Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1550
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 09 jun 2018 22:14

Nathan schreef:
Er is dus een eerste opstanding de paousia waar de bruid en aanzittende gasten de Bruidegom tegemoet gaan in de lucht. Christus de Bruidegom is voor de mensen op aarde niet zichtbaar, maar de opname van de Bruid en gasten is wel zichtbaar.
Bij de tweede komst van Christus zal elk oog Hem zien, dat is de aanvang van het duizendjarig (vrede)rijk.
Lees ook met Nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt op aard (Christus met zijn bruid) om als koningen en priesters te regeren.
Lees ook Romeinen 11 vanaf vers 25over de bijzondere schone taak die voor de joden is weggelegd.

Globaal genomen kan ik mij in deze voorstelling wel vinden. Maar ik betwijfel of die hemelvaart van de gelovigen voor iedereen net zo zichtbaar zal zijn als hun apocalyps zie Koll.3:4 en 1 Joh.3:2 en Openb.19. zie ook Zach.14;5 In alle tot dit thema behorende gevallen zoals in Matt 27:52. En in Hand.8:39 waar de Geest des Heeren Fillippus wegnam (ook hier het gr. woord harpazoo) lezen wij hier niets van. Hij was eenvoudig plotseling verdwenen. En van de hemelvaart van Chr. waren ook alleen de discipelen getuige .Ze zullen na hun plotselinge verdwijning natuurlijk wel gemist worden maar dat bewijst natuurlijk niet dat de wereld getuige van hun wegneming zak zijn

Nathan
Verkenner
Verkenner
Berichten: 44
Lid geworden op: 11 jun 2014 18:22

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Nathan » 09 jun 2018 22:33

De overige mensen, die op aarde leven zullen de Here Jezus niet zien komen om Zijn bruid en bruiloftsgasten te halen. Het is namelijk de Parousia, het bij de Heer komenen bij Hem aanwezig blijven voor diegenen, die tot deze eerste wederkomst behoren en niet de Epifaneia of het zichtbaar worden van de Heer voor de gehele wereld. Zij zullen echter wel getuigen zijn van de opvaart van deze uitverkoren groep. Dit mogen wij begrijpen uit Openb.11:11,12 waar wij lezen:
‘En na drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.’
Weer lezen wij over het grote stemgeluid vanuit de hemel, maar nu is het de roepstem van de Here Jezus die Zijn uitverkoren bruidsgemeente en gasten tot de Hemel roept met de woorden “Kom herwaarts op”,

En hun vijanden aanschouwden hen.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1550
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 10 jun 2018 13:35

nathan:
De overige mensen, die op aarde leven zullen de Here Jezus niet zien komen om Zijn bruid en bruiloftsgasten te halen. Het is namelijk de Parousia, het bij de Heer komen en bij Hem aanwezig blijven voor diegenen, die tot deze eerste wederkomst behoren en niet de Epifaneia of het zichtbaar worden van de Heer voor de gehele wereld. Zij zullen echter wel getuigen zijn van de opvaart van deze uitverkoren groep. Dit mogen wij begrijpen uit Openb.11:11,12 waar wij lezen:
‘En na drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.’
Weer lezen wij over het grote stemgeluid vanuit de hemel, maar nu is het de roepstem van de Here Jezus die Zijn uitverkoren bruidsgemeente en gasten tot de Hemel roept met de woorden “Kom herwaarts op”,

En hun vijanden aanschouwden hen.


Houdt het mij ten goede, maar hier gooi je de dingen door elkaar. Want in Openb.11 gaat het niet over de hemelvaart van de Gemeente, maar over de 2 getuigen die als God als gerichtsprofeten in Israël tegenover het rijk van het beest zet en als eens Mozes en Elia theocratische volmachten hebben zoals nooit een evangeliedienaar gehad heeft zie Luk. 9:54-55. De tekenen die zij doen verwijzen duidelijk naar Mozes en Elia. Dit verwijst ook terug naar Mal.4: 5. Want deze profetie is niet volledig vervuld met Johannes de Doper want staat in de context van de oordelen dag des Heeren die in Openb. 5 met het openen van de 7 zegels aanvangt en doorloopt tot de manifeste komst van de messias in hst.19. De enige verwijzing naar de opname van de Gemeente vinden wij in Openb.4:1 waar Johannes als representant van de Gemeente in de geest van de aarde naar de hemel verplaatst wordt. Voor een goed begrip van de Openbaring moeten wij vooraf weten dat dit boek in 3 delen bestaat:

Openbaring 1:19:
1.'Schrijf hetgeen gij gezien hebt', dat is het gezicht van de verheerlijkte Zoon des mensen tussen de zeven gouden kandelaren.
2.'Hetgeen is' een profetische overzicht van de kerkgeschiedenis ruwweg vanaf de pinksterdag tot aan Zijn wederkomst, waarbij de met name genoemde zeven gemeenten als profetisch model staan.
3. ‘Hetgeen na dezen geschieden moet’, dat is het eschaton van de eindtijd (Hst. 4-22).
In hst.3;22 sluit de verhoogde Christus de kerkgeschiedenis af en opent in hst 4:1 het eschaton van de eindtijd waarin Israël een sleutelrol vervult. Want het hele boek is Joods, wij bevinden ons hier duidelijk op Joodse bodem. Maar een theologie die met Israël heeft afgerekend en heel de Schrift als kerkgeschiedenis leest en alle uitverkoren en gelovigen in de alleen-zaligmakende kerk opsluit laat natuurlijk geen enkele ruimte voor dit bijbelse perspectief. En de Schrift kent ook geen 2 wederkomsten, het is een parousia die net als de opstanding in fasen verloopt
H.gr: ereunau

ben db bd
Luitenant
Luitenant
Berichten: 749
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 19 jun 2018 14:18

ereunao 8 juni j.l.:
Ben schreef
met deze opmerking ben ik eigenlijk erg blij, omdat ik reeds lang van mening ben dat kerken veel meer claimen als wat hun toekomt.
Als de Heere Jezus Christus bijvoorbeeld de zachtmoedigen zalig spreekt en hun het aardrijk als erfdeel belooft, dan staat dat volgens mij ook los van hun event. kerklidmaatschap.
Daarom zie ik persoonlijk het Koninkrijk Gods als veel breder dan het Koninkrijk der hemelen.

E: Als jezus spreekt van de zachtmoedigen die de aarde beërven spreekt Hij nog geheel over het aan Israël beloofde messiaanse rijk dat idd. nog geheel binnen-historisch en aards is. Dat kun je dus niet op het hemelse erfdeel van de Gemeente toepassen. Het kerklidmaatschap is hier idd. geen absoluut vereiste, maar wel of wij een levend lidmaat van de Gemeente geweest zijn. Maar het Koninkrijk Gods omvat het hele geschapen universum en is dus idd. veel breder dan de Kerk of Israël

houdt dat nou eens vast: ' het Koninkrijk Gods omvat het hele geschapen universum en is dus idd. veel breder dan de Kerk of Israël'.
Dan gaat het er mij om dat er buiten Kerk en Israël nog miljarden mensen zijn en waren (verreweg de meesten dus!) welke nog nooit met kerk en Israël in aanraking zijn gekomen. En ja, in de theologie worden die doodgezwegen of met de bewust ongelovigen meegerekend, welke in de poel van vuur worden geworpen bij het laatste oordeel.


Waar het mij opvalt dat bij het laatste grote oordeel aan het einde van de wereldtijd (Op.20) het geloof niet meer ter sprake komt, doch alleen de werken zoals die in de boeken Gods zijn opgetekend, dan zie ik daar de logica van in. Daarna en aansluitend komen we de in dat oordeel niet verworpen mensen - ze stonden dus wel in het boek der levenden - op de nieuwe aarde tegen als de volken welke eeuwig zalig worden.

E: Als je hier het oordeel voor de grote, witte troon mee bedoelt dan teken ik hier bij aan dat het hier blijkens de hele context over het oordeel over de vijanden Gods gaat die in de poel des vuurs geworpen worden. Maar het is voor mij de vraag of er onder dezen ook nog zijn die wel in het boek des levens blijken te staan, de meeste uitleggers denken hier alleen aan de verworpenen.

nee hoor, niet volgens de context, maar volgens de theologische interpretatie zijn alle mensen buiten de kerk überhaupt vijanden van God. Zo lees ik het echter niet in Rom. 2. Wilt u dat hoofdstuk ook eens goed lezen?
Als ik het in zijn context lees, komen er, zoals ik ook bij gezaghebbende maranathachristenen lees, geen christenen meer in het eindoordeel voor Gods grote witte troon, omdat die reeds meer dan 1000 jaar in de hemel thuis horen, na de opname.


Die volken, natiën, hebben zichtbaar niet de heiligheid zoals ik dat van hemelingen verwacht; ze hebben nog bladeren ter genezing nodig, moeten nog geregeerd worden en hun koningen brengen nog schatten en kostbaarheden (KBS) in het hemelse nieuwe Jeruzalem. (Op.21:24,26)
Die mensen, ook nog wel terecht heidenen genoemd, hebben wel eeuwig zalig leven op de paradijselijke aarde, maar van een hemels nieuw opstandingslichaam zoals de engelen en de Heere Jezus als Eersteling Zelf - zoals Hij ook na Zijn opstanding toonde - lezen we nergens. Dat is wel nodig in het hemelse 2200 km hoge nieuwe Jeruzalem, waar echt geen >2000 km hoge liften zullen bestaan hoor.

E: Die profane opmerking over die liften laat ik maar voor wat het is, dat is nu eenmaal jouw stijl en niet de mijne.
Maar wat die volken betreft, die leven nog in een sterfelijk lichaam op aarde en bezitten dus nog niet de volmaakte heiligheid van de hemelingen. Pas na de 1000 jr gaat ook dit rijk over in het Koninkrijk Gods, de n-hemel en de n.aarde waar alle onderscheid ophoudt en God bij de mensen woont en weer alles en in allen zal zijn. Dat is dus de laatste en definitieve eindgestalte van het Koninkrijk Gods.

Die 'profane' opmerking dicht wel het gat tussen zweverige filosofie en gewone werkelijkheid!
En ja, die aardse volken bezitten dus nog niet de volmaakte heiligheid van de hemelingen! Maar alle onderscheid op laten houden in de n-hemel en op de n-aarde, dat lees ik alleen als theologische interpretatie en kom ik niet in mijn Bijbel tegen. Daarom kunnen jullie Op. 21 ook niet gewoon chronologisch lezen zoals de Heere het liet opschrijven. En ja, ook in het Zoeklicht kom ik van mijn vroegere leermeester Theo weer dat rare zwevende n-Jeruzalem tegen boven het z.g. 'vrederijk' in hst. 21. Hij sleept er voor mijn lift dan ook een (niet nader vormgegeven en verzonnen) 'corridor' bij, wat filosofisch theologisch blijkbaar niet profaan wordt geduid. :o


Daarom is het m.i. ook zo noodzakelijk voor mijn gereformeerde denominatie dat wij scherp zicht leren te krijgen op de opname van de gelovige Gemeente van Jezus Christus, teneinde een eeuwige hemelse bestemming in het huis des Vaders te bekomen, zoals aangegeven in Joh.14, in 1Tess.4 en 1 Kor.15. Dat wordt o.i. het eerstkomende heilsfeit wat wij toebereid met spanning mogen tegemoet zien. Wake Up!
Alleen bij die opname lees ik van die wonderlijke metamorfose in een oogwenk, om aangepast te worden t.b.v. de hemelse heerlijkheid.

E: Wat nu die opname betreft, hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de dag des Heeren en de dag v.Chr, tussen de parousia en de apocalyps. De dag v,Chr is altijd verbonden aan Zijn vereniging met de Gemeente in 1Tess.4 em 1 Kor 15:51-55 en Joh.14;1-3. Maar de dag des Heere is verbonden met de gerichten die Hij in Openb.5 door het openen van de 7 zegels over de aarde brengt en eindigen bij Zijn apocalyps in hst 19 .
Dit is Zijn manifeste wederkomst als aller oog Hem zal zien en Hij tot Koning wordt over de ganse aarde Zach 14:9 en Openb.11:15. In Openb.4-19 gaat de profetische klok weer lopen die stilgevallen is bij de dood van de Messias aan het einde van de 69e jaarweek van Daniël 9:26.De apocalyps is dus het sluitstuk, de dramatische climax van de parousia die begint bij de hemelvaart van de Gemeente. Maar een kerk die de Gemeente op de plaats van Israël zet kan natuurlijk ook niet anders dan de profetie door laten lopen in de kerkgeschiedenis. Hier laat ik het maar weer even bij. H.gr: ereun

Inzake de opname sluit ik mij aan bij de pre-tribbers op grond van Op.3:10 e.vele a. Ook acht ik de opname vóór de bruiloft (Op.19:6) plaats te moeten hebben, anders moeten jullie die bruiloft missen.
Vergeef mij dat mijn stijl des bouwvakkers is. Overigens ook met welgemeende broedergroet, bernard

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1550
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 19 jun 2018 20:35

Ben:
Die 'profane' opmerking dicht wel het gat tussen zweverige filosofie en gewone werkelijkheid!
En ja, die aardse volken bezitten dus nog niet de volmaakte heiligheid van de hemelingen! Maar alle onderscheid op laten houden in de n-hemel en op de n-aarde, dat lees ik alleen als theologische interpretatie en kom ik niet in mijn Bijbel tegen. Daarom kunnen jullie Op. 21 ook niet gewoon chronologisch lezen zoals de Heere het liet opschrijven. En ja, ook in het Zoeklicht kom ik van mijn vroegere leermeester Theo weer dat rare zwevende n-Jeruzalem tegen boven het z.g. 'vrederijk' in hst. 21. Hij sleept er voor mijn lift dan ook een (niet nader vormgegeven en verzonnen) 'corridor' bij, wat filosofisch theologisch blijkbaar niet profaan wordt geduid.


Dat jij dat niet zo letterlijk in de bijbel leest neent volstrekt niet weg dat het in Openb.2i :1-8 over mensen in een opstandingslichaam gaat die de engelen in de hemel gelijk zijn Luk.20:36. En wat die chronologie betreft, de Openb. is geen feuilleton in 22 hoofdstukken. Sommige hoofdstukken zijn tussenlassingen die achtergrond informatie geven zonder welke de volgende hoofdstukken niet begrepen kunnen worden. Hst 19-21:8 is wel chronologisch zoals het telkens herhaalde ‘en ik zag en zie’ en ook de causale verbanden bewijst. Maar hst.21 vanaf vs 9 is duidelijk een flash-back. Hier gaat het niet over het nieuwe Jeruzalem , maar de grote stad, het heilige Jeruzalem. Dat verschil in benaming staat er niet voor niets. Want het is weliswaar exact dezelfde stad, maar in een andere positie t.o.v. de aarde. Hier is het nog het hemelse regeringscentrum van Christus, terwijl Zijn Gouverneur (Ezech.45:7, 46:2; 1Kron. 29:23) op de troon van David in Jeruzalem zit (Jer.3:17). Vandaar de nadruk op de poorten (vs.12,13), want in veel steden werden de poorten genoemd naar de steden waar ze naar toe leiden..
Zo zullen de zegeningen van deze hemelse stad in de eerste plaats uitgaan naar Israël .Hos.2:,21,22:
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
22 : En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreel verhoren. Dit behoort dus nog tot de Christusregering, terwijl Hij in hst. 21:1-8 het koninkrijk aan de Vader heeft overgegeven opdat God weer alles in allen zal zijn. ( 1Kor.15:28.) En wat die corridor betreft, wij weten niet precies hoe dat zal zijn, maar het ligt voor de hand dat er in die tijd een nauwe gemeenschap tussen het hemelse en het aardse zal zijn, gezien de koningen der aarde die hun heerlijkheid in die stad inbrengen.vs.24. h.gr: ereunao.

ben db bd
Luitenant
Luitenant
Berichten: 749
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 20 jun 2018 13:08

@ broeder ereunao,
uw posting - ik kopieer hem niet - komt op mij best overtuigd over. Alleen op geen enkele manier overtuigend. Dat mag u mij euvel duiden, maar op grond van uw lezing zou ik m.i. de conclusie moeten trekken dat het de Allerhoogste zichtbaar niet gelukt zou zijn om een duidelijk Woord te dicteren.
Dat doe ik natuurlijk niet, want voor mij is de beeldvorming van Openbaring duidelijk, voor zover als ik mij door Bijbelgetrouwe leraren - wier uitleg met elkaar correleerde - binnen de Maranathabeweging liet voorlichten en ik gewoon gelovig las wat de Heere op liet schrijven.
Heimelijk vraag ik mij af van wat voor geloofsgemeenschap u lid zou zijn, want zo kunnen er m.i. nog wel een aantal bij worden bedacht.
Uw Schrift-met-Schrift-vergelijking komt op mij eigenlijk best onbewezen, vrij gekozen hap-snap over. Daar komt bij dat op een forum met verschuiling achter nicknames geen persoonlijk leergezag toegekend kan worden en onze steekhoudende argumenten dus voor de benodigde overtuiging moeten zorgen. Het leuke daarvan vind ik dat "het is zo, omdat ik het zeg" (ik vertegenwoordig hier het gezag ... de macht dus) niet bestaat op een forum.

Ten aanzien van het 'Koninkrijk Gods' en het 'Koninkrijk der hemelen' denk ik slechts dat Gods bemoeienis met Zijn schepping uiteraard breder is dan hemel, kerk en Israël. Alleen van de Kerk des Heeren lees ik dat zij (naar ik begrijp voor zover zij voldoende geheiligd is!) een hemelse bestemming met ruimtelijk aangepast lichaam krijgt, net als de engelen en de Heere Jezus na Zijn opstanding. Dat zet zich door in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hoge hemel zal neerdalen.
Volgens mij zijn we dat eens met elkaar.
Nergens lees ik dat de nederdaling van het nieuwe hemelse Jeruzalem reeds boven het Vrederijk zal plaatsvinden, boven een wereld die nog zal ondergaan. 'Leuk verzonnen' denk ik dan. Pas in Openbaring hst. 21 komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in; lees maar ...
ik weet natuurlijk wel waar jullie theologische verdraaiing vandaan komt: de aarde zoals beschreven in Op. 21:9 e.v. voldoet niet aan jullie verwachtingen zoals je die bij het koninkrijk der hemelen voorstelt. Nee, zeg ik dan, het is ook straks weer een (paradijselijke) aarde en bepaald geen hemel, zo blijkt uit Gods Woord. Die nieuwe hemel beslaat dan ook 'slechts' 1% van het oppervlak van de nieuwe aarde (bij gelijke grootte 510miljoen km2), te weten 12000 x 12000 stadiën, is 2220 x 2220 km, is zo'n kleine 5miljoen km2. Mag dat a.u.b. zijn en blijven zoals de Heere ons laat berichten door Zijn apostel Johannes?

Waarom schrijf ik dat weer zo graag op? Omdat de nieuwe aarde wel géén nieuwe hemel is, maar wel wat de Heere al zo lang beloofd heeft aan het mensdom. Vrede, rust, eeuwig leven (de duivel en de dood in de poel van vuur gegooid, samen met het dodenrijk, Hades).
En waarom word ik daar zo blij van? Omdat wie verloren is voor het koninkrijk der hemelen, verreweg de meeste mensen dus, nog helemaal niet verloren behoeft te zijn voor het Koninkrijk van God de grote Schepper!, zo blijkt uit Gods heilig onfeilbaar onversneden Woord.
En daarom, broeder ereunao is dat boek der levenden bij het grote laatste oordeel over alle niet-christenen (de christenen zijn immers al > 1000 jaar in de hemel met een nieuw hemels opstandingslichaam) niet leeg, (zoals ik wél leerde) wat heel dat oordeel immers onnodig zou maken ... 'verloren zijn ze toch'.
Dat klinkt niet zo gereformeerd, maar het laatste oordeel gaat wel over doen en laten van de mensen, niet om al of niet geloof. Dat is ook eerlijk. Op grond van Zijn volbracht werk kán de Heere Jezus al die lieve arme sloebers van alle tijden Zijn betaling deelachtig geven. Ruimte op de nieuwe aarde zonder zee is er in overvloed, voor vele miljarden 'Lazarussen'.

Zag u het stuk over de grote geldgraaierscultuur 'Prooi' op TV? Velen van hen hebben 'hun portie' hier al ruimschoots gepakt en genoten hoor.
Wij zijn onbevoegd om een oordeel te vellen, maar onduidelijk was de Heere Jezus niet over de verantwoording welke we moeten kunnen afleggen over ons leven hoor. Uiteindelijk zal er grote rechtvaardige gerechtigheid plaatsvinden vóór alles vernieuwd wordt door de grote Schepper aller dingen.

Tot slot nog even inzake de tweedeling in het hiernamaals: Wie in Christus gelooft heeft eeuwig zalig leven. Daar voldoet de nieuwe aarde voor ons ook ruimschoots aan hoor. Met de JG en de Ger. Gem. ben ik van mening dat niet iedere gelovige zeker de hemelse heerlijkheid zal verkrijgen. Daar is ook nog eens een grote mate van heiligmaking voor nodig. De Heere Jezus beloofde de moordenaar aan het kruis wel het paradijs, maar geen 3e of 7e hemel.

het beginnen te veel letters te worden, zie ik. En over een kwartiertje komt onze dominee nog even afscheid nemen i.v.m. zijn overstap naar de hervormde gemeente in 't Harde. Tot zover dus maar weer even, met vr.gr., ben


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron