het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor ereunao » 04 feb 2017 14:42

Het Christendom wordt niet vergiftigd, het wordt beschermd door de Heere God.


Maar niet het afvallige christendom van de eindtijd; Dat is juist de hoer Babylon die door God geoordeeld wordt!Openb.17:8 !

Dies

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor Dies » 04 feb 2017 14:46

welling82 schreef:Het Christendom wordt niet vergiftigd, het wordt beschermd door de Heere God.

Dit is nieuw voor mij. En ook in strijd met Hand 20:29 (grimmige wolven die de kudde niet zullen sparen) 2 Tim 3:1-5; 2 Petrus 2:1; Judas : 3-4 (dwaalleraars) en het verloop van de kerkgeschiedenis.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor ereunao » 04 feb 2017 15:06

gravo:
Eerst is er de theologie, dan pas de Bijbel. De theologie bepaalt de grenzen van de Heilige Schrift..


En dat is nieuw voor mij; eerst is dus de mens en dan komt God pas aan het woord? Maar theologie die niet naar Gods woord is is geen theologie en zal geen dageraad hebben hebben! Jes.8:20. gr: ereunao

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor welling82 » 04 feb 2017 15:31

Dat grimmige wolven niet zullen sparen is omdat 'de Waarheid wordt aangevallen'

Alleen de aanval overmag niet.

Dat heeft God in Zijn Heilig Raad zo besloten.

En dat valt uit de volgende versen op te maken;

Psalmen 16:10
Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.

Psalmen 107:
13 Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten.

14 Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods, en Hij brak hun banden.

15 Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;

16 Want Hij heeft de koperen deuren gebroken, en de ijzeren grendelen in stukken gehouwen.

Spreuken 15:11
De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen?

Spreuken 23:14
Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden.

Jesaja 42:16
En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

Hosea 13:14
Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood: o dood! waar zijn uw pestilentien? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn,

Amos 9:2
Al groeven zij tot in de hel, zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al klommen zij in den hemel, zo zal Ik ze van daar doen nederdalen.

Mattheüs 16:18
En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Handelingen 2:27
Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.

1 Korinthiërs 15:55
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Openbaring 1:18
En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.


De Heere heeft alles vast bepaald. Hij beschermd Zijn Gemeente.

Het Christendom kan niet vergiftigd worden, omdat God de wereld liefgehad heeft en ons Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, Die de zonde der wereld gedragen heeft!

@ereunao;

In de eindtijd zullen vele valse Christussen opstaan, dat is valse religie, het Christendom zal op de wereld bestaan, onvergiftigd, zoals de Heere bepaald heeft. Alle Christenen zijn onderdeel van het Christendom, onvergiftigd of zij zijn niet door de Zoon tot de Vader gebracht.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor ereunao » 04 feb 2017 16:18

Welling82:
In de eindtijd zullen vele valse Christussen opstaan, dat is valse religie, het Christendom zal op de wereld bestaan, onvergiftigd, zoals de Heere bepaald heeft. Alle Christenen zijn onderdeel van het Christendom, onvergiftigd of zij zijn niet door de Zoon tot de Vader gebracht.


Het christendom bestaat zolang het nog op aarde is uit een gemengd gezelschap met tarwe en onkruid. Alle christenen zijn dus idd.onderdeel van het christendom, maar het christendom bevat niet uitsluitend ware christenen. En daarom gaat jouw stelling niet op. Gods woord leert ons dat Hij eerst Zijn volk eruit zal halen en dan het christendom zal oordelen. Matt.13:30. Gr: ereunao

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor welling82 » 04 feb 2017 22:42

@ereunao;

Mattheüs 13:30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.


Het Christendom is de Gemeente van Christus, alle leden van zijn Lichaam. De tarwe in zijn schuur. Dat onkruid wordt verbrand, dat zijn geen ware Christenen en behoren dus niet tot het Christendom.

Uitverkorenen zijn Christenen, worden tot Geloof gebracht. Verlorenen behoren niet tot het Christendom, wel tot de schepping en ze behoren tot het kwaad;

Spreuken 16:4
De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; ja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads.


Mattheüs 24:31
En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.


Marcus 13:22
Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.


Romeinen 11:7
Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.


De uitverkorenen, Gods Volk, zijn van God bereid gemaakt tot Geloof, zij zijn met hun bekering bij de Heere ingelijfd als leden van zijn Lichaam, Christenen. Ze worden Christenen genoemd omdat ze Christus omarmt hebben, dat kan niet zonder Geloof en dat betekend dat ze allemaal ware Christenen zijn.

Johannes 10:28
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.


Over het bestaan van verlorenen;

Mattheüs 18:14
Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.

1 Korinthiërs 1:18
Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

1 Korinthiërs 8:11
En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is?

1 Korinthiërs 15:18
Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

2 Korinthiërs 2:15
Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;

2 Korinthiërs 4:3
Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

2 Thessalonicensen 2:10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor ereunao » 04 feb 2017 23:03

@welling82:Uitverkorenen zijn Christenen, worden tot Geloof gebracht. Verlorenen behoren niet tot het Christendom, wel tot de schepping en ze behoren tot het kwaad;

De grenzen van de Gemeente van Christus en het christendom vallen niet restloos samen, slecht een klein percentage zijn ware christenen; slechts de engelen kennen het onderscheid Matt.13:48,49. De kwade vissen zitten in hetzelfde evangelienet. Gr:ereunao

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor welling82 » 04 feb 2017 23:21

@ereunao;

Nee hoor, een Christen is iemand die Christus omarmt heeft, daar zijn wel verschillende gradaties.

Er bestaan dus die om Christus wil vermoord zijn geweest, zij krijgen een speciale plaats zoals;

Openbaring 12:
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.


Hier zien we dat allen die hem overwonnen hebben (de verklager onze broederen), dat gedaan hebben door het bloed des Lams, Christus, dat zijn allen ware Christenen, hoewel sommigen grote Heiligen met een klein Geloof en sommige anderen kleine Heiligen met een groot Geloof, zodat ze tegen elkaar opkijken, heeft Luther ons uitgelegd.

Openbaring 13:
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand oren heeft, die hore.


Zo zien we dat alle namen NIET geschreven in het boek des levens, mensen die dus niet Christen zijn, des Lams, vanaf de grondlegging der wereld 'hetzelve zullen aanbidden'.

Openbaring 14:
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.

4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.


Aan deze honderd vier en veertig duizend bekeerden, kunnen wij zien dat er gradaties in het Christendom zijn, ook dit alles door God en voor God en tot God.

Geen enkele Christen, lid van het Christendom, dat is de Gemeente van de Heere, zal ooit verloren gaan;

Mattheüs 18:14
Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.

Johannes 10:28
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

Johannes 18:9
Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.


De kwade vissen zitten niet in hetzelfde evangelie net. Wat in dat net zit, is Christen en zal er nooit weer (uit willen) ontsnappen. De kwade vissen doen zich wel graag voor als het evangelie'net'. Zo krijgen we tegenwoordig bijvoorbeeld 'dominees' die menen te kunnen schermen met 'de zonde tegen de Heilige Geest' wanneer zij tegengesproken dreigen te worden. Daarom is wel gezegd geweest 'wat het dichtste bijkomt, is het gevaarlijkst'. Satan lastert God graag op die manier, liefst op die manier, door mensen die geheel onbekeerd menen de Geest te hebben.

Een bekeerde vreest God, niet de hel. En is bekeerd van, voor, door en tot God, niet voor hemzelf of uit eigenliefde/eigenbelang. Is door Christus, het Lam Gods, tot de Vader gekomen en zal vanaf dat moment alleen nog wassen in het Geloof, het Wit najagen. Zij worden beschermd tegen de grotere zondes, zo lang zij nog in het lichaam van de oude Adam zitten.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het boek Openbaring: apocrief of canoniek?

Berichtdoor ereunao » 06 feb 2017 09:37

@ Welling182:De kwade vissen zitten niet in hetzelfde evangelie net. Wat in dat net zit, is Christen en zal er nooit weer (uit willen) ontsnappen. De kwade vissen doen zich wel graag voor als het evangelie'net'. Zo krijgen we tegenwoordig bijvoorbeeld 'dominees' die menen te kunnen schermen met 'de zonde tegen de Heilige Geest' wanneer zij tegengesproken dreigen te worden. Daarom is wel gezegd geweest 'wat het dichtste bijkomt, is het gevaarlijkst'. Satan lastert God graag op die manier, liefst op die manier, door mensen die geheel onbekeerd menen de Geest te hebben.

Een bekeerde vreest God, niet de hel. En is bekeerd van, voor, door en tot God, niet voor hemzelf of uit eigenliefde/eigenbelang. Is door Christus, het Lam Gods, tot de Vader gekomen en zal vanaf dat moment alleen nog wassen in het Geloof, het Wit najagen. Zij worden beschermd tegen de grotere zondes, zo lang zij nog in het lichaam van de oude Adam zitten.welling82


Jij redeneert exclusief uit de verkiezing en bewijst met al die teksten alleen dat de uitverkorenen niet verloren kunnen gaan en er geen afval der heiligen is. Maar je begint aan het verkeerde eind, Gods heilsorde begint bij de roeping. En dan is christendom een veel ruimer begrip. Alle door de verkondiging van het evangelie gekerstende volken vormen tezamen het christenendom. Het evangelienet wordt uitgeworpen in de volkeren zee, er worden niet alleen uitverkorenen mee gevangen, maar wel degelijk ook de kwade vissen. Het is hier net mee als met Israël, de hele natie was en is Zijn volk, maar lang niet allen waren zijn ook besneden van hart. Toch handhaaft Paulus de naam Israël in Rom.9-11 en doorgaans voor de verharde, ongelovige natie. Ik wil hiermee niet zeggen dat de kerk i.p.v. Israël gekomen is, een parallellie is nog geen = gelijkteken. En Paulus gebruikt in 1 Kor. 10 wel de geschiedenis van Israël als waarschuwend voorbeeld voor ons. Zie ook Rom. 15:4. En de kinderen van het Koninkrijk die tenslotte uitgeworpen worden zijn wel degelijk kinderen van het Koninkrijk. Matt.8:12. En zo is het ook met het christendom. Het verschil is dat de Jood door natuurlijke geboorte een Israëliet is en een christen alleen door wedergeboorte. Maar dat is per definitie, daar hebben wij geen zicht op. Jij redeneert van de binnenste cirkel naar de buitenste en trekt daar je logische conclusies uit. Maar God werkt van de buitenste naar de binnenste; Hij begint bij ‘de kinderen der mensen’Gen.11:5, dan bepaalt Hij Zich tot het geslacht van Abraham. Vervolgens kiest Hij uit de 12 stammen de stam van Juda en daaruit weer het geslacht van David. En zo is het ook met de priesterstam allen waren en bleven wel Levieten, maar behoorden niet tot het geslacht van Aäron. Maar zoals jij terug redeneert vanuit de verkiezing moet logischerwijze als tegenhanger ook de verwerping van eeuwigheid zijn. En dat is een gevaarlijke en beslist onbijbelse stelling
Wij hebben niet in Gods eeuwige raadsbesluit gezien en kunnen slechts oordelen naar de belijdenis als de menselijke kant en moeten daarom allen die onder het evangelie leven wel tot het christendom rekenen. gr: ereunao


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron