toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 08 mei 2019 19:52

Veendam schreef:Ik heb wel degelijk de link bekeken hoor maar dat wil nog niet zeggen dat het de zaak veranderen gaat daarmee.
Je weerlegt me echter niet maar je komt met teksten waar over schapen gesproken word en die teksten ken ik ook hoor.
Het blijft echter zo dat met schapen altijd het volk Israël bedoeld wordt in de Bijbel.

mona schreef:
Mee eens.
Maar Hij, antwoordende, zei: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.. (Matt. 15 vers 24)
Mattheus 10:
Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.
En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Iets dieper spitten mona :wink:
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Mattheus 15:24

Johannes 10
Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Joh.10:7-9.
(...)
Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en wordt van de Mijnen gekend.
Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.

14-16
(...)
Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.
En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
Ik en de Vader zijn een.
De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.

19-31


Veendam schreef:Het evangelie is niet dat niemand God zoekt, maar dat Jezus zelf de 99 achterlaat om het verlorene te zoeken.
Jezus is naar jou op zoek en wil je op Zijn schouders leggen en brengen naar de plek waar je thuis hoort, omringt door de liefdevolle armen van de Vader, dat is het Evangelie, dat Jezus kwam voor JOU ! Dat is wat we ieder mens mogen voorhouden.

Doel je op dit Bijbelgedeelte?

En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.

En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Lukas 15:1-10
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 08 mei 2019 20:48

DeDwaler schreef:
De overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zijn ook gewone mensen die dingen doen die ons geen van allen ongewoon zijn. Door je van hen te distantiëren en ze te veroordelen verhef je jezelf op dezelfde wijze waarop de overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zich verheven voelden boven het gewone volk. Toon je met wat je zegt niet juist aan dat je geen haar beter bent?

mona schreef:
We zijn allemaal zondig en van nature schijnheilig, maar we zijn niet allemaal geestelijke leiders.
Je kunt toch gewoon lezen dat er onderscheid is, en dat de Heere Jezus onderscheiden tot deze groepen spreekt?


:-k :-k Dit snap ik niet. Ik distantieer me van Farizeers dat ze geestelijke leiders zijn. En dat ben ik niet. Ik mag het niet eens zijn als vrouw :wink:
En ja, in mijn vlees woont net zoveel schijnheiligheid!
Maar de Heere Jezus sprak hun steeds aan op hun POSITIE als geestelijke leiders. Zij legden het volk wetten op die niet te dragen waren en hielden deze zelf niet. Zie je dat verschil niet?

Is dat zo? Is er onderscheid? In wezen niet. Ik ben het met Dick (DeDwaler) eens.

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Romeinen 3:20-24

Eigengerechtigheid is geen mens vreemd, toch?
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19086
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 08 mei 2019 23:02

Johan100 schreef:Is dat zo? Is er onderscheid? In wezen niet. Ik ben het met Dick (DeDwaler) eens.

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Romeinen 3:20-24

Eigengerechtigheid is geen mens vreemd, toch?


Ik denk dat het “nette gelovigen”, voor oudste zonen, minder vreemd is dan voor bekeerde zondaars, verloren zonen. En dat kan een waarschuwing zijn voor ons, doorgewinterde kerkgangers? Wat als tollenaar heb je op dit punt een voordeel tov een christen en als jongste zoon tov een oudste zoon. Want wie ziek zijn zoeken een dokter, wie denken gezond te zijn niet.

Romeinen 3 vervolgt:

Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.
Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.


En Romeinen 4 en 5 gaan verder, we worden niet gerechtvaardigd door daden maar door geloof. Romeinen 9 legt zelfs uit dat daar het probleem zat in Israel, wie zalig wilde worden door de wet heeft dat niet verkregen. En dat is het onderscheid dat Jezus duidelijk maakt, tussen tollenaars en Farizeeen. Wil je echt alleen door Hem, door geloof, zalig worden of door je gedrag. Door je te houden aan de wet of regels die we als kerk, christelijke subcultuur etc bedacht hebben? En dat heeft invloed op hoe je naar anderen die dat niet doen, kijkt. Kijk je op ze neer of zie je ze als je gelijke of meerdere en hou je van ze, ook al doen ze dingen die niet passen in je religieuze straatje? Leven we echt uit genade of denken we dat onze leer, onze visie op de Bijbel, ons kerkbezoek, ons gedrag enz ook wat bijdraagt?

Eigen gerechtigheid is een valkuil als je het idee hebt dat je zelf enige grond hebt om die gerechtigheid te kunnen krijgen. Wie geen enkele reden meer heeft om te denken dat hij / zij iets verdient kan niet anders dan het alleen, voor 100% bij een Ander te zoeken. En daarom luisteren tollenaars en hoeren naar Zijn stem en wijst de religieuze elite Hem af. En dat is een ernstige waarschuwing voor de meesten van ons hier. Ook voor mij.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 08 mei 2019 23:05

Johan100 schreef:Iets dieper spitten mona :wink:
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Mattheus 15:24

Johannes 10
Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Joh.10:7-9.
(...)
Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en wordt van de Mijnen gekend.
Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.

14-16
(...)
Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.
En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
Ik en de Vader zijn een.
De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.

19-31Doel je op dit Bijbelgedeelte?

En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.

En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Lukas 15:1-10


De kern van de zaak is dat het volk Israël dus gewoon de Joden zijn.
Ze zijn de verloren schapen van de kudde.
Er zijn echter geestelijke leiders die ook met valse herders aangeduid worden en dat zijn dus niet de schapen.
Ze horen de kudde te voeden en te beschermen maar het zijn een stel huurlingen die alleen maar aan hun eigen belang denken.
Jezus maakt dus heel duidelijk onderscheid tussen het volk zelf en de farizeeen en schriftgeleerden.
Die zeggen van zich zelf dat ze niks van node zijn omdat ze denken dat ze het met hun eigen gerechtigheid wel kunnen redden.
Hier draait het meeste over wanneer Jezus in confrontatie is met de Joden, juist die groep verzette zich hevig tegen Jezus.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 09 mei 2019 08:00

De topic titel luidt:
Toekomstige vorm eredienst.
Dit kun je dus gerust door trekken naar de Hemelse Eredienst....om nooit te vergeten in deze moeilijke kwesties....
Zien jullie dit ook zo?
Ook het uitzien naar de Toekomstige Eredienst, want wat we hier op aarde meemaken aan toestanden of goede momenten is slechts een schijntje (hoe goed we het ook denken te doen of hoe het heurt of hoe het vanuit vroeger zou moeten gaan.
Nee nee nee, het gaat om hét Toekomende!
de verwachting van de wederkomst in de bijbel is voor iedereen vooral een persoonlijke harte zaak onder andere.
Ben ik gekocht en betaald door het kostbare bloed van Christus en mag ik leven in de hoop en verwachting uit Zijn Genadige Handen, de Hoopvolle Toekomst tegemoet.....een toekomst die sneller naderd dan menig mens soms voor mogelijk houdt.

Ja, dan staat die Poort ook open, voor u jou mijk zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19086
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 09 mei 2019 08:29

MoesTuin schreef:De topic titel luidt:
Toekomstige vorm eredienst.
Dit kun je dus gerust door trekken naar de Hemelse Eredienst....om nooit te vergeten in deze moeilijke kwesties....
Zien jullie dit ook zo?
Ook het uitzien naar de Toekomstige Eredienst, want wat we hier op aarde meemaken aan toestanden of goede momenten is slechts een schijntje (hoe goed we het ook denken te doen of hoe het heurt of hoe het vanuit vroeger zou moeten gaan.
Nee nee nee, het gaat om hét Toekomende!
de verwachting van de wederkomst in de bijbel is voor iedereen vooral een persoonlijke harte zaak onder andere.
Ben ik gekocht en betaald door het kostbare bloed van Christus en mag ik leven in de hoop en verwachting uit Zijn Genadige Handen, de Hoopvolle Toekomst tegemoet.....een toekomst die sneller naderd dan menig mens soms voor mogelijk houdt.

Ja, dan staat die Poort ook open, voor u jou mijk zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.


Mooie reactie, hoewel ik met de term "hemelse eredienst" wel wat moeite heb. Dat ligt aan mezelf, omdat ik vroeger wel eens het idee kreeg dat de hemel 1 lange kerkdienst zou zijn, wat me niet een heel plezierig idee leek. Maar ik denk niet dat je dat bedoelt. Hoewel, als ik er nu over nadenk ik het best een mooie term. Geen lange saaie preken, wel zingen en dansen vol blijdschap. Met mensen met allerlei achtergronden, culturen, kerken, die er allerlei verschillende visies op de Bijbel op nahielden. Ook mensen die allicht soms fel met elkaar op een forum discussieerden en het flink met elkaar oneens waren.

Maar bovenal denk ik dat we Hem ook zullen eren door wat we doen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor mona » 09 mei 2019 13:28

mona schreef:Maar Hij, antwoordende, zei: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.. (Matt. 15 vers 24)
Johan100 schreef:Iets dieper spitten mona
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Mattheus 15:24


:-k Geen idee wat je wil zeggen, leg eens uit?


Johan100 schreef:Is dat zo? Is er onderscheid? In wezen niet. Ik ben het met Dick (DeDwaler) eens.

Veendam legt uit wat ik bedoel:
Veendam schreef:De kern van de zaak is dat het volk Israël dus gewoon de Joden zijn.
Ze zijn de verloren schapen van de kudde.
Er zijn echter geestelijke leiders die ook met valse herders aangeduid worden en dat zijn dus niet de schapen.
Ze horen de kudde te voeden en te beschermen maar het zijn een stel huurlingen die alleen maar aan hun eigen belang denken.
Jezus maakt dus heel duidelijk onderscheid tussen het volk zelf en de farizeeen en schriftgeleerden.
Die zeggen van zich zelf dat ze niks van node zijn omdat ze denken dat ze het met hun eigen gerechtigheid wel kunnen redden.
Hier draait het meeste over wanneer Jezus in confrontatie is met de Joden, juist die groep verzette zich hevig tegen Jezus.


Dit bedoel ik inderdaad!
En daarmee zeg ik niet dat ik geen Farizese trekken heb, of dat eigengerechtigheid mij vreemd is! Hoe zou ik dat kunnen?
Maar al eerder heb ik gezegd dat de Heere Jezus de Farizeeën aanspreekt op hun POSITIE als geestelijk leider. Zij leggen de mensen zware wetten op, en voldoen daar zelf niet aan. Dit is een gruwel in Zijn ogen, Hij ziet de schare gebukt gaan onder die lasten van de 613 wetten, en is met ontferming bewogen.
Mattheüs 9:36
En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.
Marcus 6:34
En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren.

Nogmaals:
Het waren geen echte geestelijke herders, de Farizeeën. De Heere Jezus spreekt in Johannes 10 dat Hij de goede Herder is, en dat Hij Zijn leven voor de schapen geeft.
Niet zoals een huurling, die de baan aanneemt voor geld, en er vandoor gaat als het er op aan komt, en de schapen aan hun lot overlaat.

Johannes 10 laat zien wie een echte herder is, namelijk hij die door de deur ingaat! Niet het schaap dat door de deur ingaat, maar de herder! De deurwachter doet voor de herder open.
1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.
2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.
3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.

Deze woorden spreekt de Heere Jezus tot de Farizeeërs, en niet tot de schare! Zie de laatste verzen van Johannes 9...
Wie zijn dus de valse herders? -> de Farizeeërs.
Wie zijn de schapen? -> het volk
Wie is het volk? -> de Joden.
Kunnen wij hier niets uit leren? Natuurlijk wel. Ook wij mogen hier zien wie de Heere Jezus is. De echte Herder Die zijn leven gaf tot verzoening, zodat wij gereinigd konden worden door Zijn bloed.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 13 mei 2019 09:22

Johan100 schreef:Iets dieper spitten mona :wink:
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Mattheus 15:24

mona schreef::-k Geen idee wat je wil zeggen, leg eens uit?


Wat opmerkelijk, mona! Je citeert een heel klein stukje van wat ik zeg en vraagt wat ik bedoel, maar ik haalde drie Bijbelgedeeltes aan die juist licht werpen op de zaak en die citeer je niet! ps; de Romeinenbrief is overigens ook duidelijk en werpt nog meer licht op het geheel.

Ik plaats de drie stukjes voor de duidelijkheid nog een keer hieronder.
De Bijbel ter hand nemen werkt overigens beter.
Tolle et lege: neem en lees


Mattheus 15:24
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.


Johannes 10:19-31
Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
Joh.10:7-9.
(...)
Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en wordt van de Mijnen gekend.
Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
14-16
(...)
Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?
En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.
En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
Ik en de Vader zijn een.
De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.
19-31


Lukas 15:1-10
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.

En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 13 mei 2019 09:46

Johan100 schreef:Wat opmerkelijk, mona! Je citeert een heel klein stukje van wat ik zeg en vraagt wat ik bedoel, maar ik haalde drie Bijbelgedeeltes aan die juist licht werpen op de zaak en die citeer je niet! ps; de Romeinenbrief is overigens ook duidelijk en werpt nog meer licht op het geheel.

Ik plaats de drie stukjes voor de duidelijkheid nog een keer hieronder.
De Bijbel ter hand nemen werkt overigens beter.
Tolle et lege: neem en lees


Beste Johan, het enigste wat je doet is een conclusie trekken en daar een serie teksten onder aan vast plakken.
Hierdoor wil je de teksten jouw visie laten ondersteunen.
Je laat de teksten niet gewoon voor zichzelf spreken.

Als ik de teksten gewoon lees zoals het er staat dan trek ik gewoon de conclusie net zoals Mona dat met Schapen alleen de Joden bedoeld worden en niets meer of minder.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 13 mei 2019 09:52

Veendam schreef:Beste Johan, het enigste wat je doet is een conclusie trekken en daar een serie teksten onder aan vast plakken.
Hierdoor wil je de teksten jouw visie laten ondersteunen.
Je laat de teksten niet gewoon voor zichzelf spreken.

Als ik de teksten gewoon lees zoals het er staat dan trek ik gewoon de conclusie net zoals Mona dat met Schapen alleen de Joden bedoeld worden en niets meer of minder.
Hoi beste Veendam, oke, wat is mijn visie dan? :wink:
Vertel...

Ik las ergens de uitspraak: ''Hoeveel licht heb je eigenlijk nodig om iets te zien?'' Daar moet ik aan denken.
Als je niets onderbouwd met teksten waar ik steeds om vraag, als je steeds draait in je reacties, etc. gaat er dan geen belletje rinkelen?
Niet dat ik alles exact weet, maar je toont niets aan.

Je hebt aan de ene kant vv-leer en je hebt mensen die het Woord een dienst denken te bewijzen door alles scheef te trekken de andere kant op.

Hier en in andere topics was ik ook in gesprek met mona en kwam dit ook ter sprake en kwam er geen rectie en dan komt het hier weer terug en moet ik van voren beginnen.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 13 mei 2019 12:34

Johan100 schreef:Hoi beste Veendam, oke, wat is mijn visie dan? :wink:
Vertel...

Ik las ergens de uitspraak: ''Hoeveel licht heb je eigenlijk nodig om iets te zien?'' Daar moet ik aan denken.
Als je niets onderbouwd met teksten waar ik steeds om vraag, als je steeds draait in je reacties, etc. gaat er dan geen belletje rinkelen?
Niet dat ik alles exact weet, maar je toont niets aan.

Je hebt aan de ene kant vv-leer en je hebt mensen die het Woord een dienst denken te bewijzen door alles scheef te trekken de andere kant op.

Hier en in andere topics was ik ook in gesprek met mona en kwam dit ook ter sprake en kwam er geen rectie en dan komt het hier weer terug en moet ik van voren beginnen.


Conclusie: Mona zegt dat ze het er mee eens is wat ik schreef en dat ze niet snapt wat jij nu verder wilt zeggen met het aanhalen van teksten.
Dan kan je vragen hoeveel licht iemand nodig heeft om eindelijk eens iets te zien of maar je kunt ok gewoon duidelijk zijjn in wat je nu steeds wilt zeggen. Aan de reaktie van mona is het heel duidelijk dat ze niet snapt waar je nu eigenlijk op doelde en dat ze niet snapt wat je nu duidelijk wilt maken. Persoonlijk denk ik dat ze niet snapt waarom je die Bijbelteksten er bij zet die juist het tegendeel zeggen van wat jij volgens Mona juist wilt zeggen en dat die Teksten juist aantonen waarmee Mona het eens is van wat ik schreef.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 13 mei 2019 14:51

Marnix schreef:Dat God Zijn Zoon stuurde om ons te redden en dat iederee die in Hem geloof niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
DeDwaler schreef:Waarom moeten we gered worden dan?
Marnix schreef:Omdat we anders verloren gaan.


Waarom gaan we verloren dan?

DeDwaler schreef:Je kunt ook een werk (wet) maken van geloven, bekeren, aannemen, keuze, daad. Als je de genade van God afhankelijk maakt van iets dat de mens moet doen, dan is de genade geen genade meer. Of de genade doel treft hangt in dat geval van de medewerking van de mens af en daarmee vervalt elke zekerheid.
Marnix schreef:Onzin. Stel, er is een scheepsramp. Mensen liggen in het water en zullen onherroepelijk verdrinken. Er komt een reddingshelikopter en die gooit je een touw toe. Het is aan jou om dat touw te grijpen. Wil jij dan beweren dat iemand dan zelf verantwoordelijk is voor zijn redding? het zelf moet doen? Zichzelf moet redden?


Ja.

Marnix schreef:En toch zegt Jezus als Hij Jeruzalem ziet: Jeruzalem, dat de profeten doodt, hoe vaak heb ik u niet willen verzamelen zoals een hen haar kuikens verzamelt, maar jullie hebben het niet gewild. Toch zegt de Bijbel dat God niet wil dat er iemand verloren gaat en gaan er toch mensen verloren. Leg dan maar eens uit.


Waarom een mens verloren gaat? Je haalt het zelf aan: maar u hebt niet gewild! Zie in dit verband ook de gelijkenis van de grote maaltijd (Lukas 14:15-24).

Marnix schreef:Nee, gelukkig hoeven we dat niet uit te leggen... maar het geeft wel aan dat het iets complexer is dan je stelt. En dat we als mensen dat ook niet helemaal kunnen begrijpen met ons kleine verstand. Als we daarmee proberen alles passend en kloppend te maken in dogma's / theologie lopen we altijd vast. En ga je de ene Bijbeltekst wegstrepen tegen de ander.


Het is niet complex, maar juist heel eenvoudig en ik kan het allemaal prima begrijpen met mijn kleine verstand. Ik loop niet vast en ik streep ook geen Bijbeltekst weg, zowel dan moet je het maar zeggen.

Marnix schreef:Volgens mij komt dat op hetzelfde neer. De genade is er door Jezus Christus, de middelaar. Hij is de weg naar de Vader, Hij is de Redder dus als Hij wordt aangeboden wordt ook de genade aangeboden: Geloof in Hem en je wordt vergeven en gered.


Het geloof is een genadegave, Marnix.

"Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
"
(Efeze 2:1-10)

DeDwaler schreef:Het moet je ook gegeven worden. Een mens die zich daadwerkelijk zorgen maakt of Jezus voor hem of haar gestorven is die heeft ook de wetenschap dat hij of zij buiten het Koninkrijk verkeert en tot Wie hij of zij zich moet wenden.

Veel vaker wordt het echter als excuus gebruikt, omdat men niet wil. Ze willen hun leventje niet opgeven en ze willen de strijd niet aan. Laat ze dat dan maar toegeven in plaats van ontkennen. Dan zijn het zondaren en geen rechtvaardigen (in eigen ogen) en dan is er het Evangelie voor zondaren.
Marnix schreef:Doorgaans zijn die mensen geen rechtvaardigen in eigen ogen. Maar hebben ze altijd geleerd dat ze uit zichzelf niet willen en dat er een wonder moet gebeuren en daar wachten ze dan maar op. Want ja, zelf kan je natuurlijk niets doen, zelf wil je niet. En zo maakt de boodschap mensen passief en lui.


Dan hebben ze helemaal niet geleerd dat ze niet willen, want als ze voor een wonder op God zitten te wachten, dan blijkt daaruit dat ze wel willen. Hebben ze in dat geval dan niet de illusie dat ze rechtvaardigen zijn, oftewel Gods wil doen? Het is een leugenboodschap en daarom kan de mens die zichzelf of een ander die onzin wijsmaakt passief en lui blijven.

Mensen die niet willen die wachten niet op God, maar rechtvaardigen in eigen ogen wel. Blijf met de waarheid maar eens passief en lui.

DeDwaler schreef:De uitverkiezing ligt ook vast. Gelukkig wel zeg. Het ligt vast in God en als we Hem er al niet mee vertrouwen, op wie zullen we onze hoop dan vestigen? Op onszelf? Ik hoop van ganser harte van niet, maar ik vrees dat velen dat doen. Met wat je voor de rest omschrijft daar heb ik uiteraard ook moeite mee, Marnix.

Mensen vragen het God uit zichzelf helemaal niet, dus ze wachten ook niet op Zijn antwoord. Dat het antwoord wel nee zal zijn vullen ze zelf gemakshalve (met de nadruk op gemak) maar in, tot het tegendeel (ja) ze bewezen wordt. Nooit dus. Met het feit dat ze het zelf invullen (onbekeerlijkheid) zullen ze wat moeten doen, want daar ligt hun euvel en niet bij God.
Marnix schreef:Ja maar ze kunnen het toch niet, willen het niet, God moet het geven. Dus ze kunnen het ook niet helpen.


Ze geloven niet dat ze niet willen en niet kunnen. Het is ongeloof en niets anders. Als ze echt zouden geloven dat ze het niet kunnen, dan zouden ze het de Heere Jezus vragen en Hij zou het hen geven.

Marnix schreef:Ik denk dat als mensen proberen dat allemaal logisch verklaarbaar en uitlegbaar te maken, het sowieso snel een karikatuur wordt.


Gods Woord verklaart en legt uit. Hoe kun je ooit iets aannemen wat je niet begrijpt?
.

Vera888
Mineur
Mineur
Berichten: 169
Lid geworden op: 23 sep 2018 12:39

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Vera888 » 13 mei 2019 17:38

[quote="DeDwaler"]


Het geloof is een genadegave, Marnix.

Goed dat deze discussie hier staat onder het onderwerp 'toekomstige vorm eredienst'.
Aan het begin wordt de vraag gesteld waarom de kerken leeg lopen, zelfs bondsgemeenten e.d.
Mensen zoeken vooral persoonlijk contact en gaan blijkbaar niet voor de preek.

Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen de preek niet hoeven te horen omdat dat geen verkondiging meer is?
De Bijbelse verhalen en allerlei verhaaltjes daaromheen kennen we zo langzamerhand wel. Het is belachelijk als een dominee een verhaal gaat vertellen, alsof niet iedereen weet hoe het afloopt. En het is nog erger als een dominee de gemeente gaat vertellen 'hoe God een mens bekeert' - elke zondag hetzelfde riedeltje bij een andere Bijbeltekst.

De gemeente komt samen om Gods Woorden te horen! Letterlijk! De Heilige Geest geeft de zekerheid van het geloof het liefst door de verkondiging van Gods vrijspraak en genade in Gods huis. Maar Gods vele dierbare beloften worden niet geproclameerd.
Men bidt om 'het werk van de Heilige Geest' en vervolgens komt er een praatje over dit en dat. Hoe kan de Heilige Geest dan werken? Hoe kunnen mensen dan met stralende ogen en dankbare harten de kerk uitgaan? En met een groot verlangen naar de volgende kerkdienst?

U, die gelooft, is Hij dierbaar! Uw zonden zijn u vergeven! Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan! Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in alle eeuwigheid! Allen die geleid worden door de Geest, zijn kinderen van God! De Vader Zelf heeft U lief! Niemand zal uw blijdschap van u afnemen! God zal de satan onder uw voeten verpletteren! Jezus zegt: "Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde!"
Er is maar één waarheid. :roll:

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19086
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 13 mei 2019 21:04

DeDwaler schreef:Waarom gaan we verloren dan?


Als we niet in Hem geloven. Omdat we allemaal zondig staan tegenover God en alleen Jezus dat weg kan nemen.

Waarom een mens verloren gaat? Je haalt het zelf aan: maar u hebt niet gewild! Zie in dit verband ook de gelijkenis van de grote maaltijd (Lukas 14:15-24).


Maar Jezus zegt meer dan dat. Bij de grote maaltijd worden degenen die het aanbod (daar is het aanbod weer!) afwijzen, wel genodigd door de gastheer. Hij wil dat ze op zijn feest komen. Zo ook de dwaze maagden etc. Maar de genodigden kiezen ervoor om andere dingen te gaan doen. Dat is een heel ander verhaal dan wanneer van de uitverkiezing een karikatuur wordt dat iedereen van wie God wil dat ze komen, de uitnodiging ook wel aanneemt.

Jezus roept wenend uit: Ik wil jullie redden maar jullie willen het niet! God wil niet dat er mensen verloren gaan maar dat allen gered worden! En omdat dat niet strookt met het beeld van een soeverein, almachtig God (wat volgens mij de tweede denkfout is) leest men daar dan maar overheen.Het is niet complex, maar juist heel eenvoudig en ik kan het allemaal prima begrijpen met mijn kleine verstand. Ik loop niet vast en ik streep ook geen Bijbeltekst weg, zowel dan moet je het maar zeggen.


Maar hoe kan het dan dat Jezus hen wel wilde redden maar ze zelf niet wilden? Als Jezus ze wilde redden, waarom werden ze dan niet gered? Waarom waren ze dan niet uitverkoren en bereid gemaakt om het toch aan te nemen? Waarom droeg Jezus de zonde van de hele wereld? Waarom wil God dan dat niemand van ons verloren gaat maar allen behouden worden zoals Petrus zegt?Het geloof is een genadegave, Marnix.

"Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
"
(Efeze 2:1-10)

Absoluut. Maar ongeloof is er niet omdat God mensen niet wil redden, ze geen genade aanbiedt. Maar omdat ze Zijn genade afwijzen. Zoals ik al eerder zei, de Bijbel noemt beiden en als je het een tegen het ander gaat wegstrepen is de gezonde balans zoek en ontstaat er een karikatuur. Dat wil ik met de woorden van Jezus bij Jeruzalem duidelijk maken. En dat is het opeens niet meer zo eenvoudig en prima te begrijpen. Want het gaat over het hart van God. En denken we Hem prima te kunnen begrijpen met onze theologische inzichten en dogmatiek? Gods wegen zijn veel hoger dan de jouwe of de mijne.

Dat zou een mooie definitie van geloof zijn. Iets aannemen wat je niet begrijpt. Het geloof is de zekerheid van wat je hoopt en het bewijs van wat je niet ziet. In God geloven is niet dat je Hem volledig begrijpt maar dat je Hem volledig vertrouwt. Dat wat Hij zegt aanneemt voor waar.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19086
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 13 mei 2019 21:17

Vera888 schreef:Goed dat deze discussie hier staat onder het onderwerp 'toekomstige vorm eredienst'.
Aan het begin wordt de vraag gesteld waarom de kerken leeg lopen, zelfs bondsgemeenten e.d.
Mensen zoeken vooral persoonlijk contact en gaan blijkbaar niet voor de preek.

Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen de preek niet hoeven te horen omdat dat geen verkondiging meer is?
De Bijbelse verhalen en allerlei verhaaltjes daaromheen kennen we zo langzamerhand wel. Het is belachelijk als een dominee een verhaal gaat vertellen, alsof niet iedereen weet hoe het afloopt. En het is nog erger als een dominee de gemeente gaat vertellen 'hoe God een mens bekeert' - elke zondag hetzelfde riedeltje bij een andere Bijbeltekst.

De gemeente komt samen om Gods Woorden te horen! Letterlijk! De Heilige Geest geeft de zekerheid van het geloof het liefst door de verkondiging van Gods vrijspraak en genade in Gods huis. Maar Gods vele dierbare beloften worden niet geproclameerd.
Men bidt om 'het werk van de Heilige Geest' en vervolgens komt er een praatje over dit en dat. Hoe kan de Heilige Geest dan werken? Hoe kunnen mensen dan met stralende ogen en dankbare harten de kerk uitgaan? En met een groot verlangen naar de volgende kerkdienst?

U, die gelooft, is Hij dierbaar! Uw zonden zijn u vergeven! Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan! Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in alle eeuwigheid! Allen die geleid worden door de Geest, zijn kinderen van God! De Vader Zelf heeft U lief! Niemand zal uw blijdschap van u afnemen! God zal de satan onder uw voeten verpletteren! Jezus zegt: "Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde!"


Voor een deel mee eens hoewel het wel per gemeente verschilt. En de Geest wordt vaak zo weinig ruimte gegeven, die werkt niet alleen door de preek maar ook door de gaven heen. Maar hoeveel ruimte is daarvoor? Wel een kanttekening: dat persoonlijke contact is een belangrijke manier van hoe de Geest werkt. Hij werkt niet alleen door preken maar ook door bijvoorbeeld profetie. Maar ook door daden. Er voor elkaar zijn, iemand steunen als hij dreigt te vallen, samen bidden en luisteren naar Gods stem. En dat werkt ook jaloersmakend in de wereld. Kijk maar naar de eerste gemeente in Jeruzalem.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten