Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 1972
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 28 feb 2018 19:12

Turen naar de hemel.


Christenen kunnen het niet laten.
Zich verliezen in het berekenen van de dag van de opname van de gemeente, en van de dag van Jezus' wederkomst.
Het verzamelen van het aantal hongersnoden, aardbevingen, tsunami's, oorlogen, verschijnselen aan de hemel.
Want het is eindtijd.
Dat is niets nieuws.
De eindtijd begon toen Jezus geboren werd in Betlehem.
"In het laatst der dagen heeft God tot ons gesproken in de Zoon" (Hebreeën 1:1).
Jezus is het laatste woord aan de wereld.
Johannes schrijft in zijn brieven: "Kinderen, het is het laatste uur".
Tweeduizend jaar eindtijd.
Vele mede-gelovigen wéten Gods spoorboekje voor die laatste minuten.
Er wordt gedroomd, visioenen gezien, gerekend, openbaringen ontvangen.
Er wordt met die opname van de gemeente en met de Grote Verdrukking en met die Wederkomst gedreigd, gewaarschuwd.
En, mijn oprechte verontschuldiging, ik word misselijk van het zinnetje: "Bent u klaar?"
Ze geven mij de indruk dat ze tegen die aangekondigde tijd een kolossale schoonmaak gaan houden in hun leven, in hun relaties met anderen.
Hun huizen worden met bezemen gekeerd, het stoepje geschrobd, het onkruid gewied en dan kan het gebeuren: we zijn er klaar voor!!!
Is mijn lamp gevuld met olie?
Is het werk voor God aan kant?
Heb ik mijn witte reiskleed aan?
En dan zijn de verwachtingen totaal verschillend.
Eérst de opname van de gemeente vóórdat alle ellende over de wereld komt, dan barst de hel los op aarde over de ongelovigen en over Israël.
De Antichrist openbaart zich en neemt plaats in de herbouwde tempel in Jeruzalem.
Dan volgt de eindstrijd om Jeruzalem los.
God grijpt in.
Verslaat die volken.
Jezus komt terug op de Olijfberg en wordt koning in Jeruzalem en regeert samen met ons 1000 jaren over deze wereld.
Satan breekt nog één keer los, wordt in de poel van zwavel en vuur gegooid en eindelijk zal er vrede zijn.
Eens zat Jona op de berg bij Ninevé en zat comfortabel het eindoordeel over de inwoners van Ninevé af te wachten en had er zwaar de pest in toen de hele stad zich bekeerde en begenadigd werd.
Ik durf het hier bijna niet te zeggen.
Zou God nog alles wat in Openbaring staat, kunnen wijzigen?
Of krijgen wij er dan ook de pest in?
En die opname van de gemeente voordat hier de hel losbreekt, vind ik zo typisch Amerikaans.
Er is daar geen theologie van het lijden.
Zijn er momenteel niet ontzettend veel christenen in Noord-Korea, China, in de moslimwereld die de Grote Verdrukking meemaken?
Geestelijk tot wrakken gemaakt, gefolterd, gemarteld, doodgeslagen, onthoofd, hun kerken en kunstschatten vernield?
En wij Westerse christenen worden ongeschonden afgevoerd?
En Israël heeft heel zijn bestaan geleden, geen dag vrede, altijd bedreigd, onschuldigen worden gruwelijk vermoord.
Stop met jaartallen, maanden en dagen.
Dan komt Christus juist niet.
Plotseling is Hij er.
Ben ik een wedergeboren kind van God?
Heb ik Jezus Christus en Zijn aanbod van vergeving in geloof aangenomen?
Dan ben ik klaar.
Wat er ook komt!
Als ik sterven moet.
Als Jezus terugkomt.
Zovelen lijden.
En elke christen bidt:
"Maranatha, Heer, kom spoedig".

P Gerrets (emeritus predikant)
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 1972
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 mar 2018 08:56

Hoe krijg ik een Genadig God?

"Want rechtvaardiging door God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: 'maar de rechtvaardige zal leven uit geloof'"
(Romeinen 1:17 Naardense Bijbel).


Met Hervormingsdag zal ons, protestanten, moeten dwingen ons te bezinnen op het wáárom.
Wáárom meende hij, Martin Luther, te moeten protesteren in 95 stellingen?
In deel 1 is uitvoerig Romeinen 1:16 aan bod gekomen. Nu Romeinen 1:17.
Eén van de vragen van Luther was: 'Hoe krijg ik een genadig God?'
En het voor álle eeuwen geldende Bijbelse antwoord is: 'God, de Schepper van de hemelen en de aarde, die Zich in het bijzonder verbond met Abraham, Izaak en Jakob, de Vader van onze Here Jezus Christus, is genadig'.
In Exodus 34:6-7 trekt de HEER aan Mozes voorbij en spreekt:
"HEER, HEER, Godheid ontfermend en genadig!- lankmoedig en overvloedig in vriendschap en trouw!-die vriendschap bewaart voor duizenden, die onrecht verdraagt, overtreding en zonde; maar ongestraft: niets laat hij ongestraft, bezoekend het onrecht van vaders aan zonen en zoons-zonen, aan derden en vierden".
Zó openbaarde God zich aan Mozes.
En in de eerste studie is nadrukkelijk aan de orde gekomen dat in de rechtszaak die God aangespannen heeft tegen de mensheid God én Rechter én Advocaat is.
Schuldeiser én Schuldvoldoener.
Dát is het onvermijdelijke kruis van Golgotha geweest.
God-mensgeworden draagt daar in onze plaats de toorn van God over al onze zonden en misdaden, sterft onze dood en overwint die en staat op om nooit meer te sterven.
En de Bijbel benadrukt, dat elke mens die zijn of haar vertrouwen stelt op dat wat Jezus voor hem of haar gedaan heeft, eeuwige vrijspraak ontvangt.
In 1:17 schrijft Paulus: 'Hoe worden wij door God gerechtvaardigd?'
Dat is een moeilijk woord.
Een rechtvaardige is een mens die God recht in de ogen kan kijken. Met opgeheven hoofd. Die wéét dat God hem of haar niet veroordelen zal. Die wéét dat zijn of haar Advocaat hem of haar zal vrijpleiten.
Maar hoe word je zo'n mens?
Heel eenvoudig.
Uit geloof.
In Romeinen 5:1 lezen we:
"Gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer Jezus Christus".
Hoe word ik van een vijand van God een vriend van God?
Hoe word ik van een schuldenaar aan God een schuldloze ten opzichte van God?
Er is maar één antwoord: uit geloof.
Voor velen is dit té simpel, té eenvoudig, té makkelijk.
Er moet werk van gemaakt worden en hard werk bovendien.
Genade, kwijtschelding van schuld, dáár moet je hard voor werken.
Kom op! Aan de slag met die wet van God aan Mozes gegeven. Tien Geboden en méér.
God moet genadig gemaakt worden.
Kwijtschelding van schuld moet je verdienen.
De zweep van de wet over de ruggen van de gemeenteleden.
Het vuur van de hel wordt gloeiend heet opgestookt.
Ondraaglijke lasten op de schouders van de kerkgangers gelegd.
Iedere zondag wordt het weer herhaald: jullie voldoen op geen enkele manier aan Gods rechtseis.
Sommigen gaan zover dat ze de spijswetten gaan onderhouden, de Joodse feesten vieren, de sabbat onderhouden.
Dit is mijn felle aanklacht tegen de orthodoxie: de mix van wet en genade.
Mijn felle aanklacht tegen de evangelicalen: de nadruk op wat de mens moet doen.
En gisteren mijn felle aanklacht tegen de zogenaamd moderne protestanten: dat er nooit meer over de noodzaak van redding en verzoening wordt gesproken.
We vervallen in de ketterijen die we de eeuwen door de Rooms-Katholieke Kerk verweten hebben.
Zij verdienden hun heil door goede werken.
Wij, anno 2017, verdienen het heil óók door goede werken?
Wát een klap in het gelaat van Christus!!!
Luther ontdekte wat Paulus schreef: uit geloof!!! En méér niet!!!
Alléén door ons vertrouwen te stellen op dat wat Jezus Christus voor ons en in onze plaats bewerkte in zijn lijden, sterven, begraven worden en opstanding worden wij kinderen van God.
En o wonder in Efeziërs 2:8-9 lezen we:
"Ja, vanwege de genade zijt gij mensen die gered zijn door het geloof; en dat niet dankzij uzelf: Gods gave is het; niet dankzij úw werken,- laat niemand zich daarop beroemen!"
Zelfs dat reddende geloof krijg je van God.
Elk mens staat naakt, poedelnaakt voor God. Zonder zélf-geplukt vijgenblad, zonder voorspraak van welke tot heilige verklaarde mens, zonder voorspraak van Maria de moeder van Jezus, zonder werken die wij verzet hebben, zonder wetsonderhouding, zonder dogma's, zonder theologie, zelfs zonder eigen geloof, dat ons kan redden.
Iedere zondaar en zondares ontvangt het witte kleed van reinheid uit de handen van God om Jezus' wil, gratis en voor niets. Het is geen leasekleed. Geen kleed op afbetaling. Er is ééns en voor altijd voor betaald door Jezus op Golgotha toen hij schreeuwde: 'Volbracht', dat betekent: voldaan of betaald.
En de grote vraag is nu:
'Neem je dat bruiloftskleed om Jezus' wil aan?'
Of weiger je dat kleed aan te nemen?
Paulus schrijft: uit geloof tot geloof.
Daarmee bedoelt hij het volgende:
Christen word je uit geloof, christen blijf je door geloof.
Hij citeert Habakuk 2:4.
'maar de (uit het geloof) rechtvaardige (van elke schuld vrijgesprokene) zal leven uit geloof'.
Het kenmerk van een christen (van welke denominatie hij of zij ook is) is: geloof, dat is vertrouwen op Gods beloften.
En NEE we keren na ontvangen genade niet meer terug naar de wetten die door Mozes aan de Israëlieten gegeven zijn.
Geen wetsonderhouding uit dankbaarheid.
Direct op Efeziërs 2:8-9 volgt :10
"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen".
Let op: deze door God voorbereide werken staan diametraal tegenover onze eigen werken waardoor wij probeerden zalig te worden.
Een wedergeboren christen draagt vrucht, daarmee wordt bedoeld dat hij meer en meer gaat lijken op Christus.
Een wedergeboren christen krijgt van de heilige Geest opdrachten, taken die God al voorbereid heeft.
Een christelijke gemeente waar Romeinen 1:16-17 niet meer de basis is, is niet langer gemeente van Jezus Christus.

Emeritus predikant p Gerrets
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 4785
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Chaya » 12 mar 2018 11:02

‘Die ook voor ons bidt’ (Romeinen 8:34b).

De brief aan de Romeinen wordt wel genoemd de sleutel tot het recht verstaan van de Heilige Schrift. Immers heel de Schrift is een ware goudmijn, voor een rechte verstaander. Nu, in deze brief liggen juwelen verklaard voor de ware christen, die door God is opgezocht.

Het rechte bidden ligt verklaard in het gebed van Christus. O, zeker op de biddag heffen we onze gebeden op tot God in de hemel, om van Hem alleen alles te verwachten aangaande de tijdelijke en geestelijke en eeuwige goederen. En het is goed om samen, met onze kinderen, op te gaan onder de klanken van Gods getuigenis. Alleen in Gods huis is alles te verkrijgen. Wat een groot voorrecht om zo nog op te mogen gaan op een dag van afzondering. Om met gebed onze noden bij de Heere bekend te maken en te smeken om het ene nodige. Allen liggen we toch verloren in onze diepe val in Adam en hebben we onze rechten verspeeld. Dat ook op de biddag wij met onze kinderen daar nog bij mochten worden bepaald. Maar bovenal dat vanuit de doorleefde diepte een schreeuw werd geboren om, uit genade, nog zalig te mogen worden. Dat is toch onze eerste en belangrijkste nood ten aanzien van onze arme ziel.

Maar nu in onze tekst wordt gesproken van een Voorbidder, Die bidt voor Zijn gekochte Sion. Het zal er toch over gaan of wij in dit gebed liggen verklaard. Dit gebed alleen heeft waarde voor de tijd en zeker ook voor de eeuwigheid. In ons hoofdstuk spreekt Paulus over de grote, zalige en onnaspeurlijke rijkdommen voor de uitverkoren Kerk. Hoor, ‘Die ook voor ons bidt’, in dit gebed wordt Christus verklaard in Zijn biddend werk. Christus bidt hier eeuwig en volmaakt tot Zijn Vader voor Zijn verkregen Bruidskerk.

Christus zien we hier niet knielende; dat komt niet overeen met Zijn verheerlijkte en verheven staat. Christus bidt niet met een hoorbare stem, vanwege de grote menigte der uitverkorenen en hun gezang en talloze begeerten. Christus is hier in Zijn menselijke natuur, waarin Hij voldaan heeft. Hij laat Zijn littekenen als een bewijs aan zijn Vader zien. Zijn enig geldende offer en verdienste houdt Hij de Vader voor en herinnert Hem daaraan. ‘Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons’ (Hebr. 9:24). Dan mag Christus voorbidden met recht door Zijn bloed; Hij bidt als God tot God. Alleen in Zijn offer ligt de volkomen toegang en de verklaring van Zijn uitnemende liefde tot Sion. Maar Zijn bidden is ‘voor ONS’. Dat zal de grote vraag zijn: of het ook voor mij is. Welzalig als de Heere Zijn voorbidden ook aan ons bekendmaakt door de weg des Geestes, als de Kerk wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Dan zien we maar één ding: dat van onze zijde alles te kort is en dat we nooit meer iets aan of toe kunnen brengen aangaande het rechtvaardig oordeel. Christus' bidden zorgt ervoor dat ze niet om kunnen komen, maar dat wordt in deze stand niet gezien bij Gods Kerk. Welzalig als de Heere ruimte en ontsluiting geeft in de Ander. Maar driewerf zalig als de Heere de verlossing in Christus openbaart en Zijn bloed toepast. Maar bovenal iets laat zien van: ‘Die ook voor ons bidt.’ Het is zulk een grote weldaad om bewust begrepen te liggen in de voorbidding van Christus.

Maar elk van Gods kinderen mogen uit de vrucht der voorbidding soms al troost verkrijgen. ’Die ook voor ons bidt.’ Als zij niet meer bidden kunnen, vanwege grote zorgen, moeite, kruis en zware drukwegen. Zo menigmaal met angsten bezet in de krommingen van het leven. Hij bidt. Hij smeekt. O, welk een Voorbidder in de hemel heeft Gods kind. Dan mag hier weleens de troost worden ontvangen uit Zijn voorbidden. Biddag omdat God bidt. Welk een biddag zal het voor u zijn? We liggen in Zijn voorbidden, of we liggen daarbuiten. Vraag naar waarheid of het nog eens zulk een biddag worden mag, waar Christus Zijn voorbidding heeft, maar dan ook voor u. Om de persoonlijke troost in de biddende Christus te mogen hebben.

Ds. C. van Krimpen
Het geloof geeft kracht en moed in het leven, maar de liefde geeft warmte.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 1972
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 16 mar 2018 22:24

"En aan de engel van de vergadering in Laodicea, schrijf: 'zo zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods: ik ken je werken: je bent noch koud, noch heet; was je maar koud of heet!- zo dan, omdat je lauw bent en noch heet noch koud, zal ik je uit mijn mond spugen; omdat je zegt: ik ben rijk en heb me rijk gemaakt en heb niets nodig én je weet niet dat je ellendig, deerniswekkend, arm en blind en naakt bent; ik raad je aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, om rijk te worden, en witte gewaden om je mee te kleden, opdat zo de schande van je naaktheid niet aan de dag komt, en ogenzalf om je ogen te zalven, opdat je ziet; ikzelf bestraf en kastijd al wat ik liefheb; wees dan ijverig en kom tot inkeer; zie ik sta aan de deur en ik klop; indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en ik zal met hem maaltijd houden en hij met mij; wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik heb overwonnen en met mijn Vader zit op zijn troon; wie een oor heeft, hore wat de Geest tot de vergaderingen zegt!'".

(Openbaring 3:14-22 Naardense Bijbel 2014).


LAUWE VOORGANGERS, LAUWE GEMEENTELEDEN (1).

De apostel Johannes schrijft in opdracht van de verheerlijkte Jezus Christus deze brief aan de engel (dat is de boodschapper, de door God gestuurde verkondiger, de voorganger) van de vergadering (van gelovigen) in Laodicea (gelegen in Klein Azië, het huidige Turkije).
Vergadering, dat wil zeggen: de ek-klesia, de vergadering van de door God uit de wereld uitgeroepenen (:14a).

Deze brief is afkomstig van de Amen (zó zal het vast en zeker zijn), de trouwe en waarachtige getuige (Hij getuigt van wat boven in de hemel is en wat hier op aarde is, want Hij komt van de Vader, daalde af op aarde als een baby'tje en groeide op en ervoer hoe het er hier op aarde aan toeging, voerde de opdracht van de Vader uit en keerde terug.
Hij legt een eerlijk getuigenis af van wat Hij ziet en hoort).
Hij stond aan het begin van de schepping.
Ook daarvan was Hij getuige en werkte er aan mee.
Hij is immers het Woord dat alles tot stand bracht en zonder dat Woord is er niets tot stand gekomen (Johannes 1:3) (3:14b).

Let op: de brief is in de allereerste plaats geschreven aan de voorganger, de herder, de leraar, de predikant, de leider van de gemeente.
Dat is nóóit eerder zó tot mij doorgedrongen.
Eerst tot hem en dan tot de gemeente.

Ik ken je werken.
Aan dat woordje 'werken' hebben we een bloedhekel.
Maarten Luther verdroeg de brief van Jakobus niet en wilde deze brief het liefst in het haardvuur gooien.
Jakobus schrijft dat ons geloof zichtbaar wordt in onze dagelijkse handel en wandel.
Onze werken zeggen iets over ons geloof.
Paulus heeft het meer over de vrucht van ons leven met God.
Beide apostelen bedoelen hetzelfde.
In onze dagelijkse handel en wandel en in ons gedrag moét zichtbaar, tastbaar, ervaarbaar zijn hoe ons leven met God is.
De grote opwekkingsprediker Spurgeon merkte eens op, dat als wij waarachtig bekeerd zijn onze huisdieren dat zullen merken.

Dominee, wát vertelt de uitoefening van je taak over jezelf?

Gemeentelid, wát vertelt jouw dagelijkse handel en wandel over jezelf?

Over je wandel met God?

Jezus zegt: je bent niet koud, je bent niet heet.
Je bent niet totaal onverschillig, maar je bent ook niet enthousiast, gedreven.
Was je maar onverschillig, was je maar gedreven.
Je bent lauw, je bent niet te eten en niet te drinken. Ik spuug je uit.
Lauw.
In de zomer: een lauw biertje. In de winter: een beker lauwe chocolademelk.

Wat gaat er van je uit broeder-en-zuster? (3:15-16).

En nu komt het ergste!
De voorganger en de gemeenteleden leefden in de veronderstelling dat ze rijk waren, geestelijk rijk.
Paulus schrijft over de gemeente van Jezus Christus in Korinthe, dat alle gaven van de Geest er werkzaam waren.
Rijk in Christus.
Zijn wederkomst verwachtend (1 Korinthiërs 1:4-7).
Maar de brief aan hen is niet mals.
Er is veel dat niet deugt.

De gemeenteleden van Korinthe schepten tegenover elkaar op.
Ook daar verkeerden ze in de veronderstelling dat ze nu al koningen waren die met Christus regeerden (Kingdom Now).
Ze beschouwden zich rijk, verzadigd, sterk, en in ere.
Ze keken op Paulus neer.
Er was niets koninklijks aan hem.
Er was niet te zien dat Christus de overwinning had behaald.
In vergelijking met de beweringen van de gemeenteleden van Korinthe voelde Paulus en zijn medewerkers zich als ter dood veroordeelden, spelers in een slecht theaterstuk, hij ervoer dwaasheid, zwakheid.
Hij en zijn medewerkers leden honger en dorst, hadden niet eens fatsoenlijke kleding.
Zij werden mishandeld, hadden geen dak boven het hoofd, moesten keihard werken om iets te eten of drinken te kunnen kopen.
Werden belasterd, uitgescholden.
Wij zijn het uitvaagsel van de wereld.
En jullie denken dat het koninkrijk Gods al is aangebroken?
Dan waren wij in dezelfde gelukkige omstandigheden geweest als jullie.

Besef dat wat je meent te hebben, je niet hebt door eigen inspanning.
Het is jullie gegeven, het is genade, en absoluut niet door jullie inspanning verworven (1 Korinthiërs 4:5-13).

En in Laodicea eveneens.
'Wij hebben niets nodig' (Openbaring 3:17a).

Ik ken de Reformatorische wereld vrij goed én de Evangelische en Pinksterwereld.
Ik kan en mag niet generaliseren.
Op fb voel ik me enorm bevoorrecht met zoveel vrienden die theologiestudenten zijn, kandidaten, proponenten, predikanten, voorgangers, priesters.
Uit verschillende denominaties: PKN (verschillende modaliteiten), HHK, CGK, GG, Baptist, Luthers, Evangelisch, Pinkster, Rooms-Katholiek.

Maar én in Reformatorische kerken én Evangelische en Pinksterkerken leeft toch vaak de gedachte: ik ben rijk, ik heb aan niets gebrek, ik heb niets nodig.

Wij hebben de Schrift in de juiste vertaling, wij hebben onze gereformeerde belijdenisgeschriften, wij hebben onze gereformeerde orde van dienst, wij hebben de juiste psalmberijming, bij ons dragen de vrouwen en meisjes een hoed in de kerk, bij ons is de ernst voor de Heilige God, wij hebben de kinderdoop, bij ons nemen we het Heilig Avondmaal zó serieus dat er maar weinigen aangaan, er wordt bij ons veel gegeven.

Of: wij hebben de Bijbel, een vrije samenkomst, je mag komen zoals je bent, wij brengen het Evangelie, mensen komen naar voren om tot bekering te komen, de mens is verantwoordelijk de juiste keuzes te maken, onder ons is blijdschap en vreugde, de Geestesgaven werken.
Er is ruimte om te bidden of te profeteren, het Avondmaal wordt maandelijks gevierd, wij hebben geen strakke liturgie, we dopen gelovigen door onderdompeling, er wordt gebeden voor zieken, er gebeuren wonderen, je kunt een getuigenis geven, we zingen liederen uit allerlei bundels, er is een aanbiddingsleider, een muziekband.

De Reformatorische kerken bekijken de Evangelische wereld met Argusogen.
De vrijheid die men zich daar permiteert.
De Evangelische kerken bekijken de Reformatorische kerken vanuit pijn.
Veel leden kwamen uit traditionele kerken en misten daar waar ze naar verlangden en dat werd afgekeurd.

Wij zijn rijk.
Wij hebben ons verrijkt.
Wij hebben niets of niemand nodig (3:17a).

En hoe denkt Jezus daarover?
Over die zelfverzekerde voorgangers, predikanten en priesters en gemeenteleden?

'Jullie zijn:
ellendig,
deerniswekkend,
arm,
blind,
naakt'.

Dat is de diagnose van de Amen, de betrouwbare Getuige, die alles heeft voortgebracht, de verheerlijkte Christus, het Hoofd van Zijn gemeente.

Daar sta je dan dominee, priester, voorganger, gemeentelid.
Of je nu Confessioneel, Gereformeerde Bonder bent, van welke orthodox-reformatorische kerk of gemeente ook. Baptist, Vrij Evangelisch, Pinkstervogel of Rooms-Katholiek.
Je komt voor de waarheid op, je volgt een eeuwenlange traditie of niet.

Jezus stelt de diagnose.
Ellendig, deerniswekkend, arm, blind en naakt.

De realiteit van Jezus is volkomen in tegenspraak met onze belijdenis: rijk, verrijkt, niets en niemand nodig.

Ik lijd vaak aan de situatie van de Nederlandse kerkgeschiedenis.
We lopen met oogkleppen op.
We denken dat Nederland het enige land op de wereld is.
En het Nederlands Gods voertaal.
Het lijkt wel of we niet op het idee komen, dat er andere volkeren, stammen en talen zijn.
Andere gelovigen over het rond van de aarde.

Moet ik eens iets vertellen: er zijn miljoenen christenen die de Statenvertaling niet kennen of lezen, zelfs de King James niet.
Die de psalmberijming van 1773 niet kennen, gebruiken.
Alleen hier is het soms een onoverkomelijk probleem of we ritmisch of niet ritmisch zingen.
Het probleem hoe je de Godsnaam schrijft, is volkomen onbekend.
Het is een Nederlands probleem of we HEERE, HERE of HEER schrijven.
En het één is niet minder eerbiedig dan het andere.

Onlangs hoorde ik van iemand die lidmaat was van de Gereformeerde Gemeente.
Hij verhuisde en in zijn nieuwe woonplaats had hij een Gereformeerde Bondsgemeente gevonden waar hij zich thuis voelt.
Bij het uitschrijven werd hem te kennen gegeven dat hij zich nu op hellend vlak bewoog.
Misschien ben je over een paar jaar wel nergens meer bij aangesloten.
En waarom niet: broeder, geweldig dat je een nieuw geestelijk thuis hebt gevonden?
Waarom zei een moeder mij als Pinksterpredikant: Ik zou liever gehad willen hebben dat mijn zoon drugsverslaafde was geworden dan lid van uw gemeente?

Onlangs schreef een bevriende predikant mij: Leg je er maar bij neer.
De situatie is zoals die is.
Het is hier niet volmaakt.
Ja, dat is waar.
Maar ik blijf het onverdraaglijk vinden dat je beschouwd wordt als een minderwaardig christen als je lid bent van een andere kerk.
God heeft wedergeboren kinderen overál.
Laat dit toch eens diep, diep doordringen.
Ik heb een diepe geestelijke verbondenheid en gemeenschap ervaren met een Rooms-Katholieke monnik, met een Oud-Gereformeerde predikant, met een predikant van een afgescheiden Hervormd-Gereformeerde Gemeente, met een Remonstrantse ziekenhuispredikante.

En wat doen we nu met die diagnose van Jezus?

(wordt vervolgd)

emeritus predikant P Gerrets
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 1972
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 18 mar 2018 12:15

LAUWE VOORGANGERS, LAUWE GEMEENTELEDEN (2).


In deel 1 schrokken we van de diagnose van Jezus Christus over de gemeente Laodicea.
Het idee van de voorganger en van de gemeenteleden was: het gaat geweldig, we zijn rijk, we zijn rijker geworden en we hebben niets en niemand nodig.

Maar Jezus Christus oordeelt anders.
Jullie zijn ellendig, deerniswekkend, arm, blind en naakt.

Mijn vraag was:

'Wát doen we met de diagnose van Jezus?'

Wacht, Jezus geeft zélf advies.
Zouden onze predikanten, priesters, voorgangers, geestelijke leiders van welke kerkelijke denominatie ook luisteren?
En de gemeenteleden?

O, wanneer be-amen we gezamenlijk de diagnose van Christus, het Hoofd van het Lichaam van Christus?
Weten we eigenlijk wel wat bidden is?
Gisteren merkte ik weer wat een kerkdienst op Biddag inhoudt.
Een gewone kerkdienst net als op zondag.
De predikant bidt aan het begin en aan het einde van de dienst.
Ik verwacht een bidstond.
Een kerkdienst waarin predikant en gemeenteleden vrij bidden.
Het is toch biddag?

Ik denk aan wijlen ds. Jongejan, Oud-Gereformeerd predikant in Dordrecht (Museumstraat).
Hij hield één keer per maand op zaterdag een dag van gebed in een zustergemeente, de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Oud-Beijerland.
Daar werd gezongen, een korte meditatie gehouden én vooral gebeden.
Gemeenteleden baden hardop en op de knieën.
Gebed voor een opwekking in de kerk van Christus.

Eérst erkenning.
Jezus, Heer van Uw kerk, wij stemmen in met Uw diagnose.

Jezus zegt:
'Koop gelouterd goud (dat is beproefd geloof);
Witte gewaden om de naaktheid te bedekken (dat is gerechtigheid, dat is heiligheid die oneer, onreinheid bedekt);
Ogenzalf (om ziende te worden)'

(Openbaring 3:18).

Jezus zegt: Alles wat jullie missen, is bij Mij te verkrijgen.
Te koop?
Is geloof, gerechtigheid, geestelijk inzicht te koop?
Met Jesaja 55 zeg ik: zonder geld, zonder prijs.
Om niet.

Het is verschrikkelijk om een christelijke gemeente te zijn zonder Jezus.
Geloof, gerechtigheid, zicht nóóit zonder Jezus.

En dáárom is er bestraffing, tucht, kastijding.
Daar willen we niet over horen anno 2018.
God straft niet, God kastijdt niet, God voedt niet op.
En dat is een enorme misvatting.
Een Vader die zijn zoon liefheeft, corrigeert, wijst terecht, straft zijn kind.
Om die zoon, om die dochter dicht bij zich te houden.
Het Duitse werkwoord 'er-ziehen' (opvoeden, tuchtigen).
Letterlijk: naar je toe trekken.
Dat is opvoeden met liefde.
Jouw kind nergens op aanspreken, nooit corrigeren, nooit begrenzen staat gelijk met: jouw kind verwaarlozen.
Die onthutsende diagnose was absoluut nodig (3:19).

Want wat is de geestelijke situatie van de gemeente in Laodicea?
Er werden erediensten gehouden, gezongen, gepreekt, er werden bijbelstudies gegeven, huisbezoeken afgelegd etcetera.
Maar nú blijkt dat Jezus buiten staat.

Waar is Jezus in jouw, jullie gemeente, jouw, jullie kerk?
Staat Hij buiten?
Hij klopt aan.
Hij roept: Is er iemand die Mij hoort, die Mij binnenlaat?
De koster, een gemeentelid, de voorganger?
Is er iemand die merkt dat Jezus niet aanwezig is in onze gemeente?
Jezus roept: 'Wie Mij binnenlaat, met hem of haar wil Ik de Maaltijd vieren'
(3:20).

Als je deze diagnose aanvaardt en je je omkeert en je laat je corrigeren en je laat Jezus binnen, dán zul je met Mij regeren vanaf de troon van Mijn Vader.

Maar als je deze brief leest, voorganger, en als je deze brief hoort voorlezen, gemeentelid, dan hoop Ik dat jullie de boodschap van Gods Geest horen en er gehoor aan geven (3:21-22).

Ik zie uit naar het moment dat predikanten, priesters, voorgangers zich verootmoedigen, op de knieën gaan...
Ambtsdragers...
Gemeenteleden...
Schuld belijden aan de Here, aan elkaar, aan medechristenen van andere gemeenten en kerken.
Dat we ons eindelijk gaan gedragen als wedergeboren kinderen van één Vader.

Vandaag las ik op Refoweb een schrijven van een jongeman uit een Gereformeerde Gemeente die te horen heeft gekregen dat hij geen openbare geloofsbelijdenis mag afleggen, omdat hij een baard draagt.
Is dit niet zielig?
Beschamend voor het aangezicht van God?

Ooit las ik een advertentie van Teen Challenge waarin een huishoudelijke hulp werd gevraagd. Eén van de voorwaarden: zij moest in tongen kunnen spreken!! Want die dweilen beter?

Lauwe broeders en zusters, kom dichterbij de Bron, dichterbij het Vuur, met andere woorden: éérst aan de voeten van Jezus en nooit op weg zonder bezieling, vervulling van de heilige Geest.
Niet koud, niet lauw, maar vurig van Geest.P Gerrets. (emeritus predikant)
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
Yoshi
Majoor
Majoor
Berichten: 1929
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Yoshi » 18 mar 2018 12:38

Heil

Het is jammer dat de mooie christelijke metafoor 'heil' inmiddels zo is versleten en daarom wordt geminacht. het is verworden tot een smakeloos synoniem voor 'vroomheid', niet eens een echt ethisch begrip. 'Heil' gaat veel verder dan ethische correctheid. Het woord verwijst naar een diep respect voor de fundamenteel bovennatuurlijke werkelijkheid van de mens.
Het weerspiegelt Gods eigen oneindige bezorgdheid om de mens, Gods liefde en zorg voor het intiemste wezen van de mens, Gods liefde voor alles wat van Hem is in de mens, zijn kind. Het is niet de menselijke natuur die wordt 'gered' door de goddelijke genade, maar voor de menselijke persoon.

Thomas Merton


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast