Gereformeerde Gemeenten

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Johan100 » 03 jan 2017 12:48

mona schreef:
Het is sowieso gevaarlijk uit te pluizen hoe God op Zijn eigen wijze een mens bekeerd.
Dit is verborgenheid, die zelfs de engelen begeren in te kijken.
Maar zij kunnen dat ook niet, evenmin als wij.
Maar de mens zelf denkt van wel, en gaat driftig voort met discussiëren, over een Goddelijke verborgenheid.
Hoe eigenwijs zijn we!!
We zullen nooit een antwoord krijgen op iets wat God niet zal openbaren.
We verspillen kostbare tijd, tijd die we kunnen gebruiken om Christus (meer) te leren kennen.

Dat ben ik niet helemaal met je eens.
Bepaalde zaken die verdraaid c.q. onschriftuurlijk geleerd worden, staan wel degelijk geopenbaard in de Schrift.
Onder andere nu net dat punt waar het hier over gaat.
Anders zou de Geest zonder het Woord werken. Dit is een grote tegenstrijdigheid, want de Geest gaat van het Woord uit.

Een ouderling of leraar hoort Bijbelse onderbouwing te laten zien, zodat we, naar goed Bereaans gebruik, de Schriften kunnen onderzoeken om te zien of die dingen zo zijn (Hand. 17:11).

Dus eigenlijk vind ik je opmerking ook gevaarlijk.
(Ps. zo driftig zijn we niet, dit zijn zaken die er toe doen)
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor naamloos » 03 jan 2017 14:05

Uit de context kun je wel opmaken wanneer het woord wedergeboorte vernieuwing en herstel betekent (zoals levensheiliging), of wanneer het concreet gaat om de levendmaking van de geestelijk dode zondaar.
Als ik het goed begrepen heb gaat het hier om het laatste, dus dan moet je niet gaan praten over wedergeboorte in 'engere of ruimere' zin.

Door wedergeboorte een kind van God worden is een eenmalige gebeurtenis: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God.

Het is de bedoeling dat kinderen gaan groeien, en niet hun leven lang in het geboorte-proces blijven hangen:

* Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

* Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

* Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor MoesTuin » 03 jan 2017 21:18

Wat schitterend mooi Naamloos
Mijn juk is zacht en mijn last is licht......Amen!

Zo troostend en waar, zo is is onze God door Jezus Christus onze Heer.
Hij zegt, Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Mijn Leven te geven tot redding van velen.
Hij gaf Zijn leven tot redding van ons!
Grote Liefde....

En dan gaan mensen het nog moeilijker en ingewikkelder maken als het werkelijk is.
Het is zo als hierboven omschreven en daarop hoef je enkel maar met hart en ziel en verstand ja op te zeggen.
Ja Heere Jezus, hier ben ik, ik geef mijn hele leven aan U, U behoor ik toe mijn Heiland en Redder

Als klein meisje lang geleden zong Janneke Slachter het onderstaande lied al, met de zo tere en levens reddende woorden

Zijn liefde zocht mij teder1.
Zijn liefde zocht mij teder,
Hij riep mij dag en nacht;
Hij vond en trok mij weder
uit duivels zondemacht.
Hij legde m´ op zijn schouders neer
en bracht mij tot de kudde weer.

Refrein:
Ja, zijn liefde zocht mij,
en zijn bloed, dat kocht mij;
Door genade ben ´k een kind van God.
Door genade ben ´k een kind van God.

2.
Hij reinigde mijn wonden,
Hij stilde al mijn pijn,
zodat nu al mijn zonden
door Hem gewassen zijn.
´k Heb vrede en blijdschap in mijn hart,
want Jezus droeg voor mij de smart.

3.
Nu is Hij weer verrezen
en zit aan Vaders zij.
Zijn naam wordt lof geprezen!
Daar bidt Hij thans voor mij,
vanwaar nog steeds de kracht van ´t bloed
mij voor de duivelsmacht behoedt.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 04 nov 2017 22:06

Zo blijven er steeds weer mensen de Gereformeerde Gemeenten waarschuwen. In dit geval Cor Verkade op 31 oktober 2017

OPEN BRIEF AAN DS. VAN ECKEVELD

Het verbaast en verdriet mij steeds meer dat een deel van de gereformeerde gezindte haar wortels met eigen uitgangspunt (Bijbel en drie formulieren) kwijt geraakt is, reden waarom ik het bij één van de leidende dominees aangekaart heb.

Hervormingsdag dunkt mij de meest gepaste dag om dwalingen bij de geestelijkheid aan te wijzen, reden waarom ik hem vorig jaar een mailtje gestuurd heb met mijn kritische reactie op zijn visie op 'aannemen'. Helaas heeft hij het afgelopen jaar niet gereageerd, waarom ik het thans wederom naar hem gezonden heb en teneinde discussie erover te vergemakkelijken het als open brief op Facebook plaats:

AANNEMEN ?!?!!!

Hoewel de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid (die gezamenlijk en in combinatie vaak de grondslag van veel reformatorische organisaties vormen) er duidelijk over zijn, leven er veel misvattingen over het ‘aannemen’ van het geloof. Van deze misvattingen is broeder ds. J.J. van Eckeveld, zo blijkt het verslag in het RD van 3-6 jl., ook het slachtoffer. Omdat het hier om een zeer belangrijke kern van het reformatorisch belijden gaat, wil ik gaarne – overigens met alle respect en waardering voor het goede dat ds. Van Eckeveld gedaan heeft – eerst de citaten van het verslag weergeven en daarna wat de Dordtse Vaderen erover geleerd hebben. Uiteraard zou ik ook gaarne het Bijbels getuigenis over het woord ‘aannemen’ in relatie tot het geloof weergeven, maar dan zou ik verscheidene RD-pagina’s nodig hebben en dan zou altijd gezegd kunnen worden dat dat een interpretatie op de Bijbel is. Als we de ‘leesbril’ van de drie formulieren gebruiken, kan dat niet meer een onjuiste leesbril zijn.

Citaat ds. Van Eckeveld

Ds. Van Eckeveld zegt over het woord 'aannemen': "Het woord aannemen wordt vaak misbruikt. Men zegt: 'Neem Jezus aan. Maar over zondeschuld en droefheid wordt weinig gesproken. ... Dat klinkt eenvoudig. Dat zou zo zijn als we de macht en de wil nog hadden om Christus aan te nemen."

Dordt over ‘aannemen’

De Dordtse Vaderen leren ons in de veel geprezen doch veel te weinig gelezen, gunnende en het algemene aanbod van genade verspreidende Dordtse Leerregels andere gedachten: "Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde”. En als de Heere God dus door Zijn verkondigers deze zeer blijde boodschap verspreidt, moet de mens daarop reageren en zal de menselijke reactie bepalend zijn: “Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd.”

Zonde

Ds. Van Eckeveld stelt dat er over zondeschuld en droefheid weinig gesproken wordt. Inderdaad hebben de Dordtse Vaderen het in het kader van ‘aannemen’ en ‘geloven’ niet over de zondeschuld. Desalniettemin, desniettegenstaande, erkennen de Dordtse Vaderen terdege de macht van de zonde, maar niet als het gaat over het al dan niet aannemen. De zonde krijgt pas een cruciale rol als de hoorder van deze zeer blijde boodschap deze boodschap niet aanneemt en die zonde blijkt ongeloof te zijn: “De oorzaak … van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in den mens.” Dordt belijdt zeer zeker ook dat de mensen in de zonden liggen (“… maar in de gemene {algemene, CMV} ellende met andere liggende” en “door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf”), maar Dordt geeft de zonde niet de functie die ds. Van Eckeveld aan de zonde geeft, namelijk dat die het aannemen in de weg zou staan.

Gave Gods

De reformatorische tegenwerping dat het gegeven moet worden, is wèl in lijn met wat Dordt leert: “Het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods.” Bekend zijn de dichtregels ‘Niets uit ons, al uit Hem, zo gaat het naar Jeruzalem’! Maar het mooie dat Dordt leert, is dat de Heere God in Zijn goedheid het wil geven aan hen tot wie de verkondigers van de “zeer blijde boodschap” door Hem gestuurd worden. Die moeten één ding doen: het aannemen, maar dat is meteen een gave Gods. Zowel de zeer blijde boodschap is een gave Gods, als degene die deze verkondigt, als ook de gave van het aannemen.

God geeft opdracht en mogelijkheid tot vervulling

Een bekende gedachte is dat er wel de oproep is tot aannemen, maar dat de vervulling van de opdracht voor de mens een onmogelijkheid is, en ongetwijfeld zal dat zo zijn zonder Gods Geest, zonder Gods kracht. Bij elke opdracht die de mens heeft, heeft hij niet van zichzelf de kracht van zichzelf om dat te doen, maar is hij afhankelijk van de kracht/zegen/Geest die God hem geeft.

Net zoals de bekering moet adem je gegeven worden, maar als je niet zelf ademhaalt, zul je snel stikken, maar de fysieke mogelijkheid tot ademhalen is ook weer Gods onderhoudende kracht.

Kinderloos 25-jarig huwelijk

De reformatorische tegenwerping dat het gegeven moet worden doet mij vrezen dat het gaat als met een echtpaar dat jarenlang samen aan tafel bespreekt dat de kinderzegen gegeven moet worden. Als zij daartoe geen activiteit ondernemen zal zo’n echtpaar met de gedachte dat ‘het gegeven moet worden’ hun huwelijksjubilea kinderloos vieren. Kinderen moeten net als het geloof gegeven worden. De dichter Muus Jacobse leert het ons zo fraai: “Zolang God kin¬de¬ren in ons midden zendt, heeft Hij Zich nog niet van ons afgewend.”

Net zoals een echtpaar de taak heeft vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en daartoe te doen wat hun hand vindt om te doen, zo dient een mens die de zeer blijde boodschap van het geloof hoort, deze aan te nemen en de Zaligmaker Jezus Christus met een waar en levend geloven te omhelzen en als hij dat doet, dan zegent God dat en gaat (net zoals op een geboortekaartje) alle eer naar de Drieënige God.

Collegiaal advies

Ds. Van Eckeveld doet er goed aan het advies van zijn ambtsbroeder ds. C.G. Vreugdenhil ter harte te nemen: “Niet discussiëren of we Hem wel mogen aannemen, maar Hem te voet vallen en smeken: ‘Gij Zoon van David, ontferm U over mij.’ In zijn boek ‘De lofzang van Dordt’ leert ds. Vreugenhil het zo zuiver, zo voluit Bijbels, zo in overeenstemming met de leer van de Dordtse Vaderen: “ ‘Aannemen’ is een bijbelse uitdrukking” en “Het woord ‘aannemen’ is niet verdacht”.

Ds. Vreugdenhil kent de moeite met het woord ‘aannemen’: “Er zijn mensen die niet zo hou-den van het woordje ‘aannemen’. Ze vinden het verdacht. Ze zouden het liever schrappen. Een predikant die dat woord gebruikt wordt al gauw geplaatst in het hokje van ‘algemene ver¬zoening’ of ‘remonstranten’. Als de dominee zegt dat je ‘Jezus moet aannemen’ zeggen ze: zie je wel, hier wordt geleerd dat een mens zelf nog iets kan. De Dordtse Leerregels schuwen dit woord niet. Zelfs niet in artikelen tegen remonstranten! Aannemen is een bijbels woord.”

Driedeling van hoorders

Omdat de lezing ging over de toe-eigening van het heil, zou het goed zijn geweest als de drie soorten hoorders die onze Dordtse Vaderen ons schetsen ook behandeld zouden worden. Allereerst schetst Dordt een groep van mensen die zich geen zorgen moeten maken dat ze verworpen zijn als ze over de verwerping horen spreken. Het gaat dan om de mensen die nog niet die gemoedsrust, kindschap van God, geloofsvreugde en –blijdschap, etc. hebben die ze wel graag zouden willen hebben (dus die graag bekeerd zouden willen zijn, graag kind van God zouden willen zijn) en de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft het te geven.

Vervolgens schetst Dordt een groep die zich nog veel minder zorgen moeten maken dat ze verworpen zijn als ze over de verwerping horen spreken. Het gaat dan om mensen die heel graag bekeerd zouden willen zijn, die heel graag kind van God zouden willen zijn, “die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren” en “nochtans in den weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen, als zij wel wilden”.

De enige groep die zich wèl zorgen moet maken als zij over de verwerping horen gewagen zijn “degenen, die God en Christus den Zaligmaker niet achtende, zichzelven aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleses geheel hebben overgegeven”, dus diegenen die het als het ware niets kunnen schelen. En zelfs voor deze groep bezingt Dordt grote ruimte, want zij dienen zich zorgen te maken “zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren”.

Terug naar Dordt

Vanaf het moment dat ik de Dordtse Leerregels ben gaan lezen en ze ‘op de school van de Hei¬lige Geest’ ben gaan spellen, verbaast het mij in hoge mate dat een groot deel van de gere¬formeerde gezindte van haar belijdenis weggegroeid of zelfs losgemaakt is. Er lijkt een lading aan dogmatiek en ‘reformatorische prietpraat’ (citaat ontleend aan prof. dr. ir. Johan Blaau¬wen¬draad) tussen Dordt en de prediking ingegroeid te zijn. En als dat ertoe geleid zou hebben dat er meer mensen waarachtig tot God bekeerd zouden worden, zou dat natuurlijk geen enkel probleem zijn, maar het omgekeerde lijkt het geval.

Wat zou het een zegen zijn als de zeer blijde boodschap van heil en redding voor verloren zich tot Jezus wendende zondaren (met recht en reden leert Jan Hinlopen ons zingen: “Gij laat geen bidder staan”), van het algemeen aanbod van genade in de gehele gereformeerde ge¬zind¬te niet onder een deksel gehouden zou worden, maar schriftuurlijk, in de lijn met de traditie verspreid. De prins der predikers, Charles Haddon Spurgeon (geboren in het jaar waarin in Nederland de afscheiding was…) heeft het geleerd en God zegende het zo dat hij wekelijks de brieven kreeg van mensen voor wie zijn prediking gebruikt was.

Jezus

Om te voorkomen dat iemand denkt dat het gevaarlijk is om uit Dordt te putten zonder de Bijbel rechtstreeks te laten spreken, nog één citaat, nota bene uit de mond van onze Heere Jezus Messias: “Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan, bidt en u zal gegeven worden.” Op Hem kunnen we aan en wat Hij belooft doet Hij!

Cor Verkade


Bron:https://www.facebook.com/cor.verkade.3/posts/10215016258982353

Bambi

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Bambi » 04 nov 2017 23:05

Het in geloof aannemen, oftewel in je hart door laten dringen en willen en durven geloven, dat de Heere Jezus aan het kruis ook voor jouw zonden gestorven is, is wat er bedoeld wordt met de Heere Jezus aannemen
God trekt ieder mens, dus zelfs als mensen alleen geloven dat de Heere Jezus de zoon van God is, en dat geloven is een zeker weten, dat is al het geloof van God ontvangen hebben en dan wordt je al zalig
De zondekennis komt vanzelf, als je in je hart aanvaard hebt, dat de Heere Jezus ook aan het kruis gehangen heeft voor jouw zonden

Het is zo eenvoudig
Snap niet dat daar al die boeken voor nodig waren

Boeken die niet eens te begrijpen zijn vaak :shock: ::((

Dan denk ik vaak:" Die Bijbeltekst waar ze het over hebben die begrijp ik, maar wat ze er van maken, daar kan ik geen touw aan vastknopen"
Ik kan me dan God voorstellen, toekijkend en hoofdschuddend en denkend:" Jongen wat ben je aan het doen? Dat bedoelde ik helemaal niet zo, waarom gebruik je je eigen verstand om dit uit te leggen, ipv de Heilige Geest in je hartje. Je moet je hoofd niet gebruiken, maar je hart."
Ik vraag me dan ook af hoeveel pijn het God moet doen, dat een eenvoudig evangelie zo moeilijk gemaakt wordt, door mensen die Zijn evangelie juist moeten brengen.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor MoesTuin » 05 nov 2017 11:43

Wat een verdriet wat mensen elkaar aandoen (heb het ook genoeg naar mijn oren gekregen, je bent Remonstrants e.d. , het kan niet, je kan er niet bij, al die vrolijke "liedjes" van je, hou er eens mee op, enz.... )
Pardon? Ik wist niet eens wat Remonstrants inhield! Enkel uit God in de Heere Jezus mag ik weten dat ik enkel in Hem mag staan en gaan en mag leven bidden danken en zingen. In Hem vind ik mijn Kracht en Troost in al mijn verdriet.
Ik mag weten en zeker weten dat ik een kind ben van de Allerhoogste, gekocht en betaald met Zijn bloed, wat beslist niet gemakkelijk en goedkoop is, duur betaald met de Zoon van God. (denk je eens in....)
O wat een Liefde, oneindige Liefde heeft God de Vader door de Heilige Geest voor ons allen!
Ja ons ALLEN!
Wat een verdriet doen we God!
Indien we dit niet geloven.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 28 dec 2017 19:58

Wel zonde kennis geen Christus kennis.
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/255 ... om-worden/

Tja…. dit is wel inherent en typisch gereformeerde Gemeenten.

Vooraf gaande zonde kennis is de typerende prediking van de Ger.Gem. waarbij er op gewezen wordt dat de toepassing van Christus als het waren vanzelf door God Geest wordt gewerkt in de afwachtende houdig van de mens.

In het antwoord van Drs. I. A. Kole komt dat ook duidelijk openbaar. Ternauwernood haalt hij Matt. 11:28 er bij en zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Ik weet vanuit jongerenavonden dat er zeer veel jongeren voornamelijk uit de Ger.Gem. met dergelijke vragen rond lopen en welk antwoord krijgen deze jongeren uit hun Ger.Gem.? Ze worden met een kluitje in het riet gestuurd zoals ook het antwoord van Drs. I. A. Kole doet op de vraag wel zonde kennis geen Christus kennis.

Als ik overeenkomstig de Bijbel zou antwoorden moet deze jongeren worden toegeroepen: Voor jou is Christus juist gekomen, neemt hem aan tot je Zaligmaker en je zal rust vinden. Zie de brief hierboven van Cor Verkade AANNEMEN viewtopic.php?f=30&t=29162&start=135#p2070891

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1283
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor gravo » 28 dec 2017 21:35

benefietdiner schreef:Wel zonde kennis geen Christus kennis.
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/255 ... om-worden/

Tja…. dit is wel inherent en typisch gereformeerde Gemeenten.

Vooraf gaande zonde kennis is de typerende prediking van de Ger.Gem. waarbij er op gewezen wordt dat de toepassing van Christus als het waren vanzelf door God Geest wordt gewerkt in de afwachtende houdig van de mens.

In het antwoord van Drs. I. A. Kole komt dat ook duidelijk openbaar. Ternauwernood haalt hij Matt. 11:28 er bij en zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Ik weet vanuit jongerenavonden dat er zeer veel jongeren voornamelijk uit de Ger.Gem. met dergelijke vragen rond lopen en welk antwoord krijgen deze jongeren uit hun Ger.Gem.? Ze worden met een kluitje in het riet gestuurd zoals ook het antwoord van Drs. I. A. Kole doet op de vraag wel zonde kennis geen Christus kennis.

Als ik overeenkomstig de Bijbel zou antwoorden moet deze jongeren worden toegeroepen: Voor jou is Christus juist gekomen, neemt hem aan tot je Zaligmaker en je zal rust vinden. Zie de brief hierboven van Cor Verkade AANNEMEN viewtopic.php?f=30&t=29162&start=135#p2070891

Ik herken ook het dilemma. De jongen uit de Ger. Gem. die we in de vragenrubriek aan het woord horen doet eigenlijk alles goed. Hij gebruikt precies de juiste taal. Elk woord is ontleend aan het spraakgebruik dat men in deze kerk gewend is. ik noem een paar voorbeelden:
Toen mocht ik zien op de heerlijkheid en de goedheid van God (...) Ik moest bekennen dat ik zo’n vies en vuil hart heb. Maar daar weende ik niet om. (...) dat God mij zou verdoen (...) Ook zie ik toch elke keer het geluk van Zijn volk. (...) het bloed van Die borg Jezus Christus. (...) die ware zondekennis?
Het gaat mij vooral om de taal. Deze brief plaatst de jonegn qua taal in alle opzichten buiten elke verdenking. Het klopt gewoon met hoe men in de Ger. Gem. praat. Als het maar een beetje eigentijdser zou zijn geweest, een ietsje vrijpostiger of een tikkeltje meer gekleurd door bijvoorbeeld enkele evangelische termen, dan zou dat de kapstok zijn geworden voor het weerwoord. Maar nee hoor, de jongen valt op dit punt niets te verwijten.

Dus moet Kole aan de bak. Hij moet een inhoudelijk antwoord geven op een volkomen terecht en volstrekt aannemelijke vraag van iemand uit eigen kring.

En dat antwoord komt er dan wél en niet. Enerzijds bevestigt hij dat wat de jongen vertelt geheel overeenkomt met wat men gebruikelijk verwacht bij bekeringen. Hij ondersteunt dat en onderstreept dat.
Aan de andere kant krijgt de jongen geen enkele aanwijzing.
Niet hardop wordt gezegd dat God in hem inderdaad een goed werk begonnen is. Daar kan Kole kennelijk niets van zeggen ook al wordt hem in de meest zuivere vorm precies de praktijk aangeboden die de theorie (zeg maar: de theologie van de bevindelijke weg) voorschrijft en voorspelt.

De conclusie is luid en duidelijk: al kun je werkelijk voor 100% overeenkomen in je bevindelijke standen en je bevindelijke spreken, inclusief alle worstelingen, voorafgaande bewegingen des harten en overige voorwaarden voor de toeleidende weg, nooit ofte nimmer zal een mens, zelfs geen mede-gelovige broeder of zuster, jou daarin kunnen bevestigen. Of het allemaal echt en waarachtig is...niemand die het weet,...niemand die het zal zeggen. Stilte.

Het tweede aspect van het stilzwijgen is dat hem geen enkele praktische handreiking wordt gedaan. Je verwacht toch enig invoelingsvermogen en begrip voor het feit dat deze jongen hunkert naar een advies. Wat nu te doen? Het enige wat gezegd wordt is dat hij God mag danken dat het verlangen in zijn hart is gekomen. De bekende Bijbelwoorden die gebruikt worden zijn te algemeen en te weinig toegespitst op de persoonlijke vraag. Leef dichtbij de HEERE en vraag om Licht en Wijsheid. Het klinkt toch wel erg obligaat. En wat de jongen uit Markus 7, 24 vv moet halen is mij ook niet duidelijk.

In de kern van de zaak wordt het antwoord van Kole gekenmerkt door de bange gedachte dat de jongen nu misschien wel iets wil gaan doen! De ergste aller zonden in de Ger. Gem.!
Dat nooit, hoor je de leraar denken. Het devies is daarom: wachten. Afwachten, want niemand weet de werkelijke waarde van dit op zich goed in de oren klinkende verhaal. Wachten, want we moeten, kunnen en mogen nu niet zelf het initiatief gaan nemen.

Ja, het is treurig. Je moet als jongere je eerst verkleden in de oude mantel van het overbekende taalgebruik, wil je überhaupt serieus genomen worden. Maar vervolgens, als je dan toch gehoor weet te vinden via die taal-ingang, blijven alle deuren nog op slot.

Vraagturmaarveelom, dat is het slot van het liedje. En dan te bedenken dat Kole nog staat voor de wat mildere, liberale stroming in de Ger. Gem.

Neem ze eens mee naar de Heiland, denk ik dan. Is er geen geopende weg? Zijn alle poorten wel dicht?
Wandel de weg eens mee met jonge mensen die niets geholpen zijn met de inwijding in dit soort dilemma's.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4523
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor schaapje » 28 dec 2017 22:12

De reacties waren wel duidelijk en denk dat de vragensteller daar zeker wat mee kan.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 28 dec 2017 22:15

gravo schreef:.
:jaknikken: d:)b

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor MoesTuin » 30 dec 2017 12:18

Zeer eens met Benefietdinner en Gravo.
Tegelijk wat een treurige situatie terwijl in Christus Licht en Uitzicht is!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5402
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Chaya » 30 dec 2017 14:26

Speedy schreef:Spreeuw, ben jij echt geïnteresseerd door vragen te stellen of heb je je mening al klaar? (Zoals in de andere topics) Want ik voorzie nu weer een hele lading met negatieve postings.

Zoiets heet een vooruitziende blik. :?

I.p.v. frustratie en negativiteit te spuien, is het christelijker om stil te staan bij het feit dat zij in 1 jaar tijd 4 predikanten zijn verloren!
Wat doet dat met hen, met ons allemaal?
Wat heeft het te zeggen?
Onze kerken zijn onlangs ook een predikant verloren, vanwege een verdrietig en onbegrijpelijk incident, en de verslagenheid is groot.
Het is zo gemakkelijk om dan te wijzen en het vuil over dat gezin heen te plempen.
elbert schreef:Je kunt twisten over de terminologie, maar toch is het niet zo vreemd om over wedergeboorte in engere en ruimere zin te spreken.

En m.i. wordt dit ook gepredikt in de GerGem.

En dit topic is weer zo vervuild met allerlei off topic schrijfsels en tekstjes.
Het getuigt van disrespect, aangezien ze in de GerGem dit soort liedjes niet zingen.
Zo jammer.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Johan100 » 30 dec 2017 16:06

Gisteren heb ik nog een lezing geluisterd op youtube van ds. J.C.de Groot. Hij haalt daar Spurgeon aan die zegt 'de kortste weg naar de hemel is het geloof in de Heere Jezus Christus. En dan betrekt ds. de Groot Paulus erbij die het evangelie zo dicht aan het hart van Agrippa bracht dat Agrippa zei: Ge beweegt me bijna een christen te worden. Ergens anders zegt Paulus ' wie een ander evangelie brengt dan wij u brengen is vervloekt'. Jullie moeten zelf maar luisteren.

..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Speedy
Majoor
Majoor
Berichten: 2139
Lid geworden op: 30 jan 2003 16:20

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Speedy » 30 dec 2017 16:37

Johan100 schreef:Gisteren heb ik nog een lezing geluisterd op youtube van ds. J.C.de Groot. Hij haalt daar Spurgeon aan die zegt 'de kortste weg naar de hemel is het geloof in de Heere Jezus Christus. En dan betrekt ds. de Groot Paulus erbij die het evangelie zo dicht aan het hart van Agrippa bracht dat Agrippa zei: Ge beweegt me bijna een christen te worden. Ergens anders zegt Paulus ' wie een ander evangelie brengt dan wij u brengen is vervloekt'. Jullie moeten zelf maar luisteren.


Wat wil je hier nu mee zeggen?
Mijn lijst van booswichten wordt elke dag, dat ik ouder word, kleiner en mijn register van dwazen steeds langer.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor naamloos » 30 dec 2017 16:42

Johan100 schreef:Gisteren heb ik nog een lezing geluisterd op youtube van ds. J.C.de Groot. Hij haalt daar Spurgeon aan die zegt 'de kortste weg naar de hemel is het geloof in de Heere Jezus Christus
Ik neem aan dat ie bedoelt dat de korste weg naar God geloof in de Heer Jezus Christus is.

Verder snap ik nooit zo goed waarom sommige christenen keer op keer op keer op keer ... maar willen blijven horen hoe ze christen zijn geworden.
Mensen gaan toch ook niet elke dag of week een lezing luisteren over (hun) geboorte en hoe dat biologisch (theologisch gezien ivm wedergeboorte) in zn werk gaat (ging).
Je bestaan is genoeg bewijs voor je geboorte. Je geloof is genoeg bewijs voor je wedergeboorte.
Nadat iemand geboren is ligt de focus op opgroeien en een productief volwassen gaan leven leiden.
Dat is in geloofsleven niet anders. Het lijkt me ongezond om te blijven hangen in "geesteljjke kraampraatjes en beschuit met muisjespreken."
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast