Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 04 mar 2017 00:29

.
welling82 schreef:De vraag is /wordt nu;

wie hoort bij de categorie waarvan in de Bijjbel zo duidelijk staat 'die hun eigen inzettingen vasthouden' of bij wie staat de Bijbel boven? De Bijbel die geen ruimte tot enige interpretatie laat.


Goede vraag, Welling. Zeg jij het maar.

Ik scheer mensen in deze graag over één kam, dus ik zeg dat ieder mens aan de eigen inzetting vasthoudt, dat blijkt uit zijn daden en woorden. De mens probeert zijn eigen rechtvaardigheid voor God tot stand te brengen en hij onderwerpt zich niet aan de rechtvaardigheid die uit God is, namelijk door middel van het geloof in de Heere Jezus (Filippenzen 3:9). Eenieder die daadwerkelijk gelooft, doet dat omdat het hem van God gegeven is.

.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 04 mar 2017 09:22

bernard 3 schreef:

Niet het dwingen wel het (aan)dringen is de methode die God gebruikt om de mens naar Hem toe te trekken.


Lees Lukas 24 eens, Bernard

22 En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats.
23 En de heer zei tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol wordt;

Je kunt hier ook aandringen lezen. Hier wordt niet het negatieve dwingen bedoeld zoals wij dat doorgaans kennen en gebruiken.

Waar zijn die predikanten nog die achter de kudde aandringen?bernard 3 schreef: Dwang is echter wel het middel dat de aartsleugenaar Satan gebruikt om de mens onder zijn macht te plaatsen.

We staan toch al onder de macht van satan vanaf onze geboorte, Bernard. Daar is geen dwang voor nodig, we volgen vanzelf. Tenzij het evangelie kracht doet in ons leven en we ons bekeren. Dan gaat satan heel vervelend doen. Hij pikt het goede zaad er tussenuit. Het verkeerde zaad laat hij liggen. Want hij wil niet dat mensen tot geloof komen en wedergeboren worden en dat probeert hij te voorkomen.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 04 mar 2017 17:02

DeDwaler schreef:[

Ik scheer mensen in deze graag over één kam, dus ik zeg dat ieder mens aan de eigen inzetting vasthoudt, dat blijkt uit zijn daden en woorden. De mens probeert zijn eigen rechtvaardigheid voor God tot stand te brengen en hij onderwerpt zich niet aan de rechtvaardigheid die uit God is, namelijk door middel van het geloof in de Heere Jezus Eenieder die daadwerkelijk gelooft, doet dat omdat het hem van God gegeven is.
[/b]
].[/color]De Bijbelse betekenis van geloof heeft steeds in de eerste plaats te maken met trouw, standvastigheid en gehoorzaamheid aan God en Zijn woord. Het Engelse „ faith“ brengt dit duidelijker tot uiting.
Jezus verklaarde ook dat het tegengestelde van geloof geen ongeloof maar ongehoorzaamheid is.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.( Joh 3 : 36 )

Hieruit blijkt dat gehoorzamen en geloof twee handen op één buik zijn zodat in feite het ene niet buiten het andere kan. Alsook dat “geloof” samengaat met het handelen volgens Gods woord.

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. (Matt 7 : 20 – 22 )

Christus heeft gedurende gans zijn verblijf op aarde geleerd en in praktijk gebracht wat zijn vader geboden had, zonder daar zelf ook maar enige verandering aan te brengen
Hij was daar zeer duidelijk en principieel in en zei aan zijn toehoorders:

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen
. ( Matt 5 : 17 – 18 )

Dat trouw en gehoorzaamheid ook inherent verbonden zijn met de Bijbelse betekenis van het woord „Liefde“ wordt ook meermaals door Christus (en later ook door zijn discipelen ) sterk benadrukt.

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. ….. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. (Joh 14: 16 – 24)

Johannes neemt eenzelfde standpunt in als hij in zijn brieven schrijft :
Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar ( 1 Joh. 5: 2 )
En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. ( 2 joh. 1 : 6 )

En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren.
Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.
Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft
.

Volgens het woord van God blijkt dus dat :
„Geloven“ betekent trouw en gehoorzaam te zijn aan Iemand.
Deze trouw en gehoorzaamheid zijn inherent aan elkaar verbonden door woord en daad en de uiting ervan wordt omschreven als liefde.


Om “ Geloof “ uit te oefenen bestaan er dan ook verschillende mogelijkheden.
Doet men dit t.o.v. Christus dan is men een discipel of volgeling van Christus en zulke mensen worden in de Bijbel benoemd als Christenen.
(Handelingen 11:26 ) En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden.

Men kan ook trouw en gehoorzaam zijn aan anderen; zoals Mohammed, Boedha,.. enz. Daar echter de leer en de geboden van deze principieel niet overeenstemmen en meestal ook in tegenspraak zijn met elkander en met deze van Christus, kan men niet tezelfdertijd een Christen gelovige en een Boedhistisch gelovige zijn
Dit geldt echter niet enkel en alleen voor hen die geboden en wetgevingen voorhouden die totaal afwijken van deze door God zelf gegeven; maar ook voor hen die maar één (of twee ) van de fundamentele geboden of principes hebben gewijzigd
„ Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.
( Zie ook bovenstaande verzen Matt 5:18 )

Bijbels gezien kan men dus spreken van een Moslim gelovige , een Rooms Katholiek gelovige, een Protestants gelovige , een Joods gelovige , een Christen gelovige ….enz en dit al naar gelang het individu gekozen heeft wie hij al dan niet zal geloven of met andere woorden wie hij al dan niet zal vertrouwen en dus gehoorzamen .

De keuze wie men al dan niet zal vertrouwen, bijvoorbeeld enkel zichzelf, menselijke instanties(kerken) met hun wetten en leerstellingen of Christus, ligt zodoende volledig bij de mens (het individu) en niet bij God.

Het is dan ook on-Bijbels om te stellen dat “Eenieder die daadwerkelijk gelooft, dit doet omdat het hem van God gegeven is.” Want door de vrije keuzemogelijkheid die God zelf aan de mens gegeven heeft bepaalt het individu zelf wie of wat hij daadwerkelijk zal “geloven”; Christus of de andere menselijke systemen.

Echter is het wel zo dat Gods genade en almacht om Hem trouw te zijn beschikbaar is voor ieder mens zonder enige uitzondering, maar elk individu bepaalt volledig zelf of hij al dan niet deze genade aanneemt.
God is rechtvaardig en heeft dan ook geen lieve vriendjes die Hij uitverkoren heeft om Hem zoals je het stelde "daadwerkelijk te kunnen "geloven"

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 04 mar 2017 19:07

bernard 3 schreef:

Het is dan ook on-Bijbels om te stellen dat “Eenieder die daadwerkelijk gelooft, dit doet omdat het hem van God gegeven is.” Want door de vrije keuzemogelijkheid die God zelf aan de mens gegeven heeft bepaalt het individu zelf wie of wat hij daadwerkelijk zal “geloven”; Christus of de andere menselijke systemen.


Dat is juist Bijbels!

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Joh.6:44.

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Joh.6:37.


bernard 3 schreef: Echter is het wel zo dat Gods genade en almacht om Hem trouw te zijn beschikbaar is voor ieder mens zonder enige uitzondering, maar elk individu bepaalt volledig zelf of hij al dan niet deze genade aanneemt.


God zoekt ons op door zijn Woord. God zorgt er Zelf voor dat het Evangelie kracht doet bij sommige mensen. Romeinen 1:16,17: ''Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid ....''


bernard 3 schreef:
God is rechtvaardig en heeft dan ook geen lieve vriendjes die Hij uitverkoren heeft om Hem zoals je het stelde "daadwerkelijk te kunnen "geloven"
Nu schrijf je weer over de uitverkiezing van God, terwijl je ervoor schreef dat mensen zelf wel bepalen of men genade aanneemt. Ik begrijp je niet meer.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 05 mar 2017 00:34

Beste Johan 100
Herlees misschien aandachtig wat ik schreef en dan zal je kunnen vaststellen dat noch de door u aangehaalde Bijbelteksten noch uw antwoorden totaal niet relevant zijn.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 05 mar 2017 02:02

Beste Bernard,
Ik heb je verhaal nog eens overgelezen. Mijn reacties lijken me juist wel relevant. Als ik jouw reactie lees denk ik aan de rijke jongeling die zei: 'Ik heb van jongs af Uw geboden onderhouden, wat ontbreekt me nog?'
Wordt er in jouw gemeente weleens over de wedergeboorte gepredikt?
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 06 mar 2017 18:13

Johan100 schreef:Welk tijdstip weet ik niet, maar ik denk wel dat hij wedergeboren is. Ik heb reeds gezegd dat ik denk dat in het O.T. mensen ook wedergeboren werden.


DeDwaler schreef: Een nieuw hart en een nieuwe geest (wat ik zie als wedergeboorte) is pas mogelijk geworden door het werk van de Heere Jezus. Daarom vraagt David er ook om, terwijl hij wel degelijk gelooft in God. Ook de Heere Jezus plaatst de wedergeboorte in de toekomst wanneer Hij zal zijn verheerlijkt. Wat toen gold zal toch ook voor de O.T. gelovigen hebben gegolden?

Ja, ik ook! Daar waren we het over eens.
Nee, mijns inziens vraagt David om een vernieuwd hart en een nieuwe geest ongeveer een jaar nadat hij de zonde met Bathseba begaan heeft en ik maak nergens uit op dat hij het vraagt voor in de toekomst. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde van Uw heil; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.Psalm 51:12,13,14 .
Hij vraagt om de Heilige Geest die toen ook werkzaam was vanuit de hemel. David besefte heel goed dat hij niet zonder de Geest kon.
Ik denk eerder dat wedergeboorte na het Pinksterfeest mogelijk is geworden voor de niet-Joden (heidenen).
Over veel zijn we het wel eens, maar op dit punt verschillen we op dit moment nog. Ik vind je visie overigens nog niet zo raar. Ik hoop later nog nader op je laatste reactie richting mij in te gaan.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 06 mar 2017 18:44

gewist door Johan.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 06 mar 2017 21:29

.
bernard 3 schreef:Echter is het wel zo dat Gods genade en almacht om Hem trouw te zijn beschikbaar is voor ieder mens zonder enige uitzondering, maar elk individu bepaalt volledig zelf of hij al dan niet deze genade aanneemt.
God is rechtvaardig en heeft dan ook geen lieve vriendjes die Hij uitverkoren heeft om Hem zoals je het stelde "daadwerkelijk te kunnen "geloven"

Bernard,

Op de vorige pagina heb ik uitgebreid op je eerdere schrijven gereageerd naar aanleiding van de veronderstelde vrije wil en keuze van de mens. Wellicht begrijp je dan ook beter waarom ik de uitverkiezing als reden aanwijs waarom men daadwerkelijk gelooft:

viewtopic.php?f=31&t=29853&start=75#p2060719

"Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt." (Romeinen 9:16)

Het gaat niet om de mens, maar om God Die Zich ontfermt. God kiest niet om iets in de mens, maar Hij kiest overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. (Efeziërs 1:3-6)

"Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
" (Romeinen 11:34-35)

Is God alleen rechtvaardig als Hij iedereen genade schenkt, ook al heeft niemand er recht op?

.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 07 mar 2017 15:47

Beste DeDwaler

Met het nogmaals doorlezen van je reacties begrijp ik beter wat je ertoe aanzet om God te zien als Iemand die totaal eenzijdig beslist of het ene schepsel eeuwig leven zal hebben of een ander schepsel zal genieten van een eeuwigdurend hellevuur.

De God die ik vanuit de Bijbel ken is dan ook een totaal andere God.

Het is mijn Vader die door zijn Zoon Jezus en met de H.Geest de mensheid heeft geschapen naar hun beeld en als hun gelijkenis. Dit houdt in dat ze een vrije keuzemogelijkheid hebben en zodoende in staat zijn om lief te hebben en zijn liefde te beantwoorden of te weigeren . Dit in tegenstelling tot andere wezens die wij dieren noemen. Want werkelijke liefde is pas mogelijk als het gebouwd is op een vrije keuzemogelijkheid en niet op een eenzijdige beslissing

Door de mens te scheppen als een wezen met een vrije keuzemogelijkheid heeft de Godheid dan ook een deel van hun almacht afgelegd(ons bijna goddelijk gemaakt) en heeft de mens de capaciteit om zowel voor als tegen Gods wil te kiezen..

Het was dan ook de bedoeling van God dat de mens voor eeuwig zou leven , maar dit op voorwaarde dat de mens akkoord ging met Gods scheppingssysteem. Jammer genoeg heeft ons voorouderpaar misbruik gemaakt van hun vrije keuze en zijn ze in opstand gekomen. Wat de eeuwige dood (het voor eeuwig niet meer bestaan als menselijk wezen) als gevolg had voor hen en voor al hun nakomelingen.

Daar het eerste mensenpaar bij hun keuze verleid werd door Satan en zodoende hun afstammelingen, zonder zelf schuldig te zijn, toch het gevolg (de eeuwige dood) van de opstand zouden dragen, heeft God voorzien in een keuzemogelijkheid voor ieder van hen. Dit door Zijn Zoon te zenden waarbij deze in hun plaats de dood zou ondergaan en zodoende elk individu voor zich zou kunnen kiezen of hij al dan niet dit plaatsvervangend offer zou aanvaarden. Waarbij dit aanvaarden veruitwendigd wordt door zich aan God en zijn systeem ( vervat in de Geboden en verordeningen) te onderwerpen en uit te leven.

Hierbij geschied dan enerzijds zowel gerechtigheid zodat aan Gods systeem voldaan wordt waarbij het loon van de opstand (zonde) de dood is . En anderzijds wordt ook de genade van God tot uiting gebracht omdat aan ieder mens, zonder enige uitzondering, de mogelijkheid geboden wordt om het plaatsvervangend offer van Christus aan te nemen.

Ook wordt het oorspronkelijk wezen van de mens niet geschaad doordat de vrij keuzemogelijkheid van de mens onaangetast blijft. En de mens, niettegenstaande al hetgeen de Godheid voor de mens gedaan en voorzien heeft, dus nog steeds de capaciteit heeft voor de eeuwige dood te kiezen. Ook al gaat dit tegen Gods wil in, want het is Gods wil dat ieder mens voor eeuwig zou leven.

Mijn God is geen potentaat die eenzijdig uitverkiest en straft wie hij wil. Ik ken geen God die diegenen waarvan Hij op voorhand wist dat zij ongehoorzaam zouden zijn straft met eeuwigdurende pijnen .

Ik ken wel een consequente God die wezens heeft geschapen die de capaciteit hebben om uit liefde en dankbaarheid voor Hem en zijn systeem te kiezen en dit op basis van een totaal vrije keuzemogelijkheid.

En voor hen die dit niet deden, maar in opstand kwamen, is er dan ook geen uitzicht op een eeuwig bestaan, ook niet in een eeuwigdurend hellevuur. Doch ze zullen nadat ze de gevolgen van hun opstand hebben gedragen door vuur definitief vernietigd worden en zodoende voor eeuwig niet meer bestaan.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 08 mar 2017 14:08

.
Hoi Bernard!
Hartelijk dank voor je beantwoording, ik stel dat zeer op prijs! :wink:

bernard 3 schreef:Met het nogmaals doorlezen van je reacties begrijp ik beter wat je ertoe aanzet om God te zien als Iemand die totaal eenzijdig beslist of het ene schepsel eeuwig leven zal hebben of een ander schepsel zal genieten van een eeuwigdurend hellevuur.

Zou ik je mogen vragen waarom je, naar aanleiding van wat ik schrijf, het idee krijgt dat ik God verantwoordelijk zou maken voor de ondergang van de mens? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, want ik leg toch echt de verantwoordelijkheid bij de mens, voor zowel zijn verderf als zijn ongeloof en ongehoorzaamheid aan het Evangelie.

"Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven." (Ezechiël 18:4)

"Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag." (Johannes 12:48)

bernard 3 schreef:Het is mijn Vader die door zijn Zoon Jezus en met de H.Geest de mensheid heeft geschapen naar hun beeld en als hun gelijkenis. Dit houdt in dat ze een vrije keuzemogelijkheid hebben en zodoende in staat zijn om lief te hebben en zijn liefde te beantwoorden of te weigeren . Dit in tegenstelling tot andere wezens die wij dieren noemen. Want werkelijke liefde is pas mogelijk als het gebouwd is op een vrije keuzemogelijkheid en niet op een eenzijdige beslissing

Ik ontken niet dat de mens een wil heeft, Bernard. De mens heeft absoluut een wil en een keuze, daarom is hij ook verantwoordelijk voor zijn daden. Ik ontken alleen dat de wil van een mens vrij is. Als er al van een vrije wil sprake zou zijn, dan is dat omdat de mens geen belemmering van zijn vrijheid ervaart. Een mens kan doen en laten wat hij wil en dat doet hij ook.

Toch is de mens niet vrij, want de zonde heeft de hele mensheid in slavernij en onder de macht van de boze gebracht. We handelen niet overeenkomstig de wil van God, maar overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid (Efeziërs 2:2).

De mens heeft dus een wil en een keuze, maar aangezien zijn wezen door zonde en ongerechtigheid worden aangetast, handelt hij altijd overeenkomstig zijn eigen begeerte, gelooft hij niet in de ware God en zal hij uit eigen beweging nooit bij de Heere Jezus komen. Sterker nog de mens ziet niet eens in dat hij de Heere Jezus nodig heeft om zich aan de macht van de zonde te kunnen ontworstelen. Dat is ook de reden waarom de natuurlijk mens God niet zoekt en waarom de Heere Jezus moest komen en het Evangelie naar alle mensen uitgaat. Ieder mens is immers verloren en moet worden gewezen op zijn eigen toestand en op de Heere Jezus, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door Hem (Johannes 14:6).

bernard 3 schreef:Door de mens te scheppen als een wezen met een vrije keuzemogelijkheid heeft de Godheid dan ook een deel van hun almacht afgelegd(ons bijna goddelijk gemaakt) en heeft de mens de capaciteit om zowel voor als tegen Gods wil te kiezen..

Waar in de Bijbel baseer je die zienswijze op, Bernard?

bernard 3 schreef:Het was dan ook de bedoeling van God dat de mens voor eeuwig zou leven , maar dit op voorwaarde dat de mens akkoord ging met Gods scheppingssysteem. Jammer genoeg heeft ons voorouderpaar misbruik gemaakt van hun vrije keuze en zijn ze in opstand gekomen. Wat de eeuwige dood (het voor eeuwig niet meer bestaan als menselijk wezen) als gevolg had voor hen en voor al hun nakomelingen.

Bedoel je met niet meer bestaan dat de mens na zijn lichamelijke dood wordt vernietigd en hij dan ook geen bewustzijn meer heeft? Ik zie dat je verderop in je schrijven hier nader op ingaat.

bernard 3 schreef:Daar het eerste mensenpaar bij hun keuze verleid werd door Satan en zodoende hun afstammelingen, zonder zelf schuldig te zijn, toch het gevolg (de eeuwige dood) van de opstand zouden dragen, heeft God voorzien in een keuzemogelijkheid voor ieder van hen. Dit door Zijn Zoon te zenden waarbij deze in hun plaats de dood zou ondergaan en zodoende elk individu voor zich zou kunnen kiezen of hij al dan niet dit plaatsvervangend offer zou aanvaarden. Waarbij dit aanvaarden veruitwendigd wordt door zich aan God en zijn systeem ( vervat in de Geboden en verordeningen) te onderwerpen en uit te leven.

Dit lees ik:

"Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben." (Romeinen 5:12)

We hebben wel niet gezondigd met dezelfde overtreding als Adam (Romeinen 5:14), maar toch zijn we wel schuldig, omdat in Adam wij allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12). Dan kun je toch niet stellen dat we zelf niet schuldig zijn? Als we per slot van rekening zelf niet schuldig zijn, dan hebben we ook geen genade nodig en Losprijs.

Dat is overigens een belangrijk deel van onze blindheid, namelijk dat we onszelf niet schuldig achten en God niet vrezen. Wat je maar al te vaak hoort is: Het komt wel goed met ons wanneer we ons best doen en proberen te leven zoals de Heere Jezus. Is de Heere Jezus een voorbeeld voor je om te volgen of is Hij je Verlosser, Die jouw schuld op Zich neemt? Aanvaard je de Heere Jezus in jouw leven of behoort jouw leven Hem toe? Behoud je je leven door de Heere Jezus of verlies je je leven voor Hem?

bernard 3 schreef:Hierbij geschied dan enerzijds zowel gerechtigheid zodat aan Gods systeem voldaan wordt waarbij het loon van de opstand (zonde) de dood is . En anderzijds wordt ook de genade van God tot uiting gebracht omdat aan ieder mens, zonder enige uitzondering, de mogelijkheid geboden wordt om het plaatsvervangend offer van Christus aan te nemen.

Wat ik beweer is dat de Heere Jezus aan ieder mens, zonder enige uitzondering, als middel tot verzoening wordt aangewezen, door het geloof in zijn bloed (Romeinen 3:25). God maakt geen onderscheid tussen mensen (Romeinen 3:22-23) en dat doe ik ook niet.

Daarentegen spreek ik in tegenstelling tot jou niet over mogelijkheden of kansen, alsof de ene mens door God de mogelijkheid en kans wordt geboden en de andere mens niet. Ik stel juist dat niemand, zonder enige uitzondering, gelooft en voor God kiest. Dat betekent niet dat God niet bereid zou zijn om te behouden, wanneer een mens daar naar zou verlangen, want dat druist tegen alles in wat de Schrift leert.

Wie wil kan komen, wie bidt zal gegeven worden, wie zoekt zal vinden, wie klopt zal worden opengedaan. Dat is de waarheid. De waarheid is echter ook, dat geen mens God zoekt (Romeinen 3:11). Om die reden moet het Evangelie klinken, want dat spreekt van het waarachtige Licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht (Johannes 1:9)
De Heere Jezus is gekomen om te behouden en zondaars op te roepen tot bekering en niet om te veroordelen, want men is immers reeds veroordeeld.

bernard 3 schreef:Mijn God is geen potentaat die eenzijdig uitverkiest en straft wie hij wil. Ik ken geen God die diegenen waarvan Hij op voorhand wist dat zij ongehoorzaam zouden zijn straft met eeuwigdurende pijnen .

Dit is wat ik lees:

"Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt." (Romeinen 3:4)

"Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen." (Romeinen 11:32)

"Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus." (Galaten 3:22)

Wij zijn ongehoorzaam en rechteloos. God doet met het Zijne wat Hij wil.
God ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhard wie Hij wil (Romeinen 9:18).
Alles komt uit Hem voort en Hij gebruikt alles voor Zijn doel, eer en glorie en dat recht komt Hem volledig toe als Schepper en God.

God is liefde en daarom hebben wij zondaren een voor ons onoverkomelijk probleem, waarvan alleen God ons kan verlossen. Hij schenkt de Verlosser en Hij verlost en dat is niet aan ons, maar aan Hem. Wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God (Lukas 18:27). Wij moeten altijd, ten koste van onszelf, Gods eer in alles zoeken. Het evangelie werkt, niet omdat het voor de mens mogelijk is gemaakt, maar omdat het voor God en door God mogelijk is (Romeinen 10:17).

bernard 3 schreef:En voor hen die dit niet deden, maar in opstand kwamen, is er dan ook geen uitzicht op een eeuwig bestaan, ook niet in een eeuwigdurend hellevuur. Doch ze zullen nadat ze de gevolgen van hun opstand hebben gedragen door vuur definitief vernietigd worden en zodoende voor eeuwig niet meer bestaan.

Hoe denk je dan over het oordeel en de hel? Ieder mens zal weer opstaan, ten leven of ter verdoemenis (Johannes 5:29). De Bijbel is toch duidelijk hierover (Mattheüs 25:31-46, Openbaring 20:11-15). Hoe kom je Bijbels gezien aan het standpunt dat de ongehoorzame mens compleet vernietigd zou worden?

.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 08 mar 2017 18:43

,

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 08 mar 2017 19:03

[
DeDwaler schreef:Bedoel je met niet meer bestaan dat de mens na zijn lichamelijke dood wordt vernietigd en hij dan ook geen bewustzijn meer heeft? Ik zie dat je verderop in je schrijven hier nader op ingaat.
Hoe denk je dan over het oordeel en de hel? Ieder mens zal weer opstaan, ten leven of ter verdoemenis (Johannes 5:29). De Bijbel is toch duidelijk hierover (Mattheüs 25:31-46, Openbaring 20:11-15). Hoe kom je Bijbels gezien aan het standpunt dat de ongehoorzame mens compleet vernietigd zou worden?


Mijn antwoord op deze beide vragen zou teveel afwijken van de huidige topic.
Als je er echter wil dat ik er verder op in ga, dan kan dit als je een nieuwe topic opent waarvan de titel eventueel "de toestand in de dood" zou kunnen zijn.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 11 mar 2017 22:52

Johan100 schreef:Beste Bernard,
Ik heb je verhaal nog eens overgelezen. Mijn reacties lijken me juist wel relevant. Als ik jouw reactie lees denk ik aan de rijke jongeling die zei: 'Ik heb van jongs af Uw geboden onderhouden, wat ontbreekt me nog?'
Wordt er in jouw gemeente weleens over de wedergeboorte gepredikt?

Bernard, mijn vraag over het hoofd gezien?
Wordt er in jouw gemeente de noodzakelijkheid van de wedergeboorte gepredikt?
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 14 mar 2017 14:01

Johan100 schreef:[
Bernard, mijn vraag over het hoofd gezien?
Wordt er in jouw gemeente de noodzakelijkheid van de wedergeboorte gepredikt?


Als men het Woord van God bestudeert dan komt men onvermijdelijk op de noodzaak om het offer van Christus te aanvaarden en dit in praktijk te brengen door zich te laten dopen ( handelingen 2:37-40).
De doop wordt door Paulus het bad der wedergeboorte genoemd, of ook het watergraf waaruit men wedergeboren wordt. Het is dan ook logisch dat iedereen die een volgeling van Christus wil zijn alles wat in Gods Woord met de wedergeboorte en de wedergeboren mens betrekking heeft zal bestuderen en bespreken.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast