Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 09 jun 2018 22:14

Nathan schreef:
Er is dus een eerste opstanding de paousia waar de bruid en aanzittende gasten de Bruidegom tegemoet gaan in de lucht. Christus de Bruidegom is voor de mensen op aarde niet zichtbaar, maar de opname van de Bruid en gasten is wel zichtbaar.
Bij de tweede komst van Christus zal elk oog Hem zien, dat is de aanvang van het duizendjarig (vrede)rijk.
Lees ook met Nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt op aard (Christus met zijn bruid) om als koningen en priesters te regeren.
Lees ook Romeinen 11 vanaf vers 25over de bijzondere schone taak die voor de joden is weggelegd.

Globaal genomen kan ik mij in deze voorstelling wel vinden. Maar ik betwijfel of die hemelvaart van de gelovigen voor iedereen net zo zichtbaar zal zijn als hun apocalyps zie Koll.3:4 en 1 Joh.3:2 en Openb.19. zie ook Zach.14;5 In alle tot dit thema behorende gevallen zoals in Matt 27:52. En in Hand.8:39 waar de Geest des Heeren Fillippus wegnam (ook hier het gr. woord harpazoo) lezen wij hier niets van. Hij was eenvoudig plotseling verdwenen. En van de hemelvaart van Chr. waren ook alleen de discipelen getuige .Ze zullen na hun plotselinge verdwijning natuurlijk wel gemist worden maar dat bewijst natuurlijk niet dat de wereld getuige van hun wegneming zak zijn

Nathan
Verkenner
Verkenner
Berichten: 44
Lid geworden op: 11 jun 2014 18:22

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Nathan » 09 jun 2018 22:33

De overige mensen, die op aarde leven zullen de Here Jezus niet zien komen om Zijn bruid en bruiloftsgasten te halen. Het is namelijk de Parousia, het bij de Heer komenen bij Hem aanwezig blijven voor diegenen, die tot deze eerste wederkomst behoren en niet de Epifaneia of het zichtbaar worden van de Heer voor de gehele wereld. Zij zullen echter wel getuigen zijn van de opvaart van deze uitverkoren groep. Dit mogen wij begrijpen uit Openb.11:11,12 waar wij lezen:
‘En na drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.’
Weer lezen wij over het grote stemgeluid vanuit de hemel, maar nu is het de roepstem van de Here Jezus die Zijn uitverkoren bruidsgemeente en gasten tot de Hemel roept met de woorden “Kom herwaarts op”,

En hun vijanden aanschouwden hen.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 10 jun 2018 13:35

nathan:
De overige mensen, die op aarde leven zullen de Here Jezus niet zien komen om Zijn bruid en bruiloftsgasten te halen. Het is namelijk de Parousia, het bij de Heer komen en bij Hem aanwezig blijven voor diegenen, die tot deze eerste wederkomst behoren en niet de Epifaneia of het zichtbaar worden van de Heer voor de gehele wereld. Zij zullen echter wel getuigen zijn van de opvaart van deze uitverkoren groep. Dit mogen wij begrijpen uit Openb.11:11,12 waar wij lezen:
‘En na drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.’
Weer lezen wij over het grote stemgeluid vanuit de hemel, maar nu is het de roepstem van de Here Jezus die Zijn uitverkoren bruidsgemeente en gasten tot de Hemel roept met de woorden “Kom herwaarts op”,

En hun vijanden aanschouwden hen.


Houdt het mij ten goede, maar hier gooi je de dingen door elkaar. Want in Openb.11 gaat het niet over de hemelvaart van de Gemeente, maar over de 2 getuigen die als God als gerichtsprofeten in Israël tegenover het rijk van het beest zet en als eens Mozes en Elia theocratische volmachten hebben zoals nooit een evangeliedienaar gehad heeft zie Luk. 9:54-55. De tekenen die zij doen verwijzen duidelijk naar Mozes en Elia. Dit verwijst ook terug naar Mal.4: 5. Want deze profetie is niet volledig vervuld met Johannes de Doper want staat in de context van de oordelen dag des Heeren die in Openb. 5 met het openen van de 7 zegels aanvangt en doorloopt tot de manifeste komst van de messias in hst.19. De enige verwijzing naar de opname van de Gemeente vinden wij in Openb.4:1 waar Johannes als representant van de Gemeente in de geest van de aarde naar de hemel verplaatst wordt. Voor een goed begrip van de Openbaring moeten wij vooraf weten dat dit boek in 3 delen bestaat:

Openbaring 1:19:
1.'Schrijf hetgeen gij gezien hebt', dat is het gezicht van de verheerlijkte Zoon des mensen tussen de zeven gouden kandelaren.
2.'Hetgeen is' een profetische overzicht van de kerkgeschiedenis ruwweg vanaf de pinksterdag tot aan Zijn wederkomst, waarbij de met name genoemde zeven gemeenten als profetisch model staan.
3. ‘Hetgeen na dezen geschieden moet’, dat is het eschaton van de eindtijd (Hst. 4-22).
In hst.3;22 sluit de verhoogde Christus de kerkgeschiedenis af en opent in hst 4:1 het eschaton van de eindtijd waarin Israël een sleutelrol vervult. Want het hele boek is Joods, wij bevinden ons hier duidelijk op Joodse bodem. Maar een theologie die met Israël heeft afgerekend en heel de Schrift als kerkgeschiedenis leest en alle uitverkoren en gelovigen in de alleen-zaligmakende kerk opsluit laat natuurlijk geen enkele ruimte voor dit bijbelse perspectief. En de Schrift kent ook geen 2 wederkomsten, het is een parousia die net als de opstanding in fasen verloopt
H.gr: ereunau

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 19 jun 2018 14:18

ereunao 8 juni j.l.:
Ben schreef
met deze opmerking ben ik eigenlijk erg blij, omdat ik reeds lang van mening ben dat kerken veel meer claimen als wat hun toekomt.
Als de Heere Jezus Christus bijvoorbeeld de zachtmoedigen zalig spreekt en hun het aardrijk als erfdeel belooft, dan staat dat volgens mij ook los van hun event. kerklidmaatschap.
Daarom zie ik persoonlijk het Koninkrijk Gods als veel breder dan het Koninkrijk der hemelen.

E: Als jezus spreekt van de zachtmoedigen die de aarde beërven spreekt Hij nog geheel over het aan Israël beloofde messiaanse rijk dat idd. nog geheel binnen-historisch en aards is. Dat kun je dus niet op het hemelse erfdeel van de Gemeente toepassen. Het kerklidmaatschap is hier idd. geen absoluut vereiste, maar wel of wij een levend lidmaat van de Gemeente geweest zijn. Maar het Koninkrijk Gods omvat het hele geschapen universum en is dus idd. veel breder dan de Kerk of Israël

houdt dat nou eens vast: ' het Koninkrijk Gods omvat het hele geschapen universum en is dus idd. veel breder dan de Kerk of Israël'.
Dan gaat het er mij om dat er buiten Kerk en Israël nog miljarden mensen zijn en waren (verreweg de meesten dus!) welke nog nooit met kerk en Israël in aanraking zijn gekomen. En ja, in de theologie worden die doodgezwegen of met de bewust ongelovigen meegerekend, welke in de poel van vuur worden geworpen bij het laatste oordeel.


Waar het mij opvalt dat bij het laatste grote oordeel aan het einde van de wereldtijd (Op.20) het geloof niet meer ter sprake komt, doch alleen de werken zoals die in de boeken Gods zijn opgetekend, dan zie ik daar de logica van in. Daarna en aansluitend komen we de in dat oordeel niet verworpen mensen - ze stonden dus wel in het boek der levenden - op de nieuwe aarde tegen als de volken welke eeuwig zalig worden.

E: Als je hier het oordeel voor de grote, witte troon mee bedoelt dan teken ik hier bij aan dat het hier blijkens de hele context over het oordeel over de vijanden Gods gaat die in de poel des vuurs geworpen worden. Maar het is voor mij de vraag of er onder dezen ook nog zijn die wel in het boek des levens blijken te staan, de meeste uitleggers denken hier alleen aan de verworpenen.

nee hoor, niet volgens de context, maar volgens de theologische interpretatie zijn alle mensen buiten de kerk überhaupt vijanden van God. Zo lees ik het echter niet in Rom. 2. Wilt u dat hoofdstuk ook eens goed lezen?
Als ik het in zijn context lees, komen er, zoals ik ook bij gezaghebbende maranathachristenen lees, geen christenen meer in het eindoordeel voor Gods grote witte troon, omdat die reeds meer dan 1000 jaar in de hemel thuis horen, na de opname.


Die volken, natiën, hebben zichtbaar niet de heiligheid zoals ik dat van hemelingen verwacht; ze hebben nog bladeren ter genezing nodig, moeten nog geregeerd worden en hun koningen brengen nog schatten en kostbaarheden (KBS) in het hemelse nieuwe Jeruzalem. (Op.21:24,26)
Die mensen, ook nog wel terecht heidenen genoemd, hebben wel eeuwig zalig leven op de paradijselijke aarde, maar van een hemels nieuw opstandingslichaam zoals de engelen en de Heere Jezus als Eersteling Zelf - zoals Hij ook na Zijn opstanding toonde - lezen we nergens. Dat is wel nodig in het hemelse 2200 km hoge nieuwe Jeruzalem, waar echt geen >2000 km hoge liften zullen bestaan hoor.

E: Die profane opmerking over die liften laat ik maar voor wat het is, dat is nu eenmaal jouw stijl en niet de mijne.
Maar wat die volken betreft, die leven nog in een sterfelijk lichaam op aarde en bezitten dus nog niet de volmaakte heiligheid van de hemelingen. Pas na de 1000 jr gaat ook dit rijk over in het Koninkrijk Gods, de n-hemel en de n.aarde waar alle onderscheid ophoudt en God bij de mensen woont en weer alles en in allen zal zijn. Dat is dus de laatste en definitieve eindgestalte van het Koninkrijk Gods.

Die 'profane' opmerking dicht wel het gat tussen zweverige filosofie en gewone werkelijkheid!
En ja, die aardse volken bezitten dus nog niet de volmaakte heiligheid van de hemelingen! Maar alle onderscheid op laten houden in de n-hemel en op de n-aarde, dat lees ik alleen als theologische interpretatie en kom ik niet in mijn Bijbel tegen. Daarom kunnen jullie Op. 21 ook niet gewoon chronologisch lezen zoals de Heere het liet opschrijven. En ja, ook in het Zoeklicht kom ik van mijn vroegere leermeester Theo weer dat rare zwevende n-Jeruzalem tegen boven het z.g. 'vrederijk' in hst. 21. Hij sleept er voor mijn lift dan ook een (niet nader vormgegeven en verzonnen) 'corridor' bij, wat filosofisch theologisch blijkbaar niet profaan wordt geduid. :o


Daarom is het m.i. ook zo noodzakelijk voor mijn gereformeerde denominatie dat wij scherp zicht leren te krijgen op de opname van de gelovige Gemeente van Jezus Christus, teneinde een eeuwige hemelse bestemming in het huis des Vaders te bekomen, zoals aangegeven in Joh.14, in 1Tess.4 en 1 Kor.15. Dat wordt o.i. het eerstkomende heilsfeit wat wij toebereid met spanning mogen tegemoet zien. Wake Up!
Alleen bij die opname lees ik van die wonderlijke metamorfose in een oogwenk, om aangepast te worden t.b.v. de hemelse heerlijkheid.

E: Wat nu die opname betreft, hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de dag des Heeren en de dag v.Chr, tussen de parousia en de apocalyps. De dag v,Chr is altijd verbonden aan Zijn vereniging met de Gemeente in 1Tess.4 em 1 Kor 15:51-55 en Joh.14;1-3. Maar de dag des Heere is verbonden met de gerichten die Hij in Openb.5 door het openen van de 7 zegels over de aarde brengt en eindigen bij Zijn apocalyps in hst 19 .
Dit is Zijn manifeste wederkomst als aller oog Hem zal zien en Hij tot Koning wordt over de ganse aarde Zach 14:9 en Openb.11:15. In Openb.4-19 gaat de profetische klok weer lopen die stilgevallen is bij de dood van de Messias aan het einde van de 69e jaarweek van Daniël 9:26.De apocalyps is dus het sluitstuk, de dramatische climax van de parousia die begint bij de hemelvaart van de Gemeente. Maar een kerk die de Gemeente op de plaats van Israël zet kan natuurlijk ook niet anders dan de profetie door laten lopen in de kerkgeschiedenis. Hier laat ik het maar weer even bij. H.gr: ereun

Inzake de opname sluit ik mij aan bij de pre-tribbers op grond van Op.3:10 e.vele a. Ook acht ik de opname vóór de bruiloft (Op.19:6) plaats te moeten hebben, anders moeten jullie die bruiloft missen.
Vergeef mij dat mijn stijl des bouwvakkers is. Overigens ook met welgemeende broedergroet, bernard

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 19 jun 2018 20:35

Ben:
Die 'profane' opmerking dicht wel het gat tussen zweverige filosofie en gewone werkelijkheid!
En ja, die aardse volken bezitten dus nog niet de volmaakte heiligheid van de hemelingen! Maar alle onderscheid op laten houden in de n-hemel en op de n-aarde, dat lees ik alleen als theologische interpretatie en kom ik niet in mijn Bijbel tegen. Daarom kunnen jullie Op. 21 ook niet gewoon chronologisch lezen zoals de Heere het liet opschrijven. En ja, ook in het Zoeklicht kom ik van mijn vroegere leermeester Theo weer dat rare zwevende n-Jeruzalem tegen boven het z.g. 'vrederijk' in hst. 21. Hij sleept er voor mijn lift dan ook een (niet nader vormgegeven en verzonnen) 'corridor' bij, wat filosofisch theologisch blijkbaar niet profaan wordt geduid.


Dat jij dat niet zo letterlijk in de bijbel leest neent volstrekt niet weg dat het in Openb.2i :1-8 over mensen in een opstandingslichaam gaat die de engelen in de hemel gelijk zijn Luk.20:36. En wat die chronologie betreft, de Openb. is geen feuilleton in 22 hoofdstukken. Sommige hoofdstukken zijn tussenlassingen die achtergrond informatie geven zonder welke de volgende hoofdstukken niet begrepen kunnen worden. Hst 19-21:8 is wel chronologisch zoals het telkens herhaalde ‘en ik zag en zie’ en ook de causale verbanden bewijst. Maar hst.21 vanaf vs 9 is duidelijk een flash-back. Hier gaat het niet over het nieuwe Jeruzalem , maar de grote stad, het heilige Jeruzalem. Dat verschil in benaming staat er niet voor niets. Want het is weliswaar exact dezelfde stad, maar in een andere positie t.o.v. de aarde. Hier is het nog het hemelse regeringscentrum van Christus, terwijl Zijn Gouverneur (Ezech.45:7, 46:2; 1Kron. 29:23) op de troon van David in Jeruzalem zit (Jer.3:17). Vandaar de nadruk op de poorten (vs.12,13), want in veel steden werden de poorten genoemd naar de steden waar ze naar toe leiden..
Zo zullen de zegeningen van deze hemelse stad in de eerste plaats uitgaan naar Israël .Hos.2:,21,22:
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
22 : En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreel verhoren. Dit behoort dus nog tot de Christusregering, terwijl Hij in hst. 21:1-8 het koninkrijk aan de Vader heeft overgegeven opdat God weer alles in allen zal zijn. ( 1Kor.15:28.) En wat die corridor betreft, wij weten niet precies hoe dat zal zijn, maar het ligt voor de hand dat er in die tijd een nauwe gemeenschap tussen het hemelse en het aardse zal zijn, gezien de koningen der aarde die hun heerlijkheid in die stad inbrengen.vs.24. h.gr: ereunao.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 20 jun 2018 13:08

@ broeder ereunao,
uw posting - ik kopieer hem niet - komt op mij best overtuigd over. Alleen op geen enkele manier overtuigend. Dat mag u mij euvel duiden, maar op grond van uw lezing zou ik m.i. de conclusie moeten trekken dat het de Allerhoogste zichtbaar niet gelukt zou zijn om een duidelijk Woord te dicteren.
Dat doe ik natuurlijk niet, want voor mij is de beeldvorming van Openbaring duidelijk, voor zover als ik mij door Bijbelgetrouwe leraren - wier uitleg met elkaar correleerde - binnen de Maranathabeweging liet voorlichten en ik gewoon gelovig las wat de Heere op liet schrijven.
Heimelijk vraag ik mij af van wat voor geloofsgemeenschap u lid zou zijn, want zo kunnen er m.i. nog wel een aantal bij worden bedacht.
Uw Schrift-met-Schrift-vergelijking komt op mij eigenlijk best onbewezen, vrij gekozen hap-snap over. Daar komt bij dat op een forum met verschuiling achter nicknames geen persoonlijk leergezag toegekend kan worden en onze steekhoudende argumenten dus voor de benodigde overtuiging moeten zorgen. Het leuke daarvan vind ik dat "het is zo, omdat ik het zeg" (ik vertegenwoordig hier het gezag ... de macht dus) niet bestaat op een forum.

Ten aanzien van het 'Koninkrijk Gods' en het 'Koninkrijk der hemelen' denk ik slechts dat Gods bemoeienis met Zijn schepping uiteraard breder is dan hemel, kerk en Israël. Alleen van de Kerk des Heeren lees ik dat zij (naar ik begrijp voor zover zij voldoende geheiligd is!) een hemelse bestemming met ruimtelijk aangepast lichaam krijgt, net als de engelen en de Heere Jezus na Zijn opstanding. Dat zet zich door in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hoge hemel zal neerdalen.
Volgens mij zijn we dat eens met elkaar.
Nergens lees ik dat de nederdaling van het nieuwe hemelse Jeruzalem reeds boven het Vrederijk zal plaatsvinden, boven een wereld die nog zal ondergaan. 'Leuk verzonnen' denk ik dan. Pas in Openbaring hst. 21 komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in; lees maar ...
ik weet natuurlijk wel waar jullie theologische verdraaiing vandaan komt: de aarde zoals beschreven in Op. 21:9 e.v. voldoet niet aan jullie verwachtingen zoals je die bij het koninkrijk der hemelen voorstelt. Nee, zeg ik dan, het is ook straks weer een (paradijselijke) aarde en bepaald geen hemel, zo blijkt uit Gods Woord. Die nieuwe hemel beslaat dan ook 'slechts' 1% van het oppervlak van de nieuwe aarde (bij gelijke grootte 510miljoen km2), te weten 12000 x 12000 stadiën, is 2220 x 2220 km, is zo'n kleine 5miljoen km2. Mag dat a.u.b. zijn en blijven zoals de Heere ons laat berichten door Zijn apostel Johannes?

Waarom schrijf ik dat weer zo graag op? Omdat de nieuwe aarde wel géén nieuwe hemel is, maar wel wat de Heere al zo lang beloofd heeft aan het mensdom. Vrede, rust, eeuwig leven (de duivel en de dood in de poel van vuur gegooid, samen met het dodenrijk, Hades).
En waarom word ik daar zo blij van? Omdat wie verloren is voor het koninkrijk der hemelen, verreweg de meeste mensen dus, nog helemaal niet verloren behoeft te zijn voor het Koninkrijk van God de grote Schepper!, zo blijkt uit Gods heilig onfeilbaar onversneden Woord.
En daarom, broeder ereunao is dat boek der levenden bij het grote laatste oordeel over alle niet-christenen (de christenen zijn immers al > 1000 jaar in de hemel met een nieuw hemels opstandingslichaam) niet leeg, (zoals ik wél leerde) wat heel dat oordeel immers onnodig zou maken ... 'verloren zijn ze toch'.
Dat klinkt niet zo gereformeerd, maar het laatste oordeel gaat wel over doen en laten van de mensen, niet om al of niet geloof. Dat is ook eerlijk. Op grond van Zijn volbracht werk kán de Heere Jezus al die lieve arme sloebers van alle tijden Zijn betaling deelachtig geven. Ruimte op de nieuwe aarde zonder zee is er in overvloed, voor vele miljarden 'Lazarussen'.

Zag u het stuk over de grote geldgraaierscultuur 'Prooi' op TV? Velen van hen hebben 'hun portie' hier al ruimschoots gepakt en genoten hoor.
Wij zijn onbevoegd om een oordeel te vellen, maar onduidelijk was de Heere Jezus niet over de verantwoording welke we moeten kunnen afleggen over ons leven hoor. Uiteindelijk zal er grote rechtvaardige gerechtigheid plaatsvinden vóór alles vernieuwd wordt door de grote Schepper aller dingen.

Tot slot nog even inzake de tweedeling in het hiernamaals: Wie in Christus gelooft heeft eeuwig zalig leven. Daar voldoet de nieuwe aarde voor ons ook ruimschoots aan hoor. Met de JG en de Ger. Gem. ben ik van mening dat niet iedere gelovige zeker de hemelse heerlijkheid zal verkrijgen. Daar is ook nog eens een grote mate van heiligmaking voor nodig. De Heere Jezus beloofde de moordenaar aan het kruis wel het paradijs, maar geen 3e of 7e hemel.

het beginnen te veel letters te worden, zie ik. En over een kwartiertje komt onze dominee nog even afscheid nemen i.v.m. zijn overstap naar de hervormde gemeente in 't Harde. Tot zover dus maar weer even, met vr.gr., ben

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 08 jul 2018 20:10

"Komt iedereen in de hemel?"

Het was een vraag van Dirk van Genderen in Het Zoeklicht en wie hem kent weet dat de uitsluitingen inzake het Koninkrijk der hemelen bij hem uitermate groot zijn. En daarop durf ik zelfs niks in korting te brengen, als we dat maar op het Koninkrijk der hemelen blijven betrekken.
Weet u, ik zie voor mijzelf eerlijk gezegd ook zomaar nog geen eeuwige hemelse toekomst weggelegd. Daar is m.i. immers een niveau van Bruid voor nodig door zeer grote diepgaande heiliging in dit leven met bijbehorende opklimmende verbondsniveau's, zoals valt te leren uit de Tora en we dat ook weer niet toevallig tegenkomen bij de Hebreeuwse huwelijksrituelen.

Maar, zo stel ik graag op grond van 'gewoon Bijbel lezen', zonder theologische verdraaiingen of spitsvondigheden, gelukkig bestaat er dus ook nog binnen het Koninkrijk Gods een aarde en straks het duizendjarig wat we vrederijk noemen, omdat de Heere Jezus dan regeert op en over de hele aarde vanuit Jeruzalem, gewoon het huidige hoor, (waar ook weer een tempel zal staan), op de troon van vader David. Dan zijn de twee 'beesten' in het helse vuur geworpen en de duivel geketend opgesloten en zijn de volken reeds geoordeeld bij de wederkomst van de Messias.
En na dat vrederijk belooft de Heere zelfs een hele nieuwe aarde (zonder 2/3 zee) en een nieuwe hemel welke in de vorm van het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen. Dat is opvolgend hoor, gewoon chronologisch opvolgend.

Je moet er toch niet aan denken dat er boven het bestaande Jeruzalem reeds een hemelse stad zou zweven van 5miljoen km2 groot?
Zie het voor u, met muren van 60 meter, hoger of lager boven u in de lucht, met ook nog een (lucht?)fundatie daaronder en 12 poorten die dan zeker allemaal een 'corridor' naar beneden krijgen, waar we ons vooral geen 'profane' bouwkundige voorstelling van mogen maken?

Vergun mij maar om wat nader in te gaan op het artikel van Dirk, met bovengenoemde tweedeling van nieuwe hemel en nieuwe aarde als achtergrond.
"Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen? Ook steeds meer christenen achten dit een mogelijkheid. Regelmatig krijg ik hier vragen over.

Dirk voert het beeld nog wat verder op:
"Is het mogelijk dat mensen die nergens in geloven, maar zeer voorbeeldig leven, behouden worden op grond van hun goede werken? We kennen vast allemaal voorbeelden van mensen waarvan we zeggen: daar kunnen christenen een voorbeeld aan nemen."

Zullen we deze mensen eens even mee nemen naar het grote oordeel aan het einde der tijden, vóór de nieuwe hemel en nieuwe aarde dus?:
"Op.20:11: En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.
En ik zag de doden, klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen."

Dit is dus het einde van de oude wereld. Het volgende vers (21:1) meldt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Wat zegt Van Genderen o.a.?: "Toch is een voorbeeldig leven niet voldoende om in de hemel te komen. Al zou iemand zo leven dat hij of zij door heel de wereld geëerd wordt om zijn of haar goede werken, maar niet in de Heere Jezus gelooft, dan is behoud onmogelijk."
Ja Dirk, zeg ik dan, voor de hemelse heerlijkheid krijg je helemaal gelijk. Maar er bestaat straks ook een nieuwe aarde, dat kan je lezen in de Bijbel hoor. Daar komen volkeren, in sommige vertalingen zelfs heidenen genoemd, die niet op ons geloof zijn beoordeeld (dat bestond voor hen en miljarden anderen helemaal niet) en de Heere Jezus was voor alle zonden van heel de wereld gestorven, weten we nog? En ze werden op hun werken geoordeeld en dus mogelijk daarop in het boek der levenden geschreven, toch? Stop nou a.u.b. eens met je hel en verdoemenisprediking. Zoals gezegd durf ik mijzelf niet eens in de hemel te rekenen. Wel de behoudenis hoor, mijn geloof is gelukkig nog steeds waar ik dankbaar op leef. Maar gelukkig wordt de nieuwe aarde binnen Gods Koninkrijk ook paradijselijk en uh, wel 100x zo groot in oppervlakte als N.Jeruzalem, weten we nog?

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 09 jul 2018 14:48

opgevist ergens uit een topic aangaande chiliasme:
Wat die z.g.n. ‘leessleutels’ betreft, Ik wantrouw de aan de heidense filosofie van Plato ontleende valselijk genaamde wetenschap die alles in de tekst leest behalve wat er staat. Die ‘wijsheid’ heeft reeds in de vroege kerk zijn invloed gehad en duurt voort tot op de huidige dag. Athanasius volgde nog de historisch-grammaticale leesregel. Maar Origenes was beroemd om zijn allegorische schriftuitleg en is drie eeuwen na zijn dood als ketter veroordeeld, maar zijn filosofische Schriftuitlegging niet. Col. 2:8: ‘Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus’. Want die was inmiddels door Augustinus overgenomen. Maar mijn leessleutel is: ‘Lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat’. Een goed voorbeeld hiervan is wel Openb.20. Voor iedere onbevooroordeelde lezer is het duidelijk dat het hier over 2 opstandingen met een tussenruimte van 1000 jr gaat. Wie hier iets anders leest, die kan niet lezen, dan houdt elke taalkundige betekenis op en kan de Schrift geen beslissend getuige in geloofszaken meer zijn en kan ieder ervan maken wat hij vindt dat er moet staan.

En nu weet ik ook wel dat de profetie zich rijkelijk van beeldspraak en symbolen bedient die natuurlijk niet letterlijk uitgelegd kunnen worden. Na de Reformatie is het zo dat iedere rechtzinnige Gereformeerde theoloog erkent dat wanneer en zolang de Schrift een duidelijke letterlijke betekenis weergeeft, ook als deze in een allegorische vorm wordt voorgesteld, daaraan geen vergeestelijkte of allegorische betekenis mag worden gegeven. En och, dat men zich aan die regel gehouden had!. Maar bij de verklaring van de profetie wordt deze regel opeens volledig losgelaten. Dan is iemand die de eerste opstanding, het herstel van Israël, de oprichting van de troon van David en het duizendjarige Messiaanse vrederijk loochent, pas echt rechtzinnig, goed gereformeerd enz.

Wat een heerlijke, eerlijke praat !! Roep ik uit.
Wat zou de schrijver van deze tekst het m.i. helemaal met mijn stellingen hier eens behoren te zijn!
Waarom ondervind ik geen steun op dit forum op mijn gewoon lezen in Openbaring 21 voor wat de Heere op liet schrijven? Wel gewoon ordelijk chronologisch uiteraard.
Ziet dan niemand in dat hierin een ontzaglijke bevrijding ligt inzake ons zicht op een eeuwig heil en geluk voor goedwillende, eerlijk hun geweten volgende en dus doorgaans achtergestelde aardbewoners? Gewoon pure Goddelijke gerechtigheid, zoals beloofd ?!
ik word ook graag weerlegd hoor. (niet alleen dom tegengesproken zoals .....vaak doet) Als db bd heb ik toch ook niets te verliezen? En Bijbels gezag mag volgens ons toch heersen (buiten de academiën) in de Kerk des Heeren over theologisch gezag? Of niet soms?

Zouden de heidenen uit Rom.2 allemaal in het hellevuur moeten worden geworpen omdat ze geen christenen zijn? Nooit bewust mee in aanraking gekomen zijn omdat ze in verweggistan wonen wellicht? We kennen toch ook allemaal de Noachitische geboden voor mensen met alleen slechts een ingeschapen godskennis. Laten we het Koninkrijk Gods (waarmee ik bedoel regering over heel de kosmos) niet verkleinen tot het Koninkrijk der hemelen, wat buiten het Geloof in Jezus Christus voor mensen onbereikbaar is.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Johan100 » 09 jul 2018 20:08

Beste Ben, ik wil in uw posten gewoon lezen wat er staat, net als in de Bijbel, maar ik begin helemaal te zweven op die zwevende teksten van u als ik me een beetje inspan. Kan het iets begrijpelijker?
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 09 jul 2018 22:09

Kan het iets begrijpelijker?

o, wat erg Johan. En ik vind mijzelf al zo vreselijk simpel. M.i. gebruik ik geen jargon, refereer niet aan theologische 'grootheden', behoor m.i. duidelijk niet tot de intellectuelen, wat jullie allemaal toch wel zijn? De Bijbel lees ik recht toe, recht aan, in de veronderstelling dat dit ook de bedoeling van de Allerhoogste geweest is. (dat bevalt mij al decennia uitstekend en is m.i. nog steeds niet weerlegd) En aan die tekst, gewoon zoals het er staat, refereer ik dan.
(s.v.p. niet zeuren over beeldspraak. De antichrist, beest 1, is geen zeemeermin. Beeldspraak bewijst dus zichzelf)

Op dit topic predik ik verschil in betekenis van Koninkrijk Gods, wat ik in feite onbegrensd zie en het Koninkrijk der hemelen, waarbinnen m.i. het christendom, de kerk en uiteraard de hemel vallen.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die nieuwe aarde is m.i. véél ruimer bereikbaar voor mensen dan de nieuwe hemel.
In de laten we zeggen 70 jaar dat ik de gereformeerde theologie aanhoor en lees, kwam ik die tweedeling nooit tegen. (alleen bij de JG)
Maar de Bijbel schetst op de nieuwe aarde toch geen bevolking op het niveau van hemelingen, als je erkent dat Op.21 niet meer deels over het vrederijk gaat, zoals het eerste vers al duidelijk aangeeft?

Ja, ik erken daarmee heel veel overhoop te schoppen, maar vang m.i. wel gelijk de zeer on-Bijbelse alverzoening af, toch?
Die wens tot alverzoening is wel zeer menselijk, als we bedenken dat de gereformeerde leer mij bij wil brengen dat buiten de hemel ons slechts altijd een eeuwig zielsverderf wacht.
Nee, nee, nee, heb ik leren inzien. "buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf". Maar nog niet: 'buiten de hemel kieper je zo de hel in'. Het boek der levenden bij het grote eindoordeel is echt niet leeg hoor !! Dat zou een farce zijn.
Dat heb ik o.a. ook gezien bij de om het Geloof onthoofden, straks uitgroeiende tot een schare die niemand tellen kan. (Op.6 en 7) Hun zielen komen wel in de hemel aan, maar uiteindelijk krijgen ze in Op. 20 als lichaam een aardse bestemming. (de 1e opstanding)
Wat is daar nou zo onbegrijpelijk aan? Zo staat het toch gewoon in onze Bijbel?
Kunt u eventueel nader aanwijzen welke uitspraak van mij onbegrijpelijk is? in afwachting, met broederlijke groet, ben

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Jesaja40 » 12 jul 2018 18:38

ereunao schreef:

De grote denkfout in de traditionele theologie is echter dat men er van uitgaat gaat dat de grenzen van kerk en koninkrijk restloos samenvallen. Maar God is helemaal niet aan de kerk gebonden om zijn heil te bemiddelen en uit te delen.


ben db bd reageert daarop:

met deze opmerking ben ik eigenlijk erg blij, omdat ik reeds lang van mening ben dat kerken veel meer claimen als wat hun toekomt.
Als de Heere Jezus Christus bijvoorbeeld de zachtmoedigen zalig spreekt en hun het aardrijk als erfdeel belooft, dan staat dat volgens mij ook los van hun event. kerklidmaatschap.
Daarom zie ik persoonlijk het Koninkrijk Gods als veel breder dan het Koninkrijk der hemelen.


Het Koninkrijk van G'd is niet aan een tijd op plaats gebonden en is een eeuwigdurend koninkrijk. Dus: het is er al, maar nog niet zichtbaar voor de mens. In het paradijs gaf G'd ons een hoofdregel mee: de hof is geheel van jullie en Ik heb daar een klein stukje voor Mijzelf gereserveerd en zelfs aangewezen om niet van die vrucht te eten. Die vrucht komt alleen Mij toe. Gewoon een ultieme test van de Eeuwige om de mens te leren respect te hebben voor een verbod. De mens had werk genoeg te doen, dat was het bouwen en bewaren van die hof. Maar ook het genieten in die hof waarin ook aangewezen boom staat waar niets mis mee is. Het kwaad zat dus niet in die boom, het kwaad zou zichtbaar worden als de mens het gebod overtrad. Pure gehoorzaamheid aan de Eeuwige was een zeer eenvoudige taak, het respecteren.

In het Koninkrijk van G'd is geen plaats voor ongehoorzaamheid, voor begeerte. Ook niet voor en sorry wij hebben verkeerd gehandeld. Daar is alles zuiver en puur en onaangetast. Plan B moest in werking worden gezet, want voordat de mens geschapen was stond de redding van de mensheid al volledig klaar. Natuurlijk kunt u zich afvragen: waarom plaatst G'd die boom in die hof? Als dat niet was geweest dan, Ja wat dan...? Mensen als robots die niet zelfstandig kunnen handelen en denken. Mensen die niet geleerd hebben om rekening te houden met wensen van anderen. Zo kijkt de ongelovige naar dit vraagstuk, dit geheim van G'd.

G'd vraagt waardige bewoners in Zijn Koninkrijk. Geen marionetten of mensen die op de automatische piloot blind varen. G'd vraagt mensen op wie Hij kan vertrouwen. Zij kregen toch immers het vertrouwen van Hem: alles is voor jullie met uitzondering van de vrucht van die boom. Let eens op hoe groot dit vertrouwen is van de Eeuwige naar de mensheid. Natuurlijk worden wij geen gelijke partners van de Eeuwige. Maar Hij had zo gehoopt dat het wel goed zou komen. Door die ongehoorzaamheid is de dood ingetreden, die tevens de betaling was voor de overtreding. U hebt niet van die vrucht gegeten, toch draagt u de gevolgen daarvan mee. Wat heeft het ons gebracht? Wij zijn niet alleen ongehoorzaam aan de Eeuwige, maar ook ongehoorzaam en respectloos naar onze naaste. Geen visitekaartje om toegang te vragen in het komende Koninkrijk van G'd.

En toch, in plan B u leest het in uw Bijbel, dat van voor de grondlegging van deze wereld er een Lam staat als zijnde geslacht. Dat Lam bracht het uiteindelijke offer en datzelfde Lam brengt ook redding. Ja, wij zijn op weg naar dat (no nog) onzichtbare Koninkrijk. De toegang hebben wij verbeurd en toch, wie in het Lam én Zijn offer gelooft blijft niet voorgoed aan de dood onderworpen. Hij betaalde de verzoeningsprijs om het Koninkrijk binnen te mogen gaan. U en ik zijn gewoon onderworpen aan de tijdelijke doodsituatie. Dat wordt rechtmatig voltrokken als de Eeuwige ons roept: uw aardse bestaan is nu voorbij. Dat woord geldt voor ieder schepsel. Maar er is nog een Woord: dat van de Messias, het Lam, die zegt: maar voor deze heb Ik betaald opdat zij het Koninkrijk mogen binnengaan. Er is dus maar een Koninkrijk waar wij over spreken. Omdat dat Koninkrijk zo puntgaaf is, noemen we dat heel eenvoudig een hemelse situatie. Iets waar wij niet bij kunnen komen en dat alleen door de Eeuwige en Zijn engelen bewoond wordt.

Komt er dan geen aards koninkrijk meer? Jazeker, die komt er ook, zie daarvoor de profeten die dit heel duidelijk verkondigen. Geen geestelijk koninkrijk zal dat zijn. Letterlijk en fysiek zal de Messias op de troon van David plaats nemen. Ik weet dat de meningen daarover zeer uiteenlopen. Ook Lucas de evangelist herhaalt en wijst op die situatie.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 12 jul 2018 20:49

jesaja40:
En toch, in plan B u leest het in uw Bijbel, dat van voor de grondlegging van deze wereld er een Lam staat als zijnde geslacht. Dat Lam bracht het uiteindelijke offer en datzelfde Lam brengt ook redding. Ja, wij zijn op weg naar dat (no nog) onzichtbare Koninkrijk. De toegang hebben wij verbeurd en toch, wie in het Lam én Zijn offer gelooft blijft niet voorgoed aan de dood onderworpen. Hij betaalde de verzoeningsprijs om het Koninkrijk binnen te mogen gaan. U en ik zijn gewoon onderworpen aan de tijdelijke doodsituatie. Dat wordt rechtmatig voltrokken als de Eeuwige ons roept: uw aardse bestaan is nu voorbij. Dat woord geldt voor ieder schepsel. Maar er is nog een Woord: dat van de Messias, het Lam, die zegt: maar voor deze heb Ik betaald opdat zij het Koninkrijk mogen binnengaan. Er is dus maar een Koninkrijk waar wij over spreken. Omdat dat Koninkrijk zo puntgaaf is, noemen we dat heel eenvoudig een hemelse situatie. Iets waar wij niet bij kunnen komen en dat alleen door de Eeuwige en Zijn engelen bewoond wordt.

Komt er dan geen aards koninkrijk meer? Jazeker, die komt er ook, zie daarvoor de profeten die dit heel duidelijk verkondigen. Geen geestelijk koninkrijk zal dat zijn. Letterlijk en fysiek zal de Messias op de troon van David plaats nemen. Ik weet dat de meningen daarover zeer uiteenlopen. Ook Lucas de evangelist herhaalt en wijst op die situatie.


Er is idd. maar een koninkrijk Gods. Maar God werkt gefaseerd, trapsgwijs aan de realisering. Enerzijds is het er al, maar tegelijk moet het in de historie nog komen. Een 1e fase na de opstanding van de Messias is de vergadering van de Gemeente als de verborgen gestalte. En die duurt voort tot zij met de Koning als zijn hemelse bruid geopenbaard wordt bij zijn komst.Maar daarnaast is er ook nog een aardse gestalte , het messiaanse rijk dat na 1000 jr zich oplost in de definitieve eindgestalte van de n-hemel en de n-aarde waar God weer alles en in allen zal zijn. Die wordt ons beschreven in openb.21:1-8. Want vanaf vs.9 is nog duidelijk sprake van koningen der aarde die hun heerlijkheid inbrengen in de hemelse stad. En van heidenen die genezen worden door de bladeren van de boom des levens.Die strakke chronologie gaat dus niet op, zo zit de bijbel niet in elkaar. Hetzelfde geldt voor hst.7 waar de grote schare gezien wordt in een profetische vooruitblik op hun overwinning terwijl in de chronologie van de Openb. De 1e opstanding pas in hst.20 realiteit, historische werkelijkheid wordt. shalom ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 13 jul 2018 09:54

Om een indruk te geven van de unieke relatie met de Messias en positie van de Gemeente in het eschaton van het Koninkrijk citeer ik hier H.C.Voorhoeve bij Efezeb 3:16-21:
´ Er zal dus nooit een tijd komen, waar zij niet haar bijzondere plaats zal innemen; zij zal niet alleen op wonderbare wijze in de liefde van Christus en de volheid van God worden ingeleid; maar er zal nooit een tijd zijn, in al de eeuwen die komen, waar er niet een geheel enig en gezegend karakter van gemeenschap zal zijn tussen de Gemeente en God; met andere woorden, de Gemeente zal altijd tot in alle eeuwigheid als Gemeente blijven bestaan en haar bijzondere plaats onder de gezaligden blijven innemen. Dit is in overeenstemming met het eerste gedeelte van
Opb 21. In de eerste vier verzen van dat hoofdstuk wordt ons een korte, doch heerlijke beschrijving gegeven van de toestand in de nieuwen hemel en op de nieuwe aarde. Van het 9de vers tot het 5de van hoofdst. 22 vindt men de beschrijving van de Gemeente gedurende het duizendjarig rijk; dan zullen de volken, die zalig worden, in haar licht wandelen, de koningen van de aarde zullen hun heerlijkheid en eer in haar brengen, en de heidenen zullen door de bladeren des booms genezen worden. Dit kan in de nieuwen hemel en op de nieuwe aarde niet meer plaats vinden; daar zijn geen volken geen koningen en heidenen meer, daar zijn slechts gezaligden. Bij een nauwkeurige lezing van de eerste verzen van hoofdst. 21 zal ieder duidelijk zien, dat hier van de toestand van de eeuwigheid en geenszins van die des duizendjarige rijk gesproken wordt. ‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.’ Dit kan onmogelijk op het duizendjarig rijk zien, daar zal wel dood en rouw en gekrijst en moeite zijn; dan zijn alle dingen nog niet nieuw gemaakt. En welke is nu in deze beschrijving de positie van de Gemeente? Het nieuwe Jeruzalem daalt van God neer uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is; en van haar wordt gezegd: ‘Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zal bij hen en hun God zijn.’ De Gemeente is de tabernakel, de woning Gods bij de mensen. Wanneer derhalve het duizendjarig rijk voorbij gegaan zal zijn, wanneer de goddeloze voor de grote witten troon geoordeeld, de dood en de hades in de poel des vuur geworpen, de hemel en de aarde voorbij gegaan zullen zijn, en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dan zal de tabernakel Gods, de Gemeente, bij de mensen zijn. Zodat de Gemeente, tot in alle eeuwigheid, het heerlijke en bewonderenswaardige voorrecht zal genieten het huis of de woning van God te zijn. Ja, Hem, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente, in Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen!’ gr: ereunao

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Jesaja40 » 13 jul 2018 10:04

ereunao schrijft:
Er is idd. maar een koninkrijk Gods. Maar God werkt gefaseerd, trapsgewijs aan de realisering. Enerzijds is het er al, maar tegelijk moet het in de historie nog komen. Een 1e fase na de opstanding van de Messias is de vergadering van de Gemeente als de verborgen gestalte. En die duurt voort tot zij met de Koning als zijn hemelse bruid geopenbaard wordt bij zijn komst.Maar daarnaast is er ook nog een aardse gestalte , het messiaanse rijk dat na 1000 jr zich oplost in de definitieve eindgestalte van de n-hemel en de n-aarde waar God weer alles en in allen zal zijn.


Na de 6e Bijbelse dag breekt het tijdperk aan van de 7e Bijbelse dag, die over zal gaan naar de 8e Bijbelse dag die dan eeuwigdurend zal zijn. Ook gedurende die 7e Bijbelse dag zal er om gehoorzaamheid gevraagd worden door de Eeuwige. De aardse regie is dan in de handen van Yeshua gelegd gedurende het 1000 jarig vrederijk. Ieder jaar zal er vanuit alle volkeren op deze aarde een delegatie op audiëntie gaan naar Jeruzalem. Iedere machthebber of volk wat geen afvaardiging zal sturen zal te maken krijgen met een grote droogte, er zal geen regen in dat gebied vallen. Ook dat kan gezien worden als een proefgebod, waarbij de mensheid nog steeds een keuze kan maken. Zij mogen kiezen nog steeds is er die vrije wil en de mens is geen robot of een marionet. Hier gaat het om vrijwillig hulde en eer geven aan de Eeuwige en Yeshua, die beiden Een zijn met elkaar. Ook een jongeling van 100 jaar zal sterven bij een overtreding. Er heerst dus ook de dood in die 7e Bijbelse dag. Die zal er niet meer zijn wanneer de volheid aanbreekt naar de 8e Bijbelse dag.

Dan heeft de mensheid zijn/haar les geleerd en valt de definitieve keuze. Tijdens die 7e Bijbelse dag zal ook de tegenstander van de Eeuwige gebonden zijn. De zonden die openbaar worden gedurende die tijd worden niet geïnitieerd door de tegenstander van de Eeuwige. Het zit in de vrije wil van de mens om daar op een verantwoorden manier mee om te gaan. Ik denk dat de Eeuwige ons heel hard laat werken gedurende die 7e Bijbelse dag.

Onze opdracht in het paradijs was om de hof te bewerken en te bewaren. Maar ja, wat hebben wij in de laatste 100 jaar er niet een geweldige troep van gemaakt. Uitputting van de gronden, vervuiling door landbouwgif, de plastic soep in de oceanen. Deze "nalatenschap" behoort niet tot het bouwen en bewaren en dient opgeruimd te worden. Waar laten we alle gif en plastic? Zouden we daarvoor niet de Eeuwige kunnen raadplegen om aan Hem te vragen hoe een en ander weer terugvloeit in de schepping?

Ik denk dat, als Yeshua plaats zal nemen op de troon van Zijn vader David, dit zeker aan de orde zal stellen. Het zal geen papieren dossier worden waarin de mensheid "alles klimaatneutraal" verklaren zal. Daarmee los je het probleem niet op en maakt die alleen maar groter. Concreet aan het werk. Moet ik wachten op de terugkeer van de Messias of mag ik nu al beginnen om minder te consumeren om zo een hele kleine bijdrage te leveren. Ook ik kan die stroom van afval niet de baas, maar ik ben wel de baas over wat ik aan afval produceer. Ook dat alles is anticiperen op het komende Koninkrijk van de Eeuwige. Hij heeft ook nu arbeiders nodig in Zijn wijngaard.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 13 jul 2018 18:56

jesaja40:
Na de 6e Bijbelse dag breekt het tijdperk aan van de 7e Bijbelse dag, die over zal gaan naar de 8e Bijbelse dag die dan eeuwigdurend zal zijn. Ook gedurende die 7e Bijbelse dag zal er om gehoorzaamheid gevraagd worden door de Eeuwige. De aardse regie is dan in de handen van Yeshua gelegd gedurende het 1000 jarig vrederijk. Ieder jaar zal er vanuit alle volkeren op deze aarde een delegatie op audiëntie gaan naar Jeruzalem. Iedere machthebber of volk wat geen afvaardiging zal sturen zal te maken krijgen met een grote droogte, er zal geen regen in dat gebied vallen. Ook dat kan gezien worden als een proefgebod, waarbij de mensheid nog steeds een keuze kan maken. Zij mogen kiezen nog steeds is er die vrije wil en de mens is geen robot of een marionet. Hier gaat het om vrijwillig hulde en eer geven aan de Eeuwige en Yeshua, die beiden Een zijn met elkaar. Ook een jongeling van 100 jaar zal sterven bij een overtreding. Er heerst dus ook de dood in die 7e Bijbelse dag. Die zal er niet meer zijn wanneer de volheid aanbreekt naar de 8e Bijbelse dag.

Dan heeft de mensheid zijn/haar les geleerd en valt de definitieve keuze. Tijdens die 7e Bijbelse dag zal ook de tegenstander van de Eeuwige gebonden zijn. De zonden die openbaar worden gedurende die tijd worden niet geïnitieerd door de tegenstander van de Eeuwige. Het zit in de vrije wil van de mens om daar op een verantwoorden manier mee om te gaan. Ik denk dat de Eeuwige ons heel hard laat werken gedurende die 7e Bijbelse dag.

Onze opdracht in het paradijs was om de hof te bewerken en te bewaren. Maar ja, wat hebben wij in de laatste 100 jaar er niet een geweldige troep van gemaakt. Uitputting van de gronden, vervuiling door landbouwgif, de plastic soep in de oceanen. Deze "nalatenschap" behoort niet tot het bouwen en bewaren en dient opgeruimd te worden. Waar laten we alle gif en plastic? Zouden we daarvoor niet de Eeuwige kunnen raadplegen om aan Hem te vragen hoe een en ander weer terugvloeit in de schepping?

Ik denk dat, als Yeshua plaats zal nemen op de troon van Zijn vader David, dit zeker aan de orde zal stellen. Het zal geen papieren dossier worden waarin de mensheid "alles klimaatneutraal" verklaren zal. Daarmee los je het probleem niet op en maakt die alleen maar groter. Concreet aan het werk. Moet ik wachten op de terugkeer van de Messias of mag ik nu al beginnen om minder te consumeren om zo een hele kleine bijdrage te leveren. Ook ik kan die stroom van afval niet de baas, maar ik ben wel de baas over wat ik aan afval produceer. Ook dat alles is anticiperen op het komende Koninkrijk van de Eeuwige. Hij heeft ook nu arbeiders nodig in Zijn wijngaard.


Ja zo zie ik het ook voor wat de aarde en de positie van Israël in het eschaton van het Koninkrijk betreft. Maar de gelovigen die in deze bedeling in de Messias van Israël geloven behoren tot de Gemeente, of ze nu uit Israël of uit de heidenen geroepen zijn. En die Gemeente is met Hem opgewekt en on de hemel gezet (Ef.2) Die is dus niet identiek met het Huis van Israël, maar behoort tot de transcendente, bovenaardse sfeer van het Koninkrijk. En daar ligt het accent van Openb.21:9- 22:5. Shalom ereunao


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast