Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Johan100 » 13 jun 2017 19:26

Ik wilde eens over deze tekst van gedachte wisselen in goede harmonie. Interpretatieverschillen zullen al wel snel weer optreden, maar ik hoop dat we het gewoon Bijbels kunnen houden. I.i.g. zo nauwkeurig mogelijk proberen Bijbels te interpreteren. Het is niet mijn bedoeling dat we hier een wedstrijdje 'wie heeft de beste uitleg' of i.i.d. van maken, maar dat we dit in alle ernst zullen overdenken en hopelijk elkaar kunnen bemoedigen op weg en reis naar de eeuwigheid. Waar we allemaal naar op weg zijn. En dat het overdenken ervan tot eeuwige zegen mag zijn.

Een tekst die nogal stof kan doen opwaaien. Uitverkiezing>> daar hebben we het niet graag over, want we willen tenslotte zelf wat kunnen toevoegen.
Nou, we moeten het Evangelie, de goede boodschap ook aannemen. We moeten ons bekeren. Daartoe worden we opgeroepen.

Hoe verhoudt dit zich tot de uitverkiezing? Hoe moeten we de uitverkiezing zien en wie zijn de uitverkorenen?


In het begin van deze gelijkenis die de Heere Jezus spreekt in Mattheus 22 gaat het mijns inziens over de Joden die als eerste geroepen werden Jezus te volgen. Mattheus 22 :1-8.

1 EN Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had;
3 En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen.
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Zie, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed: komt tot de bruiloft.
5 Maar zij zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen.
7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken.
8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig.De meeste Joden verwierpen Hem of namen Hem niet aan.
Vanaf vers 9 gaat het mijns inziens over het evangelie dat ook naar de heidenen uitgaat.

9 Daarom, gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
10 En dezelve dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
11 En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
12 En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde.
13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.


Wie is die mens zonder bruiloftskleed toch, in vers 11?


En dan eindigt de gelijkenis met vers 14 waar ik het topic mee begon.

Maar toch zal het een grote schare worden die niemand tellen kan. Dat blijkt uit een visioen die de oude apostel Johannes krijgt op Patmos>>Openbaringen 7:9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.

Wie zijn toch die mensen met die lange witte bruiloftsklederen?
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17378
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Marnix » 14 jun 2017 07:56

De mensen met de witte kleren zijn hen die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat zijn de uitverkorenen. We zien het zelf vaak als een vaststaande staat, je bent voor je geboorte uitverkoren of niet. En wat je doet verandert daar niets aan. Maar volgens mij leert te Bijbel anders. Het staat er in actieve vorm, de mensen hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Geloof en bekering is actief, niet een passief afwachten tot er iets in je gebeurt. En als je Hem dan liefhebt ga je steeds meer ontdekken dat Hij al lang van je hield. Dat heet uitverkiezing.

De mensen die verworpen worden, niet uitverkoren zijn, zijn hen die het niet waard waren. Waarom niet? Op basis van een uitverkiezing? Nee, op basis van hun gedrag. Dat zie je in die eerste gelijkenis. Dat is ook de terugkerende lijn in Mattheus 25. Daarom worden we opgeroepen om te geloven en daarnaar te handelen.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Johan100 » 14 jun 2017 13:23

Marnix schreef:De mensen met de witte kleren zijn hen die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. (....)

Dank voor je reactie, Marnix. Eens.

Toch zegt Marcus 13:20
En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

Johannes 15:16 zegt
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

Johannes 15:19 zegt
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.

Misschien moeten we maar niet al te diep wroeten in verkiezing.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17378
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Marnix » 14 jun 2017 13:32

Ik zie niet zo in hoe dat dan botst. Dat gaf ik immers ook aan:

Geloof en bekering is actief, niet een passief afwachten tot er iets in je gebeurt. En als je Hem dan liefhebt ga je steeds meer ontdekken dat Hij al lang van je hield. Dat heet uitverkiezing.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Jeremiah
Verkenner
Verkenner
Berichten: 15
Lid geworden op: 11 nov 2015 12:54

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Jeremiah » 14 jun 2017 15:39

Marnix schreef:De mensen met de witte kleren zijn hen die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat zijn de uitverkorenen. We zien het zelf vaak als een vaststaande staat, je bent voor je geboorte uitverkoren of niet. En wat je doet verandert daar niets aan. Maar volgens mij leert te Bijbel anders. Het staat er in actieve vorm, de mensen hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Geloof en bekering is actief, niet een passief afwachten tot er iets in je gebeurt. En als je Hem dan liefhebt ga je steeds meer ontdekken dat Hij al lang van je hield. Dat heet uitverkiezing.

De mensen die verworpen worden, niet uitverkoren zijn, zijn hen die het niet waard waren. Waarom niet? Op basis van een uitverkiezing? Nee, op basis van hun gedrag. Dat zie je in die eerste gelijkenis. Dat is ook de terugkerende lijn in Mattheus 25. Daarom worden we opgeroepen om te geloven en daarnaar te handelen.


Je legt vermogens in de mens die hij van nature niet heeft. Bekering is altijd vrucht van wedergeboorte.

Thomas Watson:

Er zijn mensen die zeggen: Wij hebben geen kracht om onszelf te redden. U zegt dat wij geweld moeten doen op het Koninkrijk Gods. Dat is alsof u tegen een geboeide man zegt dat hij moet wandelen. Het is waar dat wij niet met vrucht onze eigen zaligheid kunnen werken zolang er geen genade is. Voor de bekering zijn wij volkomen lijdzaam. Als God ons beveelt ons te bekeren, is dit om ons te tonen wat wij zouden moeten doen. Niet om ons te tonen wat wij kunnen doen. Laten we echter wel doen wat we kunnen. Wij hebben het vermogen om rotsen, die de ondergang van onze ziel zullen worden, te vermijden. Denk aan gemene en boze zonden. Wij hoeven ons niet in slecht gezelschap te begeven of te liegen. We hebben het vermogen om ons te begeven tot het gebruik van goede middelen zoals bidden, Bijbellezen en het voeren van heilige gesprek ken. Op de jongste dag zullen mensen veroordeeld worden omdat zij zich niet zo hebben ingespannen als ze hadden kunnen doen. Zij hebben de middelen niet beproefd of God genade wilde schenken. En hoewel wij geen macht hebben om onszelf te verlossen, moeten wij toch jagen naar de zaligheid, omdat God beloofd heeft genade te schenken en ons tot genade te brengen. Hij heeft beloofd ons hart te besnijden, Zijn Geest in ons te geven en ons bekwaam te maken om in Zijn inzettingen te wandelen. Smeek daarom in het gebed!


Thomas Boston (4voudige staat)

Vraag: Heeft God beloofd hen te bekeren en zalig te maken die door de middelen te gebruiken, doen wat zij kunnen voor hun eigen verlossing?

Antwoord. Wij mogen ’voor God geen onrecht spreken.’ Aan natuurlijke mensen, die ‘vreemdelingen zijn van de verbonden der belofte’ (Ef. 2: 12), is niet zo’n belofte gedaan. Niettemin handelen zij niet verstandig, tenzij zij de krachten die zij hebben, aanwenden en doen wat zij kunnen, om de volgende redenen:

1. Het is mogelijk dat als zij zich zo gedragen, dit een gunstig gevolg voor hen zal hebben. Als u doet wat u kunt, kan het zijn dat God voor u zal doen wat u niet voor uzelf kunt doen. Dit is voldoende om iemand tot een besluit te doen komen in een zaak van het hoogste belang, zoals deze is: ’Bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd’
(Hand. 8:22). ’Wie weet, Hij mocht Zich wenden’ (Joël 2:14). Als er een goede uitkomst mogelijk is, dan moet het beproefd worden. Als bij een schipbreuk op zee al de zeelieden en de passagiers hun toevlucht zouden genornen hebben tot een afgebroken plank om hun leven veilig te stellen, en een van hen zou zien dat al de anderen omkwamen niettegenstaande hun uiterste pogingen om zichzelf te redden, dan zou alleen maar de mogelijkheid om op die manier aan de dood te ontsnappen die ene man doen besluiten zijn best te doen met zijn plank. Waarom redeneert u dan niet bij uzelf, zoals de vier melaatse mannen, die zich bij de poort van Samaria bevonden? (2 Kon.7:3, 4). Waarom zegt u niet: ’Indien wij hier blijven, en niet doen wat wij kunnen, dan zullen wij sterven. Laten wij het eens beproeven; als wij gered worden, dan zullen wij leven; indien niet, dan zullen wij maar sterven?’

2. Het is waarschijnlijk dat dit gedrag een goede uitkomst zal hebben. God is goed en barmhartig: het behaagt Hem mensen te verrassen met Zijn genade en Hij wordt dikwijls ’gevonden van hen, die naar Hem niet vraagden’ (J es. 65: 1). Als u zo doet, dan doet u tenminste wat uw plicht is en gebruikt u de middelen, die de Heere gewoonlijk zegent tot het geestelijk herstel van mensen. U zet uzelf op de weg van de grote Medicijnmeester en dus is het waarschijnlijk dat u genezen zult worden. Lydia ging met anderen naar de plaats ’waar het gebed placht te geschieden’ en ’de Heere opende haar hart’ (Hand. 16: 13,14). U ploegt en zaait, hoewel niemand u met zekerheid kan vertellen, of u zelfs wel zoveel als uw zaad terug zult krij gen. U gebruikt middelen voor het herstel van uw gezondheid, hoewel u niet weet of ze zullen baten. In deze gevallen doen waarschijnlijkheden u beslissen en waarom ook niet in dit geval? Voortdurend aanhouden, zien vvij, doet zeer veel bij mensen: daarom bid, overpeins, begeer hulp van God; wees veel aan de troon van de genade, smeek om genade, en vertraag niet. Hoewel God op u geen acht slaat, die in uw tegenwoordige toestand één hoop zonde bent, geheel en al verdorven, en vergiftigd in al de vermogens van uw ziel, toch kan Hij acht slaan op Zijn eigen inzettingen. Hoewel Hij geen acht geeft op uw gebeden, overpeinzingen, en dergelijke, toch kan Hij acht geven op bidden, overpeinzen en soortgelijke middelen die Hij Zelf heeft ingesteld en ze zo aan u zegenen. Daarom, als u niet wilt doen wat u kunt doen, dan bent u niet alleen dood maar dan verklaart u uzelf het eeuwige leven onwaardig.

Bambi

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Bambi » 14 jun 2017 16:12

Johan100 schreef:Dank voor je reactie, Marnix. Eens.

Toch zegt Marcus 13:20
En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

Johannes 15:16 zegt
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

Johannes 15:19 zegt
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.

Misschien moeten we maar niet al te diep wroeten in verkiezing.

Die teksten uit Johannes is in gesprek met Zijn discipelen. Die zijn wel door God van te voren uitverkozen om discipel te worden.

En Marcus is algemeen bedoeld, de gelovigen die dan nog leven

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17378
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Marnix » 14 jun 2017 16:18

Jeremiah schreef:Je legt vermogens in de mens die hij van nature niet heeft. Bekering is altijd vrucht van wedergeboorte.


Nee. Hoe kan de mens die zich bekeert dan steeds meer gaan ontdekken dat God al lang van hem hield en al in hem aan het werk was? De bekering komt dus niet voor uit eigen vermogen maar omdat God het mogelijk maakt. Anderzijds, als mensen zich niet bekeren komt dat niet voort uit het feit dat God het onmogelijk maakt. Hoe kan Jezus anders tegen mensen zeggen: Bekeert u? De mens moet daarop reageren en als hij dat doet ontdekt hij steeds meer dat God in hem aan het werk was, al lang. Bekering is dus geen eigen daad maar wel gehoor geven aan die oproep. Eigenlijk net zoals in het stuk wat je van Boston citeert, wordt gezegd. Ga het maar doen. Zonder dat je daarmee jezelf redt. God redt je.

Ps. Interessant om over na te denken: Ik bekering een vrucht van wedergeboorte of ik wedergeboorte een vrucht van bekering?
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Bambi

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Bambi » 14 jun 2017 17:22

Ik ben van mening dat God iedereen roept. Hij is overal. Maar vaak pas als mensen het evangelie horen, hun hart zich opent en ze Hem voelen/zien/horen.
En vanuit dat oogpunt denk ik ook dat wedergeboorte pas komt na bekering. want bekering betekent ook letterlijk 'omkering'. Je keert je zelf om naar God en dan wordt je wedergeboren.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Johan100 » 15 jun 2017 11:52

Ik lees mee, maar kan niet op alles reageren hoor.

Bambi schreef:Die teksten uit Johannes is in gesprek met Zijn discipelen. Die zijn wel door God van te voren uitverkozen om discipel te worden.

En Marcus is algemeen bedoeld, de gelovigen die dan nog leven

In directe zin spreekt Jezus hier inderdaad met Zijn discipelen.
Maar in bredere zin hebben deze woorden voor ons toch ook betekenis? Als wij dit zo lezen moeten we eerst inderdaad kijken tegen wie Hij het direct heeft. Maar Jezus geeft ook een gebod aan de 12 discipelen om het evangelie te verkondigen en discipelen te maken. Alle volgers van Jezus zijn toch Zijn discipelen? En zouden deze woorden dan niet voor alle discipelen gelden?

Marcus 13:20 gaat inderdaad mijns inziens in directe zin over de gelovigen die nog leven tijdens de grote verdrukking. Maar ook hier geldt het woordje uitverkoren m.i. voor alle gelovigen op alle plaatsen en van alle tijden. In de context van de Bijbel.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Bambi

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Bambi » 15 jun 2017 13:22

Johan100 schreef:

In directe zin spreekt Jezus hier inderdaad met Zijn discipelen.
Maar in bredere zin hebben deze woorden voor ons toch ook betekenis? Als wij dit zo lezen moeten we eerst inderdaad kijken tegen wie Hij het direct heeft. Maar Jezus geeft ook een gebod aan de 12 discipelen om het evangelie te verkondigen en discipelen te maken. Alle volgers van Jezus zijn toch Zijn discipelen? En zouden deze woorden dan niet voor alle discipelen gelden?
We horen inderdaad allemaal een volgeling en leerling van de Heere Jezus te zijn. Maar we hebben niet het ambt om te prediken.
Wat tegen de discipelen werd gezegd, is wat je tegenwoordig ook bij dominees ziet, die moeten door God geroepen zijn voor het ambt.

Marcus 13:20 gaat inderdaad mijns inziens in directe zin over de gelovigen die nog leven tijdens de grote verdrukking. Maar ook hier geldt het woordje uitverkoren m.i. voor alle gelovigen op alle plaatsen en van alle tijden. In de context van de Bijbel.Ik zie het meer als met een sollicitatie. Iedereen leest de advertentie, velen komen er op af, maar niet iedereen is geschikt en niet iedereen wordt daarom aangenomen. Niet omdat van te voren besloten is wie wel aangenomen gaat worden, maar omdat er een selectie gemaakt wordt, uit alle gegadigen, wie heeft bewezen echt geschikt te zijn

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Johan100 » 15 jun 2017 14:28

Bambi:
We horen inderdaad allemaal een volgeling en leerling van de Heere Jezus te zijn. Maar we hebben niet het ambt om te prediken.
Wat tegen de discipelen werd gezegd, is wat je tegenwoordig ook bij dominees ziet, die moeten door God geroepen zijn voor het ambt.

Het gaat hier niet om het ambt, Bambi. Naar mijn bescheiden mening.
Het gaat hier m.i. om echte volgelingen, alle ware gelovigen, die door hun praat laten blijken in Wie ze geloven en een hart hebben gekregen om hun naaste te behoeden voor de eeuwige ondergang.
Als de Heere Jezus zegt in Mattheus 28:19 : verkondig Mij en onderwijst alle volken, zegt Hij toch eigenlijk om mensen tot Zijn discipelen/ volgelingen te maken?!

De opdracht aan de discipelen
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had.
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
20 En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Bambi

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Bambi » 15 jun 2017 15:16

Johan100 schreef:Bambi:
Het gaat hier niet om het ambt, Bambi. Naar mijn bescheiden mening.
Het gaat hier m.i. om echte volgelingen, alle ware gelovigen, die door hun praat laten blijken in Wie ze geloven en een hart hebben gekregen om hun naaste te behoeden voor de eeuwige ondergang.
Als de Heere Jezus zegt in Mattheus 28:19 : verkondig Mij en onderwijst alle volken, zegt Hij toch eigenlijk om mensen tot Zijn discipelen/ volgelingen te maken?!

De opdracht aan de discipelen
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had.
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
20 En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Klopt allemaal, maar jij haalde die teksten uit Johannes aan, met de vraag of daar dan niet staat dat we van te voren uitverkoren zijn. En ik zeg dat dat alleen speciaal voor de discipelen geldt en voor dominees tegenwoordig, die uitgekozen zijn door God van te voren om het ambt te doen en niet voor de gewone gelovige, dat die van te voren uitverkoren zijn. De gewone gelovigen worden uitverkozen op basis van hoe hun geloof is in hun hart en in hun werken. Dus niet van te voren, maar na afloop.

Bambi

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Bambi » 15 jun 2017 15:35

Ik vind dit wel een interessante tekst
Openbaringen 17: 14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Johan100 » 15 jun 2017 15:40

Bambi schreef:Klopt allemaal, maar jij haalde die teksten uit Johannes aan, met de vraag of daar dan niet staat dat we van te voren uitverkoren zijn. En ik zeg dat dat alleen speciaal voor de discipelen geldt en voor dominees tegenwoordig, die uitgekozen zijn door God van te voren om het ambt te doen en niet voor de gewone gelovige, dat die van te voren uitverkoren zijn. De gewone gelovigen worden uitverkozen op basis van hoe hun geloof is in hun hart en in hun werken. Dus niet van te voren, maar na afloop.


Jij gelooft dan niet in dubbele of enkele predestinatie? Dit is een lastig onderwerp, waar we niet teveel in moeten wroeten denk ik. En dan bedoel ik wroeten in de vraag: 'Ben ik wel uitverkoren?' Zoals Marnix al zei en daar val ik hem in bij: 'als je tot geloof gekomen bent....achteraf zie je dat Hij je al liefgehad heeft van voor de grondlegging der wereld'.
We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar er in eindigen.
Daarom ben ik ook weleens bang dat bepaalde leerstellingen mensen juist van God afhouden, in plaats van bij God brengen.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3463
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren!?

Berichtdoor Johan100 » 15 jun 2017 15:44

Bambi schreef:Ik vind dit wel een interessante tekst
Openbaringen 17: 14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.


Ja zeker, ik vraag me alleen even af of er drie soorten mensen mee bedoeld worden of één soort mens; die geroepen zijn zijn uitverkorenen en gelovigen...
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast