals Hij beloofd had. In tegendeel ze moesten steeds harder werken en werden steeds zwaarder gestraft door de Farao(duivel?). Dan zegt Hij:
Exodus 6:6-7 / STV schreef:6 ‭‭(6–5) Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekten arm,‭⁸‭ en door grote gerichten;‭⁹‭‭ 7 ‭‭(6–6) En Ik zal ulieden tot Mijn volk aannemen,‭¹⁰‭ en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult bekennen,‭¹¹‭ dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleide van onder de lasten der Egyptenaren.‭
Psalm 68:6 schreef:Al laagt g', o Isrel, als weleer,
Gebukt bij tichelstenen neer,
Toen gij uw juk moest dragen,
En zwart waart door uw dienstbaarheid,
U is een beter lot bereid;
Uw heilzon is aan 't dagen.
Psalm 68:9 schreef:Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, o HEER'!
Gij zaagt
Uw strijd bekronen
Met gaven, tot der mensen troost;
Opdat zelfs 't wederhorig kroost
Altijd bij U zou wonen.
Kijk eens Wiens strijd het is? Is het niet de strijd van het Vrouwenzaad uit Genesis 3? Geboren uit een maagd. Mens geworden om het kwaad te verwerpen en het goede te verkiezen.
Jesaja 7:14-16 / STV schreef:14 ‭‭Daarom‭³⁹‭ zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet,‭⁴⁰‭ een ‭maagd‭‭⁴¹‭ zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam‭⁴²‭ IMMANUEL heten.‭⁴³‭‭ 15 ‭‭Boter en honig zal Hij eten,‭⁴⁴‭ totdat Hij‭⁴⁵‭ wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede.‭ 16 ‭‭Zekerlijk, eer dit Knechtje‭⁴⁶‭ weet te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede, zal‭⁴⁷‭ dat land,‭⁴⁸‭ waarover‭⁴⁹‭ gij verdrietig zijt,‭⁵⁰‭ verlaten zijn van zijn twee koningen.‭⁵¹‭‭
Zul je dan niet lezen hoe dat de Heere Jezus de duivel heeft weerstaan in de woestijn? (Mattheus 4) Steeds hield Hij de duivel voor: Er staat geschreven....Hij gebruikte de Bijbel als wapen.

Tot slot. Na Zijn dood, opstanding en hemelvaart heeft Hij nog gesproken tot Johannes:
Openbaring 1:18 / STV schreef:18 ‭‭En Die leef,‭⁴⁹‭ en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels‭⁵⁰‭ der ‭hel‭ en des doods.‭
Hij heeft de sleutels van de hel. Niet de duivel heeft ze. De Heere Jezus heeft de macht over de duivel. Dat heeft Hij ook al laten zien toen Hij hier op aarde was. Want Jezus is de Zoon van God. Hij is God. Zijn Naam is Jezus: De HEERE redt.
Lukas 4:33-37 / STV schreef:33 ‭‭En in de synagoge was een mens, hebbende een geest eens onreinen duivels;‭³²‭ en hij riep uit met grote stemme,‭ 34 ‭‭Zeggende: Laat af, wat ‭hebben‭ wij met U ‭te‭ ‭doen‭, Gij Jezus Nazaréner? Zijt Gij gekomen, om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, ‭namelijk‭ de Heilige Gods.‭³³‭‭ 35 ‭‭En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil,‭³⁴‭ en ga van hem uit. En de ‭duivel‭, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen.‭³⁵‭‭ 36 ‭‭En er kwam een verbaasdheid over allen; en zij spraken samen tot elkander, zeggende: Wat woord is dit, dat Hij met macht en kracht den onreinen geesten gebiedt, en zij varen uit?‭ 37 ‭‭En het gerucht van Hem ging uit in alle plaatsen des omliggenden lands.‭
Zolang het nog tijd is is het nog Zijn strijd. Ook al heeft Hij van eeuwigheid al overwonnen. Want Zijn Naam is HEERE. Hij Die doet wat Hij heeft besloten. Zoek bescherming onder Zijn vleugels. Bescherming bij Hem Die zoekt. Hij is gekomen om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Als je gewassen bent in het bloed van de Heere Jezus, heeft de duivel niets meer over je te zeggen.
Hebreeën 10:14 / STV schreef:14 ‭‭Want met één ‭offerande‭ heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen,‭²⁸‭ die geheiligd worden.‭

Jhv1991
Verkenner
Verkenner
Berichten: 39
Lid geworden op: 14 nov 2017 21:01

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Jhv1991 » 19 dec 2018 15:57

Ik heb een hele zware strijd gehad (dwanggedachten. Godlasterlijke gedachten). Ik heb er heel hard tegen gestreden maar nu voelt het sinds een paar dagen dat ik verhard ben. Ik had 1st altijd angst en zat over mijn fouten in en nu is het net alsof ik geen gevoel meer heb geen angst. En ik wil jezus graag in mijn leven maar het voelt alsof hij me niet mag dat ze mij verhard hebben

Yada
Verkenner
Verkenner
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Yada » 22 dec 2018 11:11

Jhv1991 schreef:Ik heb een hele zware strijd gehad (dwanggedachten. Godlasterlijke gedachten). Ik heb er heel hard tegen gestreden maar nu voelt het sinds een paar dagen dat ik verhard ben. Ik had 1st altijd angst en zat over mijn fouten in en nu is het net alsof ik geen gevoel meer heb geen angst. En ik wil jezus graag in mijn leven maar het voelt alsof hij me niet mag dat ze mij verhard hebben
Waarom wil je Jezus graag in je leven? Is Hij verplicht om jou te helpen? Leer ook je eigen naam kennen. ik zal vs IK ZAL

Vertel de Heere wat jij zult doen:
Ik zal weglopen
Ik zal vloeken
Ik zal me verharden
Ik zal zelf denken
Ik zal kwetsen
Ik zal kapot maken
Ik zal liegen
Ik zal stelen
Ik zal moorden
Ik zal niet geloven
Ik zal U verachten
Ik zal U niet eren
Ik zal ontrouw zijn
Ik zal dwalen
Ik zal verraden
Ik zal Uw woorden negeren
Ik zal zwijgen als ik moet spreken/bidden
Ik zal spreken als ik moet zwijgen
Ik zal de duivel volgen

Moet ik nog verder gaan? Je zult dit doen om wie je bent.
Romeinen 3:10-20 / STV schreef:10 ‭‭Gelijk geschreven is:‭²⁶‭ Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;‭ 11 ‭‭Er is niemand, die verstandig is,‭²⁷‭ er is niemand, die God zoekt.‭²⁸‭‭ 12 ‭‭Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden;‭²⁹‭ er is niemand, die goed doet, er is ‭ook‭ niet tot een toe.‭ 13 ‭‭Hun keel is een geopend graf;‭³⁰‭ met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn‭³¹‭ is onder hun lippen.‭ 14 ‭‭Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;‭ 15 ‭‭Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;‭³²‭‭ 16 ‭‭Vernieling en ellendigheid‭³³‭ is in hun wegen;‭ 17 ‭‭En den weg des vredes‭³⁴‭ hebben zij niet gekend.‭ 18 ‭‭Er is geen vreze Gods‭³⁵‭ voor hun ogen.‭ 19 ‭‭Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen,‭³⁶‭ die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld ‭voor‭ God verdoemelijk zij.‭³⁷‭‭ 20 ‭‭Daarom zal uit de werken der wet‭³⁸‭ geen vlees‭³⁹‭ gerechtvaardigd worden,‭⁴⁰‭ voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.‭⁴¹‭‭
Wat wil jij er nu nog aan doen dan? Als je je eigen 'ik zal' kent, zul je vragen of de Heere aan Zijn IK ZAL wil denken.
Om Zijn Naam eer te geven. Hij zal het doen om Wie Hij is.

Denk eerst aan je eigen naam voordat je de Heere iets vraagt of belooft. En als je Hem dan toch iets beloofd, doe dat in Zijn Naam. Omdat het Hij beloofd heeft te geven.
Psalmen 50:15 / STV schreef:15 ‭‭En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en ‭gij‭ ‭zult‭ ‭Mij‭ ‭eren‭.‭
Hier is Zijn Naam. En Hij beloofd ook dat je Hem zult eren als Hij je uit de benauwdheid geholpen heeft. Zult eren, dat staat vast omdat Hij het eren erbij geeft. Want als Hij er niet Zelf voor zou zorgen dan zouden wij er nog met Zijn eer vandoor gaan nadat Hij ons uitgeholpen heeft.

De Heere weet allang wie wij zijn geworden. Ik zeg het maar even zo. Eigenlijk geloof ik dat we zo moesten worden zodat Hij Zijn Naam heerlijker zou kunnen tonen. De wereld is door het Woord geschapen maar ook voor het Woord. De Heere Jezus speelde met de mensenkinderen maar door de val, wedergeboorte en dood heen moeten de kinderen volwassen worden. Zodat de Zoon in eeuwigheid een bruid heeft die Hem kent en lief heeft met een volwassen kennis. Ik denk dat dat het supralapsarisme is? Daarom heeft Hij Zelf voor Zijn eer gezorgd. Hij heeft een nieuwe mens geschapen. Zo heeft Hij er Zichzelf van verzekerd dat Zijn wil ook op aarde zal geschieden. Omdat God mens is geworden in de Heere Jezus. Zijn IK ZAL is tegenovergesteld aan onze 'ik zal'. Hij is niet weggelopen van onze ziekten, onze smarten, onze ongerechtigheden en onze straf toen Zijn Vader die op Hem legde. Daarom kan Hij Zijn IK ZAL gaven uitdelen aan weglopers.

Jhv1991
Verkenner
Verkenner
Berichten: 39
Lid geworden op: 14 nov 2017 21:01

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Jhv1991 » 22 dec 2018 13:09

Is er voor mij dan geen weg meer terug?. Ben ik nu te laat laat ik jezus nooit ontmoeten?

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4107
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor naamloos » 22 dec 2018 13:40

Jhv1991 schreef:Is er voor mij dan geen weg meer terug?. Ben ik nu te laat laat ik jezus nooit ontmoeten?
Nee joh, natuurlijk ben je niet te laat. Je leeft toch nog!
En zo hard ben je nou ook weer niet, anders zat je er niet over in.
Jij wilt Jezus graag in je leven. Nou, dat komt mooi uit want Hij wil graag in jouw leven komen. Hij staat aan de deur en klopt.
Hij is gekomen voor vijanden, goddelozen, zondaars... Hij stelt geen voorwaarden maar belooft dat iedereen die tot Hem komt hij beslist niet zal uitwerpen. Wie wil, die kome en neme van het water des levens om niet. (komen is geloven)
Ga naar Hem toe en laat het aan Hem over je hart zacht te maken.
Vertel Hem gewoon eerlijk wat jouw gevoelens en gedachten zijn, net zoals je aan de dokter vertelt waar je last van hebt.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Yada
Verkenner
Verkenner
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Yada » 22 dec 2018 15:21

Jhv1991 schreef:Is er voor mij dan geen weg meer terug?. Ben ik nu te laat laat ik jezus nooit ontmoeten?
Als het van jouw willen en kunnen afhangt is het inderdaad te laat. Maar als het van de wil en het vermogen van de Heere Jezus afhangt, zijn alle dingen mogelijk. Bij Hem moet je zijn, niet bij mensen.

Je zult Jezus tenminste één keer ontmoeten. En dat is op de oordeelsdag. Maar Hij wil niet dat je verloren gaat. Voor die tijd zoekt Hij nog. Kijk maar wat er in Zijn hart is:
Handelingen 2:22-23 / STV schreef:22 ‭‭Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazaréner, een Man van God, onder ulieden‭⁴⁵‭ betoond door‭⁴⁶‭ krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;‭ 23 ‭‭Dezen, door den bepaalden raad‭⁴⁷‭ en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen‭⁴⁸‭ der onrechtvaardigen aan het ‭kruis‭ gehecht en gedood;‭
Handelingen 2:36-41 / STV schreef:36 ‭‭Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls,‭⁷⁰‭ dat God Hem tot een Heere en‭⁷¹‭ Christus‭⁷²‭ gemaakt heeft,‭⁷³‭ ‭namelijk‭ dezen Jezus, Dien ‭gij‭ gekruist hebt.‭ 37 ‭‭En als zij ‭dit‭ hoorden, werden zij verslagen in‭⁷⁴‭ het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?‭⁷⁵‭‭ 38 ‭‭En Petrus zeide tot hen: Bekeert u,‭⁷⁶‭ en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam‭⁷⁷‭ van Jezus Christus, tot vergeving‭⁷⁸‭ der zonden; en gij zult de gave des‭⁷⁹‭ Heiligen Geestes ontvangen.‭‭‭
De Vader wist allang wat wij met Zijn Zoon zouden doen. De Zoon wist ook wat er moest gebeuren toen Hij Zijn taak aanvaarde. Zie vers 23. Hij moest op deze manier sterven zodat ook wij weten wat er in ons hart is en wat er in Zijn hart is.Waarom moet ik dit schrijven, onder deze naam? Met een hard hart, als een papegaai, aap en pauw. In CGK Alblasserdam ligt er een platenbijbel onder de kansel. Opengeslagen bij een plaat van Johannes op Patmos, Opb.1:19a

De Heere Jezus zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader en heeft de Heilige Geest van Hem ontvangen. Die heeft Hij uitgestort op aarde zodat mannen van genade in Zijn Naam zouden preken tot mensen die stonden te lachen en te spotten bij het kruis. Ze hebben geroepen: Weg met Hem, kruist Hem. Diezelfde Heilige Geest breekt de harten van de spotters en schenkt hen berouw en geloof. Het geloof is door het gehoor van het gepredikte Woord van God. Hij herschept door Zijn Woord en Heilige Geest.
Laatst gewijzigd door Yada op 22 dec 2018 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.

Jhv1991
Verkenner
Verkenner
Berichten: 39
Lid geworden op: 14 nov 2017 21:01

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Jhv1991 » 22 dec 2018 15:38

Yada schreef:Als het van jouw willen en kunnen afhangt is het inderdaad te laat. Maar als het van de wil en het vermogen van de Heere Jezus afhangt, zijn alle dingen mogelijk. Bij Hem moet je zijn, niet bij mensen.

Je zult Jezus tenminste één keer ontmoeten. En dat is op de oordeelsdag. Maar Hij wil niet dat je verloren gaat. Voor die tijd zoekt Hij nog. Kijk maar wat er in Zijn hart is:De Heere Jezus zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader en heeft de Heilige Geest van Hem ontvangen. Die heeft Hij uitgestort op aarde zodat mannen genade zouden preken tot mensen die stonden te lachen en te spotten bij het kruis. Ze hebben geroepen: Weg met Hem, kruist Hem. Diezelfde Heilige Geest breekt de harten van de spotters en schenkt hen berouw en geloof. Het geloof is door het gehoor van het gepredikte Woord van God. Hij herschept door Zijn Woord en Heilige Geest.
ik heb niet veel bijbel kennis. Een dik jaar geleden toen was ik elke dag opzoek naar god en toen kwam er een heftige strijd(dwanggedachten) ik heb zo geknokt zodat er geen spottende woorden naar hun gingen. En dan nu dit ik bid god dagelijks wat ik verkeerd heb gedaan. Maarja ik heb altijd pech en dan ook nog met god. Ik snap er niets van.

Yada
Verkenner
Verkenner
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Yada » 22 dec 2018 15:45

Jhv1991 schreef:ik heb niet veel bijbel kennis. Een dik jaar geleden toen was ik elke dag opzoek naar god en toen kwam er een heftige strijd(dwanggedachten) ik heb zo geknokt zodat er geen spottende woorden naar hun gingen. En dan nu dit ik bid god dagelijks wat ik verkeerd heb gedaan. Maarja ik heb altijd pech en dan ook nog met god. Ik snap er niets van.
Vraag Hem om onderwijs en nieuwe oren om Zijn antwoord te horen. Want één van Zijn Namen is: Hoorder der gebeden. Hij spreekt door Zijn Woord. Tijdens het Bijbellezen en tijdens het luisteren naar de verkondiging van Zijn Woord.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Veendam » 22 dec 2018 17:11

Jhv1991 schreef:ik heb niet veel bijbel kennis. Een dik jaar geleden toen was ik elke dag opzoek naar god en toen kwam er een heftige strijd(dwanggedachten) ik heb zo geknokt zodat er geen spottende woorden naar hun gingen. En dan nu dit ik bid god dagelijks wat ik verkeerd heb gedaan. Maarja ik heb altijd pech en dan ook nog met god. Ik snap er niets van.


Stop maar eens een keer met negatief spreken over jezelf.
Spreek maar gewoon dagelijks uit dat God van jou houdt, en dat Jezus voor jou is gestorven.
Dat jij IN CHRISTUS ALLES HEBT, dat jij een geliefd kind van God bent.
Dat God niet tegen jou is maar VOOR JOU, en in je woont en bij jou is altijd.

Yada
Verkenner
Verkenner
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Yada » 22 dec 2018 19:30

Veendam schreef:Stop maar eens een keer met negatief spreken over jezelf.
Spreek maar gewoon dagelijks uit dat God van jou houdt, en dat Jezus voor jou is gestorven.
Dat jij IN CHRISTUS ALLES HEBT, dat jij een geliefd kind van God bent.
Dat God niet tegen jou is maar VOOR JOU, en in je woont en bij jou is altijd.
Hej ja, gewoon lekker jezelf in slaap wiegen met een mantra. Alsof je daardoor de Heere Jezus, en de kracht van Zijn woord, echt kunt leren kennen. Zo'n mantra houd je bij de werkelijke en levende Heere Jezus vandaan i.p.v. dat je naar Hem toe moet. Zelfs mijn nichtje van 3 kan je het antwoord op deze vragen vertellen: Hoe moeten wij God aanbidden? Antw: In geest en in waarheid. Kun je dat ook? Antw. Nee.
De vragen komen trouwens uit een heel eenvoudig en Bijbels cathechisatieboekje:
Ledeboer schreef:1 Vraag: Wie heeft u geschapen?
ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26.
2 Vraag: Wie is God?
ANTWOORD: Een allervolmaaktste Geest, Joh. 4 : 24
3 Vraag: Hoe moet God gediend worden?
ANTWOORD: In geest en waarheid, Joh. 4 : 24.
4 Vraag: Kunt gij dat?
ANTWOORD: Nee, 1 Kor. 2 : 14.
5 Vraag: Waarom niet?
ANTWOORD: Omdat ik Hem niet ken, Pred. 7 : 29.
6 Vraag: Hoe komt het, dat gij uw Schepper niet kent?
ANTWOORD: Door de zonde, Rom. 5 : 12.
7 Vraag: Wat is zonde?
ANTWOORD: Ongehoorzaamheid tegen God, Rom. 7 : 10.
8 Vraag: Wat eist God van ons?
ANTWOORD: Dat wij Hem lief zullen hebben boven alles, Matth. 22 : 37, enz.
9 Vraag: Wat hebben wij lief?
ANTWOORD: De zonde en de wereld, 1 Joh. 2 : 15.
10 Vraag: Hoe is de zonde in de wereld gekomen?
ANTWOORD: Door de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders Adam en Eva, Gen. 3 :6.
Etz.
Hier is de link.
Psalmen 51:6 / STV schreef:6 ‭‭(51–8) Zie, Gij hebt lust tot waarheid‭¹³‭ in het binnenste,‭¹⁴‭ en in het verborgene‭¹⁵‭ maakt Gij mij wijsheid bekend.‭
Johannes 3:3 / STV schreef:3 ‭‭Jezus antwoordde en‭³‭ zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom‭⁴‭ geboren worde,‭⁵‭ hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.‭⁶‭‭
Mattheüs 11:25-27 / STV schreef:25 ‭‭In dienzelfden tijd antwoordde Jezus‭³⁰‭ en zeide: Ik ‭dank‭ ‭U‭,‭³¹‭ Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt,‭³²‭ en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.‭³³‭‭ 26 ‭‭Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.‭³⁴‭‭ 27 ‭‭Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.‭³⁵‭‭
Openbaren. Dat betekent dat het van buiten jezelf moet komen. Daarom is Zijn Naam HEERE, en Jezus. De HEERE redt. Hij zegt: IK ZAL het doen, het is alles Mijn werk.
2Corinthiërs 4:6 / STV schreef:6 ‭‭Want God, Die gezegd heeft, dat‭¹¹‭ het licht uit de ‭duisternis‭ zou schijnen, is Degene, Die in onze harten‭¹²‭ geschenen heeft, om‭¹³‭ ‭te‭ ‭geven‭ verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van‭¹⁴‭ Jezus Christus.‭

Jhv1991
Verkenner
Verkenner
Berichten: 39
Lid geworden op: 14 nov 2017 21:01

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Jhv1991 » 23 dec 2018 01:33

Yada schreef:Als het van jouw willen en kunnen afhangt is het inderdaad te laat. Maar als het van de wil en het vermogen van de Heere Jezus afhangt, zijn alle dingen mogelijk. Bij Hem moet je zijn, niet bij mensen.

Je zult Jezus tenminste één keer ontmoeten. En dat is op de oordeelsdag. Maar Hij wil niet dat je verloren gaat. Voor die tijd zoekt Hij nog. Kijk maar wat er in Zijn hart is:De Vader wist allang wat wij met Zijn Zoon zouden doen. De Zoon wist ook wat er moest gebeuren toen Hij Zijn taak aanvaarde. Zie vers 23. Hij moest op deze manier sterven zodat ook wij weten wat er in ons hart is en wat er in Zijn hart is.Waarom moet ik dit schrijven, onder deze naam? Met een hard hart, als een papegaai, aap en pauw. In CGK Alblasserdam ligt er een platenbijbel onder de kansel. Opengeslagen bij een plaat van Johannes op Patmos, Opb.1:19a

De Heere Jezus zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader en heeft de Heilige Geest van Hem ontvangen. Die heeft Hij uitgestort op aarde zodat mannen van genade in Zijn Naam zouden preken tot mensen die stonden te lachen en te spotten bij het kruis. Ze hebben geroepen: Weg met Hem, kruist Hem. Diezelfde Heilige Geest breekt de harten van de spotters en schenkt hen berouw en geloof. Het geloof is door het gehoor van het gepredikte Woord van God. Hij herschept door Zijn Woord en Heilige Geest.
sorry maar wat wil je met het bovenste stukje zeggen dat het te laat voor me is of lees ik dat verkeerd?. Ik wil jezus zo graag in mijn leven maar hoe mijn leven loopt word dat me onmogelijk gemaakt

Yada
Verkenner
Verkenner
Berichten: 22
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Yada » 24 dec 2018 10:21

Jhv1991 schreef:sorry maar wat wil je met het bovenste stukje zeggen dat het te laat voor me is of lees ik dat verkeerd?. Ik wil jezus zo graag in mijn leven maar hoe mijn leven loopt word dat me onmogelijk gemaakt
Ik bedoel dat als het waar is wat jij hier schrijft dat het inderdaad onmogelijk is. Maar dat zeg je zelf ook. Ik wil wel maar Jezus niet. Dan is het inderdaad afgelopen toch?
Jhv1991 schreef: En ik wil jezus graag in mijn leven maar het voelt alsof hij me niet mag
Maar laat dit nu een leugen zijn die de duivel je laat geloven. Zijn naam is Diabolos. Dat betekend: die alles door elkaar gooit. Hij keert alles om. Gelukkig is de werkelijkheid:
Ik wil niet maar Jezus staat te kloppen aan mijn deur.
En daarom is het nog niet te laat. Zo toont Hij Zich in Zijn Woord.
Jesaja 65:1-2 / STV schreef:1 ‭‭Ik ben gevonden‭¹‭ van hen, die ‭naar‭ ‭Mij‭‭²‭ niet vraagden; Ik ben ‭gevonden‭ ‭van‭ ‭degenen‭,‭³‭ die Mij niet zochten; tot het volk,‭⁴‭ dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, ‭hier‭ ben Ik,‭⁵‭ ziet, ‭hier‭ ben Ik.‭ 2 ‭‭Ik heb Mijn handen‭⁶‭ uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk,‭⁷‭ die wandelen op een weg,‭⁸‭ die niet goed is, naar hun ‭eigen‭‭⁹‭ gedachten.‭
Je kunt de Heere Jezus niet zien in Zijn Woord, juist omdat je denkt dat jij goed bent en Hij slecht. Het is een hele sneaky vorm van vijandschap tegen de Heere. Zo kun je in het donker blijven, zielig zijn en hoef je niet in het licht te komen.

Ken je gelijkenis van de verloren zoon? Dat gaat over hoe de Heere Jezus het verlorene zoekt.
Lukas 15:11-24 / STV schreef:11 ‭‭En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen.‭⁷‭‭ 12 ‭‭En de jongste van hen zeide‭⁸‭ tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds,‭⁹‭ dat ‭mij‭ toekomt. En hij deelde hun het goed.‭¹⁰‭‭ 13 ‭‭En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver ‭gelegen‭ land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht,‭¹¹‭ levende overdadiglijk.‭ 14 ‭‭En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood‭¹²‭ in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden.‭ 15 ‭‭En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden.‭¹³‭‭ 16 ‭‭En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf,‭¹⁴‭ dien de zwijnen aten;‭¹⁵‭ en niemand gaf hem dien.‭ 17 ‭‭En tot zichzelven gekomen zijnde,‭¹⁶‭ zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!‭ 18 ‭‭Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel,‭¹⁷‭ en voor u;‭ 19 ‭‭En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.‭ 20 ‭‭En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver ‭van‭ ‭hem‭ was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en ‭toe‭ lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.‭ 21 ‭‭En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.‭ 22 ‭‭Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt ‭hier‭ voor het beste kleed,‭¹⁸‭ en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;‭ 23 ‭‭En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.‭ 24 ‭‭Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.‭
De jongste zoon vondt het niet fijn thuis bij zijn vader. Vroeg om zijn erfenis (alsof zijn vader dood was voor hem) en vertrok om te leven zoals hij dat wilde. Zelfs toen hij gebrek had ging hij nog niet terug naar zijn vader.

Welke excuses zou hij nog gehad hebben om niet terug te gaan?
Misschien: Als ik terug ga, ben ik mijn vrijheid kwijt, en moet ik weer de hele dag doen wat mijn vader wil.
Misschien heeft hij zielig zitten zijn: Ah, ik ben zo zielig, het zit mij nooit mee. Eerst zo'n strenge vader, daarna vrienden die mij verlaten als het slecht gaat. Nu nog een hongersnood. Daar kan ik toch niets aan doen. Alles is tegen mij.
Of: Ja, ja, hij ziet me aankomen. Hij wil me echt niet meer terug. Eerst alles opgemaakt en dan terugkomen zeker?

Pas toen zijn werkgevers hem zelfs het slechtste voedsel (afval voor de varkens) nog niet wilden geven en hij geen uitzicht meer had dat het ooit beter zou worden, begon hij zijn situatie daar te vergelijken met hoe het thuis geweest was. Nu pas zag hij de werkelijkheid. Zijn vader is liefdevol en goed, zelfs voor zijn knechten. Zijn vader heeft toch altijd het beste met hem voorgehad terwijl hij het tegenovergestelde dacht. Pas als hij dit heeft ingezien wil hij naar huis om bij zijn vader te zijn. Lees nu verder vanaf vers 20, als je wilt weten hoe de geschiedenis afloopt.

De vader is in deze gelijkenis is het beeld van God in de Heere Jezus. Wij kunnen God alleen zien als we naar de Heere Jezus kijken. De Heere zorgt er soms voor dat al je zonden in je leven zich tegen je keren. Zodat je tot jezelf moet komen. Ja, die hongersnood had de verloren zoon niet zelf geregeld maar als hij zijn geld niet eerst had verspilt waren de gevolgen niet zo erg geweest. Of nog verder terug: als hij niet van huis weggelopen was had hij helemaal geen last gehad van die hongersnood. Je ziet dat zijn eigen handelen hem verder bij het vaderhuis vandaan brachten terwijl de gebeurtenis die slecht leek en waar hij zelf geen grip op had, juist het goede uitwerkte. De Heere gebruikt de gevolgen van onze zonden om ons Zijn hart te tonen en terug te brengen aan Zijn hart.

Lees alsjeblieft de Bijbel. Want daarin lees je de werkelijkheid i.p.v. van de schijnwerkelijkheid die de duivel je voorschotelt. Ook al wil je eigenlijk niet, doe het dan om de duivel te jennen. Elke keer als hij je er van wil weerhouden uit de Bijbel te lezen, zeg je: dan doe ik het juist! En als het echt niet gaat vanwege hoofdpijn, dikke mist in je hoofd of omdat je er niets van begrijpt etc. Ga dan naar de kerk waar ze je uit de Bijbel voorlezen en er uitleg over geven. Ook door de week zijn er genoeg diensten.

Want daar komt de Heere Jezus langs. Daar geeft Hij onderwijs en maakt Hij nieuwe mensen door hen met Zijn bloed te wassen en met Zichzelf te bekleden. Hij schept door Zijn Woord en Geest.
Hij heeft van Zijn Vader drie ambten(taken) gekregen:
- Profeet en Leraar (om het licht te maken in je donkere verstand zodat je de werkelijkheid ziet)
- Priester (om te betalen wat jij moest betalen en je schoon te wassen in Zijn eigen bloed om je zo weer een kind van God te maken, vrede en gemeenschap met God te hebben)
- Koning (om je te regeren en je te beschermen tegen de duivel)
Alle drie Zijn ambten zijn er dan om je klaar te maken voor de eeuwigheid. Dan zegt Hij:
Lukas 12:32 / STV schreef:32 ‭‭‭Vreest‭ ‭niet‭, ‭gij‭ ‭klein‭ kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.‭³²‭‭
Het is Zijn welbehagen en dat zal gebeuren. Snap jij dat nou? Dat Hij er plezier in heeft om het te geven? Aan mensen?

Gebruikersavatar
Niagara
Mineur
Mineur
Berichten: 224
Lid geworden op: 27 jun 2015 21:08

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Niagara » 24 dec 2018 16:40

Jhv1991 schreef:sorry maar wat wil je met het bovenste stukje zeggen dat het te laat voor me is of lees ik dat verkeerd?. Ik wil jezus zo graag in mijn leven maar hoe mijn leven loopt word dat me onmogelijk gemaakt


Als het aan ons zou liggen, zou het inderdaad hopeloos zijn. Ook al krijgen we de rest van ons leven, als wij het zelf moesten doen zonder God, dan zou een eeuwigheid nog niet lang genoeg zijn om ons bij God te krijgen. Dan was alles verloren, want uit onszelf zijn wij geneigd tot alle kwaad.
Dat is heel naar en als je dwanggedachten hebt die je beschuldigen vergroten die dit gedeelte heel erg uit, dat we als het aan onszelf ligt verloren zijn. Als die zo groot zijn en de strijd zo zwaar is denk je soms: ik geef het op, ik kan niet meer.
Het is waar dat jij niet meer kunt. Maar daar komt nog wat achteraan. God zet namelijk een grote ‘MAAR’ achter onze schuld.

De MAAR is: Jezus!

In Hem zie je alles van Gods liefde voor ons.
Hij houd van ons en wil niet dat wij verloren gaan.
Hij is almachtig, de duivel is niet sterker dan Hij. Jezus kwam naar de wereld en betaalde voor onze schuld, ja die hele erge verlorenheid van alle mensen, door te sterven aan het kruis. Alle boosheid van God over wat wij verkeerd doen is op Jezus gekomen. Daarom komt die boosheid nu niet meer op ons neer als wij in Hem geloven.
En Jezus betaalde niet alleen onze schuld door te leven en sterven op aarde, Hij stond ook weer op uit de dood! Weet je wat dat betekent? Weet je wat God daarmee heeft laten zien? Dat de dood verslagen is. Dat Jezus sterker is dan de dood! En als wij in Hem geloven, mogen wij leven in Christus. Dat betekent dat wij dus ook Zijn eeuwige leven krijgen. Dat wil God ons geven omdat Hij van ons houdt! Dus niet omdat wij het verdient hebben door goede dingen te doen. Het is genade.

Maar, kan jij dan denken, daarvoor moet ik dus in Jezus geloven. Dus dan moet ik dat doen en dat kan ik niet, ik doe alleen maar slechte dingen.
Het mooie van de geloven is dat het niet iets is wat puur uit jou moet komen. De Heilige Geest werkt in je hart. Daardoor geloof je. Wat voor mensen niet kan, dat kan God wel. Geloof is één van die dingen. God werkt geloof in je hart.
Maar, als God in mijn hart werkt, moet ik dan zelf echt helemaal niks doen? In de bijbel staat dat wij de Geest niet moeten tegenwerken. Dus als de Heilige Geest in je werkt, vindt God het erg als je heel hard je best doen om ongehoorzaam te zijn. Als je expres Zijn liefde niet wilt ontvangen.
Dat is wat anders dan dat je ongehoorzaam bent omdat je niet begrepen had dat dat was wat God wilde, of omdat je een geestelijke ziekte hebt, of omdat je de mist inging voordat je wist dat je een keuze had. Dat zijn geen moedwillige ongehoorzaamheden, dat doe je niet expres om God tegen te werken. God houdt er niet van dat mensen ongehoorzaam zijn en het is verkeerd, maar Hij rekent jou er niet genadeloos op af. Helemaal niet, Hij geeft je juist de kans om helemaal vrij te zijn van schuld door te geloven in Jezus. En hij werkt in jou om dat mogelijk te maken.

Het gebeurt heel vaak dat je niet weet dat het de Heilige Geest is die je iets laat doen. Dus het kan heel goed dat je Hem een keer tegengewerkt hebt. Maar dat is niet onoverkomelijk. God wil niet dat we de Heilige Geest tegenwerken, maar als je dat één of meerdere keren doet in je leven ben je niet meteen verloren. Ook dan houdt God nog van je en wil Hij dat je tot inkeer komt. Heel je leven kun je altijd terugkomen bij God, want Hij houdt echt nog van je, wat je ook doet. Heel je leven lang heb je de kans om naar God toe te groeien en mee te gaan werken met de Heilige Geest in plaats van Hem tegenwerken.
Je hoeft voor God niet te doen alsof je dingen kunt die je niet kan. Want God kent jou door en door.
Hij kent je beter dan jij jezelf kent. En dat klinkt heel eng als je denkt dat Hij boos op je is omdat je fouten maakt. Maar het goede nieuws is: Hij houdt van jou, gaf Jezus’ leven voor jou, en nu kijkt Hij naar jou alsof jij het perfecte leven hebt geleeft dat Jezus heeft geleefd.

Jij kunt op eigen kracht niet meer dan je nu kunt op de manier van nu, zonder God. Maar je kunt anders, namelijk mét God, door Jezus.

Die waarheid wil de duivel voor je verstoppen, de liefde van God, die je kunt zien door Jezus. Dus als je last van dwanggedachten hebt, vraag dan aan God of Hij je helpt met de Heilige Geest om te begrijpen wat Jezus voor je heeft gedaan. Om altijd naar Jezus te kijken en daar je zekerheid in te kunnen hebben. Dat welke dwanggedachte jij ook hebt, je zeker mag weten: door Jezus’ offer ben ik vrij! Ik ben nu een kind van God. Ik hoef niet meer bang te zijn, want God houdt van mij en Hij is de allersterkste, Hij laat voor mij alles meewerken ten goede.

De duivel wil dat je zo verslagen wordt door je eigen schuld en onvermogen dat je niet meer in je opneemt wat God daar voor antwoord op heeft: Verlossing voor ons uit die verlorenheid. Dat de duivel ons bij God vandaan probeert te houden zorgt voor geestelijke strijd. Dat je nu moeite ervaart omdat je Jezus zoekt is dus geen teken dat je iets verkeerds hebt gedaan, maar juist dat de duivel in de strijd terrein aan het verliezen was en nu heel hard zijn best doet jou van Jezus af te houden. De duivel doet dat door allerlei stiekeme maniertjes. Hij vertelt halve waarheden. Dus leugens, maar niet heel duidelijke. Hij vertelt een deel van de waarheid, dat deel maakt hij heel groot, en een ander deel probeert hij weg te houden. Omdat de helft wel waar is denken wij al snel: het is waar wat hij zegt/wat ik nu denk. Maar omdat het maar de halve waarheid is, ga je er helemaal verkeerde conclusies uit trekken.

Een voorbeeldje:
Stel dat je nog nooit buiten bent geweest. Je verlangt er ontzettend naar. Je vraagt aan iemand of naar buiten gaan wel kan, hoe het daar is, en diegene vertelt: ‘Buiten schijnt de zon! De zon is heel heet. Ontzettend heet. Zo heet dat hij je helemaal verbrandt binnen een seconde!’
Dan denk je toch: O nee, dan moet ik nooit naar buiten gaan.
Je wilt toch heel graag naar buiten, dus je vraagt je nog af: Zou het wel echt zo zijn wat diegene zegt?
Je zoekt op internet of in een boek wat informatie op over de zon, en ja, daar staat inderdaad dat de zon echt heel erg heet is, wel 4770 tot 6770 graden Celcius!
Nou helaas, denk je dan, ik ga niet naar buiten, hoe graag ik dat ook wil, want dat is veel te gevaarlijk!

Dan zie je wel hoe halve waarheden werken. Het ís waar dat de zon zo heet is. Maar zo heet is hij niet op aarde, de temperatuur waar die persoon en het boek het over hadden gaat over het oppervlak van de ster zelf. Er zit nog heel veel ruimte tussen de zon en de aarde, en hier is de zon juist een heel goed en fijn iets wat zorgt dat er leven en groei op aarde zijn. Hier is de temperatuur buiten in de zon meestal ergens tussen op z’n extreemst -40 en 50 graden, en op de plekken waar mensen leven is het meestal nog geschikter om in te leven voor mensen, dieren en planten.
Maarja, dat vertelde die persoon er niet bij, dus dan durf je niet naar buiten.

Op zo’n manier probeert de duivel ons ook bij God weg te houden. Hij fluistert gedachten in die we naar vinden, maar die we ook snel geloven omdat een deel ervan waar is. Zelfs de dingen die je wilt checken en opzoekt in de bijbel of vraagt aan andere christenen, daarvan laat hij je het ene deel heel erg groot zien en dat leidt je vaak zo af dat je het andere deel eigenlijk niet meer hoort/leest. En dan zit er nog steeds een halve waarheid in je hoofd.

De duivel kan ons niet voorliegen waar we sterk zijn, hij pakt ons bij onze zwakke plekken. Bijvoorbeeld: Als je geen werk hebt kan de duivel je niet bang maken dat je je baan verliest. Maar als je een baan hebt en je voelt je daar heel afhankelijk van, dan kan hij je bang maken met de gedachte dat je je baan verliest. Dan kan hij je daarmee afleiden van het vertrouwen op God.
Dat betekent niet dat het verkeerd is om een baan te hebben, het gaat om je vertrouwen stellen op God. Als je werkeloos bent kan de duivel je juist daar weer op pakken. Hij kijkt naar ieder persoonlijk voor zwakke plekken en brengt daarover halve waarheden in je hoofd. Door dingen die andere mensen zeggen, dingen die je leest enz.
Dat betekent dat we steeds moeten vechten tegen de duivel die ons bij God wil wegtrekken. Dat we elke keer weer ons vertrouwen op God moeten stellen. God wil sterk zijn in onze zwakheid. Als we onze waarde in Hem kennen (we zijn geliefd, kijk maar naar Jezus als je daaraan twijfelt) dan kan hij ons niet meer pakken op onze zwakheid, want Jezus heeft dat allemaal vergeven, dus Zijn kracht is in ons waar wij niet sterk genoeg zijn. Wat we ook op aarde denken te hebben aan bezit, status, zekerheid, veel of weinig, elke keer moeten we weer doordrongen worden van de tijdelijkheid van die dingen, het aardse, en gericht worden op de eeuwigheid van Gods koninkrijk waar we voor leven. Dan snappen we weer hoe God wil dat we leven: in contact met Hem, en het voorbeeld van Jezus volgend. Dan ervaren we al wat van Gods plan voor ons, en voel je: door God komt alles goed. Hij is te vertrouwen. Hij helpt altijd weer. Hij houdt van mij, en zo houdt Hij ook van andere mensen. Hij is sterk genoeg om de duivel te verslaan, Hij heeft de langste adem. Door God zal het goede overwinnen.
De duivel wil niet dat we dat geluk ervaren, Hij wil niet dat God blij is en hij wil alles kapot maken wat God mooi maakt. Daarom strooit hij leugens rond.

Je hoeft niet meer heel de tijd te focussen op jezelf en je fouten. Je mag God vragen om te geven wat je nodig hebt en daarmee de wereld ingaan om dingen te gaan doen die Jezus ook deed. Daarbij mag je vertrouwen dat God je vergeeft wat misgaat en kracht geeft voor wat Hij wil dat je doet. Dus je hoeft niet meer bang te zijn, je mag vrij zijn.
Ook in gebed kan het helpen om te danken voor dingen die goed gingen, God te prijzen waar het lukt en te bidden voor andere mensen en voor dingen die God wil. Er mogen meer dingen in je gebed zijn dan zondebesef en vraag om vergeving. Kijk maar eens waar het Onze Vader uit bestaat.
Afbeelding

Jhv1991
Verkenner
Verkenner
Berichten: 39
Lid geworden op: 14 nov 2017 21:01

Re: Onvergeeflijke zonde

Berichtdoor Jhv1991 » 07 mar 2019 15:02

Hallo iedereen. Ik heb verteld dat ik te maken had met dwanggedachten godlasterlijk daar was ik ook heel angstig over en ik heb er echt zo hard tegen geknokt om niet te laster natuurlijk kwam kwamen er rare woorden in mn hoofd. Maar dat heb ik allemaal beleden. En dat heb ik meer dan een jaar en een paar maand gehad. En sinds 18 december vorig jaar was in eens mn gevoel weg mn emoties geen angst meer niet meer bang geen onrust meer. Ik denk dat dit verharding is. Maar ik snap niet waarom god dat doet?. Ik heb zo gestreden om niet te lasteren en inplaats van mij te helpen straft hij mij!. Al die negatieve gedachten over god zijn dus waar tenminsten zo komt het over. Ben ik geboren zodat god me kan straffen?. Misschien haat god me wel!. En in mijn leven heb ik vaak pech gehad en een geestelijke beperking ik sta niet zo sterk in mn schoenen. Ben vaak negatief over mezelf! Heb zovaak gebeden van god wat heb ik dan verkeerd gedaan ik heb ze niet met opzet gelasterd! En als ik nadenk over die periode dan heb ik goed gestreden vind ik. Het was een zware tijd voor mij maar voor eens in mn leven dacht ik god helpt me wel want op internet heb ik wel gelezen dat er zoveel mensen last van hadden en iedereen werd geholpen/genezen. Maar behalve ik!. Ik ben dan ook alle hoop verloren en zie god als een straffende god die me haat en het ergste mn ergste nachtmerrie word dus werkelijkheid! Owja en het gekke is ik strijd nu nog steeds ik moet de hele dag door strijde alleen dan zonder gevoel. Er zijn vast niet meer mensen die hier last van hebben. Mvg


Terug naar “RefoWeb”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast