Ben jij rechtvaardig?

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2213
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Ben jij rechtvaardig?

Berichtdoor Teus » 21 sep 2018 21:04

Volgens mij gaat er iets fout.
Veendam schreef:ik stel jou gewoon een vraag Teus.
Ik ben vrij in CHRISTUS, Christus heeft voor mij betaald, ik ben losgekocht en daarom geen slaaf meer van de zonde, ik ben een nieuwe schepping, omdat ik door de Zoon ben vrijgemaakt ben ik waarlijk vrij.
Een ieder die meent te moeten melden dat ik niet vrij zou zijn heeft het mis.

Wel is het typerend dat je zegt dat ik een vraag bij je neer mag leggen maar dat je geen antwoord geeft op de vraag.
En dan zeg je dat ik ergens om heen draai..........

Je begrijpt me niet of ik ben niet duidelijk genoeg.
Door jou woorden, dat ik klaarblijkelijk zo schrijf dat het op meerdere manieren opgevat kan worden, bedoel ik te zeggen dat je de oorzaak van ons meningsverschil bij mij neerlegt, terwijl ik het met voorbeelden weergegeven heb dat het bij jou ligt.

Veendam schreef:Kan je ook gewoon in bijvoorbeeld 3 zinnen zeggen wat er nu exact is wat jij wilt overbrengen zodat ik daar op kan reageren ?

Dit was niet tot me doorgedrongen, ik dacht dat het over het verleden ging, maar de voorbeelden spreken voor zich lijkt mij.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Ben jij rechtvaardig?

Berichtdoor Johan100 » 12 okt 2018 15:33

Ben ik rechtvaardig voor God?

Tis een hele belangrijke vraag.

R.M. M'Cheyne besefte dat ook en het eerste couplet van zijn gedicht 'Het wachtwoord der hervormers' luidt:

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: Mijn ziel, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

Wanneer ben je rechtvaardig?Ik meen dat als de Heilige Geest komt en Hij overtuigt een mens van zonde dat Hij je laat zien dat je zondaar bent, een doelmisser, dat je niet tot eer van God leeft, dat je niet in een rechte verhouding tot God leeft, niet overeenkomstig Zijn heilige wil, dus dat je onrechtvaardig bent, dat je schuldig staat voor God. Ik zeg op grond van Gods Woord dat Hij je overtuigt dat je een Zaligmaker en Verlosser nodig hebt. Jezus zegt: 'En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;' (zie Johannes 16:8,9). En Zijn Naam is Zaligmaker. 'In Dewelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; (Kol.1:14).
'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden'. (Mattheus 1:21).
Deze Zaligmaker die al voorzegd was in de Schriften...De Joden zagen naar de komst van hun Messias uit, helaas herkenden velen Hem niet. Maria wel, ze jubelde: 'Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;(...) ' (Lukas 1:46,47).
Zij besefte dat ze een Zaligmaker nodig had.

De apostel Paulus schrijft in Rom. 5:12-21 over de val van onze eerste vader Adam en dat we allen daarin delen. Adams nakomelingen dragen sindsdien niet meer het beeld van God, maar van de gevallen Adam. (zie Gen.5:1 t/m 3). Er wordt daar in Romeinen 5 een vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Door de ongehoorzaamheid van die ene, Adam, zijn er velen tot zondaars gesteld, en door de gehoorzaamheid van Christus zullen er velen tot rechtvaardigen gesteld worden (vers 19).
God zond Zijn eigen Zoon om het over te doen en de schuld te betalen. Door het persoonlijk, hartelijk geloof in Hem (Jezus deed in onze plaats de wil van Zijn Vader en betaalde ook mijn schuld), gewerkt door de Geest door de verkondiging of het lezen van het Evangelie, het trekken van de Vader tot de Zoon (Joh.6:44), zijn we rechtvaardig voor God en wordt Zijn gerechtigheid ons toegerekend. Heel wonderlijk.

Maar er is meer. Die rechtvaardigheid blijkt uit de vrucht, want Jezus is ons niet alleen gegeven tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking (Zie 1 Kor.1:30). Als een verslaafde misdadiger wordt vrijgesproken van zijn straf en hij wordt vrijgelaten zonder hulp gaat hij daarna gewoon verder met zijn oude leefpatroon. Zijn hart blijft er i.i.g. naar uitgaan. Hij moet vernieuwd worden. We kunnen ook niet een beetje God dienen en een beetje de zonde achterna lopen. God wil ons hele hart. Rechtvaardigheid en heiligheid horen bij elkaar (Ef.4:24) Heiligmaking moet volgen op rechtvaardiging (Lees bijvoorbeeld Rom.6). Op vergeving van zonde moet volgen reiniging van zonde en heilig leven. Er kwam bloed en water uit Jezus zijn doorstoken zijde aan het kruis, bloed tot vergeving en betaling van de schuld en water tot reiniging en heiliging.
Het geloof zonder de werken is een dood geloof (Jakobus 2:14 t/m 26). Jezus zegt in Johannes 15:4 'Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft'.
Gerechtvaardigd zijn moet tot gevolg hebben rechtvaardig handelen overeenkomstig Gods wil, geheiligd worden door de Geest.
'Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal.' (Hebreeën 12:14).

Over Zacharias en Elisabeth staat geschreven dat ze rechtvaardig waren voor God en wandelden in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk (Luk.1:6). Het blijkt dat dit voort kwam uit hun geloof en verwachting van de Messias (lees Luk.1:67 t/m 80). Zacharias had ook een gebedsleven (Luk.1:13).

(...)Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. (Titus 2:14)
'(...) is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre' (Gal.2:17c)
'Want dit is de wil van God, uw heiligmaking.' (1 Thess. 4:3a)
'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God VOORBEREID heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen' (Efeze 2:10).
' En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken'. (Jak.3:18).
'Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die vroeger in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel; Want er staat geschreven; Zijt heilig, want Ik ben heilig.' (1 Petr.1:14 t/m 16).

'Heere, wat wilt u dat ik doen zal?' 'Ik zoek uw eer'. Dit alles is alleen mogelijk door de Geest.

Heiliging houdt in vernieuwd worden naar het beeld van God, naar het beeld van Jezus Christus, door de Geest (Kolossenzen 1:15,16 en Kol. 3:10).
Paulus zegt van Christus: "Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creatuur, (Kol. 1:15).
Christus is het Beeld van de Vader '....,alzo Hij is het afschijnsel Zijner heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid......' (van Zijn Wezen) (Hebr.1:3).

Gelovigen worden keer op keer opgeroepen een heilig leven te leiden. Vernieuwd worden naar het beeld van God, naar het beeld van Jezus Christus, Die het Beeld is van de Vader, door de Geest, door een waar geloof is heiligmaking, wat dus moet volgen op de rechtvaardigverklaring, zodat je ook overeenkomstig je nieuwe geboorte kunt leven, rechtvaardig en heilig. Want wie worden er in de Bijbel rechtvaardigen genoemd? Ik meen dat dit zij zijn die geloof hadden en rechtvaardig handelden/geloofsgehoorzaamheid hadden. Ik noemde al het voorbeeld van Zacharias en Elisabeth en lees ook maar bijvoorbeeld eens Psalm 1. Dit leven is slechts tijdelijk, maar moet wel dienen ter voorbereiding op de eeuwigheid, om eeuwig God te loven. Hier valt de beslissing. Of eeuwig wel of eeuwig wee.
'Kiest dan heden wie u dienen zult'.Maar je zucht het ook weleens uit hoor: 'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood' (Rom.7:24). De oude mens tors je mee op je rug tot je dood. Soms is het als je vlees weer de overhand krijgt: 'Het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, doe ik' (Rom.7:19). Inwendige strijd. Het vlees begeert tegen de (G)geest (volgens J.C.Philpot begeert het vlees tegen datgene wat de Geest in je werkt) en de (G)geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt. Maar als we door de Geest geleid worden zijn we niet onder de wet (Gal.5:18). En die door de Geest van God geleid worden zijn kinderen Gods, maar die de Geest van Christus niet hebben, komt Hem niet toe ( Romeinen 8 ).
De inwendige mens wordt van dag tot dag vernieuwd als je wedergeboren bent uit onvergankelijk zaad. Het staat er echt.
'Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag' (2 Korinthe 4:16).

Laten we niet aan Gods genade twijfelen als we een keer uit zwakheid in zonde vallen en laten we dan niet in de zonde blijven liggen, want wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 'Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;' (lees 1 Joh.1 en 2). Neem steeds in geloof tot Hem de toevlucht.

God zegt ons ook in Zijn Woord dat Zijn Geest in eeuwigheid niet zal wijken van Zijn gunstgenoten (Zie Johannes 14:16,17, Jes.59:21).
Wat een troost, want als Zijn Geest zou wijken na dit leven en we het daarna zelf moeten doen zou het nog een hopeloze en verloren zaak zijn.
Dus wie roemt, roeme in den Heere.

'Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere' (1 Kor.1:27 t/m 31).


O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.
(Avondzang : 7).

Tot slot nog een citaat uit het boekje 'Christus onze heiligmaking' geschreven door I.W.Kargel.

'Die ernstige oproepen en heilige aansporingen om heilig te leven staan in de Heilige Schrift en worden ons voorgehouden
door de Geest des Heren, niet zozeer met de bedoeling ons te dwingen onmiddellijk aan het
werk te gaan, als wel om ons uit te drijven naar Christus, onze grote Goddelijke wapenrusting, om
in Hem weg te schuilen, Die onze kracht en ons leven wil zijn, opdat Hij tegelijkertijd in ons zou
bereiken: het willen en werken naar Zijn welbehagen (Filippenzen 2:13). Wanneer wij opwekkingsoproepen
ALLEEN DAARVOOR gebruiken, gebruiken wij ze goed'.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast