De Dordtse Leerregels

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor MoesTuin » 15 dec 2015 11:59

learsi schreef:
Als ik je goed begrijp, zeg je, dat de Geest, over hetzelfde onderwerp, in de ene tijd iets anders leert dan in een andere tijd?

h.g.
Learsi


De Heilige Geest werkt het zelfde in tijden die steeds weer veranderen en anders zijn en in allemaal weer verschillende mensen.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1495
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor learsi » 15 dec 2015 13:21

MoesTuin schreef:De Heilige Geest werkt het zelfde in tijden die steeds weer veranderen en anders zijn en in allemaal weer verschillende mensen.


Zou je wat concreter kunnen zijn? :D

- Wat bedoel je met "werkt hetzelfde".
- Wat versta jij onder "tijden die steeds weer veranderen en anders zijn".
- Waarom je toevoeging "in allemaal weer verschillende mensen".

h.g.
Learsi

Arendsoog
Sergeant
Sergeant
Berichten: 409
Lid geworden op: 01 jul 2013 10:51

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor Arendsoog » 15 dec 2015 13:31

MoesTuin schreef:Zeker waar en waar je stopt, daar stopt het niet, maar gaat het verder, dus geen punt maar komma.
met dank voor de spellingscorrecties!


Dan blijft voor mij de vraag over: wat versta je dan onder die verdere werkingen van de H. Geest? En hoe heeft dit plaats?
Denk je dan aan bijv.
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.(Galaten 5:22)


Of aan wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 13, de liefde? (na in hoofdstuk 12 geestelijke gaven besproken te hebben, en dan in 12:31 zegt:

Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is. (1 Kor. 12:31)


waarna dan dus hoofdstuk 13 komt over de uitnemendheid van de liefde?

Om bij de Dordtse Leerregels te blijven(daar gaat het topic immers over): Die vermelden in V,10
En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het Woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in Zijn Woord zeer overvloedig tot onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des Heiligen Geestes, Die met onzen geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn , Rom. 8:16, 17,; eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciëntie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods dezen vasten troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitsgaders dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. (DL, V,10)

We zien dan dus
1. De zekerheid van het geloof niet buiten het Woord om.
2. De H. Geest die met onze geest getuigt etc.
3. De 'goede werken' als vrucht van Gods vernieuwend werk en teken daarvan.

Ik zoek zelf momenteel namelijk vooral naar wat punt 2 nu precies betekent, dus ben benieuwd naar je antwoord.

En in V,13
Gelijk het God nu beliefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der Heilige Sacramenten. (DL, V, 13)


En bij de verwerping der dwalingen vermelden ze: (V, verwerping dwalingen, 5)
De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de Synode de dwalingen dergenen:
Die leren: Dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Want door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen, en de twijfeling der pausgezinden in de Kerk weder ingevoerd; terwijl de Heilige Schrift deze zekerheid telkens afleidt, niet uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de eigen merktekenen der kinderen Gods, en uit de zeer standvastige beloften Gods. Inzonderheid de apostel Paulus: Geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere , Rom. 8:39,. En Johannes: Die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft , 1 Joh. 3:24,.(DL, V, verwerping dwalingen 5)

Het gaat mij om die bijzondere openbaringen, dat dat niet noodzakelijk is. De vraag is dan hoe precies de H. Geest in ons werkt. Of dit slechts middellijk is, door het Woord en wat er genoemd is in DL V,13. Of dat het onmiddellijke (zonder de middelen) werk een heel belangrijke rol speelt, wat de DL tegen lijken te spreken. (onmiddellijk in de zin van bijzondere openbaringen) Had hier laatst namelijk een discussie over met iemand, en we kwamen er niet uit.

Verder kwam ik op het web een citaat van Wilhelmus a Brakel tegen:
De Heilige Geest zet het beeld van God over in de kinderen van God. Door deze verzegeling worden de gelovigen ongeschonden bewaard. Door deze verzegeling worden de kinderen van God verzekerd van hun deel aan het verbond der genade en al zijn beloften. De Heilige Geest toont aan hen de genade die in hen gelegd is en brengt hen tot zulke Schriftplaatsen,(1) die de zaligheid beloven aan degenen die zo en zo zijn. Hij geeft hun die plaatsen duidelijk te verstaan, en doet hen door vergelijking van zichzelf met die Schriftplaatsen, een besluit nemen van hun genadestaat. Hun geheiligd oordeel overtuigt hen daarvan, en de Heilige Geest heeft daarbij een onmiddellijke(2) werking op hun hart. Hij doet hen meteen levendig zijn in de verzekering van het deelhebben aan de beloften.

1. Dus via de het Woord/de Schrift
2. Wat betekent dit onmiddellijk nu?

PS: ik citeer de Bijbelteksten en DL uitgebreid om opzoekwerk voor jou en alle meelezers te vergemakkelijken. Uiteraard mag iedereen die hier zinnige dingen over te zeggen heeft, zijn mening delen;)
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. Psalm 19:2

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor Marnix » 15 dec 2015 14:12

elbert schreef:Gods geopenbaarde wil en Zijn verborgen wil zijn niet met elkaar in strijd, maar niet op de manier die je voorstelt. Want je veronderstelt dat Gods verborgen wil een optelsom is van Zijn geopenbaarde wil plus de wil van de mens. Dus God wil dat iedereen gered wordt (geopenbaarde wil) en als de wil van de mens dat nu ook is, dan is dat samen Zijn verborgen wil (nl. dat iemand gered wordt). En als God wil dat iedereen gered wordt (geopenbaarde wil) en als de wil van de mens dat niet is, dan is Zijn verborgen wil dat de mens niet gered wordt. Ergo: daarmee stel je dus dat Gods verborgen wil hetzelfde is als wat de mens wil. Of sterker gezegd: God heeft volgens deze redenatie helemaal geen verborgen wil, want het hangt allemaal van de menselijke wil af. En de gevolgtrekking hieruit is dat alleen Gods geopenbaarde wil is dat de mens gered wordt, maar dat de mens uiteindelijk zelf de keuze heeft om gered te worden of niet. Daarmee is ook Gods geopenbaarde wil afhankelijk van de wil van de mens. Daarmee is elke geloofszekerheid weg.


Gods geopenbaarde en verborgen wil zijn zeker niet met elkaar in strijd. Ik denk dat die termen wat ongelukkig gekozen zijn en ontstaat daar als eerste al verwarring. Volgens mij noemt de Bijbel namelijk allebei: 1. God wil niet dat mensen verloren gaan. 2. Toch gaan mensen verloren. Dus volgens mij hoort het gewoon tot dat wat God aan ons bekend heeft gemaakt, Gods geopenbaarde wil. Dat we dit niet volledig kunnen begrijpen wil niet zeggen dat we dat moeten proberen met een "geopenbaarde- en verborgen-wil-constructie". We weten dat God wil dat we behouden worden, je niet automatisch behouden bent, God ons oproept tot geloof en bekering en als we ons bekeren en geloven, we dat aan Hem danken en niet aan onszelf. Volgens mij kunnen we het beste het daarbij laten.

En voor de duidelijkheid, ik denk niet dat God gebonden is aan de menselijke wil. Ik weet helemaal niet precies hoe bovenstaande te rijmen is. Ik vind het ook niet zo belangrijk om het te begrijpen. Zolang mensen maar niet op basis van die verborgen wil, dat wat we niet weten of snappen, karikaturen gaan maken.

Ik denk dat we wel redelijk op 1 lijn zitten. De rest van je reactie was gebaseerd op een punt dat God geen verborgen wil zou hebben of daarin afhankelijk zou zijn van mensen. Dat geloof ik niet, dat was ook niet het punt dat ik wilde maken dus ik denk dat het niet zinvol is om daar over in debat te gaan ;)
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor MoesTuin » 15 dec 2015 17:06

Arendsoog schreef:1. De zekerheid van het geloof niet buiten het Woord om.
2. De H. Geest die met onze geest getuigt etc.
3. De 'goede werken' als vrucht van Gods vernieuwend werk en teken daarvan.

Ik zoek zelf momenteel namelijk vooral naar wat punt 2 nu precies betekent, dus ben benieuwd naar je antwoord.Bij de doop krijg je de gave van de Heilige Geest mee ("Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest)
Sta je vervolgen open voor de Heilige Geest, verlangen je ernaar en leef je op zo'n manier naar Gods geboden, dat je werkelijk de Heilige Geest en de bijbehorende geestelijke gaven wilt en kan ontvangen en je in persoonlijk gebed hierom vraagt in een openstaande houding?
Want wat heeft een mens eraan als hem of haar een geschenk wordt gegeven en hij / zij het geschenk niet aanneemt?
Is ons leven gericht op wat er in de wereld gebeurt en kijken we niet verder, of verlangen we oprecht om de Heilige Geest in ons leven te ontvangen als Wegwijzer en Gezelschap in ons leven?
De vruchten van de Geest (eerder genoemd) zijn een belangrijke herkenning en levensstijl.

Geest van hierboven...

https://www.youtube.com/watch?v=_EopUYRSrbY

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor MoesTuin » 15 dec 2015 17:09

learsi schreef:Zou je wat concreter kunnen zijn? :D

- Wat bedoel je met "werkt hetzelfde".
- Wat versta jij onder "tijden die steeds weer veranderen en anders zijn".
- Waarom je toevoeging "in allemaal weer verschillende mensen".

h.g.
Learsi


De Heilige Geest werkt het Geloof, het Woord in de harten van mensen.
We leven nu in een andere tijd dan 100 jaar terug en nog verder terug.
Tijden veranderen, maar de Eeuwige God blijft dezelfde, Zijn Trouw en Goedheid duurt tot in Eeuwigheid
En dan mag je ook inzien in Geloof het oog op Hem gericht, dat ook voor jou / u geldt "Mijn genade is u genoeg"

https://www.youtube.com/watch?v=yTfaE_VTvp8

1
Looft den HEER', want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

26
Geeft den God des hemels eer,
Lof zij aller schepslen HEER';
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor DeDwaler » 17 dec 2015 04:24

Arendsoog: Het gaat mij om die bijzondere openbaringen, dat dat niet noodzakelijk is. De vraag is dan hoe precies de H. Geest in ons werkt. Of dit slechts middellijk is, door het Woord en wat er genoemd is in DL V,13. Of dat het onmiddellijke (zonder de middelen) werk een heel belangrijke rol speelt, wat de DL tegen lijken te spreken. (onmiddellijk in de zin van bijzondere openbaringen) Had hier laatst namelijk een discussie over met iemand, en we kwamen er niet uit.


De Rooms katholieke kerk stelt, in tegenstelling tot wat de Bijbel leert, dat men nooit zekerheid kan hebben van de eigen genadestaat. De Rooms katholiek heeft dus ook geen geloofszekerheid en moet de genade van God onderhouden in de vorm van de sacramenten en het doen van goede werken en in die zin lijkt de leer van de remonstranten daar een beetje op.

In de artikelen van de remonstranten beweren ze bij punt 5 namelijk, dat niet met zekerheid valt vast te stellen of de mens Gods genade eigenmachtig, door keuze of nalatigheid, kan verwerpen/verspelen. De Bijbel en de DL leert daarentegen dat zoiets onmogelijk is. Ten eerste hebben de ware gelovigen zichzelf de genade van God niet eigenmachtig toegeëigend door keuze en vrije wil, maar God heeft hen genade geschonken, die onweerstaanbaar is, en God houdt deze ook Zelf in stand tot het einde toe (volharding van de gelovigen).

Mijn vermoeden is dat de DL met bijzondere openbaringen doelt op hard bewijs, die een gelovige persoonlijk van God ontvangt, waaraan hij zekerheid over zijn behoud kan ontlenen. Hard bewijs wellicht door het horen van Gods stem, een verschijning, of bijzondere openbaring van Christus, die buiten de beschreven werkingen van Gods Geest in de Bijbel of in de prediking ervan omgaan.
De DL stelt daarom, mijns inziens correct, dat de gelovige geen bijzondere openbaring nodig heeft om zekerheid te hebben over het eigen behoud buiten het geloof, de beloften in het Woord en het overtuigende werk van de Geest door het Woord in de mens om.

Het zou ook kunnen dat de DL in Hoofdstuk 5 bij artikel 10 zinspeelt op het tot geloof, geloofszekerheid of nieuwe inzichten komen, zonder dat daar de prediking van het Woord aan te pas komt of in elk geval aan vooraf gaat (Rom 10:17), maar daarvoor moet ik echt eerst de hele DL in zijn geheel doorspitten, voordat ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Dat zouden we in elk geval hier nader kunnen bestuderen.

In ieder geval wil dit alles niet zeggen dat de Heilige Geest niet werkzaam is in de mens zelf, integendeel! Het zijn juist deze werkzaamheden van de Geest van God in de mens zelf waarover de Bijbel (in het bijzonder Paulus) spreekt. De Heilige Geest maakt echter wel alleen gebruik van zijn Woord in het roepen en de heiliging van de gelovige. In die zin werkt God nooit buiten Zijn Woord om.

Hoofdstuk 5 van de DL spreekt ook uitgebreid over dat proces in de innerlijke mens, en daar is het hele menselijke wezen mee gemoeid. In het gemoed, gevoel, emoties, in het hart en in de liefde van God en in Zijn vermaning en bestraffing, zoals een Vader Zijn kind leert (Hebreeën 12). Dit zijn reële gevoelens en ervaringen in de gelovige zelf. Men ervaart God daadwerkelijk, ook wanneer men niet in de Bijbel leest of zich onder een vorm van prediking bevindt.

Dat wil niet zeggen dat een gelovige zonder de Bijbel kan, want God spreekt en leert ons door Zijn Woord. Naar verdieping van het geloof en het bestuderen van het Woord gaat ook het verlangen van de gelovige uit (tenzij wellicht tijdelijk het schaapje weer eens van de Heere is afgedwaald en de Heere Zelf het schaapje weer terug moet halen, ook geen zeldzame realiteit overigens).

Ik hoor weleens prediking of predikers beweren dat een gelovige totaal geen zekerheid in zichzelf moet zoeken of kan vinden, maar dat de zekerheid, volledig buiten de mens om, alleen in de Bijbel, en de beloften, zijn te vinden, maar daar ben ik het totaal niet mee eens! Het ware geloof en het werk van de Heilige Geest in de mens missen hun uitwerking niet, en daaraan ontleent de gelovige ook mede zijn zekerheid. In die termen spreekt de Bijbel ook, zoals het getuigen van de Geest met onze geest, of in de hoop en het volharden en aan het herkennen van de vruchten van de Geest in het christelijke leven.

Zo wordt de Bijbel ook het levende Woord voor hen die God liefhebben, en je herkent jezelf ook daarin, wanneer er in de Bijbel over het christelijke leven en de kenmerken van gelovigen gesproken wordt. God leert je daadwerkelijk naar Zijn wil te wandelen en niet door je te beperken, maar juist door vallen en opstaan (het leven) heen. Op die manier leer je ook alleen op God te steunen en het van Hem te verwachten en niet meer van jezelf, zoals Jezus uitlegt in de wijnstok en de ranken. Uit de woorden van Jezus blijkt ook exact het werk dat God verricht in Zijn kinderen. (Johannes 15:1-8).

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 602
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor hans0166 » 17 dec 2015 07:18

De Rooms katholieke kerk stelt, in tegenstelling tot wat de Bijbel leert, dat men nooit zekerheid kan hebben van de eigen genadestaat. De Rooms katholiek heeft dus ook geen geloofszekerheid en moet de genade van God onderhouden in de vorm van de sacramenten en het doen van goede werken en in die zin lijkt de leer van de remonstranten daar een beetje op.


bron graag

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor DeDwaler » 17 dec 2015 07:38

hans0166 schreef:bron graag


Ga ik voor je opzoeken, Hans. Staat in de Roomse geschriften, ik meen in de concilie van Trente.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor rotterdam » 17 dec 2015 07:44

DeDwaler schreef:
In de artikelen van de remonstranten beweren ze bij punt 5 namelijk, dat niet met zekerheid valt vast te stellen of de mens Gods genade eigenmachtig, door keuze of nalatigheid, kan verwerpen/verspelen. De Bijbel en de DL leert daarentegen dat zoiets onmogelijk is. Ten eerste hebben de ware gelovigen zichzelf de genade van God niet eigenmachtig toegeëigend door keuze en vrije wil, maar God heeft hen genade geschonken, die onweerstaanbaar is, en God houdt deze ook Zelf in stand tot het einde toe (volharding van de gelovigen).

Dat leren de remonstranten wel iets genuanceerder dan jij ons hier voorspiegelt.
Artikel 5 ; Dat zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd en derhalve Zijn levendmakende Geest deelachtig zijn geworden, overvloedige kracht hebben om tegen de satan, de zonde, de wereld en hun eigen vlees te strijden en de overwinning te verkrijgen, wel te verstaan: altijd door de bijstand van de Heilige Geest. En dat Jezus Christus hen door Zijn geest in alle verzoekingen bijstaat, de hand biedt en wanneer zij maar alleen ten strijde bereid zijn en Zijn hulp begeren en niet in gebreke blijven, staande houdt, zodat zij door geen list, noch door geweld van de satan verleid of uit de handen van Christus getrokken kunnen worden, naar het woord van Christus: Niemand zal ze uit Mijn hand rukken (Johannes 10:29). Maar of zij niet door nalatigheid het beginsel van hun wezen in Christus verlaten, de tegenwoordige wereld weer aannemen, van de heilige leer, die hun eenmaal is overgegeven afwijken, de goede consciëntie verliezen, de genade verwaarlozen, zou eerst nader uit de Heilige Schrift onderzocht moeten worden, voordat wij met volle verzekering van ons gemoed zouden kunnen leren.
en in art. 1 staat ;
Dat God, door een eeuwig en onveranderlijk besluit in Jezus Christus Zijn Zoon, voor de grondlegging der wereld besloten heeft om uit het gevallen, zondige menselijke geslacht diegenen in Christus en om Christus' wil en door Christus zalig te maken, die door de genade van de Heilige Geest, in Zijn Zoon Jezus Christus geloven en in dit geloof en in de gehoorzaamheid van het geloof, door dezelfde genade tot aan het einde toe zouden volharden en daarentegen de onbekeerlijken en de ongelovigen in de zonde en onder de toorn te laten en te verdoemen als vreemd van Christus, naar het woord van het heilig evangelie bij Johannes 3:36; Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten en andere Schriftplaatsen meer.
Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor DeDwaler » 17 dec 2015 08:07

hans0166 schreef:bron graag


Concilie van Trente

Zitting 6 - Decreet over de rechtvaardiging Deel 2: Canones

Canon 9:
Als iemand zegt:
door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te komen en het helemaal niet nodig is dat hij door zijn eigen wilsbeweging zich voorbereid en toerust,
hij zij verdoemd.

Canon 24:
Als iemand zegt:
dat de ontvangen gerechtigheid niet behouden wordt en zelfs niet vermeerderd voor God door goede werken, maar dat deze werken alleen maar vruchten en tekenen zijn van de verworven rechtvaardiging, niet ook de oorzaak van haar vermeerdering,
hij zij verdoemd.

Zie ook onder andere Canon 15 en 16 over zekerheid.

Zitting 7 - Decreet over de sacramenten Deel 1: Canones over de Sacramenten in het algemeen

Canon 4:
Als iemand zegt:
de sacramenten van het nieuwe verbond zijn niet noodzakelijk voor het heil, maar overbodig en de mensen ontvangen zonder hen, of zonder de wens naar hen, door het geloof alleen, de genade van de rechtvaardigheid, alhoewel ook alle niet voor iedereen noodzakelijk zijn,
hij zij verdoemd.

Canon 5:
Als iemand zegt: deze sacramenten zijn alleen ingesteld om het geloof te voeden,
hij zij verdoemd.

Links naar documenten:
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index ... 68&id=2626
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index ... 72&id=2631
Laatst gewijzigd door DeDwaler op 17 dec 2015 09:17, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor DeDwaler » 17 dec 2015 08:16

rotterdam schreef:Dat leren de remonstranten wel iets genuanceerder dan jij ons hier voorspiegelt.


Dat weet ik dat het genuanceerder ligt. Ik spiegel niemand iets voor, want mensen kunnen die documenten allemaal zelf inzien. Het is ook mijn eigen samenvatting.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor rotterdam » 17 dec 2015 08:20

DeDwaler ;

Concilie van Trente

Zitting 6 - Decreet over de rechtvaardiging

Canon 9:
Als iemand zegt:
door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te komen en het helemaal niet nodig is dat hij door zijn eigen wilsbeweging zich voorbereid en toerust,
hij zij verdoemd.

Canon 24:
Als iemand zegt:
dat de ontvangen gerechtigheid niet behouden wordt en zelfs niet vermeerderd voor God door goede werken, maar dat deze werken alleen maar vruchten en tekenen zijn van de verworven rechtvaardiging, niet ook de oorzaak van haar vermeerdering,
hij zij verdoemd.

Link naar document:
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index ... 68&id=2626[/quote]

Het is je, zo neem ik aan, toch bekend dat dit gebaseerd is op Jakobus 2 ?

14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?
15 Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;
16 En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?
17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.
18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?
22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?
23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.
24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?
25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor DeDwaler » 17 dec 2015 08:33

rotterdam,

Misschien zou je je eerst eens kunnen verdiepen in de leer van de Rooms katholieke kerk, en in hun conciliegeschriften, zoals die van Trente, waarin ze de hele reformatie de nek omdraaien. Ik heb dat uitgebreid gedaan. Lees eens zorgvuldig wat de Roomsen daar beweren, voordat je me ongefundeerd met Bijbelteksten om de oren gaat slaan.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4610
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: De Dordtse Leerregels

Berichtdoor rotterdam » 17 dec 2015 12:50

DeDwaler schreef:rotterdam,

Misschien zou je je eerst eens kunnen verdiepen in de leer van de Rooms katholieke kerk, en in hun conciliegeschriften, zoals die van Trente, waarin ze de hele reformatie de nek omdraaien. Ik heb dat uitgebreid gedaan. Lees eens zorgvuldig wat de Roomsen daar beweren, voordat je me ongefundeerd met Bijbelteksten om de oren gaat slaan.


Wat een rare reactie.
Wat denk jij te weten over mijn kennisniveau m.b.t. de R.K.K. ?
Daarbij sla ik niemand om de oren, ook dwalers niet.

daarbij, Concilie van Trente liep 1545-1563, de reformatie begon 1517.
Hoe lang ben je van plan om dit levend te houden ?
Van beide kanten werden stellingen ingenomen die al lang niet meer actueel zijn.

Ook de protestanten konden er wat van, uiteraard waren ze niet gelukkig met het concilie. Al van voor het begin werden door onbekende medailleurs spotpenningen gegoten.
Op de penning staat de paus afgebeeld, die als de afbeelding wordt omgedraaid in een duivel verandert. Op de keerzijde van de penning staat een kardinaal die op gelijke wijze in een nar verandert. Boven de paus staat het nummer "666", het Getal van het Beest. Een ernstige belediging van de paus als antichrist. Deze spotternij was hier zo populair dat de dubbelbeeltenis "paus/duivel" rond 1570 in Keulen of Frechen speciaal op baardmankruiken voor export naar de Nederlanden werd afgebeeld. Deze dubbelbeeltenissen, maar nu ook als "paus/nar" en "kardinaal/nar" komen zelfs nog voor op rond 1700 vervaardigde koperen gegraveerde Hollandse tabaksdozen.


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast