Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 mei 2019 08:52

MIJN VERDRIET EN PIJN.

Lukas 19 vers 5


Als Hij bij die plek aankomt,
kijkt Jezus omhoog en zegt tot hem:
Zacheüs, haast je en klim omlaag,
want Ik moet heden
in jouw huis verblijven!


Om iedere man en iedere vrouw, jong, ouder, hoogbejaard, die God niet kent.
Die ooit afhaakte vanwege contacten met Gods grondpersoneel, Gods volk.
Zo vaak denk ik aan al die mensen die Zacheüs het zicht op Jezus benamen, zodat hij in een boom moest klimmen.
Leerlingen van Jezus stellen zich vaak keihard op tegenover 'zondaren en zondaressen'. Want, o wij weten zo goed hoe het hoort. Wij weten feilloos waarin een ander tekort komt.
De kerken lopen leeg constateren we.
Kerkgebouwen worden gesloten, afgestoten, afgebroken of verbouwd en verliezen hun oorspronkelijke functie.

Waarom haken mensen af?
Vanwege teleurstellingen in de handel en wandel van kerkmensen. Dit is een heel belangrijke reden.
Vanwege een chronisch gebrek aan belangstelling voor chronisch zieken.
Schaars pastoraal bezoek. En als dat bezoek komt, dan wordt er geneuzeld over het weer, over de kinderen en kleinkinderen, er wordt een stukje gelezen dat nergens op slaat en er wordt gebeden.
Maar wanneer gaat die predikant of ouderling op de vragen die werkelijk leven?
En wáár gaat het over in de kerkdienst?
Een goede preek is een dialoog met de gemeente. Wat zingen we? Welke taal bezigen we? Ik word misselijk van de kletspraatjes over de berijming van 1773.
Er wordt gezegd: de Bijbel heeft het over Psalmen, Hymnen en door de Geest spontaan geïnspireerde liederen.
Maar Psalmen hebben toch de voorrang, want die staan in de Bijbel.
Ik heb nog nooit zo'n dom argument gehoord. Staat in de Bijbel de berijming van 1773? Nee, nee en nog eens nee.
En ik ben fel tegen het neerbuigende over nieuwere psalmberijmingen, over Christocentrische gezangen.
Gods Geest inspireert nog altijd dichters en componisten.
Wij gehoorzamen de Schrift niet, we gehoorzamen selectief.
En dan de op geld beluste kerk. Drie collectes tijdens een kerkdienst, dat is té!
Sommige kerkgebouwen die gesloten worden is de schuld van de vrijzinnige boodschap. Sommige predikanten zijn bezig hun kerken leeg te preken.

Maar nu die mensen die afhaken.
Die alleen verder gaan met een verkeerd godsbeeld, nooit antwoord kregen op hun vragen, waar niet naar omgekeken wordt, die zich niet welkom voelen.

Is er wel eens gevraagd naar de reden van hun verlaten van de kerk?

Ik dank voor de pioniersplekken van de Protestantse Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Zou jij een vriend of vriendin mee durven nemen naar jouw kerk of gemeente?

Ondertussen ontmoeten we de teleurgestelden en gaan we met hen in gesprek.

En laten we stoppen in dit jaar van 400 jaar herdenking van de Synode van Dordt met wat ik overal lees: het grote gelijk van de Contra-Remonstranten en het grote ongelijk van de Remonstranten (de Arminianen) en dat vervloekte woord 'dopersen'. Ik proef de arrogantie van de Contra-Remonstranten.
Van mij hoeft deze synode niet herdacht te worden.
De Gereformeerden die zó overtuigd zijn van hun eigen gelijk.

God heeft Zich niets aangetrokken van de scheiding.
Hij gebruikte Gereformeerden en Arminianen.

Het valt me überhaupt op dat God niet kiest voor het ene kind tegen het andere kind. Hij gebruikte George Whitfield en John Wesley.

Stop toch dat eeuwige gebekvecht over dat alles voorbestemd is en de eigen vrije wil.

En die meer dan zielige strijd over de doop.

Dit zien de mensen van de wereld.
Dat eeuwige gebekvecht.

En ze weigeren mee te doen.

En worden verhinderd tot Jezus te komen, dóór ons.

Gods Geest werkt in Gereformeerde Kringen en in Doperse Kringen en het is dezelfde Heer.

Begraaf de theologische strijdbijlen.

En sta in vuur en vlam voor Hem om wie het werkelijk gaat.

P Gerrets. (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Speedy
Majoor
Majoor
Berichten: 2262
Lid geworden op: 30 jan 2003 16:20

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Speedy » 11 mei 2019 10:16

Het Evangelie in een grote havenstad

en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondig. En
sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van
godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen
niet weinige.
(Handelingen 17: 3b-4)

Prediking
Samen met enkele anderen is Paulus door de Heilige Geest naar Thessalonica gezonden. In de synagoge van die havenstad heeft Paulus allereerst de Schriften van het Oude Testament geopend. En vanuit die Schriften heeft hij aangetoond dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Maar Paulus heeft nog iets gedaan. Hij heeft ook ‘Jezus verkondigd’. Dat betekent: Hij heeft verteld over de komst van de Heere Jezus naar deze wereld, over Zijn geboorte, Zijn onderwijs, Zijn wonderen, Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding en hemelvaart. Om het met een woord van Paulus uit de Galatenbrief te zeggen: Paulus heeft Jezus ‘voor ogen geschilderd’. En dan het derde wat Paulus deed in de synagoge van Thessalonica. Hij heeft vooral ook laten zien, dat de Christus over Wie de Schriften van het Oude Testament zo duidelijk getuigden dat Hij moest lijden en opstaan, en
de Jezus Die hij verkondigde, Eén en Dezelfde is: ‘en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik ulieden verkondig’.

Uitwerking
Heeft deze prediking van Paulus vrucht gedragen? Ja, want we lezen in Handelingen 17: 4: En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en
Silas toegevoegd, en van godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige.


Drie groepen mensen worden hier genoemd. De eerste groep wordt gevormd door ‘sommigen uit hen’, dat zijn – zo is uit de context af te leiden – dus sommige Joden. Het Evangelie draagt allereerst vrucht onder hen. Een tweede, grotere groep wordt gevormd door de ‘godsdienstige Grieken’. Als in het boek Handelingen de term ‘godsdienstig’ of ‘Godvrezend’ wordt gebruikt, is dat bijna altijd een aanduiding voor heidenen die onder het beslag zijn gekomen van het Woord van Israëls God en die met de synagoge meeleven. Overigens zonder zelf besneden te zijn. Welnu, ook uit deze
groep komen er mensen tot bekering en geloof. Ze waren al enigszins voorbereid. De Heere had hen al laten kennismaken met de Schriften van het
Oude Testament. Maar nu mogen ze komen tot kennis van de beloofde Christus der Schriften! En dan is er nog een derde groep, die bestaat uit een aanzienlijk aantal van de ‘voornaamste vrouwen’. Vrouwen uit de hogere sociale lagen van de bevolking. Steeds weer zien we in Gods Woord hoe juist de vrouw, die overigens ook als eerste het oor te luister legde bij de satan, door de Heere wordt opgezocht onder het Evangelie. De Bijbel is ook in dat opzicht zeker geen vrouwonvriendelijk boek!

Gods Geest
Hoe deze drie groepen mensen hebben gereageerd op de prediking van Paulus, wordt in vers 4 op twee manieren aangeduid. Twee keer staat er in
het Grieks een zogenaamd passivum, een lijdende vorm. Nogal eens wordt door Bijbeluitleggers gesproken over een passivum divinum: een lijdende
vorm die wijst op Gods werk. Welnu, zo zou ik ook deze tekst willen lezen.

Allereerst vertelt de Bijbel ons dat de bekeerlingen in Thessalonica ‘geloofden’. Letterlijk staat er: ze werden overtuigd. Ze werden overtuigd
van de noodzaak van Christus’ lijden en opstanding. Niet alleen in het licht van de Schriften, maar ook in het licht van hun eigen verzondigde leven. Ze werden overtuigd van het feit dat ze een Borg nodig hadden voor hun schuld. Ze werden ook overtuigd van het feit dat Jezus de door God gegeven Zaligmaker is. Dat er geen andere Naam onder de hemel gegeven is. En dat er geen leven is buiten Christus.

Nee, dat is niet alleen maar een zaak van het verstand geweest, al was dat er zeker bij betrokken. Dat is ook niet slechts een zaak van het geweten
geweest, al zal hun geweten zeker hebben gesproken. Maar het was bovenal een zaak van het hart. Ze werden overtuigd door de Heilige Geest. Die
werkte immers krachtig onder de prediking van Paulus. Hij werkte ‘aan twee kanten’. Enerzijds gaf Hij Paulus en zijn reisgenoten ‘alle vrijmoedigheid’ (1Thessalonicenzen 2: 2). Anderzijds werkte Hij in de harten van de Thessalonicenzen. Hij overtuigde hen en bracht hen tot het ware geloof.

Toegevoegd
Het tweede dat ons verteld wordt over de bekeerlingen in Thessalonica, is dat ze ‘Paulus en Silas werden toegevoegd’. Daar ligt opnieuw iets in van
het wondere genadewerk van God. Sommigen uit de Joden, veel godvrezende Grieken en een aanzienlijk aantal voorname vrouwen werden toegevoegd aan Gods knechten. Ze waren niet beter of waardiger dan de anderen in Thessalonica. Hun bekering en geloof was alleen te danken aan
het feit dat Gods Geest hen overtuigde en hen toevoegde. En toen werden ze ook nauw verbonden aan Gods Woord. Ze werden toegevoegd aan de dienaren van het Woord. Wat zullen ze met honger en betrokkenheid geluisterd hebben naar de prediking van deze mannen. En wij?

A.J.T. Ruis
Mijn lijst van booswichten wordt elke dag, dat ik ouder word, kleiner en mijn register van dwazen steeds langer.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 17 mei 2019 12:59

IS HET CHRISTELIJK GELOOF SLECHTS GEDRAGSTHERAPIE? (1)

Een varkensboer nam uit zijn veestapel een biggetje.
Hij stopte hem in bad.
Goot er badolie in en heerlijk geurende zeep en waste hem grondig.
Het biggetje kreeg een strik in zijn krulstaart en zó werd het zijn huisbig.
En elke dag liep hij met zijn geparfumeerde big door het dorp.
De dorpelingen vonden het dwaas, maar ja alles went.

Pas na een jaar durfde de boer met zijn huisbig langs de drassige weide te lopen waar de andere varkens waren.
En toen gebeurde het voor de boer onverwachte.
De inmiddels gegroeide big rukte zich los, sprong over de heining en dook in de modderpoel en rolde en rolde zich om.
De boer was verbijsterd.
Hij had die big een keurige opvoeding gegeven, leerde hem luisteren, waste hem regelmatig.
Die big moest toch het gelukkigste varken worden van allemaal?
Ja, uiterlijk had die boer zijn best gedaan.
Het jonge dier zag er elke dag brandschoon uit.
Altijd een schone strik in z'n staart.
En hij rook zo heerlijk.
Maar hoe je het went of keert de big had nog altijd een varkenshart.
En dat bleek op die dramatische dag.

De profeet Ezechiël zegt in 36:24 dat de HERE uit alle volkeren Abrahams nageslacht zal meenemen en terugbrengen naar hun land.
En dan: "zal ik over u rein water sprenkelen en rein zult ge worden; van al uw verontreinigingen en al uw keutelgoden reinig ik u; geven zal ik u een nieuw hart, en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven; verwijderen zal ik uit uw vlees het hart van steen en geven zal ik u een hart van vlees; mijn Geest zal ik in uw binnenste geven; doen zal ik het zó dat ge in mijn wetten zult wandelen en mijn rechtsregels bewaart en ze doen zult" (:24-27).
Triest om te lezen dat de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob dit pas zullen ervaren na hun terugkeer uit alle volkeren van de wereld.

De profeet Zacharia voorzegt dat hét wereldprobleem Jeruzalem zal worden.
Uiteindelijk zullen de Verenigde Naties optrekken naar Jeruzalem om een oorlog te beginnen om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen.
De HERE zal die volken oordelen en dan: "Uitstorten zal ik over het huis van David en over de ingezetene van Jeruzalem een Geest van genade en van smeken om genade, en kijken zullen ze naar Mij, die zij doorstoken hebben; zij zullen over hem rouwklagen als de rouwklacht over een enig kind; bitter zal men zijn over hem zoals men bitter is over de eersteling" (12:10).
Het hele land zal rouwen.
Een bron zal ontspringen in Jeruzalem en dat water uit die bron zal allen reinigen en heiligen.
Er zal geen plaats meer zijn voor afgoden of voor valse profeten.
De HERE zal koning over de hele aarde worden.

Helaas ook nog toekomstmuziek.
Maar we kunnen nu toch al duidelijk zien hoe vijandig de wereld staat ten opzichte van Jeruzalem en de staat Israël.

En de profeet Joël voorzegt een dag waarop God zijn Geest zal uitstorten over alle vlees, dat is alle mensen, jong en oud, man en vrouw, slaaf en slavin.
Jongeren zullen visioenen krijgen en ouderen zullen betekenisvolle dromen ontvangen.
Zonen en dochters profeteren.
Er zullen tekenen aan de hemel zijn.
Zonsverduistering, bloedrode maan.
De éérste vervulling van deze profetie van Joël vindt plaats op de 50e dag ná de Opstanding van Christus. In Handelingen 2:17-20 citeert Petrus deze woorden van Joël.
De Geest werd inderdaad uitgestort over al die Joden die geloofden in de boodschap aangaande Jezus.
De hemelverschijnselen vonden toen niet plaats.
Er komt een tweede vervulling van deze profetie.
De Pinkstergeest wordt uitgestort over de gelovigen-uit-de-Joden en later in het boek Handelingen in Samaria, over het huis van de Romeinse Cornelius en Paulus brengt het evangelie verder naar het huidige Turkije, Griekenland en Italië en hij had zelfs het plan naar Spanje te gaan.

Maar de boodschap is duidelijk.
De Wet, de Thora is niet in staat gebleken het hart van mensen te veranderen.
Dat kan alleen de Geest van God.
Een wetsgetrouwe opvoeding bewerkt uiterlijke aanpassing.
Maar een varken blijft een varken.
Het moet Pinksteren worden in Joden en heidenen.
En ná Pinksteren in ons hart gaan we verder door te wandelen in de Geest en die is in staat ons van harte eenswillend te maken met Gods wil voor ieder van ons.

P Gerrets. (Emeritus Predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 18 mei 2019 16:07

IS HET CHRISTELIJK GELOOF SLECHTS GEDRAGSTHERAPIE? (2)

Aan de reacties te merken heeft niet iedereen begrepen wát ik precies bedoelde.

Wat mij al jaren en jaren verdrietig maakt is de enorme aandacht die én in traditionele- én in evangelische kerken ligt op het uiterlijk, de buitenkant.

Gedraag ik mij als christen/christin volgens de normen en waarden waarvan velen denken dat die kenmerkend zijn voor een gelovige man/vrouw.

⁃ ga jij elke zondag twee keer naar de diensten;
⁃ draag je als vrouw een hoed in de kerk;
⁃ draag je gepaste kleding zowel als man en vrouw;
⁃ wordt er op zondag niets gekocht;
⁃ richt je de zondag anders in dan een gewone dag;
⁃ uit welke bijbelvertaling leest een christen, moet dát de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling zijn of mag het ook een andere vertaling zijn;
⁃ welke liederen mogen er in de gemeente gezongen worden;
⁃ mogen uw kinderen ingeënt worden tegen ernstige (kinder) ziekten;
⁃ bent u überhaupt verzekerd;
⁃ rookt een echte christen;
⁃ gebruikt een echte christen alcohol;
⁃ is seks voor het huwelijk verboden;
⁃ moet een christen lid zijn van een christelijke omroep;
⁃ mag een christen alleen een christelijke krant lezen;
⁃ kan een christen andersgeaard zijn;
⁃ moet elke christen tegen de zondagopenstelling van winkels zijn;
⁃ moet een christen alleen op christelijke partijen stemmen;
⁃ mag een christin in de kerkelijke gemeente een ambt vervullen;
⁃ is christelijke muziek alleen orgelmuziek;
⁃ kun je als christen naar het strand en badkleding dragen;
⁃ kun je als christen op zondag werken;
⁃ enzovoorts.....

Zo vaak heb ik de indruk dat er vanuit de kerk of gemeente of vanuit de christelijke dorpsgemeenschap druk op ons uitgeoefend wordt om ons te gedragen zoals de meerderheid denkt.

Wat mij ergert is dat wij niets durven doen, waarvan de buren schande zouden kunnen spreken.
Wij laten veel na omwille van mensen.
Te gemakkelijk laten we na om God te vragen wat Hij wil.

Teveel christelijke kerken en gemeenten proberen van varkens huisdieren te maken.
Van nature zijn we allemaal onreine varkens.
Wij besprenkelen de kop of dompelen het onder, wij schrijven voor hoe het varken zich moet kleden, hoe het zich moet gedragen, wat het moet lezen en wat het moet zingen.
We lezen het elke zondag de Wet voor.
We leren het wat gezond en nuttig is.
Wet op wet, regel op regel.
We laten het regelmatig uit de wereld in en o die dag dat het letterlijk 'uit de band' springt en zich voegt bij andere 'wilde' varkens in de modderpoel!!!

En we hebben onze kinderen bij het geloof opgevoed? Of hij of zij was zo'n trouw gemeentelid, zo'n trouwe kerkganger!

Wat doen we in onze kerk en in onze gemeente?
Is er op zondagsschool of vanaf de kansel gedragstherapie toegepast?
Zijn we gedresseerd?
Oók thuis door onze ouders?
Op school door christelijke leerkrachten?

Ik ben geabonneerd op het RD.
Daarin moest ds. de Heer, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Middelburg-Centrum weer waarschuwen tegen de grote invloed van de liederencultuur in de Evangelische Beweging op de Reformatorische Kerken.
Hij noemt het liederen die teveel op de emoties werken.
Hij had het lef om zelfs Kinga Bán te noemen.
"En als de emotie voorbij is, wat blijft er dan over is?
Wordt God en Zijn werk verheerlijkt?", vraagt ds. de Heer zich af.
Wát is er eigenlijk mis met emoties?

Bekering en wedergeboorte begint niet met de buitenkant!!!
Ouders, leerkrachten, predikanten, voorgangers, pastors, ons wordt door Petrus opgedragen: "Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God".
Géén tale Kanaäns, wat een afschuwelijke term. Kanaän was bevolkt door goddelozen.
Die taal hoort niet in Christus' kerk.
Christus daalde af vanuit de hemel op aarde.
Het Woord werd vlees.
Elke preek, elke bijbelvertelling, moet óók vlees worden.
Collega's, daal af in jullie preken.
Spreek over wat jou innerlijk drijft.
De liefde van Christus dringt mij.
Is dát te merken?

Stop met jouw gemeente te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid.
Dat zou jij niet doen, maar de heilige Geest.
Jij en ik, verkondigen vanuit héél de Schrift: evangelie. Goed nieuws, verheugend nieuws, overwinningsnieuws.
En de heilige Geest vragen erin mee te komen.
Letters doden.
De heilige Geest maakt door de letters, door jouw spreken wakker, levend.
Je bidt en hoopt en gelooft dat dwars door de liederen, het orgelspel, de gebeden, de preek, de zegen én het verstand, én de emoties, én het hart, én de wil wordt aangesproken van de mensen.
Dat onreine varkenshart, dát moet totaal veranderd worden, geraakt, getroffen en door Woord en Geest wedergeboren worden.
Is het hart veranderd, verandert het gehele leven!!

Dat is waar God naar verlangd.
En denk niet dat God alleen in de kerk werkt.
Dan denk je te klein.
Hij werkt door elke christen, die bereid is te spreken over Hem, thuis, op school, op het werk, met de buren.

God is niet blij met gedresseerde varkens, wel met wedergeboren mensen.
Niet met christelijke mensen, maar met christenen.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 20 mei 2019 08:51

"Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht (passend - Naardense Bijbel 2014) en mijn last is licht"

(Matteüs 11:28-30 Willibrordvertaling 1995).

ONDRAAGLIJKE LASTEN

Ieder mens, jong en oud, heeft zijn of haar levensverhaal.
Levenservaringen die hem of haar gevormd hebben tot de persoon die hij of zij nú is.
Onder welke omstandigheden ben je verwekt?
Hoe was de sfeer in huis? Was je van harte welkom of eigenlijk niet?
Hoe was de relatie met jouw moeder en met jouw vader?
Wat heb je aan normen en waarden meegekregen thuis, op school, in de kerk?
Heb je traumatische gebeurtenissen meegemaakt in jouw jeugd?
Zijn er dingen waarover je nooit hebt durven praten met jouw ouders of grootouders of andere familieleden?

Ik heb erg veel moeite met onze West-Europese maatschappij.
Het veel te grote accent op productie en prestatie.
De enorme druk die gelegd wordt op de werkenden wáár ook, in welke sector ook.
Het nieuwe werken, synoniem met bezuinigingen - hetzelfde of méér werk dat door minder mensen in dezelfde tijd moet worden gedaan.
Soms in slechte arbeidsomstandigheden.

En de toenemende aantallen mensen die fysiek, psychisch, emotioneel bezwijken onder de opgelegde lasten.

Ja, in onze 24-uurseconomie vallen slachtoffers.

En beschadigde mensen, soms al in hun prilste jeugd, verwaarloosden, opgegroeid in liefdeloze gezinnen, nooit enige warmte ervaren, bemoediging, steun, die geen hoge druk verdragen, of het tempo, schrijven we af.

Jezus spreekt hier al over vermoeiden en belasten.

In Matteüs 11 gaat het uitgebreid over Johannes de Doper.
Die zovelen op de been bracht, die zovelen de komende Koning heeft aangekondigd, die zoveel bekeerlingen mocht dopen.
Maar op zijn ascetische levensstijl kreeg hij kritiek.
Nu zit hij in de gevangenis, stuurt leerlingen naar Jezus met de vraag: 'Bent u nou wel of niet de beloofde Messias?'
En Jezus antwoordt zijn volgelingen: 'Vertel hem maar wat jullie zien en horen'.
En Jezus zegt tegen zijn publiek: 'Johannes is de belangrijkste profeet, hij is Elia'.

Jezus verbaast zich over het ongeloof in steden en dorpen waar hij tekenen en wonderen heeft verricht. Tyrus, Sidon en Sodom zullen er in het oordeel beter afkomen dan de steden en dorpen in Israël.

En Jezus dankt Zijn Vader dat Hij zich openbaart aan onmondigen.
Dat alles in Zijn handen ligt.

En dan volgt deze uitnodiging:

Als jij zo gebukt gaat onder die enorme stress, die druk, die spanning, waar die ook door veroorzaakt is, dat kan zélfs doordat je nog altijd gebukt gaat onder het juk van de Wet van Mozes en elke uitwerking daarvan, de Wet van 'doe dit, dan zul je leven!', kom dan naar Mij, Jezus.
Want alleen dan vind je rust.

Neem Mijn juk op je, dat betekent: kom bij Mij in de leer.
Om het glashelder te maken:
'Laat de oude leermeesters achter.
Hen die niet anders deden dan jou het juk van de Wet op te leggen, waaronder jij kapot ging.
Kom bij Mij in de leer, dat juk van Mij is passend, op maat gemaakt, zacht en licht.
Immers Ik, Jezus, ben zachtmoedig en éénvoudig van hart.
Dat betekent: Ik ben op één ding gericht: op de verheerlijking van de Vader.
Ik ben één van hart, ik heb geen dubbele agenda.
En je zult die innerlijke rust ontvangen.

Want toets jij jouw leven aan het oude dat voorbijgegaan is, aan het oude verbond, aan de Wet van Mozes en de uitwerking daarvan, dan bezwijk je, dan voel jij je dag en nacht veroordeeld, afgewezen.
Maar als leerling van Jezus is er maar één toetsingsnorm: de liefde tot de Vader en de liefde tot mijn medemens.
Het nieuwe dat gekomen is.
Het nieuwe verbond.
De Geest van Gods liefde in ons die aan alle eisen voldoet.

Er is helaas een enorme verblinding onder christenen. Ze zijn niet overgestapt van het oude in het nieuwe verbond.
Én de Wet van Mozes onderhouden én de genade van Jezus willen ontvangen.
Dat is hinken op twee gedachten.
Er zijn voorgangers die zelfs uitspreken dat het niet om een nieuw verbond gaat, maar om een vernieuwd verbond, een oud verbond dat 'opgelapt' is.
Nee, het gaat om iets heel nieuws.
Leef ik nog onder regels in steen uitgehakt?
Nee, volstrekt niet.
Ik leef met de van Christus ontvangen Geest in mij die Gods wil schrijft in mijn hart.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 30 mei 2019 09:06

LIEFDE ZONDER WOON- OF VERBLIJFPLAATS ?


"Een bedevaartslied, op naam van David.

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig te wonen.
Als kostelijke olie is het op Aärons hoofd, die neerdruipt in de baard
en van de baard op de kraag van zijn kleed.
Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg.
Ja, dáár schenkt de HEER zijn zegen:
leven voor altijd"

(Psalm 133:1-4 uit de Willibrordvertaling 1995).


Een psalm voor onderweg.
Het volk van God op weg naar de tempel in Jeruzalem.
Om de feesten te vieren.
Pésach, Wekenfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest.
Zingend onderweg.
Eén verlangen, één reisdoel.
Eensgezind, samen delen, elkaar bijstaan.
Samen onderweg kamperen.
Goed, heerlijk!

Temidden van dat pelgrimsvolk, in die gezindheid onderweg, dáár merk je de aanwezigheid van de heilige Geest, dát is die zegen, dát is het eeuwige leven.

Dat is vers 1 en vers 4.

Met twee voorbeelden laat de auteur zien wat hij bedoelt.
Die voorbeelden staan in vers 2 en vers 3.

Aäron, hogepriester, is gezalfd met olie.
Zó overvloedig, dat de olie van zijn hoofdharen vloeit in zijn baard op de kraag van zijn gewaad tot aan de zomen van zijn kleed.

Net zoals de dauw van de Hermon in Noord-Israël als het ware druipt op de Sionsberg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Van boven naar beneden.
Van het noorden naar het zuiden.

Als Jezus ten hemel vaart, ontvangt Hij van de Vader de heilige Geest om die uit te storten op de gelovigen-in-Jezus, die 120 en door wat aan hen gebeurt en door de preek van Petrus 3.000 uit de menigte die gehoor geven aan de uitnodiging van Petrus: 'Keer je om, stel je vertrouwen op Jezus tot vergeving van jullie zonden en laat je dopen en ontvang de heilige Geest'.

Psalm 133 onderwijst ons: is ons Hoofd gezalfd, en dat is Christus hoofd van zijn lichaam, dan vloeit die zalving over het hele lichaam. Wáár moet ik zijn om te delen in die zalving?
Ik sluit mij aan waar broeders en zusters samen onderweg zijn in eendracht en onderlinge liefde.

Dáár schenkt de HEER de zegen, dat is de zalving van de heilige Geest.

Dat beleef je in de kerk of gemeente met velen, maar ook in huiskringen en ook als je met een broeder of zuster samen bent en God prijst, Hem in het gebed jullie laat vinden.

Laat ons anno 2019 geen gemeente van Laodicea zijn. Uitgeblust, kil, lauw of koud.
De gemeente was bijeen. De organist begeleidde het zingen of de worshipband. De voorganger bad, preekte, ze zouden het Avondmaal vieren en niemand, nee niemand had in de gaten dat Jezus Christus niet meer aanwezig was.
Het 'kerkelijk bedrijf' ging zonder Jezus gewoon door.
En Jezus stond buiten, klopte op de kerkdeuren en moest roepen: "Is er iemand die Mij hoort? Laat hij of zij alsjeblieft Mij binnenlaten!! Dan voeg Ik Mij bij jullie en zal met jullie de Maaltijd houden" (Openbaring 3:20).

Laodicea. Dé liefde Gods dakloos, moet aankloppen, roepen en hopen dat iemand Hem hoort en toelaat.

Zo zijn er al vele Laodicea-gemeenten in alle denominaties.
Jezus en Die gekruisigd, die verrezen is en terug zal komen op de Olijfberg wordt verloochend.
Er zijn heden ten dage voorgangers die het lijden, de kruisiging slechts zien als Jezus' solidariteit met de lijdenden in deze wereld. Vele predikanten die niet geloven in de lichamelijke verrijzenis van Jezus en dus ook niet in zijn wederkomst.
Geen verzoening door Jezus' offer met God.

Daar is Jezus de deur uitgewerkt.

Ik hoop dat jullie vandaag samenkomen als Gods volk en Jezus Christus merkbaar in jullie midden.


P Gerrets. Emeritus
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 30 mei 2019 19:16

Hemelvaartsdag

Als Jezus niet was teruggekeerd naar de Vader....
Dan had het ontbroken aan een nieuwe en levende weg tot de Vader voor jou en mij.
Dan hadden wij niet de vrijmoedigheid gekregen om voor Gods aangezicht te verschijnen (Hebreeën 10:19-20).
Dan had de Vader de heilige Geest niet in handen van de Zoon gegeven.
Dan had de Zoon de heilige Geest niet uitgestort over de in Jezus Messias gelovenden uit Joden en heidenen (Handelingen 2:33).
Dan waren wij in de steek gelatenen.
Weeskinderen (Johannes 14:18).
Dan waren wij ongetroost gebleven.
Zonder Gids.
Dan hadden wij nooit ons doel bereikt.

We hadden bij de pakken neergezeten.
We hadden herinneringen opgehaald aan Jezus.

We hadden nooit volhardend gebeden (Handelingen 1:14).
De heilige Geest ontvangen als enig teken en enig zegel dat God in Christus met ons een nieuw verbond had gesloten (Efeziërs 1:13-14; 2 Korintiërs 1:21-22).

We hadden het ondraaglijke juk van de Wet gedragen,
verzwaard door de wetgeleerden.
We hadden nog steeds onder toezicht van de tuchtmeester gestaan.
Het slavenjuk (Matteüs 11:28-29; Galaten 5:1; Galaten 3:23-25).
En ons nooit ontplooid, nooit geestelijk volwassen geworden.
Nooit écht vrij geweest (Galaten 5:1).

Jezus zélf heeft óns gezegd: "En tóch, om de waarheid te zeggen: voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als Ik heenga, zal ik Hem naar jullie toezenden"
(Johannes 16:7 Willibrordvertaling 1995).

De tijd waarin wij nú leven...
Nú Jezus niet meer als dé Mens zoals God ons bedoeld heeft hier op aarde is,
is voor óns beter.

Want die Parakleet is niet gebonden aan één lichaam en niet gebonden aan tijd en plaats.
Hij woont en blijft in elke christen.
En Hij is daar waar men Hem erbij roept.

Ik dank Jezus dat Hij wíst wanneer Zijn opdracht ten volle volbracht was.

Ik ben dankbaar dat ik nú in een nieuw verbond leef, geleid door de heilige Geest en door Hem toegerust hier op aarde gaven mag ontvangen en vrucht mag dragen en in gebed altijd tot God mag naderen en weet dat in de troon ook mijn Redder en Verlosser voor mij bidt en pleit.
En dat de dag komt, dat ik zijn zal waar Jezus is (Johannes 17:24).
Dat Jezus terugkeert en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg (Handelingen 1:11-12; Zacharia 14:4).

P Gerrets. (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 05 jun 2019 07:26

WIE HEEFT EEN TROOSTER NODIG?


Een trooster?
Is dat een vakman of vakvrouw?
En wat is dat: troosten?

Jezus zegt: "Als Ik vertrek, komt er een Parakleet".
Het Griekse werkwoord 'parakaléoo' betekent letterlijk: 'erbij + roepen'.
Er komt Iemand die je 'Erbij kunt roepen'.
Het werkwoord heeft meerdere betekenissen gekregen:

Je bent iemand verloren, je voelt je diep verdrietig, in de steek gelaten, je voelt je eenzaam en nu roep je die Persoon erbij.
Te hulp, om bij je te zijn, om je te troosten, jouw tranen te drogen, te helpen, om de plaats in te vullen van degene die jou ontvallen is.

Een Parakleet kan jou:
Helpen,
Bijstand verlenen,
Troosten,
Als een Advocaat voor jou pleiten,
Bemoedigen,
Aanmoedigen,
Stimuleren,
De rechte weg wijzen.

De Parakleet is dag en nacht beschikbaar.
Net zoals de Wegenwacht op oproep beschikbaar is, wanneer jij met pech stil komt te staan op de autosnelweg.

Wie is die Parakleet?
Dat blijkt de heilige Geest te zijn.
Voor velen de grote Onbekende.
Een geest.
Een mysterieuze kracht.
Een Persoon.

Jezus was door zijn menselijk lichaam aan plaats en tijd gebonden.
De heilige Geest niet, Hij is dáár waar Hij geroepen wordt in heel Zijn volheid aanwezig. Op ontelbare plaatsen en tijden tegelijkertijd.

De heilige Geest komt beschikbaar op het moment dat Jezus terug komt bij de Vader.
De Vader gaf Hem de beloofde heilige Geest en goot Hem uit over de 120 volgelingen van Jezus en over de 3000 uit de samengestroomde menigte die hun geloof vestigden op Jezus (Handelingen 2:33 Willibrordvertaling 1995).

Wát heeft onze wereld nodig?
Wié heeft onze wereld nodig?

De heilige Geest!

Er is iets grondig mis met onze feest- en gedenkdagen.
Het meest uitbundige feest dat we vieren is een feest waarover de bijbel niet spreekt: het geboortefeest van Jezus.
Minder aandacht is er voor Goede Vrijdag en Pasen.
Bijna of geen aandacht voor Hemelvaartsdag of het Pinksterfeest.

Terwijl wij die Geest van God broodnodig hebben.
Hoeveel miljarden mensen zien uit naar troost?
Dat Iemand aandacht geeft, zich inleeft, tranen droogt, armen om hem of haar heenslaat, hun hart vervult?


P Gerrets. (Emeritus Predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 06 jun 2019 11:05

"Ik (Johannes de Doper) doop u met (in) water. Maar er komt Iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. De wan heeft Hij in Zijn hand om Zijn dorsvloer op te ruimen; het graan verzamelt Hij in Zijn schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur"
(Lucas 3:16-17 Willibrordvertaling 1995)." JEZUS DOOPT IN HEILIGE GEEST EN VUUR. "


Deze uitdrukking horen we zelden in preken of bijbelstudies in traditionele kerken. Maar wel in Pinkster- en Evangelische kerken.
Johannes de Doper is eigenlijk de laatste profeet onder het oude verbond.
Hij kondigt iemand aan, die belangrijker en voornamer is dan hij.
Jullie weten dat gasten bij aanzienlijke mensen voordat zij gingen aanliggen aan de tafel, eerst hun voeten lieten wassen door de minste slaaf in het huishouden.
Johannes zegt notabene: stel je voor dat die persoon die komt bij mij te gast is, en bij mij komt eten, dat ik notabene nog minder ben dan de minste slaaf.
Want ik ben onwaardig om de sandalen van Jezus los te maken om zijn voeten te wassen.
Mijn optreden als profeet is vergeleken met Jezus' bediening totaal onbelangrijk.
Ik waarschuw jullie voor het komende oordeel, roep jullie op tot bekering te komen en als teken daarvan jullie door onderdompeling in de Jordaan te laten dopen en de komende Koning van het koninkrijk welkom te heten.
Maar ik kan niet in jullie harten kijken of je het wel meent, en of jullie onderdompeling wel écht is. Ik ga af op jullie schuldbelijdenis.

Maar Jezus doorgrondt jullie hart en jullie gedachten.
Jezus dompelt jullie onder in de heilige Geest of in vuur.
De Bijbel bedoelt hiermee: Jezus geeft de heilige Geest of Jezus geeft jullie het vuur.

Helaas is het onderwijs over die doop in de heilige Geest en vuur vaak onbijbels en onwaar. Als Pinksterpredikant werden mijn studies over dit onderwerp mij niet in dank afgenomen.
Wij moeten lezen wat er staat.

Wat gebeurt er in Lucas 3?
Johannes de Doper is in de eerste plaats: de wegbereider van de komende Koning.
In de tweede plaats is zijn prediking oordeelsprediking.

Als je denkt bekeerd te zijn, dan moet dat zichtbaar zijn in jullie levens (:7-8).
Is er vrucht te zien in jullie levens?

Of behoren jullie tot die gelovigen die zich beroemen op hun afkomst?
Abraham is onze vader, wij zijn net als hij besneden, wij delen in Gods verbond met Abraham (:8).

Johannes waarschuwt fel. Aan de wortel van het volk dat uit Abraham, Izaak en Jakob is voortgekomen ligt een bijl.
Als die boom geen goede vrucht voortbrengt, dan wordt die boom omgehakt en in het vuur geworpen (:9).

En dan gaat het hier echt niet om vuur, dat loutert, reinigt, ons enthousiast maakt.
Maar om een totale vernietiging. Het vuur is geen vuur dat uitgemaakt wordt, geblust, gedoofd. Het is een vuur dat niet te blussen is.

In :17 legt Johannes de Doper het uit.
Jezus heeft een wan, een zeef in Zijn hand. Hij staat op de dorsvloer. Al het geoogste graan wordt daar bijeengebracht.
Het wordt gedorst.
Of met een stok geslagen, zodat de tarwekorrels uit de aren vallen.
Of er liepen in cirkels runderen erover heen.
Zij vertrapten het graan en zó vielen de graankorrels uit de aren.
Het ging er niet zachtzinnig aan toe.
Het graan werd geslagen of vertrapt.

Oordelen is scheiding aanbrengen.

De graankorrels moesten gescheiden worden van het kaf en het andere afval.

Wie scheidt? Jezus.
Met de wan schept Hij de korrels en het afval op en gooit het tegen de wind in.
De graankorrels vallen op een hoop, en het kaf en ander afval valt neer op een andere hoop.

Jezus bepaalt wat het kostbare graan is en verzamelt dat in de schuur.
Dat is de doop in de heilige Geest. Getekend en verzegeld worden als graan, grondstof voor voedsel.
In één van Jezus' gelijkenissen wordt het graan vergeleken met de kinderen van het koninkrijk. De schuur is het lichaam van Christus.

Maar met kaf worden in de Bijbel ongelovigen bedoeld, goddelozen.
Hen wacht het vuur, dat wil zeggen: het oordeel.

Matteüs en Lucas spreken over twee dopen: de doop in de heilige Geest én de doop in vuur.
In Marcus en Johannes en in Handelingen 1 wordt gesproken over de doop in de heilige Geest die bestemd is voor de gelovigen in Jezus.
Volgens Jezus gaat dat plaatsvinden niet lang na Zijn hemelvaart.

We vinden in de brieven van Paulus en Petrus teksten over een dag die met vuur verschijnt. Dag van het oordeel.

Maar die dag is nog niet gekomen.
Jezus wacht. Geeft nog altijd Zijn Geest aan hen die tot geloof komen.
Jezus wacht.
Kaf kan immers nog altijd koren worden?

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 07 jun 2019 08:11

" VERZEGELD. " (vervolg op de vorige posting,)


"In Hem bent u ook, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid"
(Efeziërs 1:13-14 HSV).Belangrijke brieven, oorkondes, documenten, wetten, werden verzegeld. Verwarmde was waarin het zegel van de zegelring werd uitgedrukt van koningen of andere hooggeplaatsten.
De brief van de koning of een wet die hij had uitgevaardigd.
Alleen bevoegden mochten dat zegel verbreken en die brief, dat document, die uitgevaardigde wet lezen.
De grondtekst bedoelt aan te geven dat we op het moment zélf dat we tot geloof komen in Christus, voor het eerst ons vertrouwen vestigen op al wat Christus voor ons volbracht heeft, wij met de heilige Geest verzegeld worden.

In onze meterkasten hangen elektriciteitsmeters en de gasmeter.
Die zijn na het plaatsen met een loodje verzegeld. De betekenis: deze meters zijn het eigendom van de energiemaatschappij die onze energie levert. Ik, de gebruiker, ben niet bevoegd om dat zegel te verbreken en te rommelen met de meterstanden.
Dat loodje zegt: Afblijven, deze meters zijn, in mijn geval, eigendom van ENECO.
Op het moment dat wij voor het éérst ons vertrouwen stellen op Christus, op datzelfde moment komt de heilige Geest in ons wonen en zijn wij verzegeld met de ons beloofde heilige Geest.
Die inwonende Geest van God is Gods zegel. Deze gelovige is het eigendom van God. Niemand mag het zegel verbreken dan God. Ik ben voor eeuwig het eigendom van God.
Niemand kan ons uit Gods hand rukken, roven.
Bovendien is diezelfde heilige Geest een belofte van een toekomstige grotere heerlijkheid. Een onderpand van een toekomstige erfenis.

Onder het oude verbond van de wet werkte de heilige Geest voornamelijk in mensen met een bijzondere taak. Die mensen ontvingen voor de aanvang van hun taak een oliezalving. De heilige Geest werkte door koningen, priesters en profeten.
Zéér belangrijk is wat Jezus belooft: "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal IN u zijn" (Johannes 14:16-17 HSV).
Dát is nieuw!!! Onder het oude verbond rustte de heilige Geest tijdelijk op mensen die namens God een belangrijke taak uitoefenden. Die Geest kon ook teruggetrokken worden. Zoals bij koning Saul, die ten prooi viel aan depressies, woedeaanvallen.
Geen wonder dat zijn opvolger koning David na zijn overspel met Bathseba, de vrouw van Uria, het in Psalm 51 uitschreeuwt: "En neem uw heilige Geest niet van mij!"

Na de uitstorting van de heilige Geest op het Pinksterfeest ontvangt elke gelovige de inwonende heilige Geest en wordt daarmee verzegeld tot het eeuwig eigendom van God mét de belofte deel te krijgen aan een toekomstige grotere erfenis.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Speedy
Majoor
Majoor
Berichten: 2262
Lid geworden op: 30 jan 2003 16:20

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Speedy » 07 jun 2019 09:18

EEN DRINGENDE OPROEP OP PINKSTEREN.
Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. (Handelingen 2 : 40 l.)

De apostel Petrus heeft op de pinksterdag gepreekt. Hij preekte een rijke Christus voor arme zondaren. Hij preekte over dood en leven. Hij wees op de schuld die bij zijn hoorders lag: “deze Jezus, Die gij gekruist hebt.” Deze prediking heeft de Heilige Geest willen gebruiken. Het gehoorde bracht diepe verslagenheid teweeg. Ze werden verslagen in het hart en vragen: “wat zullen wij doen, mannen broeders?”

Met deze vraag bedoelen zij drie dingen, aldus de Kanttekenaars: namelijk om de verdiende straf te ontvlieden, om de vergeving der zonden te verkrijgen en om zalig te worden. Wordt dit ook onder ons geestelijk verstaan? Want nog steeds werkt de Heilige Geest door Zijn onderwijs heen naar de kennis van onze persoonlijke schuld voor God. Het wordt duidelijk: er moet wat gebeuren wil het ooit nog goed komen met zo’n schuldig mens! Ook al zeggen velen: nee hoor, er hoeft niets meer te gebeuren, alles is door Christus volbracht. Maar hier zien we dat de Heilige Geest wel duidelijk wijst op wat er moet gebeuren.

Petrus wijst op de noodzakelijkheid van de bekering. Hij wijst op de naam van Jezus Christus. Alleen door Hem is er behoudenis. Gewezen wordt op de belofte Gods. Het is op zich al een verkwikking wanneer we geen vreemde meer zijn van deze levensvraag. Maar vervolgonderwijs is nodig! Zo spitst de apostel dit onderwijs toe. Hij betuigt en vermaant, zo lezen we. Het mondt uit op de ernstige en dringende vermaning: “wordt behouden van dit verkeerd geslacht”.

“WORDT BEHOUDEN…”. Dat betekent: onttrekt u of keert u af opdat gij behouden zou mogen worden. Vlucht uit de stad Verderf. Blijf daar niet ronddolen. Onze tekst spreekt van “dit verkeerd geslacht”. Hier staat het woord skolios, hetgeen hard, krom, verkeerd of goddeloos betekent. In eerste instantie wordt hier geduid op het geslacht der schriftgeleerden en Farizeeërs en der andere ongelovige joden, zo menen de Kanttekenaars. Maar natuurlijk ligt daarin ook opgesloten het geslacht der heidenen. Want of we nu godsdienstig of a-religieus zijn, van nature behoren we allen tot een verkeerd geslacht. Het ene geslacht wentelt zich als een varken in het slijk van de ongerechtigheid. Het andere geslacht doet dat in het slijk der eigengerechtigheid.

Zo vallen we allen van nature onder dat harde, kromme, verkeerde en goddeloze geslacht dat In het paradijs in Adam viel. De gehoorzaamheid aan God werd opgezegd. Hij, Die ons goed en naar Zijn beeld geschapen had, keerden wij de rug toe. Zo holt het ganse menselijke geslacht op die verkeerde weg ten verderve. Verblind door de zonde lijkt de zonde- en werelddienst zo mooi. Maar het is een verkeerde, een harde, een kromme en goddeloze dienst. Dat geldt ook van godsdienstige mensen. De priesters en de schriftgeleerden stonden wel bij de mensen in aanzien vanweget hun uitwendige vroomheid. Toch behoorden ze tot dit verkeerd geslacht. De mens met zijn eigengerechtigheid in godsdienstige ijver en plichtsbetrachting moet ook leren een vijand van genade te zijn. Het is een bikkelharde dienst en verkeerd geslacht.

Petrus leert op de pinksterdag dat er een scheiding moet vallen. Met de wereld en de valse godsdienst moet gebroken worden. Lieflijk klinkt de oproep: “wordt behouden van dit verkeerd geslacht”. Als u worstelt met de boosheid en de verkeerdheid van uw natuurlijk bestaan, als u er geen raad mee weet om hiervan verlost te worden, denk dan niet dat het hopeloos is. Want van Gods kant ligt het totaal anders. Jezus Christus is de Behouder, de Zaligmaker, de Verlosser de Redder. Aan hulpeloze, ellendige en verloren zondaren wil de Heere de enige Weg der behoudenis bekend maken. Hij heelt gebrokenen van harte en Hij verbindt ze in hunne smarte, die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden!. Dan mag je door genade ingelijfd worden in een ander geslacht. Een beter geslacht. Het geslacht van de tweede Adam, Jezus Christus. Behouden door Zijn bloed. Gered uit dat verkeerde geslacht, uit de stad des verderfs, om Hem groot te maken en te dienen. Ja, eeuwig te zingen van Zijn goedertierenheên. Het geslacht van al degenen, die kunnen zeggen: “Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.”

Ds. A. van de Weerd, Nunspeet
Mijn lijst van booswichten wordt elke dag, dat ik ouder word, kleiner en mijn register van dwazen steeds langer.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 07 jun 2019 20:41

GEZALFD.


"Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft"
(2 Korinthiërs 1:21-22 NBV).Verzegeld = gewaarmerkt als zijn eigendom.
Maar ook gezalfd, zoals onder het oude verbond een priester, een profeet en een koning werd gezalfd.
Gezalfd = aangewezen, toegerust voor een bepaalde taak, apart gezet voor de dienst aan God en mensen.
De Chinese prediker Watchman Nee heeft jaren vóór de communistische machtsovername zijn gemeenteleden voorbereid op de moeilijke tijd die zou komen.
Hij heeft hen toegerust.
Gelovigen hebben aantekeningen gemaakt van zijn talrijke toespraken.
Zo zijn er later boeken samengesteld uit zijn toespraken.
Eén les ging over de zalving.
Uitgangstekst: Psalm 133 over de broederliefde:
"Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion.
Dáár geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd".
In Psalm 133 wordt teruggekeken op de aanstelling van Aäron, de broer van Mozes en Mirjam.
De éérste hogepriester.
Hij werd gezalfd, overvloedig gezalfd.
De olie vloeit van zijn haren in zijn baard en verder op zijn gewaad.
Van boven naar beneden.
Zó werd hij aangewezen, apart gezet, toegerust voor zijn taak.
Zijn hoofd werd gezalfd, overvloedig gezalfd.
Het hoofd van het lichaam.
Onder het nieuwe verbond wordt het hoofd van het lichaam van Christus de gemeente) gezalfd.
Allen die tot het lichaam van Christus behoren delen in de overvloedige zalving van het hoofd, van Christus. Zijn naam betekent immers: Gezalfde.
En onze naam is toch: christenen?
Letterlijk: 'zalfmannetjes', 'zalfvrouwtjes'.
Wij zijn gezalfd in de Gezalfde.
In I Johannes 2:20, 27 lezen we: "U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat (...) de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig.
Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog.
Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft".
Wie in Christus blijft, blijft in zijn lichaam, blijft delen in de voor eens en voor altijd gegeven zalving.
De zalving met de heilige Geest.
Die Geest leidt ons tot de volle waarheid.
Die Geest wijst ons de weg naar volkomenheid.
Die Geest geeft ons helderheid over wat Gods wil is en wat niet.
Die Geest onderwijst ons persoonlijk.
Elke gelovige in Christus is aangewezen, apart gezet en toegerust voor een priesterlijke taak: dat is voorbede én zegenen.
Voor een profetische taak: dat is woorden spreken als van God.
Voor een koninklijke taak: dat is in de naam van de koning der koningen met wijsheid leiding geven in gezin, in gemeente en door het gebed in de wereld.

Het is de week voor Pinksteren.
Het feest waarmee men in de wereld en zélfs in de kerk geen raad weet.
Elke gelovige in Christus wordt herinnerd aan het moment dat Jezus Christus mét zijn heilige Geest intrek nam in onze harten en ons opnam in zijn lichaam en ons toerustte voor onze taak.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 08 jun 2019 08:18

" DOORLOPEND VERVULD. "


"Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus"
(Efeziërs 5:18-21 NBV).Op het moment dat wij ons hart openen voor Gods liefde in Jezus Christus en vertrouwen op dat wat Jezus Christus voor ons heeft volbracht, komt de heilige Geest binnen IN ons hart en leven.
God verzegelt ons, maakt ons tot zijn eigendom en God zalft ons, rust ons toe voor onze taak.
Gods Geest zal jou en mij nooit in de steek laten. God zal zich nooit uit ons leven terugtrekken.
De apostel Paulus maakt een vergelijking.
Als jij een mateloze drinker bent van wijn, van bier, van alcoholhoudende dranken, dan neemt die alcohol de leiding van jouw leven over. Je verliest de controle over jezelf. Op een gegeven moment weet je zelf niet meer wat je allemaal zegt of doet.
Je spreekt wartaal, je maakt ongecontroleerde bewegingen. Je wordt agressief. Onhandelbaar. Je bent voor geen rede vatbaar. Zeer actueel vandaag aan de dag zijn de comazuipers. Tieners die zich laten vollopen tot ze in coma raken en afgevoerd moeten worden naar het ziekenhuis, die ernstig hersenletsel riskeren.
Openbare dronkenschap! Daarvan beschuldigde men de volgelingen van Jezus Christus op de Pinksterdag in Handelingen 2.

Nee, schrijft Paulus, laat de heilige Geest, die al in u woont, u totaal vervullen.
Eigenlijk staat er: Wordt doorlopend vervuld met de Geest! Denk aan een glas, dat je voortdurend onder een stromende kraan houdt. Het vult het glas totdat het overstroomt, blijft overstromen. Als dat glas vuil was, weekt het water dat los en het vuil bruist eruit en eruit en het wordt helemaal gereinigd. Het is altijd gevuld en er kan altijd uit gedronken worden.
Blijf dus dichtbij de Bron. En wat er dan gebeurt:
1. Je gaat zingen, psalmteksten, liederen die geschreven zijn door dichters op melodieën die componisten hebben gemaakt, maar ook liederen die spontaan opwellen, zowel qua tekst als melodie. Niet bestaande liederen.
2. Je gaat jubelen, dat wil zoveel zeggen als: juichen voor God.
Bij belangrijke voetbalwedstrijden horen we het van de tribunes.
De spreekkoren, het zingen, het uit het dak gaan van de toeschouwers, de aanmoedigingen, het toejuichen. En écht: er staat geen juichleider op het podium, zoals in onze evangelische- en pinksterkerken, die ons uitnodigt om te zingen, te gaan staan, onze handen op te heffen, een applaus te geven. Nee, dat gaat allemaal spontaan en niet gekunsteld.
God wordt toegejuichd.
3. God wordt op elk moment, onder alle omstandigheden en voor alles gedankt.
4. We respecteren de gaven en talenten van onze broeders en zusters. Er is geen onderscheid tussen gelovigen. Geen verschil tussen geestelijken en leken. Geen verschil tussen de seksen.
Mannen en vrouwen, vervuld met de Geest respecteren elkaar, respecteren elkaars gaven.

Dé grote vraag is en blijft: ben je dagelijks in de buurt van de Bron? Dúrven wij ons te laten vervullen met de Geest die al in ons woont? Dúrven wij op de leiding van de Geest te vertrouwen? Hebben jij en ik de vrijmoedigheid om spontaan te reageren op wat die Geest in ons zegt, op wat die Geest door ons wil zeggen of doen?
Of blijven we krampachtig onszelf? Houden we ons in onze kerken en gemeenten krampachtig vast aan het oude, het vertrouwde, onze eeuwenlange liturgie, onze bijbelvertaling uit de zeventiende eeuw en ons psalmboek van 1773? Hoewel ik ongelooflijk veel houd van de Statenvertaling en de oude psalmberijming.
We mogen niet teren op wat oudtijds is geschied. Alsof Gods Geest anno 2019 niet meer werkt? Is er geen hedendaagse inspiratie, is er geen ruimte voor spontaan enthousiasme? Gods Geest woont in ons, stroomt door ons, spoelt het vuil uit ons weg, verfrist ons, wil zich door uw handen en voeten en mond uiten, ons in beweging zetten.
Mag hij? Het is een hij. Geen naamloze kracht. Een persoon. De plaatsvervanger van Jezus Christus.
Vergeef ons Vader, Zoon en heilige Geest, dat wij u zo slecht kennen.


P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6668
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Chaya » 08 jun 2019 11:17

Pinksteren
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd Handelingen 2:1a

Met Pinksteren gedenken wij de uitstorting van de Heilige Geest.
De Heere Jezus had tot de Zijnen gesproken: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
De zalig-heid voor de ganse kerk was verdiend.

We onderscheiden in Christus de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid die Hij beide heeft betracht.
Door Zijn lijdelijke gehoorzaam-heid heeft Hij de straf, die Gods volk eeuwig had moeten ondergaan, weggenomen.
En door Zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft Hij het eeuwige leven verworven.
Want het leven was toch op het doen der wet beloofd.
Doe dat en gij zult leven. Wij hebben dat in ons verbondshoofd Adam laten liggen, wij hebben die gehoorzaamheid niet be-tracht, maar de weg der ongehoorzaamheid betreden en alzo de dood gekozen boven het leven.
En door onze diepe val kunnen wij nu om eigen schuld nooit meer aan de eis der wet voldoen, zodat er ook nooit zaligheid te verkrijgen is aan des mensen zijde.

De wet is krachteloos geworden om ons het leven te schenken, vanwege de verdorvenheid van ons vlees.
Maar nu heeft Die dierbare Heere Jezus Zich onder de wet geplaatst, want Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren verlossen zou.
Nu is dit alles door Hem volbracht, zodat Hij van de dood niet gehouden kon worden.
Hij is opgewekt en leeft tot in eeuwigheid en is ver-heerlijkt aan de rechterhand Zijns Vaders.
Hij leeft en Zijn volk is met Hem gezet in de hemel.

Maar wat de kerk des Heeren voorwerpelijk in Christus heeft, moet onderwerpe-lijk worden toegepast.
En dat is het werk des Heiligen Geestes.
De Heilige Geest neemt het uit de volheid van Christus om de met Zijn bloed gekochten de zaligheid deelachtig te maken.
En vóór dat de Heere Jezus ten hemel is gevaren, heeft Hij de Heilige Geest beloofd: En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.
Namelijk de Geest der waarheid. Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.
Die belofte is vervuld met Pinksteren. O, wat een dag is dat geweest.
Op die Pinksterdag te Jeruzalem is de Derde Persoon in het Goddelijk Wezen nedergekomen om woningen bij Zijn volk te maken.
En vanzelf, zulk een Pinksterdag is er maar één.

Wij gedenken slechts van jaar tot jaar met Pinksteren het onbevattelijke feit wat toen geschied is.
Zoals Christus éénmaal geboren is en wij dit jaarlijks gedenken, zo is de Heilige Geest éénmaal nedergekomen op de doorluchte Pinksterdag te Jeruzalem, tien dagen na de hemelvaart van Christus.
En sinds die nederdaling woont de Heilige Geest in Zijn kerk en blijft bij haar.
O, dat is nu het grote wonder van Gods genade wat wij met Pinksteren weer gedenken mogen.
En dat het niet zou blijven bij alleen gedenken, want dat is eeuwig tekort.
Wat wij op Pinksteren gedenken, daar zullen we bevindelijk iets van moeten leren in dit leven.
God de Heilige Geest moet in onze harten woning komen maken en als dit niet gebeurt, o lezer en lezeres, dan gaan we voor eeuwig ver-loren.
Velen menen wel dat het anders kan en dat zij de werking en toepassende bedie-ning des Heiligen Geestes niet nodig hebben.
Die nemen zelf aan, die passen zelf toe en het zal straks openbaar komen dat ze met lege handen staan: Gewogen, gewogen, maar te licht bevonden.

De Heere zegt: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.
En daar openbaart zich al meer de vijandschap tegen, nl. tegen het werk des Heiligen Geestes.
Want als de Heilige Geest het is Die het in ons werkt, dan vallen wij daar weer buiten en wat komt er tegen dat eenzijdige Godswerk toch een vijandschap openbaar.
Maar onthoudt het: Niemand kan voor God bestaan, zo hij vreemdeling blijft van het vernieuwende werk des Heiligen Geestes.
Buiten Chris-tus is alles te kort om God te ontmoeten.
En buiten Christus is ieder, in wie de Heilige Geest geen woning maakte.
O, dat is het Pinksterwonder, God de Heilige Geest kwam neder om te wonen in het hart van verloren zondaren.
O, nooit te vatten, die nederbui-gende goedheid Gods, die onpeilbare liefde Gods, om in zulke vuile harten woning te komen maken.
Dan is de boodschap van Pinksteren ook weer: Geen zondaar te slecht, geen hart te vuil.

De Trooster kwam. Was de Heilige Geest er dan voor de Pinksterdag niet?
O ja, Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God.
Werkte de Heilige Geest dan nog niet voor die doorluchte Pinksterdag? O zeker, Hij was eer Hij kwam, zoals de Zone Gods was, eer Hij in onze menselijke natuur Zich openbaarde.
En gelijk Christus in de belofte en ceremoniën werd uitgedragen en leefde in Zijn volk dat door het geloof in Hem rust vond, alzo waren de werkingen des Heiligen Geestes, eer Hij in Zijn Persoon op de Pinksterdag kwam.
Zonder de werking des Heiligen Geestes is en was er geen zaligheid, geen deel aan Christus.
En nu is er onderscheid of wij kennis hebben gekre-gen aan de werking des Heiligen Geestes of ook aan de Persoon des Heiligen Gees-tes.
De Heilige Geest wordt in Zijn werk het eerst gekend, maar het laatst in Zijn Persoon.
Er zijn maar weinigen van Gods kinderen die deze weldaad kennen, nl. de Heilige Geest in Zijn Persoon.
Hij is ook in Zijn Persoon beloofd en die belofte is vervuld.

De Heilige Geest is uitgestort op die doorluchte Pinksterdag.
Onder de tekenen van een geweldige, gedreven wind en verdeelde tongen als van vuur werd de Geest uitgestort.
Een geweldige, gedreven wind is niet tegen te houden.
Zo werkt de Heilige Geest ook onwederstandelijk.
Gelukkig maar, anders werd er niemand zalig, want wij doen niets anders dan tegenstaan.
Maar door de onwederstandelijke kracht des Heiligen Geestes wordt de zondaar neergeveld en getrokken uit de macht des doods en de macht der zonde en de macht der hel.
En daardoor moet het briesend paard sneven.
Hij reinigt dat volk gelijk het vuur zuivert en reinigt.
Hij brandt de zonde uit.
Hij verlost ze van de heerschappij voerende kracht der zonde, al blijft hier de strijd onder de kwellende macht, waar ze straks ook eenmaal van verlost zullen worden.
O vuile, zwarte, onreine, ellendige en arme zondaren, dat de bediening des Geestes veel in uw leven zou ervaren worden en de reiniging en verzoening in het bloed van Christus door de Heilige Geest werd toegepast tot de ere Gods en zaligheid en troost uwer zielen.
Ja de Heere schenke in onze donkere dagen dat Hij in Zijn verzegelende kracht gekend zou mogen worden daar Hij toch Die grote Verzegelaar is van het ganse verlossingswerk.

Dat het zo op onderscheiden wijze nog eens Pinksteren zou mogen worden, ook voor onze onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid.
Dat er nog velen verslagen zouden mogen worden in het hart en wereld en zondedienst zouden gaan verlaten en uit gingen roepen: Mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden?
Zo schenke de Heere in ons midden in de aanvang en in de voortgang de bediening des Heiligen Geestes, uit louter genade om Zijns Naams wil.

Wijlen ds. J. Koster (1934-1993)
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 jun 2019 17:14

NAAR AANLEIDING VAN OPWEKKING 2019 (1).

Heb jij jezelf ooit wel eens afgevraagd hoe jij zou hebben gereageerd op Jezus van Nazareth?
Hoe had je gereageerd op zijn preken, op zijn beeldverhalen (de gelijkenissen), de genezingen die Hij tot stand bracht?
Zijn manier van sabbat houden, zijn omgang met hoeren, tollenaren en andere zondaren én met de geestelijke leiders?

Heb jij daar wel eens over nagedacht?

Welke positie zou jij destijds ingenomen hebben?
Had jij in het openbaar ervoor uit durven komen dat jij 'leerling van Jezus' was?
Of had jij jouw moeiten met Hem niet onder stoelen of banken gestoken?

Ik zou willen dat iedereen die dit leest eens volkomen eerlijk werd.
Het zou kunnen dat wij destijds ook bij de menigte hadden gestaan die voor het paleis van Pilatus 'Kruisigt Hem! Kruisigt Hem!' schreeuwden.

Ik?

Waarom niet?

Petrus kon zich niet voorstellen dat hij Jezus zou verloochenen.
En Judas Iskariot.....dat hij op een dag Jezus zou verraden?
Thomas...dat hij thuis zou blijven en de samenkomsten niet meer zou bezoeken?
En de anderen dat ze Jezus in de steek zouden laten?
Wie van de leerlingen stond er vlakbij het kruis?
Toch alleen Johannes?

En 'welke' Jezus volgen wij...
De martelaar, de vrijheidsstrijder, een goed mens, of Gods uitgesproken en mensgeworden Woord, de IK BEN, de enige die deze wereld met God verzoenen kon, redden kon van de toorn van God?

Is Jezus vanaf zijn dertigste jaar met twaalf leerlingen als een soort dominee in ambtsgewaad met twaalf ouderlingen in zwarte pakken het land door getrokken?

Het behaagde God op aarde Jood te worden. Joden weten van ontzag voor de Eeuwige, in de synagoge merk je het en voor de Klaagmuur. Ze zingen, aanbidden, feesten met passie, met hun hele lichaam en dansen en rouwen luidruchtig.

Ik heb me vaak afgevraagd: 'Zou Jezus in onze kerk mogen voorgaan?'
Heeft hij de nodige theologische studies gedaan? Zou Hij de juiste papieren hebben? Zou Hij zich thuisvoelen?

Vorige week plaatste ik een aantal studies ter voorbereiding op het Pinksterfeest.
Pinksteren, zoals beschreven in Handelingen 2, is tamelijk overrompelend, verstoort nogal de orde, brengt vele duizenden samen, treft harten, een scherpe preek haalt mensen uit hun comfortzone, verklaart hoorders tot schuldigen aan Jezus' dood, maar een Pinksterpreek loopt ook altijd uit op de opstanding. Op de concrete vraag: "Wat moeten wij doen broeders?" komt een even concreet antwoord: "Keer je om, getuig daarvan in jouw doop en ook jij ontvangt de heilige Geest in jouw leven".

Er gebeurt veel op die 50e dag na Pasen.
Maar neem me niet kwalijk. Mijn hele leven als christen, als predikant, verbaas ik me over Nederland. Hebben wij Jezus en de heilige Geest ingepolderd, gekanaliseerd?
In de loop der eeuwen hebben we al wat te weten is in belijdenisgeschriften en dogma's vastgelegd.
Er is in onze kerken weinig ruimte meer voor spontaniteit, voor het onverwachte, het verrassende van de heilige Geest.
Velen zweren bij de Psalmen in de berijming van 1773, maar doen niet wat ze zingen:
Knielen we daadwerkelijk?
Heffen we onze handen naar omhoog?
Loven we God met al die verschillende muziekinstrumenten uit Psalm 150?
Er zijn kerkenraden die vergaderen over de vraag of op Pasen wel een trompettist de gemeentezang mee mag begeleiden?

En waarom komen we niet in beweging?
Ds. de Heer (GG, Middelburg-Centrum) kwam verschillende malen in het RD aan het woord om te waarschuwen voor het gevaar vanuit de Evangelische Beweging op de theologie en liedcultuur binnen de Reformatorische Kerken.
Die verschrikkelijke Opwekkingsliederen die theologisch niet verantwoord zijn en zó op de emoties werken.
"En als die emoties verdwenen zijn, wat houden we dan over?", aldus de predikant.
Velen vallen hem dan bij.
Onbegrijpelijk!!! Is geloven in God alleen een zaak van het verstand. Zingen, alleen met het verstand?
O, als de preek ons maar niet raakt in onze gevoelens, het zingen maar geen emoties oproept.
Dus zing voor alle veiligheid alleen maar psalmen.
Maar eerlijk gezegd: 'ben jij in staat volkomen emotieloos Psalm 22, 42 vers 5, 43, 68 vers 10, 130 te zingen in de oude berijming?'
Zijn alle psalmen in 1773 theologisch verantwoord berijmd.
Laten we toch heel eerlijk zijn: hoeveel liederen naast de psalmen zijn ons niet dierbaar geworden: gezangen, Johannes de Heerliederen, op Urk notabene een lied uit de zangbundel Glorieklokken, een Pinksterzangbundel: "Lichtstad met uw paar'len poorten", liederen door Sela gezongen, door Kinga Bán, Opwekkingsliederen.
Niet álle melodieën, niet alle teksten spreken aan, dat zal zo blijven.
Zo blijven er door de eeuwen heen bepaalde psalmen niet geliefd, niet gezongen. Het gevolg van een telkens opnieuw met de Geest vervuld leven is het én zingen van psalmen én gezangen én geestelijke liederen (Efeziërs 5:18 e.v.).

"Here Jezus, ik wil U leren kennen zoals U werkelijk bent".

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten