Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 20 dec 2013 09:15

"Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden." (Jakobus 5:17)

Ieder gebed is een belijdenis; een erkenning van God's autoriteit. Door het bidden belijden wij: U HEERE, bent de Almachtige. U bent machtig te doen, álle dingen. Op U, HEERE, hoop ik; Ú zult verhoren, Heere, mijn God!

"En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort." (Jakobus 5:18)

L!anne
Verkenner
Verkenner
Berichten: 6
Lid geworden op: 01 jan 2013 15:33

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor L!anne » 23 dec 2013 12:20

Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. (Mattheüs 9:13b)
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. - Theodore Roosevelt

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 25 dec 2013 00:56

10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere!

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor schelpje3 » 25 dec 2013 12:22

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
Die van de straf voor eeuwig is ontheven,
Wiens wanbedrijf , waardoor hij was bevlekt,
Voor 't heilig oog des Heeren is bedekt.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in 't vroom en ongeveinsd gemoed;
Geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt.

Spreeuw
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3799
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Spreeuw » 25 dec 2013 14:11

Jesaja 9:5-6 (NBG'51)
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2212
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Teus » 27 dec 2013 10:50

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;
Uw waarheid tot den wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

marin
Luitenant
Luitenant
Berichten: 590
Lid geworden op: 02 jan 2007 23:06

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor marin » 27 dec 2013 21:44

Mijn vrouw en ik zijn samen gedoopt op 5 dec.1970, deze dooptekst hebben wij meegekregen:

Jes 41,10
vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

De keus om trouw te zijn naar Gods Woord kunnen wij samen zeggen dat God door de Here Jezus ons leven heeft geleidt in alle opzichten, de Here Jezus was en is door Zijn Geest centraal in ons gezin aanwezig, onze zoons en onze schoondochters en de kinderen hebben de Here Jezus ook lief gekregen, wat een wonder in deze tijd maar staan toch midden in de maarschappij, maar "het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt".
Het is ons dagelijks gebed.

Jes 44,8
Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.

Jes 51,7
Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen.
Jes 8: 20: Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad. King James: Dit komt, omdat er in hen geen licht is.

Spreeuw
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3799
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Spreeuw » 31 dec 2013 15:16

Het hele OT, maar vooral Jesaja, is cruciaal om het NT te kunnen begrijpen. Jesaja is de "Evangelist van het Oude Testament". Jesaja profeteert over de geboorte, het lijden, de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus.

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 2063
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Rozijn » 31 dec 2013 15:33

3 Joh : 2
Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

Pas las ik deze tekst en ik vind het een mooie wens voor het nieuwe jaar.

Johannes groet Gajus, en hij weet het welvaren van de ziel van Gajus. Johannes wenst Gajus toe dat zijn aardse welvaart mag zijn als de welvaart van zijn ziel.

Toen vroeg ik mij ook af: en wat nu als dit mij gewenst wordt?
Hoe zal het zijn als het aan jou gewenst wordt?

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 31 dec 2013 20:33

1 Een gebed van Mozes, de man Gods.

Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.
2 Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
6 in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7 Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.
10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,
maar het meeste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11 Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?
12 Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13 Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.
14 Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15 Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
16 Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.

17 De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Psalm 90, een gebed van Mozes, de man Gods

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor xsidd » 01 jan 2014 13:26

Psalm 27 vers 13 t/m 15 (Herziene Statenvertaling)

13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE
zou zien in het land van de levenden,
ik was vergaan.
14 Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor rotterdam » 01 jan 2014 13:33

Psalm 139

Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Waar zou ik Uwen Geest ontvliên?
Waar zou m', o HEER, Uw oog niet zien?
Al voer ik op naar 's hemels trans,
Daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans;
Al daald' ik zelfs ter helle neder,
Daar vond ik ook Uw aanschijn weder.

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 02 jan 2014 15:36

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen (...); zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.


-Paulus, Hebreeën 13:8-9

DonAppie
Mineur
Mineur
Berichten: 223
Lid geworden op: 02 jun 2012 10:47

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor DonAppie » 03 jan 2014 07:52

Ps. 4:9

Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.


De teksten bij oud en nieuw in onze gemeente spraken me ook erg aan:

Kinderkens, het is de laatste ure; 1 Joh. 2:18

Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; Jes. 40:31

Spreeuw
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3799
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Spreeuw » 11 jan 2014 22:10

Jvslooten schreef:Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen (...); zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.


-Paulus, Hebreeën 13:8-9


De brief aan de Hebreeën is waarschijnlijk niet door Paulus geschreven, maar door een van Paulus' leerlingen. T.o.v. de brieven van Paulus is stijl van de Hebreeënbrief anders en in Paulus' brieven staat in alle gevallen zijn naam in de aanhef van de brief.

De tekst die je noemt, is wel een tekst die me ook raakt: Jezus Christus is altijd Dezelfde.


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast