Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Open voor alle onderwerpen en meningen

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Neon
Mineur
Mineur
Berichten: 134
Lid geworden op: 20 dec 2023 19:35

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Neon » 28 mar 2024 15:15

Huisje_op_de_hei schreef:Dat zal het zijn. Dat de veroordeling weg is voor degene die IN CHRISTUS zijn. Ondertussen blijven we in deze wereld wel met de gebrokenheid leven. Dus vallen en aanvechtingen blijven. Maar met Hem weer opstaan.
Dank voor de aanvulling.
Ik zal niet altijd kunnen reageren op alles, en dat hoeft ook niet, maar ik lees het meestal wel door en laat het op me inwerken.


Ik hou er ook niet van als er een tekst niet uitgeschreven wordt als steun, en meestal doe ik het dan ook. Komt ie;

1 Kor. 15sv

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.


Deze 3 regeltjes er even uitgenomen, want er staat heel veel over de 2 naturen-mens die dit ondergaat. Ik gaf 1 Kor. 15 als tekst mee, omdat je dit schreef;

Dan blijkt daaruit dat Paulus een strijd heeft met de twee naturen. Paulus was toen hij dit schreef toch allang bekeerd!! Je leest hierin niet dat de bekeerde mens almaar maar beter wordt tot hij een goddelijk lichaam heeft dat functioneert als een heilig wezen. Paulus zegt (in vers 24), ik ellendig mens wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

En dan komt hij bij Christus uit.Nou de hamvraag dan; waar is Christus? In de mens toch? Hoe anders kan de mens in Christus levend gemaakt worden. Waar stroomt Zijn bloed dan..

Dat klinkt als een proces, zoals Rom. 8 beschreven wordt;


10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.


Of als Joh. 1;
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Yada » 28 mar 2024 17:41

Neon,

Je doelt op: "opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden"?

Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis** van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof; Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.* Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelven regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; Welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.


Romeinen 5-8 horen bijelkaar. Die mag je niet lostrekken. Of er één tekst uithalen... En die hoofdstukken staan weer in het geheel van de Romeinenbrief. We zouden eens veel meer de hoofdstukken aanelkaar moeten lezen. Zoals het bedoeld is.


WIJ dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven; Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
(.....)
Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
(.....)
Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
(.....)
En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelve gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendigen mens, Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. ZO is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
(.....)
En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
(.....)
Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hope dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.*** En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn,* opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.*** Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Wandelen door de Geest is het steeds jagen naar waartoe je van Christus gegrepen bent. Het vergeten wat achter is. Om tot het (eeuwige) doel te komen. Daarom bidt onze Hogepriester ook: Zij zijn niet van de wereld, Vader... Ze zijn het niet...
Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.
En daarom is het (eeuwige) leven in de kennis van God en van Jezus onzen Heere. Verstandskennis? Ja ook. Maar meer nog de praktische kennis. De gemeenschapskennis. De bevinding. Door de verdrukking heen. En daar is Romeinen 5 weer...
SIMEON PETRUS, een dienstknecht en apostel van JEZUS CHRISTUS, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker Jezus Christus: Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onzen Heere; Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
Om Hem te kennen in Zijn namen, ambten en weldaden. Wat heb je in Hem, de volkomen Gave van de Vader, ontvangen? Waartoe is Hij gekomen? Wat is Zijn doel met jou?
En gij tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis**,


@Neon
Neon schreef:Alles is in de mens te vinden. Religie betekent immers; her-verbinden. Ware religie is de her-verbinding met God.
Wat bedoel je hier mee? Alles is in de mens te vinden? Bedoel je dat Christus in de mens te vinden is? Of bedoel je dat na de val alle 'atributen' of 'leden' nog in ons zijn maar dat we ze na de val verkeerd gebruiken. Omdat onze wil verkeerd is. En pas waneer onze dode geest levend gemaakt is, de wil vernieuwd, met Christus ze door de Heilige Geest weer ingezet (kunnen) worden zoals bedoeld is?

@Marnix
Marnix schreef:Paulus stelt die vraag maar hij beantwoordt hem ook gelijk. Hij kent zijn ellende maar ook de verlossing, om het zo maar te zeggen. Maar als je de verlossing kent is niet alle ellende opeens verdwenen. De zonde is niet weg, je hebt nog steeds verleidingen, je het is nog steeds regelmatig vallen en (met Hem) weer opstaan. Maar wat weg is is de veroordeling (Romeinen 8:1). Als het gaat om groeien in je geloof gaat het er niet om dat je steeds beter gaat geloven ofzo maar dat je steeds meer met Hem verbonden bent, steeds meer kind van Hem wordt en dus als die aanvechtingen er zijn, je steeds meer weet dat je altijd bij Hem terecht kan en Hij je niet veroordeeld maar vrijspreekt. Maar om het bij deze week te houden, om met Hem op te staan mag / moet je ook met Hem sterven. Eerst sterft Hij en dan overwint Hij de dood en als we delen in Zijn lijden mogen we ook delen in zijn overwinnig. Dan is het echt het Goede Vrijdag en Pasen in je leven.
Marnix schreef:Als jij verpopt bent, wedergeboren, ben je nog steeds Neon maar dan mooier, veelkleuriger, meer zoals Jezus, zoals je door God bedoeld was. Je houdt niet op met Neon te zijn. Je wordt versie 2.0, naar Zijn beeld.
Hoe bedoel je beide reacties. Het verwart me een beetje. Kun je het verder uitleggen?
Laatst gewijzigd door Yada op 28 mar 2024 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.

Neon
Mineur
Mineur
Berichten: 134
Lid geworden op: 20 dec 2023 19:35

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Neon » 28 mar 2024 18:12

Yada schreef:Neon,

Je doelt op: "opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden"?


Ja.


Yada schreef:Romeinen 5-8 horen bijelkaar. Die mag je niet lostrekken. Of er één tekst uithalen... En die hoofdstukken staan weer in het geheel van de Romeinenbrief. We zouden eens veel meer de hoofdstukken aanelkaar moeten lezen. Zoals het bedoeld is.


Ja hoor, je mag teksten lostrekken of er 1 tekst uithalen. En andere teksten erbij halen waar het ook staat, en daarin verbanden zien, doorzichten, aha-momenten, ter lering of uitzicht. En zo..

Soms is 1 woordje of uit-drukking mogelijk de eye-opener in iemands leven.

Yada schreef:Wandelen door de Geest is het steeds jagen naar waartoe je van Christus gegrepen bent. Het vergeten wat achter is. Om tot het (eeuwige) doel te komen. Daarom bidt onze Hogepriester ook: Zij zijn niet van de wereld, Vader... Ze zijn het niet...
En daarom is het (eeuwige) leven in de kennis van God en van Jezus onzen Heere. Verstandskennis? Ja ook. Maar meer nog de praktische kennis. De gemeenschapskennis. De bevinding. Om Hem te kennen in Zijn namen, ambten en weldaden. Wat heb je in Hem, de volkomen Gave van de vader, ontvangen? Waartoe is Hij gekomen? Wat is Zijn doel met jou?


Ik heb weleens gelezen dat God's enige doel is; baren.

Yada schreef:@NeonWat bedoel je hier mee? Alles is in de mens te vinden? Bedoel je dat Christus in de mens te vinden is? Of bedoel je dat na de val alle 'atributen' of 'leden' nog in ons zijn maar dat we ze na de val verkeerd gebruiken. En pas waneer de geest levend gemaakt is met Christus ze door de Heilige Geest weer ingezet worden zoals bedoeld is?


Er wordt wel geschreven; ''Gij moet wederom geboren worden.'' Dat heeft met baren te maken, maar ook met de her-verbinding; dat wat uit God is, weder-geboren wordt in de mens. En daarom durf ik Joh. 1 alleen vers 4 te schrijven; 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

En dat is daarom de ware religie; Het her-verbonden zijn of worden met het Leven, waardoor de mens wederom Verlicht wordt, door werking van de Geest. De her-innering wat gehoor geeft aan de Roep.

''Laat de kinderen tot Mij komen..''

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Yada » 28 mar 2024 18:31

Neon schreef: Ja hoor, je mag teksten lostrekken of er 1 tekst uithalen. En andere teksten erbij halen waar het ook staat, en daarin verbanden zien, doorzichten, aha-momenten, ter lering of uitzicht. En zo..
:D Jazeker. Maar niet zoals sommigen Romeinen 7:24a als enige tekst lijken te hebben. Ik ellendig mens...

Neon schreef:Ik heb weleens gelezen dat God's enige doel is; baren.
Is dat een streepwoord of een puntwoord? Zoals Zijn Woord altijd uitgaande is?

Neon schreef:Er wordt wel geschreven; ''Gij moet wederom geboren worden.'' Dat heeft met baren te maken, maar ook met de her-verbinding; dat wat uit God is, weder-geboren wordt in de mens. En daarom durf ik Joh. 1 alleen vers 4 te schrijven; 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
:D

Neon schreef:En dat is daarom de ware religie; Het her-verbonden zijn of worden met het Leven, waardoor de mens wederom Verlicht wordt, door werking van de Geest. De her-innering wat gehoor geeft aan de Roep.
Heb je hier een tekst bij? Ik kan er ff niet bij. Romeinen 1?

Neon schreef:''Laat de kinderen tot Mij komen..''
En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
maar Paulus zegt ook:
Mijne kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.

Neon
Mineur
Mineur
Berichten: 134
Lid geworden op: 20 dec 2023 19:35

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Neon » 28 mar 2024 18:52

Yada schreef::D Jazeker. Maar niet zoals sommigen Romeinen 7:24a als enige tekst lijken te hebben. Ik ellendig mens...


:mrgreen:

Yada schreef:Is dat een streepwoord of een puntwoord? Zoals Zijn Woord altijd uitgaande is?


Geen idee wat je daar mee bedoelt.Yada schreef:Heb je hier een tekst bij? Ik kan er ff niet bij. Romeinen 1?


In Joh. 17 lees ik de herinnering; 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is
.


Ik zie denk ik streepwoorden.. en heb ze onderstreept. En een paar dikwoorden.

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Yada » 28 mar 2024 22:34

Ach ja, eigenlijk kwam dat vanavond terug. Heel Romeinen 7:24a is omringt met: “Zie de Mens! Ik ellendig mens…
Johannes 19:5 / STV
5 ‭Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed.‭⁸‭ En ‭Pilatus‭ zeide tot hen: Ziet, de Mens!‭⁹
Op de 6e dag: Het is volbracht. Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen. En op de 7e dag rustte Hij. Met Hem begraven. Mijn mens begraven. Houdt het daarvoor. Ook dat omringt de tekst: Ik ellendig mens…
De 8e dag: Een nieuwe Schepping.

De Mens voor de rechter. En de mens voor de Rechter.
Jesaja 1:18 / STV
18 ‭Komt dan, en laat ons samen‭⁵⁸‭ rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken,‭⁵⁹‭ zij zullen wit‭⁶⁰‭ worden als sneeuw, al waren zij rood‭⁶¹‭ als karmozijn,‭⁶²‭ zij zullen worden als ‭witte‭ wol.
Hij draait alles om. Oog om oog. Tand om tand. Leven voor leven.

Neon schreef:Geen idee wat je daar mee bedoelt.
Ik bedoel een woord waarmee een moment wordt aangegeven of een woord dat (soms) een eeuwigheid in zich heeft. Dat voortgaat. In dit geval dus ‘barende…’ Bedoelen ze dit in sommige kringen met die lelijke woorden in ‘engere zin’ en in ‘ruimere zin’?

Yada schreef:Heb je hier een tekst bij? Ik kan er ff niet bij. Romeinen 1?
O, ik dacht later: Eigenlijk was het Romeinen 2:14. Omdat via Rom. 2 naar Genesis 3 te gaan. De her-innering? Mijn mens, waar zijt gij? Iedereen heeft een herinnering aan het verloren paradijs.

Neon schreef: In Joh. 17 lees ik de herinnering; 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is
.


Ik zie denk ik streepwoorden.. en heb ze onderstreept. En een paar dikwoorden.
Ja, van eeuwigheid. Omdat Christus het Zich herinnert. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht de Rechtvaardige velen rechtvaardig maken.
Buigt u dan in 't stof, En verheft met lof, 't Heilig Opperwezen; Wilt Het eeuwig vrezen.
Johannes 17:26 / STV
26 ‭En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal ‭Hem‭ bekend maken;‭⁶⁷‭ opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij,‭⁶⁸‭ en Ik in hen.‭⁶⁹
Johannes 17:20 / STV
20 ‭En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in‭⁵²‭ Mij geloven zullen.
Laatst gewijzigd door Yada op 29 mar 2024 08:33, 1 keer totaal gewijzigd.

Neon
Mineur
Mineur
Berichten: 134
Lid geworden op: 20 dec 2023 19:35

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Neon » 29 mar 2024 08:08

Yada schreef:
O, ik dacht later: Eigenlijk was het Romeinen 2:14. Omdat via Rom. 2 naar Genesis 3 te gaan. De her-innering? Mijn mens, waar zijt gij? Iedereen heeft een herinnering aan het verloren paradijs.
Ik kan nergens lezen in de Bijbel dat het paradijs verloren is gegaan.

Het wordt bewaakt, tegen ''huurlingen en inbrekers'', de in het stof levende mens, deze natuur. Wie binnen wil komen zal door de Christus ingaan.. en uitgaan en weide vinden. De boom des Levens is de wedergeboren Ziel in ons; de Weg de Waarheid en het Leven.

Yada schreef:Johannes 17:26 / STV
26 ‭En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal ‭Hem‭ bekend maken;‭⁶⁷‭ opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij,‭⁶⁸‭ en Ik in hen.‭⁶⁹
Johannes 17:20 / STV
20 ‭En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in‭⁵²‭ Mij geloven zullen.


Mooi passende tekst. :)Yada schreef:6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.


Ja, van eeuwigheid. Omdat Christus het Zich herinnert. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht de Rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het Heilig Opperwezen…


Voor het Zijne en de Zijnen is dan ook waarom de Christus is.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23563
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Marnix » 29 mar 2024 09:26

Yada schreef:@MarnixHoe bedoel je beide reacties. Het verwart me een beetje. Kun je het verder uitleggen?


Wat is er precies verwarrend voor je? Ik snap niet precies wat onduidelijk is dus dan is het lastig om dit toe te lichten.
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Yada » 05 apr 2024 18:00

Marnix schreef:Wat is er precies verwarrend voor je? Ik snap niet precies wat onduidelijk is dus dan is het lastig om dit toe te lichten.

Marnix schreef:2. Als het gaat om groeien in je geloof gaat het er niet om dat je steeds beter gaat geloven ofzo maar dat je steeds meer met Hem verbonden bent, steeds meer kind van Hem wordt en dus als die aanvechtingen er zijn, je steeds meer weet dat je altijd bij Hem terecht kan en Hij je niet veroordeeld maar vrijspreekt.
Marnix schreef:1. Als jij verpopt bent, wedergeboren, ben je nog steeds Neon maar dan mooier, veelkleuriger, meer zoals Jezus, zoals je door God bedoeld was. Je houdt niet op met Neon te zijn. Je wordt versie 2.0, naar Zijn beeld.
Nou, bij de 1e reactie zeg je dat je vlees verbeterd wordt. Je wordt versie 2.0. En bij de tweede reactie lijk je/zou je kunnen bedoelen te zeggen dat dat niet zo is. Want daar zeg je dat je steeds meer aan Hem verbonden bent. Dat zou ik kunnen vertalen als door de Zijn Geest wandelen. Het niet meer zelf te weten maar dat Hij het weet.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23563
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Maar 'k had de liefde niet, ik ware niets....

Berichtdoor Marnix » 05 apr 2024 22:25

Yada schreef:Nou, bij de 1e reactie zeg je dat je vlees verbeterd wordt. Je wordt versie 2.0. En bij de tweede reactie lijk je/zou je kunnen bedoelen te zeggen dat dat niet zo is. Want daar zeg je dat je steeds meer aan Hem verbonden bent. Dat zou ik kunnen vertalen als door de Zijn Geest wandelen. Het niet meer zelf te weten maar dat Hij het weet.


Bij de eerste reactie heb ik het over wedergeboorte. Wordt dan je vlees beter of je geest? Ik denk vooral je geest. Je vlees, je lichaam blijft vooral een tijdelijk omhulsel. Dat je vernieuwd wordt, de nieuwe mens, gaat niet om je omhulsel maar gaat veel verder, het gaat om je denken, je doen, je identiteit, focus etcetera.
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten

cron