Mooiste psalmmelodie

(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderator: Moderafo's

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 2063
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Rozijn » 02 sep 2014 12:14

De wijs van Psalm 66 (en 98 en 118) vind ik erg mooi. Heerlijk robuust.
Ook mooi, maar dan meer omdat hij zo fragiel klinkt, is de wijs van de Avondzang. Het is natuurlijk geen Psalm, maar hij staat wel in het Psalmboek.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1897
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor mona » 02 sep 2014 13:03

Psalm 71!
http://www.youtube.com/watch?v=MUr8xrPNvr8

Deze psalm doet me altijd denken aan een zonovergoten, stille zondagmorgen...
je wordt wakker, en je denkt:
http://www.youtube.com/watch?v=wWeFdPjfR8A

psalm 26
http://www.youtube.com/watch?v=q3GlajDHSwQ
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

GDK
Mineur
Mineur
Berichten: 221
Lid geworden op: 26 mar 2014 21:29

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor GDK » 02 sep 2014 13:14

Heel onbekend, maar ook heel mooi : Psalm 54

https://www.youtube.com/watch?v=PnfEcWKMEr4
Vooruit met de geit!

EenVasteBurcht
Sergeant
Sergeant
Berichten: 372
Lid geworden op: 14 jul 2013 11:33
Locatie: Leiden

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor EenVasteBurcht » 02 sep 2014 14:23

Wow psalm 54 kende ik nog niet ! Mooi !

Spreeuw
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3813
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Spreeuw » 09 sep 2014 11:36

Optimatus schreef:De genoemde verhogingen en het zingen op hele noten horen niet bij het Geneefse psalter maar zijn muzikale fouten die alleen in Nederlandse en aanverwante kerken worden gemaakt.

Mijn favorieten: psalm 4, 56 en 77


Psalm 4 is een schitterende psalm, zowel wat betreft de melodie als de woorden.
Jammer dat de melodie bij velen zo onbekend is.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor schelpje3 » 09 sep 2014 11:46

Spreeuw schreef:
Psalm 4 is een schitterende psalm, zowel wat betreft de melodie als de woorden.
Jammer dat de melodie bij velen zo onbekend is.

Zeker mooi Spreeuw.
Ik vond deze zin altijd zo fascinerend:
Dan zult gij recht naar 't outer treden,
En off'ren God een rein gemoed,

totdat een dominee uitlegde dat dit altaar betekent.

Mijn moeder zong vaak vers 4, vandaar dat de melodie er bij mij goed in zit.

Psalm 23, een prachtige Psalm, is ook wat moeilijker van melodie en van ritme.

Gebruikersavatar
JeeWee
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 24 aug 2008 15:23
Locatie: Aggenebbishausen
Contacteer:

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor JeeWee » 09 sep 2014 12:09

Zelf vind ik de melodie (en de tekst) van Psalm 104 prachtig.
Het is niet de makkelijkste psalm om te singen.
Ritmisch is heel veel mooier (en moeilijker) dan niet ritmisch

Luister hier ritmisch

en hier niet-ritmisch

Toch 'even' hier de prachtige en helaas minder bekende tekst van Psalm 104

Vers 1
Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit.
Wat zijt Gij groot! wat spreidt Uw heerlijkheid,
Geduchte God, al luisterrijke stralen!
Zij baart ontzag door al de hemelzalen.
Het blinkend licht bedekt U als een kleed;
De hemel, dien G' als een gordijn verbreedt,
En uitspant voor Uw Goddelijke woning,
Verbergt voor d' aard' Uw prachtigste vertoning.

Vers 2
Gij zoldert in de waat'ren Uwen troon;
De wolken, steeds gereed op Uw geboôn,
Op 't hoogst vereerd, dat zij haar Koning dragen,
Verstrekken U als tot een zegewagen.
Gij wandelt op de vleug'len van den wind,
Dien G', als 't heelal, aan Uwen dienst verbindt.
Een geestenheir maakt Gij Uw afgezanten,
Een vlammend vuur Uw trouwe rijkstrawanten.

Vers 3
Uw wonderkracht heeft, in den morgenstond
Des vluggen tijds, deez' aarde vast gegrond;
Wat in haar kreits ooit wank'len moog' of wijken,
Zij zal, door U gevestigd, nooit bezwijken.
Zij, die ten blijk van Uwe macht verstrekt,
Was eertijds met den afgrond overdekt,
Als met een kleed; de hoogte van de golven
Hield al 't gebergt' in 't grondloos diep bedolven.

Vers 4
De Godheid sprak en donderd' in de lucht.
De woeste zee, verschrikt door 't sterk gerucht,
Vlood haastig heen naar 't perk, haar aangewezen.
Het log gevaart' der bergen, opgerezen,
Vertoonde 't eerst zijn korts onzichtb'ren top,
En hief alom de fiere kruinen op.
't Ontelbaar tal van vruchtb're dalen daalde,
Ter juister plaats, die Gods bevel bepaalde.

Vers 5
D' ontemb're zee houdt stand, waar 't God gebiedt;
Zij overschrijdt de vaste stranden niet;
Zij ziet haar macht door hoger macht betomen,
En zal deez' aard' nooit weder overstromen.
Gods goedheid zendt de koele bronnen uit.
Zij wandelen, met ruisend stroomgeluid,
De bergen om, en dwalen en verspreien
Zich wijd en zijd door beemden en valleien.

Vers 6
Het nuttig vee en 't roofziek bosgediert',
Zelfs d' ezel, die door woeste wouden zwiert,
Die, ongetemd, zich kreunt aan juk noch koorden,
Vindt lafenis aan hare frisse boorden.
't Gevogelte, dat in zijn snelle vlucht
De vlerken klapt en opstijgt naar de lucht,
Of uit het loof zijn schelle stem laat horen,
Heeft aan haar zoom zijn woningen verkoren.

Vers 7
't Is God, Wiens hand den bergen water schenkt,
Den drogen grond uit Zijnen hemel drenkt,
Den regen geeft uit Zijne hoge zalen,
En vruchtbaarheid doet zweven in de dalen.
Dan schiet voor 't vee de teed're grasscheut uit;
Tot 's mensen dienst ontluikt dan 't geurig kruid;
Dan spruit het brood, nog in den halm besloten,
Uit d' aarde voort, door milden dauw begoten.

Vers 8
God geeft den wijn, tot vreugd voor 't hart bereid,
En d' olie, die een glans op 't aanschijn spreidt,
En 't lieflijk brood, dat onze kracht moet voeden;
Hij wil ons dus verkwikken en behoeden.
't Is God alleen, die door Zijn sterke hand
Den Libanon met cederen beplant,
't Geboomte voedt, en kracht schenkt, onder 't kweken,
Aan 't lomm'rig woud, aan schaduwrijke streken.

Vers 9
Het vogeltje vindt schuilplaats in hun loof,
En vormt zijn nest uit zijn vergaarden roof;
De dennen zijn, daar z' opgaan als pilaren,
Het steil verblijf der kleppend' ooievaren;
De steenbok springt en klautert, van den top
Des heuvels, tot de kruin der bergen op;
De hoge rots houdt, in verborgen holen,
Het schuw konijn voor ons gezicht verscholen.

Vers 10
De gouden zon weet, waar zij schuil moet gaan;
De wisseling der wisselende maan,
Aan tijd en loop op 't wonderbaarst verbonden,
Verschijnt ons oog op haar bepaalde stonden.
Gij, HEER, beschikt door Uw geduchte macht,
De duisternis, en 't wordt op aarde nacht;
Wanneer 't gediert' door woud en veld mag dwalen,
Om voedsel voor het hong'rig nest te halen.

Vers 11
Het donker bos weergalmt op 't hees geschreeuw
Van leeuwenwelp en fieren jongen leeuw,
Die, heet op roof, in afgelegen hoeken,
Al brullend, spijs van God, den Gever, zoeken;
Maar op de komst van licht en dageraad,
Op 't zien der zon in 't luisterrijk gewaad,
Keert elk van hen naar zijn verborgen kuilen,
Daar zij, verzaad, zich voor ons oog verschuilen.

Vers 12
Dan wordt de mens door 't rijzend morgenlicht
Gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht;
Hij plant, hij bouwt; men ziet hem zwoegen, draven;
Tot 's avonds toe laat hij niet af van slaven.
Hoe schoon, hoe groot, o Oppermajesteit,
Is al Uw werk, gevormd met wijs beleid!
Uw wijsheid streelt oplettende gemoed'ren;
Al 't aardrijk is vervuld met Uwe goed'ren.

Vers 13
D' onpeilb're zee bergt in haar ruimen schoot
Een talloos tal van scheps'len, klein en groot,
Die in haar diept' al weem'lend zich vergâren.
Het golvend ruim der rusteloze baren
Wordt steeds doorkruist van schepen, wijd en zijd.
Daar zwemt en duikt het schubbig heir om strijd;
Daar laat Gij zelfs den Leviathan spelen,
Den schrik der zee in deze vreugde delen.

Vers 14
Wat in de lucht, op d' aard', in 't water leeft,
't Wacht al op U, die elk zijn spijze geeft;
't Wacht al op U, die alles kunt behoeden.
Als Uwe gunst al 't scheps'lenheir wil voeden,
En liefderijk aan hunne nooddruft denkt,
Vergaad'ren zij den voorraad, dien Gij schenkt,
En worden door Uw goedheid mild bejegend,
Elk op zijn tijd, in overvloed gezegend.

Vers 15
Verbergt G', o God, Uw glansrijk aangezicht,
Dan sidd'ren zij op 't missen van dat licht,
Dat troostrijk licht, waardoor zij 't licht verwerven.
Neemt Uwe hand hun adem weg, zij sterven;
Zij worden stof, gelijk zij zijn geweest.
Bezielt Gij hen door 't zenden van Uw Geest,
Dan ziet men hen weer leven als tevoren;
Dan wordt al d' aard met nieuwen glans herboren.

Vers 16
De heerlijkheid der hoogste Majesteit
Zij hoog geroemd en duur' in eeuwigheid;
Zij blink' alom, en kenn' noch paal noch perken.
Dat zich de HEER verblijd' in al Zijn werken.
Het aardrijk schudt, als God in gramschap blaakt;
Wanneer Zijn hand de hoge bergen raakt,
Slaan zij terstond aan 't sidderen, aan 't roken,
Inwendig door Gods almacht aangestoken.

Vers 17
Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn lied.
Ik zal mijn God met lofgezangen eren,
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan,
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan;
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden.

Vers 18
De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk;
De boosheid zal vergaan, eer 't iemand denk'.
Waak op, mijn ziel, wil uwen Schepper eren;
Gelooft zij God; men loov' den HEER der heren!
Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke...

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Marnix » 09 sep 2014 12:57

Ik vind het ook een mooie melodie. Alleen de berijming, die vind ik wel erg lastig zingbaar, met allerlei vage woorden, woordafbrekingen.... en hele coupletten die soms op 2 regels uit de de onberijmde versie zijn gebaseerd. Dat viel me op omdat ik de berijming die ik het beste ken er 10 verzen zijn, in deze berijming zijn het er 15,5
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
JeeWee
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 24 aug 2008 15:23
Locatie: Aggenebbishausen
Contacteer:

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor JeeWee » 09 sep 2014 14:08

Marnix schreef:Ik vind het ook een mooie melodie. Alleen de berijming, die vind ik wel erg lastig zingbaar, met allerlei vage woorden, woordafbrekingen.... en hele coupletten die soms op 2 regels uit de de onberijmde versie zijn gebaseerd. Dat viel me op omdat ik de berijming die ik het beste ken er 10 verzen zijn, in deze berijming zijn het er 15,5


Ik kan me dat we voorstellen. In de 'oude berijming' is het ook best moeilijk te snappen, maar als je je er even in verdiept, wordt het zoooo mooi. Ga dit eens zingen als je in stilte in de oase van Ein Gedi zit:

Het vogeltje vindt schuilplaats in hun loof,
En vormt zijn nest uit zijn vergaarden roof;
De dennen zijn, daar z' opgaan als pilaren,
Het steil verblijf der kleppend' ooievaren;
De steenbok springt en klautert, van den top
Des heuvels, tot de kruin der bergen op;
De hoge rots houdt, in verborgen holen,
Het schuw konijn voor ons gezicht verscholen.


Natuurlijk zit het vol met super oude woorden, maar ik ga de lading missen als ik het uit de nieuwe berijming haal:

Psalm 104 (nieuwe berijming)

1 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

2 Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand.
Gij deedt de vloed over de aarde golven
en hoge bergen werden diep bedolven.
Uw donder joeg het water op de vlucht,
het dal viel droog, de rots rees in de lucht.
De afgrond moest zich op uw woord betomen,
uw vloed zal d' aarde nooit meer overstromen.

3 Uw bronnen zenden beken in het dal,
zij storten neer als steile waterval,
verbreden zich tot rustige rivieren.
Van alle kant verzaam'len zich de dieren.
Zij komen langzaam nader uit het bos,
woudezels stappen op het zachte mos
het water tegemoet om er te drinken.
Vogels doen overal hun lied weerklinken.

4 Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk,
de vruchtbaarheid der aarde is uw werk.
De dieren grazen in de malse weiden,
de sikkel gaat de rijpe halmen snijden.
De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood
geeft Gij genoeg voor aller mensen nood.
Zie op de Libanon Gods cederbomen,
zij staan verzadigd door zijn regenstromen.

5 Daar nest'len vogels in de hoge kruin,
bewonen eibers een cypressentuin.
De steenbok klautert op de hoge toppen,
in holen kan de klipdas zich verstoppen.
Gij deelt de tijd in naar de stand der maan
en doet de zon, nog dralend, ondergaan.
Dan worden in het bos de dieren wakker,
rumoerig breken zij zich door de takken.

6 En in het duister klinkt een hese schreeuw,
zijn voedsel zoekend brult de jonge leeuw.
Aan God den Here zelf vraagt hij om spijze.
De dag breekt aan, de morgenzon gaat rijzen;
het wordt weer stil, loom en verzadigd keert
hij naar zijn hol, waar niets zijn sluimer deert.
De mens treedt in het licht en gaat zijn plichten
getrouw tot aan de avond toe verrichten.

7 O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn,
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein.
Vol is de aarde van uw wonderwerken.
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken.
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal.
De schepen varen aan van overal.
En in de schoot der zee leggen uw handen
de leviathan spelende aan banden.

8 Al wat er in uw grote schepping leeft
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar d' adem van uw Geest brengt hen tot leven;
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

9 De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van zijn majesteit.
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem ongestoorde vreugde geven.
Aanbiddelijk in grootheid is de Heer,
ziet Hij alleen maar op de aarde neer,
dan beeft zij, en de grote bergen roken
als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken.

10 Ik zal den Heer lofzingen levenslang,
zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang.
Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde,
dan zal ik steeds mij in den Heer verblijden.
De aarde wordt van alle zondaars rein,
de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den Here,
alles in allen zal Hij triomferen.

Terug naar boven
Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke...

Anoniem_89

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Anoniem_89 » 09 sep 2014 17:15

Mag deze ook? :DIk zal U loven, o Heer (Opwekking 162)

'k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw, uw grote trouw,
reikt hemelhoog.
Wees verheven, o God, boven de wolken.
Laat uw glorie zijn over heel de aarde.
Wees verheven, o God, boven de wolken,
laat uw glorie (3x)
zijn over heel de aarde.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Marnix » 09 sep 2014 17:46

JeeWee je gaat denk ik inderdaad hechten aan de berijming die je vroeger hoorde. Ik heb juist het tegenovergestelde, vind de nieuwe berijming prachtig en mis juist in de oude mooie teksten. Maar ik ben met de nieuwe berijming opgegroeid en jij denk ik met de oude dus dat verklaart dat.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Ali636
Verkenner
Verkenner
Berichten: 14
Lid geworden op: 26 jun 2017 11:06

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Ali636 » 15 mei 2018 20:35

Tja die verhoging met een halve noot in Psalm 68 wordt in Frankrijk zeer wantrouwend bekeken. Nederlandse fratsen.

Gebruikersavatar
Niagara
Mineur
Mineur
Berichten: 221
Lid geworden op: 27 jun 2015 21:08

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor Niagara » 16 mei 2018 07:32

Welke melodieën ik mooi vind: psalm 8, 40, 67, 118, 145.
De herhalende elementen in 40, 67 en 118 vind ik lekker zingen.
Met kerktoonladders die afwijken van de meest gebruikte in de westerse muziek heb ik juist niet zoveel moeite, die maken het wat interessanter. Ik vind dat half verhoogde nootje afschuwelijk klinken, zo hoort het niet. [-X In onze kerk vind men aardig 50/50 dat het wel/niet verhoogd moet worden gezongen dus dat klinkt sowieso vals, en soms speelt zelfs de organist maar beide noten tegelijk :?
Afbeelding

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5374
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor StillAwake » 16 mei 2018 08:51

Spreeuw schreef:Psalm 4 is een schitterende psalm, zowel wat betreft de melodie als de woorden.
Jammer dat de melodie bij velen zo onbekend is.

Ook mijn favoriet.
De enige echt mooie melodie in ons psalmboek.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
pindas83
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1304
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: Mooiste psalmmelodie

Berichtdoor pindas83 » 16 mei 2018 19:18

StillAwake schreef:Ook mijn favoriet.
De enige echt mooie melodie in ons psalmboek.


Ps.4 is mooi inderdaad; slapen zonder zorgen
Maar ik vind er nog meer mooi; ps.25, 32, 54, 107, 119 om er een paar te noemen :D


Terug naar “Kunst, Cultuur & Muziek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast