Vragen bij de erfzonde

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor ereunao » 13 feb 2017 22:49

Johan:
Bekering gaat aan wedergeboorte vooraf.
Ezechiel 36:18 En zij zullen daarhenen komen, en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar wegdoen.
19 En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven;

Ezechiel 18:31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?
32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft.

Marc.1:15: '... bekeert u, en gelooft het Evangelie'.


Hier moeten wij niet bijgelovig aan de woordschikking blijven hangen, maar op de zaak letten. Als ze zover komen dat ze al deszelfs verfoeisels en gruwelen vandaar wegdoen bewijst dat reeds een heel andere gezindheid. Op dezelfde manier redenerend zou je ook kunnen bewijzen dat Lazarus al leefde voordat Jezus hem riep, want een dode kan niet horen. Hetzelfde geldt voor Marc.1:15. Hier wordt een beroep gedaan op de actieve, menselijke kant van de zaak, de wedergeboorte is Gods werk. Hier kun je dus niet uit bewijzen wat eerst en wat laatst is.
Maar bij God is geen voor en na; alles is bij Hem tegelijk tegenwoordig woord en daad zijn één, dat gaat ons menselijk begrip ver te boven Jes.40:25. Bovendien staat er in mijn bijbel bij Ezech.36:18,19 heel iets anders:
18: ‘Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden.
19 En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen; Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen’. Gr: ereunao

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 13 feb 2017 23:04

ereunao schreef:Het is maar net van welke kant je het bekijkt, als het geweten de mens niet van de zonde weerhoudt dan heeft het gefaald in zijn doel.

De natuurlijke mens heeft een geweten.
De gelovige heeft God lief en draagt Gods wet in het hart.

ereunao schreef:Maar b.v.bij Jozef vervulde het zijn primaire functie en faalde het niet toen hij zei: ‘Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God!’ Gen.339:9. Ook Paulus spreekt van deze dubbele functie van het geweten in Rom.2:15.


Jozef en zijn broeders maken deel uit van het uitverkoren volk.
De Heere bewaart het geslacht van Abraham. En wel dóór Jozef.
Jozef had al bij zijn vader thuis twee dromen ontvangen van de Heere.
En hij geloofde dat die dromen van God kwamen en dat ze ook waar zouden worden.
Jozef geloofde God.
Hij geloofde de belofte die de Heere hem in de dromen gaf.
De vervulling van die belofte heeft hij steeds in het oog gehouden.
Kind van Abraham.
De Heere was Zijn werk aan en in Jozef reeds begonnen. En Jozef weet het.
Jozef kreeg dromen van de Heere, hij vertelt ze en het gevolg van die dromen is dat zijn broers hem willen vermoorden!
Als Kain Abel.
Dat Jozef niet vermoord wordt, komt omdat God een plan met hem had.
Dat leert Jozef ook in de weg van de beproeving van zijn geloof.
God heeft Hem daar Zelf getuigenis van gegeven. Genesis 45:7
Zo heeft de Heere hem onderwezen waarom hij dit alles mee moest maken.
In het huis van Potifar is de Heere met Jozef.Gen.39:2
Hij werd een voorspoedig man. En Jozef weet dat de Heere dit alles werkt.
Dat de Heere zijn leven leidt.
Zelfs Potifar, zijn heer, ziet dat God met hem is en alles wat hij doet voorspoedig maakt.
Die heer stelt hem daarom over zijn huis.
Potifar geeft alles in zijn hand.
Potifars vrouw zoekt Jozef zoekt bij haar te liggen.

Als bij de Heere Jezus komt de verzoeker, om het volk te vernietigen.
Haal Jozef over tot zonde en het plan van de Heere kan geen doorgang vinden.

En Jozef zegt dan:...Niemand is groter dan ik in dit huis,en Potifar heeft voor mij niets onthouden, dan u, omdat gij zijn huisvrouw bent.
Dat is de eerste reden die hij opgeeft. Hij is zijn heer gehoorzaam.
Hij kent en neemt zijn verantwoordelijkheid.
En die verantwoordelijkheid komt voort uit het feit dat hij zich dienstknecht des Heeren weet.
Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden.(2Petr.2:9)

Jozef geloofde de Heere en had de Heere die hem zegende lief, hij wist dat het een groot kwaad was in de ogen de Heeren en dat hij tegen God zou zondigen, Die hem zegende.
Jozef kwam geen moment in de verleiding.
Niets in hem begeerde de vrouw van zijn meester.
Niets van de wereld was hem liever dan zijn God.
Zijn geloof en liefde werden beproefd.
Niet zijn geweten.

h.g.
Learsi

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 14 feb 2017 00:16

ereunao schreef:Besmette en zondige natuur zijn m.i wel hetzelfde, maar niet hetzelfde als erfzonde. Voor zonde is een zondige daad nodig en die erft de mens niet van zijn ouders,wel de gevolgen. ‘ Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Rom.5:14.gr: ereunao


Jij draait de zaak om.
Je wordt in jou ogen pas zondaar bij je eerste zonde.
Maar je wordt geboren met een zondige natuur.
Want de Schrift zegt dat een kwade boom kwade vruchten voortbrengt.
Want ik had niet geweten dat begeerte zonde was als de wet niet gezegd had.....gij zult niet begeren.
Arglistig is het hart, meer dan enig ding.
Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, enz.
Mijn zondige daden komten voort uit mijn zondige natuur.
En ik word geboren met een zondige natuur.
En die natuur ontvang ik vanwege de ongehoorzaamheid van die éne mens. Rom5:18-19.
Eén misdaad komt over alle mensen tot verdoemenis.

Waarom je Rom.5:14 noemt is me niet duidelijk.

h.g.
Learsi

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 14 feb 2017 08:39

W. Brakel over de erfzonde:

"Erfzonde wordt ze genoemd omdat ze van Adam op zijn nakomelingen, die door hun natuurlijke generatie uit hem voortkomen , als door overerven komt, zodat Christus uitgenomen is, die wel uit Adam , maar niet door natuurlijke generatie is voortgekomen. De erfzonde wordt ook oorspronkelijke zonde genoemd, omdat ze van Adam haar oorsprong heeft en in de mens is van af zijn eerste begin. De andere zonden noemt men dadelijke zonden, omdat ze met de daad , 't zij met gedachten, woorden of werken geschiedt.
Erfzonde bestaat in een toegerekende schulden in een inklevende verdorvenheid.Door de toegerekende schuld, verstaan wij niet , dat de mens vanwege inklevende verdorvenheid, waardig is met Adam in één staat gerekend te worden, alsof hij zelf dadelijk diezelfde daad die Adam gedaan heeft, begaan had. Want dat is geen toerekening, van eens anders misdaad, maar van zijn eigen zonde. Maar wij verstaan daardoor, toerekening van van de eerste verbondsbreuk zelf, die Adam gedaan heeft.
Die te ontkennenof zo te verdraaien, legt het fundament , om ook de inklevende zonde uit Adam , en alzo alle erfzonde , te ontkennen, en meteen ook de toerekening van de gerechtigheid van Christus te loochenen.
Toerekening geschiedt eigen om eigen personele misdaad waardoor hij , die de zonde persoonlijk doet, zich door die daad rechtvaardiglijk brengt onder verdiende en met de daad overeenkomende straf; óf zij geschiedt om de misdaad om de misdaad van een andere persoon , met welke men gemeenschap heeft, en door die gemeenschap mede deel heeft aan dezelfde zonde. De zonde van iemand met welke men in het geheel geen gemeenschap heeft, kan rechtvaardiglijk ook niet toegerekend worden.
De gemeenschap met een ander is 3-erlei: Natuurlijk, Burgerlijk of Vrijwillig.
De laatste twee kunnen niet gesteld worden, omdat Adam ook ná de val het hoofd van het menselijk geslacht bleef, zowel als hij dat te voren was, en dienvolgens moesten dan om dezelfde reden ook alle zonden, die Adam na de val gedaan heeft, zijn nakomelingen toegerekend worden, zowel als de eerste verbondsbreuk, maar dat wordt ontkend, omdat de apostel spreekt van één misdaad, Rom.5:18. Dus blijft dan de eerste gemeenschap (de Natuurlijke) alleen over. Deze enkel en alleen op zichzelf , kan hier ook niet gesteld worden; 't is waar, alle mensen zijn uit Adam, als de stam van het menselijk geslacht voortgekomen,en hebben dezelfde, de eigenste natuur met Adam;maar te zeggen dat Adam's zonde ons enkel daarom zou toegerekend worden, omdat wij dezelfde natuur met Adam hebben, dan moesten om dezelfde reden al Adam's zonden, die hij ná de val gedaan heeft, alle mensen zowel raken als de eerste bondbreuk tegen Rom.5:18.
En waarom zouden dan ook al de zonden van onze volgende voorouders niet op ons komen, omdat wij ook in hun lendenen warenen zij onze voorouders zowel zijn als Adam? Maar daar geldt: De zoon zal de ongerechtigheid des vaders niet dragen, Ezech.18:20.
Maar de gemeenschap met Adam bestaat daarin, dat de menselijke natuurhet menselijk geslacht, bestaande toen al in Adam, in het verbond der werken geschapen is; Adam was niet eerst geschapen en kwam enige tijd daarna in een verbond der werken, maar hij is er in geschapen; hij is van het eerste ogenblik van zijn zijn daarin geweest, en met dat hij een gedachte formeerde, kende hij God, en het verbond, en kon niet anders dan dat goedkeuren; dus is de gehele menselijke natuuren 't geslacht in adam en het verbond geschapen, gelijk nu nog alle mensen in datzelfde verbond der werken geboren worden, waarvan wij boven gesproken hebben. Adam nu het verbond verbrekende, zo verbreekt dat de gehele menselijke natuur, het gehele menselijk gezlacht. En daarom is het rechtvaardig, dat die natuur, dat gezlacht, óók kome onder de schuld, en dat ieder mens, ieder persoon, zo ras als hij die natuur heeft, toegerekend wordt de bondbreuk, en de verdoemenis waardig wordt geacht.
Hieruit is klaar, dat alleen de bondbreuk van Adam en niet de volgende zonden van hem zijn nakomelingen wordt toegerekend, niet slechts omdat ze dezelfde natuur hebben, maar omdat zij in Adam in het verbond der werken geschapen waren, en het in hem verbroken hebben."

Dit is genomen uit Hoofdstuk 14 van de Redelijke Godsdienst.
Hoofdstuk 14 gaat draagt als titel: Van de Zonde, zo Erfzonde als Dadelijke zonde.
In verband met dit draadje een must om te lezen.
Je doet jezelf te kort als je het niet leest.

De Redelijke godsdienst is probleemloos 2e-hands te bemachtigen.

h.g.
Learsi

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor ereunao » 14 feb 2017 12:21

learsi:
Jij draait de zaak om.
Je wordt in jou ogen pas zondaar bij je eerste zonde.
Maar je wordt geboren met een zondige natuur.
Want de Schrift zegt dat een kwade boom kwade vruchten voortbrengt.
Want ik had niet geweten dat begeerte zonde was als de wet niet gezegd had.....gij zult niet begeren.
Arglistig is het hart, meer dan enig ding.
Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, enz.
Mijn zondige daden komten voort uit mijn zondige natuur.
En ik word geboren met een zondige natuur.
En die natuur ontvang ik vanwege de ongehoorzaamheid van die éne mens. Rom5:18-19.
Eén misdaad komt over alle mensen tot verdoemenis.
Waarom je Rom.5:14 noemt is me niet duidelijk


Ik zeg niet dat de mens geen zondige natuur heeft, dat maakt hem in bijbelse zin niet tot een zondaar, daar is een zondige daad voor nodig. Wat hem wel van de geboorte af tot een zondig schepsel maakt is de verbondsbreuk van Adam. En dat is zuiver uit toerekening en niet uit de daad, dat ben ik met Brakel eens, daarom noemde ik ook Rom.5:14, al spreek ik in dit verband liever niet over een werkverbond, maar over een liefdesrelatie vergelijkbaar met een huwelijk. Werkverbond is een loon-werkverhouding en dat was het niet.
W. Brakel over de erfzonde:
"Erfzonde wordt ze genoemd omdat ze van Adam op zijn nakomelingen, die door hun natuurlijke generatie uit hem voortkomen , als door overerven komt, zodat Christus uitgenomen is, die wel uit Adam , maar niet door natuurlijke generatie is voortgekomen. De erfzonde wordt ook oorspronkelijke zonde genoemd, omdat ze van Adam haar oorsprong heeft en in de mens is van af zijn eerste begin. De andere zonden noemt men dadelijke zonden, omdat ze met de daad , 't zij met gedachten, woorden of werken geschiedt.etc...


Dit verhaal had je mij wel kunnen besparen; ik ken Brakel net zo goed, misschien wel beter dan jij. Heb ook veel van hem geleerd. Maar hij dwaalt grotelijks in zijn van Rome overgenomen leer van de alleenzaligmakende Kerk van Adam tot de jongste dag. De Schrift kent verschillende heilsorganen waarvan God Zich bedient om Zijn heil in de Messias te bemiddelen en uit te delen. God is daarvoor niet aan de Kerk gebonden. Israël was en zal in de toekomst ook weer zo’n heilsorgaan zijn. zie o.a Jes. 27:1 en Rom.11:15. En ook met dat z.g.n. ‘post-chiliasme’: De 1e opstanding is geen lichamelijke opstanding, de zaak waar de gelovigen voor strijden drijft boven en krijgt de overhand en de tempel wordt niet herbouwd etc. Maar dat is off-topic, daar ga ik hier niet verder op in.


Jozef kwam geen moment in de verleiding.
Niets in hem begeerde de vrouw van zijn meester.
Niets van de wereld was hem liever dan zijn God.
Zijn geloof en liefde werden beproefd.
Niet zijn geweten.


Ja ja, ‘de vrome Jozef rijk in deugd!‘ Die kwam niet in verleiding, begeerde de vrouw van zijn meester niet, het was voor hem geen verleiding want hij had dromen gehad en God had een plan met hem! Houdt toch op met die vrome kletspraat! Alsof hij bij dat alles geen mens van vlees en bloed bleef! En vlees blijft vlees, wordt nooit bekeerd, maar moet gekruisigd worden. Als God Zijn volk maar een ogenblik aan zichzelf overlaat komt het tot zonden die zelfs onder de heidenen niet genaamd worden.1 Kor.5. Abraham wordt de vader van alle gelovigen genaamd, maar gaat herhaaldelijk in de fout. Eerst bij de Farao en later bij Abimelech als hij zegt dat Sara zijn zuster is. En hij gaat uit ongeloof in tot Hagar en gewint een zoon bij haar. Dat God een plan met Jozef had en Zijn genade dwars door de zonde en dwaasheid van Zijn volk door het kruis van Christus altijd triomfeert bewijst volstrekt niet dat er de vrome mens niet verleid kan worden en in de zonde vallen. Waarom kon David dan wel vallen bij dezelfde verleiding? En had Petrus dan de Heere niet lief toen hij Hem verloochende?gr: ereunao
Laatst gewijzigd door ereunao op 14 feb 2017 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3456
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 14 feb 2017 12:36

learsi schreef:
Niets van de wereld was hem liever dan zijn God.
Zijn geloof en liefde werden beproefd.
Niet zijn geweten.

h.g.
Learsi

Oude en nieuwe mens, learsi. Het vlees begeert tegen de Geest.
Gal.5, Rom.7.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Arco » 14 feb 2017 12:45

ereunao schreef:M.i.wel, zoals Adam geschapen is naar het evenbeeld Gods zo is Seth naar het beeld en de aard van de gevallen Adam geboren. Al gaat iedere vergelijking maar tot op zekere hoogte op en moet tot zijn oogmerk beperkt worden.h.gr: ereunao


Het hele probleem is dat het Hebreeuws in Gen. 2 en in Gen. 5 geen woord, geen letter, geen klank verschil maakt in de bewoordingen voor "evenbeeld" en "gelijkenis". Terwijl dat wel verschilt voor de naaktheid van Adam en zijn vrouw in Gen. 2:25 in vergelijking met Gen. 3. Daarom kan je gewoonweg niet stellen dat er een verschil is opgetreden in "evenbeeld" en "gelijkenis". Daarom is elke invulling dat de zondigheid van de mens in het "evenbeeld" en "gelijkenis" te vinden is, pure eisegese.

Daarmee ontken ik niet de zondigheid van mensen, dat blijkt uit andere teksten.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 14 feb 2017 13:19

ereunao schreef:Ik zeg niet dat de mens geen zondige natuur heeft, dat maakt hem in bijbelse zin niet tot een zondaar, daar is een zondige daad voor nodig. Wat hem wel van de geboorte af tot een zondig schepsel maakt is de verbondsbreuk van Adam. En dat is zuiver uit toerekening en niet uit de daad, dat ben ik met Brakel eens, daarom noemde ik ook Rom.5:14, al spreek ik in dit verband liever niet over een werkverbond, maar over een liefdesrelatie vergelijkbaar met een huwelijk. Werkverbond is een loon-werkverhouding en dat was het niet.

Je zegt nu toch andere dingen dan dat je tot nu toe gezegd hebt.
Dat beschouw ik dan maar als winst.
Je hebt Brakel in de boekenkast, dus lees H14 nog maar eens door.

h.g.
Learsi

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 14 feb 2017 13:22

Johan100 schreef:Oude en nieuwe mens, learsi. Het vlees begeert tegen de Geest.
Gal.5, Rom.7.


Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet, en is de liefde tot de naaste de vervulling van de wet. Gal 5:14 en 18.

h.g.
Learsi

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 14 feb 2017 13:28

ereunao schreef:Dit verhaal had je mij wel kunnen besparen; ik ken Brakel net zo goed, misschien wel beter dan jij. Heb ook veel van hem geleerd. Maar hij dwaalt grotelijks in zijn van Rome overgenomen leer van de alleenzaligmakende Kerk van Adam tot de jongste dag. De Schrift kent verschillende heilsorganen waarvan God Zich bedient om Zijn heil in de Messias te bemiddelen en uit te delen. God is daarvoor niet aan de Kerk gebonden. Israël was en zal in de toekomst ook weer zo’n heilsorgaan zijn. zie o.a Jes. 27:1 en Rom.11:15. En ook met dat z.g.n. ‘post-chiliasme’: De 1e opstanding is geen lichamelijke opstanding, de zaak waar de gelovigen voor strijden drijft boven en krijgt de overhand en de tempel wordt niet herbouwd etc. Maar dat is off-topic, daar ga ik hier niet verder op in.


Tuurlijk ken jij Brakel beter dan ik.
Maar ik heb hem niet alleen voor jou aangehaald.
Vanaf dat je zegt....................De Schrift kent verschillende..........ben je mij kwijt.

h.g.
Learsi

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 14 feb 2017 13:36

ereunao schreef:Ja ja, ‘de vrome Jozef rijk in deugd!‘ Die kwam niet in verleiding, begeerde de vrouw van zijn meester niet, het was voor hem geen verleiding want hij had dromen gehad en God had een plan met hem! Houdt toch op met die vrome kletspraat! Alsof hij bij dat alles geen mens van vlees en bloed bleef! En vlees blijft vlees, wordt nooit bekeerd, maar moet gekruisigd worden. Als God Zijn volk maar een ogenblik aan zichzelf overlaat komt het tot zonden die zelfs onder de heidenen niet genaamd worden.1 Kor.5. Abraham wordt de vader van alle gelovigen genaamd, maar gaat herhaaldelijk in de fout. Eerst bij de Farao en later bij Abimelech als hij zegt dat Sara zijn zuster is. En hij gaat uit ongeloof in tot Hagar en gewint een zoon bij haar. Dat God een plan met Jozef had en Zijn genade dwars door de zonde en dwaasheid van Zijn volk door het kruis van Christus altijd triomfeert bewijst volstrekt niet dat er de vrome mens niet verleid kan worden en in de zonde vallen. Waarom kon David dan wel vallen bij dezelfde verleiding? En had Petrus dan de Heere niet lief toen hij Hem verloochende?gr: ereunao


Ik begrijp dat je liever had gezien, dat ook Jozef was gevallen.

h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3456
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 14 feb 2017 15:34

learsi schreef:

Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet, en is de liefde tot de naaste de vervulling van de wet. Gal 5:14 en 18.

h.g.
Learsi

Dat klopt, learsi. Maar lees nou ook eens over de inwendige stijdt. Rom.7 vanaf:14
Waarom zou een gelovige geen geweten hebben? Rom.9:1
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor ereunao » 14 feb 2017 16:18

Arco:
Arco:
Het hele probleem is dat het Hebreeuws in Gen. 2 en in Gen. 5 geen woord, geen letter, geen klank verschil maakt in de bewoordingen voor "evenbeeld" en "gelijkenis". Terwijl dat wel verschilt voor de naaktheid van Adam en zijn vrouw in Gen. 2:25 in vergelijking met Gen. 3. Daarom kan je gewoonweg niet stellen dat er een verschil is opgetreden in "evenbeeld" en "gelijkenis". Daarom is elke invulling dat de zondigheid van de mens in het "evenbeeld" en "gelijkenis" te vinden is, pure eisegese.


Ik begrijp je probleem niet, het is toch duidelijk dat Seth naar het beeld van de gevallen Adam d.w.z.met dezelfde aard en eigenschappen, geboren is als Adam vergelijkender wijs naar het beeld Gods? Dan is er toch geen verschil in de betekenis van 'beeld en gelijkenis? Ik zeg vergelijkenderwijs en zet hier geen is-gelijkteken. Want Adam was slechts een voorbeéld Desgenen die komen zou en niet de natuurlijke zoon van God
En je moet hier ook rekening houden met het hebr. idoom, de taaleigenschap waarin soms woorden weggelaten worden zoals in een andere taal niet kan. zo wordt in het geslachtsregister telkens het woord zoon weggelaten wat het in onze taal onbegrijpelijk zou maken.

learsi:
Ik begrijp dat je liever had gezien, dat ook Jozef was gevallen.


Dan begrijp je me verkeerd ik zeg alleen dat het mensbeeld dat jij van 'de vrome jozef' ophangt niet klopt zoals het voorbeeld van alle bijbelheiligen en ook de kerkgeschiedenis duidelijk bewijst. En ik begrijp ook heel goed dat ik jou kwijtraak bij die verschillende heilsorganen waar van God zich bedient. Die eeuwenoude vooroordelen zijn bijzonder hardnekkig en schier onuitroeibaar! En dat geldt ook voor dat Roomse sprookje van de 'alleenzaligmakende Kerk'. ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3456
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 14 feb 2017 17:52

ereunao schreef: 13feb. 22.49 Johan: (..)
gereageerd in het ander topic.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor learsi » 15 feb 2017 09:21

ereunao schreef:
Dan begrijp je me verkeerd ik zeg alleen dat het mensbeeld dat jij van 'de vrome jozef' ophangt niet klopt zoals het voorbeeld van alle bijbelheiligen en ook de kerkgeschiedenis duidelijk bewijst. En ik begrijp ook heel goed dat ik jou kwijtraak bij die verschillende heilsorganen waar van God zich bedient. Die eeuwenoude vooroordelen zijn bijzonder hardnekkig en schier onuitroeibaar! En dat geldt ook voor dat Roomse sprookje van de 'alleenzaligmakende Kerk'. ereunao


Dat vlees, vlees is en vlees blijft, ook bij Jozef, dat wilde ik op geen enkele wijze bestrijden.
Ook niet, dat de gelovige in eigen kracht staande blijft.

learsi schreef:Jozef kwam geen moment in de verleiding.
Niets in hem begeerde de vrouw van zijn meester.
Niets van de wereld was hem liever dan zijn God.

h.g.
Learsi


Ik denk dat je met name dit stukje bedoelde in je venijnige reactie.
Je miste iets waarvan je vond dat dat het ook belangrijk was.
Dat is je goed recht en ik ben het zeker met je eens.
Wel vind ik dat je nogal smalend over "die vrome Jozef" spreekt.
Je wekt in je post de indruk, dat Jozef's vroomheid negatieve vroomheid is.
En ook de kerkgeschiedenis komt er weer bij 8) . En het Roomse sprookje. Eeuwenoude vooroordelen. Duidelijk bewijs.
Waarom doe je dat toch steeds?

Jozef zal zeker door zijn vlees verzocht zijn. Dat wilde ik ook niet ontkennen.
Van mij mag je daar alle nadruk op leggen, maar dat is niet het enige wat er van Jozef te zeggen valt.
Jozef kent een van de Heere afhankelijk leven.
Het is geen natuurlijk mens die hier luistert naar zijn geweten.
Gods Geest is op hem.
Dat zie je aan zijn reactie, die zonder tussenpoos komt.
Hij gaat niet even de kamer uit om het eens goed te overwegen of hij dat nu wel of niet zal doen.
Nee, mét dat de verzoeking komt.......weigert.......hij.
Het Hebr. woord dat hier gebruikt wordt, duidt een absolute, directe weigering aan. Verwerpen, zeg maar.
De verzoeking komt en hij verwerpt haar direct!
Het tekent de gesteldheid van het geestelijke leven van Jozef ( op dát moment).
Ook wát hij zegt geeft aan, dat hij vanuit liefde tot Gods wet leeft.
De twee delen van de liefde wet vindt je terug in wat hij zegt.
Voor Jozef geldt wat Paulus schrijft in Galaten5:24: die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd, met de bewegingen en begeerlijkheden.
Aan zijn directe reactie zie je dat hij het vlees en de bewegingen en de begeerlijkheden kent.
En Johannes zegt, die uit God geboren is, die zondigt niet, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

Jozef was een mens van vlees en bloed.
Echter géén bloot natuurlijk mens. Hij sterkte zich in zijn God en werd door God gesterkt.
Ondanks al zijn aanwezige zonden, is juist Jozef in déze geschiedenis ons een voorbeeld.

De 3 regels van mij die hier boven staan moet je dus bezien van uit het geestelijke leven van Jozef.
Het zijn dus geen uitspreken over Jozef's vlees.

h.g.
Learsi


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast