Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 12 jan 2014 00:25

Ja, dat heb ik vaker gehoord. Zou zomaar kunnen, ik heb er niet zoveel kijk op. Het blijft een hele bijzondere brief!

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Arco » 12 jan 2014 11:51

Spreeuw schreef:De brief aan de Hebreeën is waarschijnlijk niet door Paulus geschreven, maar door een van Paulus' leerlingen. T.o.v. de brieven van Paulus is stijl van de Hebreeënbrief anders en in Paulus' brieven staat in alle gevallen zijn naam in de aanhef van de brief.

De tekst die je noemt, is wel een tekst die me ook raakt: Jezus Christus is altijd Dezelfde.


Clemen van Alexandrië zegt dat de Brief aan de Hebreeën wel geschreven is door Paulus, maar in het Hebreeuws, en dat Lukas deze brief heeft vertaald in het Grieks. Hoewel hiervoor weinig bewijs is, is het opvallend dat de Griekse tekst van Hebreeënbrief veel tekstuele overeenkomsten kent met Handelingen.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Arco » 16 jan 2014 12:18

"Eet honing, mijn zoon, want dat is goed, en honingzeem is zoet voor je gehemelte."
Spreuken 24:13

Even voor de duidelijkheid: Salomo zet ons niet op een 'honingdieet', maar de honing staat voor het Woord van God.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 2063
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Rozijn » 20 jan 2014 19:32

Genesis 3:
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

Vandaag had ik het met een collega over dit Bijbelgedeelte. Hij wees mij op het volgende:
In vers 14 wordt de slang vervloekt, dan komt vers 15 met daarin de belofte van de Verlosser. Pas daarna wordt de mens het oordeel aangezegd.
Dat is wat! De Heere begint met het aankondigen van verlossing, en spreekt daarna pas over straf!

Verder is vers 9 ook zo'n diepe tekst. De Heere is de Eerste Die de gevallen mens weer opzoekt. Waar zijt gij? Tot op de dag vandaag roept Hij Zijn gevallen schepsel terug: Waar ben je?

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 2063
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Rozijn » 27 jan 2014 10:17

2 Koningen 5:
5 Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan den koning van Israël zenden. En hij ging heen, en nam in zijn hand tien talenten zilvers, en zes duizend sikkelen gouds, en tien wisselklederen.
(...)
10 Toen zond Elísa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.
11 Maar Náäman werd zeer toornig, en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij mij zelven: Hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den Naam des HEEREN, Zijns Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den melaatse ontledigen.
12 Zijn niet Abána en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël; zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich, en toog weg met grimmigheid.
13 Toen traden zijn knechten toe, en spraken tot hem, en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, naardien hij tot u gezegd heeft: Was u, en gij zult rein zijn?
14 Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein.

Wat had Naäman veel voor zijn genezing over! Maar Gods genade is voor de mensen gratis.
Dat blijkt voor Naäman niet eenvoudig te accepteren, maar wees eens eerlijk... Soms kost het mij in ieder geval veel moeite om te geloven, en ook om te accepteren dat de Heere onze betaling niet wil. Hij wil het geven!

Een tweede dat in deze geschiedenis aanspreekt:
De reactie van Naäman op de Jordaan... Jesaja schrijft in Jesaja 53 het volgende:
"Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. "

Maar dan het wonder:
De knechten van Naäman houden aan. Zo wil ik ook een ieder die twijfelt over hij/zij wel tot Christus zal gaan aansporen: probeer het toch, buig toch.
Want de uitkomst is zeker, zie vers 14.

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 05 feb 2014 20:00

´´U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.
Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.´´


2 Korinthe 3:2-5 ..maar lees vooral ook de rest van dit bemoedigende, maar ook ontzettend leerzame hoofdstuk!

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor xsidd » 05 feb 2014 23:29

Jesaja 41 vers 10 (Herziene Statenvertaling)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 09 feb 2014 20:11

Vanmiddag een vijfdelige prekenserie over het Verbond afgesloten met Romeinen 11:

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
(v. 25-26)

Wat een geweldig, troostrijk Evangelie. God laat zijn volk niet in de steek. Ook nu, nu het heil tot de heidenvolken is gekomen, blijft God Zijn volk Israël trouw, omdat Hij trouw ìs. Net als in de dagen van Elia, is er nog steeds een gelovige rest waarover de HEERE zich ontfermt. Paulus is er het levende bewijs van! Hij is immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Daar blijft het niet bij: God beloofd ook het herstel van Zijn verbondsvolk. God beloofd een grote opwekking, die over Israël komen zal. Een belofte, die niet alleen rijke zegen over Israël voorzegd, maar ook over de heidenen. De bekering van Israël zal ook tot zegen zijn voor de kerk. Immers, indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! De woorden van Jezus zullen ten volle in vervulling gaan: Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Boerin » 04 mar 2014 19:27

Hyena’s treffen daar wilde honden aan, veldgeesten ontmoeten elkander; ja, daar zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden.
Jesaja 34:14
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1490
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor learsi » 08 mar 2014 11:58

......Duisternis zette Hij tot Zijn verberging........

Psalm 18:12a

Spreeuw
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3800
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Spreeuw » 08 mar 2014 12:44

De laatste tijd heeft de belijdenis van David in Psalm 51:7 me erg aangegrepen. Van nature zul je dit nooit zeggen, maar door de Heilige Geest gedreven kon David uitspreken:

Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
(Psalm 51:7, NBG'51)

Voor ons als NT-gemeente is er een enorme troost:

en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7b, NBG'51)

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 12 mar 2014 13:01

's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.


Psalm 25 vers 4. Als er één psalm is die ik niet uit mijn hoofd en uit mijn hart kan krijgen is het die wel. Niet dat ik dat zou willen, trouwens.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor rotterdam » 12 mar 2014 13:08

Jvslooten schreef:
Psalm 25 vers 4. Als er één psalm is die ik niet uit mijn hoofd en uit mijn hart kan krijgen is het die wel. Niet dat ik dat zou willen, trouwens.


Ja dat is waar jvslooten, 'k mag vers 7 er, o zo graag, bij zingen;

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 15 apr 2014 21:32

Vanavond werd ik plotseling bepaald bij een tekst uit 1 Kronieken 29, die ik jullie zeker niet wil onthouden. Deze is te vinden in het dankgebed van David, wat koning David opzend naar de Heere, nadat het volk zeer grote vrijwillige gaven heeft gegeven voor de tempelbouw. David spreekt dan tot de Heere:
"Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam. Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven." (v. 13-14)
Wat is het bijzonder, dat David hier niet verteld hoeveel zij wel niet hebben gegeven, maar dat hij dankt hoeveel wij uit Zijn hand hebben mogen ontvangen. Het gaat niet om onze vrijgevigheid, maar om de vrijgevigheid van de Heere. Dié staat centraal. Tegelijkertijd is daar ook die houding van ootmoed, die God alle eer geven wil. Alles, zegt David, is van U. En uit Uw hand hebben wij alles gegeven. Uit God en van God en tot God zijn alle dingen, zoals de apostel later meermaals ook zal schrijven. Wat God eist, zal Hij dan ook in voorzien. Hij geeft de kracht 'om vrijwillig te geven zoals dit'. Hij werkte beide zowel het willen als het werken. In dat besef kun je ook leren berusten in de weg die de Heere met je gaat. Dan hangt het niet meer van ons weten en kunnen af maar dan kunnen wij in gelovig vertrouwen onze hoop vestigen op Hem Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil.

Anoniem_89

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Anoniem_89 » 15 apr 2014 23:01

Psalm 91:14-18
14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast