Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Sbaw
Verkenner
Verkenner
Berichten: 4
Lid geworden op: 22 mei 2018 14:20

Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

Berichtdoor Sbaw » 24 mei 2018 19:58

Beste forum-genoten,

Dit is mijn eerste post op dit forum.
Ik ben heel erg bezig met het vraagstuk omtrent vergeving. In de bijbel staat dat mensen die op sabbat dag werken gedood moeten worden. Ook homo's moeten gedood worden, aldus de Bijbel. Stel iemand werkt toch op sabbat, kan deze persoon dan toch vergeven worden als hij bid om vergiffenis, zijn zonde erkend heeft en zijn leven gebeterd. In de Bijbel wordt nadrukkelijk verwezen naar sancties op bepaalde acties (werken op sabbat). Kan de persoon die toch werkt op die dag vergeven worden door God, ook al staat er zo duidelijk dat er 'hard opgetreden' moet worden. P.s. Dit is niet voor mij van toepassing. Het is een casus om verheldering te krijgen op mijn visie. Als er al een post bestaat dat hier over gaat, laat het me weten dan verwijder ik het bericht. :D .

Groetjes Sbaw.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

Berichtdoor Marnix » 25 mei 2018 11:44

Zeker kan dat. God is een liefdevol en genadig God. Nou gaat het hier om oud-testamentische regels die volgens mij nu niet meer gelden, dat is goed om te beseffen. Door Jezus Christus is er genade en vergeving van schuld.

Toen Jezus eens in de tempel was brachten de religieuze leiders van Israel een overspelige vrouw bij Hem. Ze zeiden: Deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel, volgens de wet van Mozes moet ze gestenigd worden. Wat vindt u? Jezus schrijft in het zand en doet alsof hij het niet hoor, maar als ze aandringen zegt Hij de bekende woorden: Wie zonder zonde is mag de eerste steen gooien. Vervolgens druipt iedereen af, alleen de vrouw blijft. Jezus vraag aan haar: Heeft niemand u veroordeeld? Nee zegt de vrouw. Ook ik veroordeel u niet is Zijn antwoord. Ga heen en zondig niet meer, zodat je niet iets ergers overkomt.

Prachtig verhaal over Gods liefde, over vergeving en genade en tegelijkertijd de oproep om te breken met de zonde. De enige die zonder zonde was en de eerste steen zou mogen gooien en die het volste recht had om de wetten van Mozes toe te passen doet dat niet, maar veroordeelt haar niet. God houdt niet alleen van ons als we vroom leven, Hij hield al van ons toen we nog zondaars waren en gaf Zijn Zoon daarom.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

BasLaaitjeer

Re: Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

Berichtdoor BasLaaitjeer » 25 mei 2018 13:26

Sbaw schreef:Beste forum-genoten,

Dit is mijn eerste post op dit forum.
Ik ben heel erg bezig met het vraagstuk omtrent vergeving. In de bijbel staat dat mensen die op sabbat dag werken gedood moeten worden. Ook homo's moeten gedood worden, aldus de Bijbel. Stel iemand werkt toch op sabbat, kan deze persoon dan toch vergeven worden als hij bid om vergiffenis, zijn zonde erkend heeft en zijn leven gebeterd. In de Bijbel wordt nadrukkelijk verwezen naar sancties op bepaalde acties (werken op sabbat). Kan de persoon die toch werkt op die dag vergeven worden door God, ook al staat er zo duidelijk dat er 'hard opgetreden' moet worden. P.s. Dit is niet voor mij van toepassing. Het is een casus om verheldering te krijgen op mijn visie. Als er al een post bestaat dat hier over gaat, laat het me weten dan verwijder ik het bericht. :D .

Groetjes Sbaw.


Beste Sbaw,

Het Middelpunt van de Bijbel is de Here Jezus Christus. Mattheüs 12:

1 Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.
2 Maar toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen.
3 En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen?
4 Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij noch die met hem waren mochten eten, doch alleen de priesters?
5 Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn?
6 Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier.
7 Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld.
8 Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.
9 En Hij vertrok van die plaats en ging in hun synagoge.
10 En zie, daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen aanklagen.
11 Maar Hij zeide tot hen: Wie zou er onder u zijn, die een schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken?
12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wel te doen.
13 Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere.
14 En de Farizeeen gingen heen en spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen.
15 Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen,
16 En Hij verbood hun ten strengste Hem bekend te maken,
17 Opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide:
18 Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.
19 Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen.
20 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.
21 En op zijn naam zullen de heidenen hopen.
22 Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag.
23 En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David?
24 Maar de Farizeeen hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten.
25 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.
26 En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?
27 En indien Ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn.
28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen.
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.
32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
33 Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.
34 Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.
35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.
36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,
37 Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
38 Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en Farizeeen en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.
39 Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.
40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
41 De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier.
42 De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier.
43 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet.
44 Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde.
45 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.
46 Terwijl Hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten Hem te spreken te krijgen.
47 En iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen.
48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?
49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.
50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Vriendelijke groet van Bas

Gebruikersavatar
Niagara
Mineur
Mineur
Berichten: 221
Lid geworden op: 27 jun 2015 21:08

Re: Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

Berichtdoor Niagara » 25 mei 2018 14:05

De grote lijn in de bijbel is dit: God schiep de mens om tot Zijn eer te leven. God de eer geven in heel zijn leven door in relatie met Hem te leven was het doel van de mens, en daar werd hij gelukkig van. De zonde die in de wereld kwam was dat de mens op allerlei manieren zichzelf of anderen de eer wilde geven in plaats van God. Daardoor raakte de relatie verbroken. Alle zonde komen er uiteindelijk op neer dat ze niet Gods eer dienen, Hem niet liefhebben boven alles. De zonde is heel erg. Omdat God eren onze reden van leven is, leidt het niet eren van God, de zonde, de andere kant op: tot de dood. Ieder mens die zondigt verdient de dood.
God wil echter dat Zijn schepselen kunnen leven. Hij wil dat we alsnog het doel gaan dienen waarvoor we gemaakt zijn. Dat lukt niet door de zonde. Daarom moest Hij iets doen om dat te herstellen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon om onze straf te dragen. Jezus stierf voor ons, Hij droeg de dood, de straf op onze zonden. En daarom mogen wij leven. Doordat Jezus in onze plaats stierf, mogen wij in Jezus' plaats (eeuwig) leven. God heeft ons gered. In Jezus kunnen wij zien hoe God is. Zo krijgt God alle eer.

Je leest dus in de bijbel veel over zonde en hoe erg dat is. Hoe naar dat is voor ons en voor God. Waarom? Omdat het zo ís.
Stel je voor dat er geen rechtspraak was in de wereld. Dat mensen zomaar iemand kunnen vermoorden en daar geen straf voor krijgen. Betekent dat dat de zonde zonder gevolgen blijft? Nee, er zijn nog steeds heel veel mensen die eronder lijden dat die moord is gebeurd: de nabestaanden van de omgebrachte persoon, maar ook alle mensen die zich niet meer veilig voelen omdat als moorden mag, iedereen zomaar het volgende slachtoffer kan zijn. Een samenleving waarin die zonde zijn gang kan gaan is geen prettige samenleving.
God gaf regels om om te gaan met onze vleselijke neigingen omdat Hij het beste voor ons wil. Hij geeft ons richtlijnen uit liefde, omdat Hij ons de weg wil wijzen in hoe we het beste kunnen omgaan met onszelf, elkaar en God. God heeft ons gemaakt, daarom weet Hij als geen ander wat een goede manier van omgang is. Als wij dit werkelijk begrijpen en naleven naar de geest van de wet, en niet slechts naar de letter, worden wij daar gelukkig van. En dat is niet vergelijkbaar met het korte-termijn 'geluk' van bevrediging van de behoefte van waaruit je de zonde doet. Dat is vergelijkbaar met een verslaafde die een kick krijgt van zijn jointje, maar op de lange termijn veel ongelukkiger en zieker wordt van zijn verslaving en de relaties die daarmee verwoest worden dan degene die het korte-termijn pleziertje van een jointje nooit heeft ervaren en daardoor gezonde relaties kan onderhouden. En zoals je misschien wel weet, de meeste verslavingen krijgen vat doordat iemand al pijn heeft van één of meerdere gebroken/moeilijke relaties waardoor de tijdelijke verdoving van de kick als veel prettiger wordt ervaren door het contrast met het algemene ongelukkige gevoel. Als iemand goed gehecht is, prettige relaties heeft waarin diegene geaccepteerd wordt etc, dan is diegene meestal veel minder vatbaar voor verslaving omdat de kick niet zo 'nodig' voelt.
Met zonde is het niet veel anders: de relatie met God is gebroken door ons, dat het door ons komt is al zo pijnlijk om te ervaren dat veel mensen het maar ontkennen en anderen erin verdrinken van ellende. Beide maakt vatbaar voor zonde. Wat daaruit kan bevrijden is het herstel van de relatie met God. En het mooie is: dat heeft Hij gedaan. Terwijl wij degenen waren die het verpest hebben, heeft Hij alles in het werk gezet om de relatie weer te herstellen. Hij heeft onze straf betaald met Jezus' dood. Jezus is deel van de drieëenheid hè, God heeft dus een deel van zichzelf opgeofferd om de relatie met ons kleine, zondige mensjes te herstellen. Hij had ook gewoon met alle gemak een andere schepping kunnen maken als Hij dat wilde, maar dat wilde Hij niet. Hij heeft ons niet weggegooid toen we alles wat Hij zo mooi gemaakt had verziekten met ons egoïsme. Nee, Hij koos deel van zichzelf op te offeren, door heel veel moeite te gaan om de relatie met ons weer te herstellen. Hoeveel moet Hij wel niet om ons geven, om dat allemaal voor ons over te hebben? Hij neemt ons door Jezus onze zonden niet meer kwalijk. Hij wil geen wraak, maar juist dat we weer een relatie met Hem hebben.
Als je die relatie weer met God aangaat, ga je de wet niet houden om de regeltjes, omdat het nou eenmaal moet. Je gaat er ook niet tegenaan schoppen omdat je vrij wilt zijn. Nee, je hebt God lief en wilt doen wat Hij graag wil. Als je verliefd bent op iemand doe je vaak ook dingen die je niet doet omdat je ze zelf nou zo leuk vindt, maar omdat je partner dat graag wil. Omdat je van hem/haar houdt en hem/haar graag een plezier doet. Je doet het niet om zijn/haar liefde te verdienen, maar om te laten zien dat je van hem/haar houdt en zijn/haar wensen belangrijk vindt. Omdat je graag wilt dat diegene blij is en zich geliefd voelt. Je plezier ligt in het geluk van de ander. Zo is het ook met liefde voor God.
En daar komt nog bij: God is de schepper van hemel en aarde. Hij weet als geen ander wat het beste voor je is, Hij heeft je namelijk gemaakt. En Hij is in en in goed. Hij houdt van je en wil het beste voor je. Zijn wil volgen is dus niet alleen een 'doen wat Hij wil uit liefde voor Hem omdat Hij het wil', het is ook nog eens het beste voor jou. Het is hetgeen waardoor je tot je doel komt. Zie je hoe goed dat is? Dát is Gods wet.
De letter van Gods wet is niet wat Gods wet ís. De letter kun je uit zijn verband lezen en dan kan het heel akelig overkomen. Dat gaat nogal makkelijk als je bedenkt welke tijds- en cultuurverschillen er zitten tussen het volk Israël in de woestijn, en ons rijke westerlingen die heel ons leven geen oorlog meegemaakt hebben en met wetenschap een hoop kunnen ontrafelen. Om de geest van de wet te ontrafelen moet je de wetten in hun juiste verband lezen. Hoe meer we ontdekken van hoe dingen werken, hoe meer je kunt zien hoe goed en wijs Gods wetten zijn. Maar zo moet je ook beseffen dat er nog een hoop dingen zijn die we nog niet snappen. God is groter en wijzer dan ons. Hij maakte de wet juist omdát wij die dingen niet weten. Vroeger waren er veel reinheidswetten rondom bijvoorbeeld eten van varkensvlees. Met de wetenschap van nu rondom bacillen in varkensvlees kunnen wij aardig goed begrijpen waarom God het geen goed idee vond dat men in de woestijn rondtrekkend varkensvlees ging eten: er zouden heel veel mensen ziek van worden. Omdat wij nu koelkasten hebben en controleurs van vleeswaren etc, is varkensvlees eten wat dat betreft niet zo gevaarlijk meer voor ons. Maar voor hetzelfde geld is er nog een reden dat varkensvlees eten niet goed voor je is, een reden die wij met onze huidige wetenschap nog niet ontdekt hebben. We moeten onze menselijke inzichten niet overschatten.
Bij bijvoorbeeld de regels rondom seksuele omgang gebeurt dat zeker. Geslachtsziekten zijn nu veelal goed te behandelen, daarom zou je kunnen denken dat we nu wel zonder die strenge regel van geen seks buiten het huwelijk verder kunnen leven. Maar daarbij wordt totaal over het hoofd gezien wat voor psychische effecten wisselende seksuele contacten hebben. Mensen zijn namelijk niet gemaakt voor losse seksuele contacten, ze zijn gemaakt voor vaste, veilige relaties. Hoeveel ellende uit seks buiten huwelijken komt is bijvoorbeeld te zien aan soapseries. Daarbij moet er altijd 'een probleem' zijn om het verhaal rond te bouwen. En waar gaat het altijd over in die series? Die heeft met die geslapen buiten een huwelijk om. En daardoor zijn die en die gekwetst. En degenen die met elkaar geslapen hebben blijven er ook niet gelukkig onder. Er komt drama van. Buitenechtelijke seks is heel makkelijk om een drama rondom te schrijven wat geloofwaardig is, zelfs binnen slechte soapseries. En waarom? Omdat buitenechtelijke seks ook in het echt voor drama zorgt. Voor verwonde mensen. Het gebeurt ook vaak dóór verwonde mensen. Vanuit verwondingen begaan mensen zonden. Die zonden maken meer wonden, die mensen weer leidt tot nog meer zonden enz. Zo verbreidt het zich als een olievlek. En wat is nu juist hetgeen dat zorgt dat mensen vanuit hun verwondingen geen zonden begaan? Vergeving. Zeggen: jij hebt mij dit nu wel aangedaan, maar ik neem geen wraak. Ik neem het je niet meer kwalijk maar draag deze pijn zelf, zonder er anderen mee te kwetsen. Precies wat God dus ook voor ons deed. Dát is liefde. En dat is waar heel Gods wet om gaat.
Waarom de zonde wel als zo zwaar wordt aangetekend in de bijbel is dus niet om ons bang te maken, maar om ons naar Jezus' redding te leiden, naar het weer een relatie met God aangaan. Als de zonde niet zo erg is, is Jezus' redding ook niet zo nodig. Maar dat zou een leugen zijn, want de zonde ís echt zo erg en we hebben Jezus heel hard nodig. Zondig zíjn we al, redding hébben we al nodig. Dat ontkennen is als een alcoholist die ontkent dat hij verslaafd is. Net zoals je bij een alcoholist gaat confronteren met dat hij alcoholist is om hem te helpen richting afkicken en herstel, zo confronteert God ons in de oudtestamentische wetten met onze zondigheid. We moeten eerst merken dat we zondig zijn en redding nodig hebben, voor we dat gaan zoeken. Wij zijn niet in staat om Gods wetten buiten een relatie met God om na te leven. Dus de wetten drijven ons naar de relatie met God, door Jezus. Ze drijven ons naar herstel.

Als je iets leest in de bijbel wat je niet snapt, betekent dat niet dat de bijbel het verkeerd heeft. Het betekent simpelweg dat je niet weet in welke context je het moet zien om het wél te snappen. Voor een deel helpt het om daarvoor naar preken te luisteren, boeken erover te lezen, te speuren op internet, maar wat je ook heel erg nodig hebt is de Heilige Geest. Díe kan je ogen openen voor wat je leest, Hij kan je helpen Gods liefde te lezen door elke Bijbeltekst. Daar mag je om bidden. Want Gods liefde is het enige wat je kan helpen de werkelijke geest van de wet te volgen en daardoor gelukkig te zijn. De letter maakt niet gelukkig. De relatie met een liefdevolle God waarin de wet een plaats heeft, in de goede context staat, dat is de enige manier waarop je de geest van de wet kunt volgen.

Ora et labora. Bid en werk, in die volgorde. Eerst de relatie met God, en daarvanuit handelen.
Afbeelding

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

Berichtdoor MoesTuin » 25 mei 2018 22:17

Sbaw schreef:Beste forum-genoten,

Dit is mijn eerste post op dit forum.
Ik ben heel erg bezig met het vraagstuk omtrent vergeving. In de bijbel staat dat mensen die op sabbat dag werken gedood moeten worden. Ook homo's moeten gedood worden, aldus de Bijbel. Stel iemand werkt toch op sabbat, kan deze persoon dan toch vergeven worden als hij bid om vergiffenis, zijn zonde erkend heeft en zijn leven gebeterd. In de Bijbel wordt nadrukkelijk verwezen naar sancties op bepaalde acties (werken op sabbat). Kan de persoon die toch werkt op die dag vergeven worden door God, ook al staat er zo duidelijk dat er 'hard opgetreden' moet worden. P.s. Dit is niet voor mij van toepassing. Het is een casus om verheldering te krijgen op mijn visie. Als er al een post bestaat dat hier over gaat, laat het me weten dan verwijder ik het bericht. :D .

Groetjes Sbaw.


Wij leven als gelovigen in Christus niet meer onder het oude verbond, niet meer onder wetsteksten in stenen tafels gegraveerd, maar Christus heeft met ons een nieuw verbond gesloten.
Dat nieuwe verbond bestaat uit twee zaken:
1. God schrijft door Zijn heilige Geest zijn wetten in ons hart, d.w.z. wij doen van harte wat Hij wil.
2. God gedenkt onze zonden niet meer.

Een schitterende overdenking hierover, heel duidelijk als volgt:

Citaat:
Christus richt met allen die in Hem geloven uit de Joden en uit de heidenen een nieuw verbond op.
Een NIEUW VERBOND en niet EEN VERNIEUWD VERBOND.
Dat nieuwe verbond kenmerkt zich door twee dingen:
1. God gedenkt onze zonden niet meer.
Door het eens en voor altijd volbrachte werk van Jezus Christus worden onze beleden zonden VERGEVEN en VERGETEN.
2. Gods Geest schrijft in onze harten Gods geboden.
Niet meer de Wet gebeiteld in twee stenen tafels.
Maar Gods wil in ons hart.
Zodat we van harte willen doen wat Hij wil.
De heilige Geest in ons neemt ons bij de hand.

Dát is de diepe essentie van het Pinksterfeest.
Gods Geest IN ons.

En nu komt het: durven we de haven uit te varen met Gods Geest in de zeilen?
In Johannes 3:8 wordt geschreven dat een wedergeboren gelovige lijkt op de onvoorspelbare wind.

Maar ik zie over het algemeen christenen die zich vastklampen aan Egypte, die zich vastklampen aan het oude verbond van de wet.
In Egypte wist je wat je had.
Onder het oude verbond weet je waar je aan toe bent.

We houden vast aan oude Bijbelvertalingen, oude psalmberijmingen, de echte gereformeerde liturgie, de kinderdoop.

Mét de Geesteswind uitvaren, mét de Geesteswind méé waaien, liever niet.
Wij blijven liever in Egypte, dan op weg gaan naar het beloofde land.
We zijn doodsbang voor Gods liefde, Gods genade, Gods ontfermen.

We hebben nooit anders gehoord dan dat we slecht en verdorven zijn.
Dat we niet deugen.
Volgens onze eigen overtuiging zijn we mislukkelingen.
We hebben gefaald.

Mensen hebben ons nooit anders laten weten.

En als God ons ánders benadert, dan vergist Hij zich.
We horen liever over hel en verdoemenis, dan van vrijspraak en vergeving.

Vernieuwing van denken.
Dan zullen we lezen hoe God ons in en door Christus ziet.
Dan zal het Evangelie vaste grond in ons moeten vinden.
Dan is bepaalde prediking gevaarlijk voor ons.
Er is ziekmakende prediking.
Alle niet-Christocentrische prediking.

Jezus Christus vat de Wet samen in één woord:
LIEFDE VOOR GOD.
LIEFDE VOOR DE MEDEMENS ZOALS HIJ JOU HEEFT LIEFGEHAD.

Sinds Pinksteren mijn hart heeft ingenomen laat ik me leiden door de Geest van Christus.
Zijn trouwe liefde en vriendschap, genade en vergeving.
Is mijn leven een avontuur.
Eén en al verbazing.

De beproeving en het chronisch ziek zijn ken ik uit ondervinding.
Maar dat Hij mij draagt en nooit in de steek laat is een bijzondere ervaring.
Ik ben geen natuurlijk kind van Abraham.
De Wet staat niet boven mij.
Ik ben een geestelijke kind van Abraham en leef in geloof en deel in het avontuur.
Christus in wiens ingewanden de Wet was, leeft in mij.

Wat kun je verliezen?
Heb je tientallen jaren onder veroordeling geleefd, in angst, met een volkomen verkeerd zelfbeeld?

Dán belijd ik duizend malen liever: Barmhartige Heer, hier is mijn lichaam, hier is mijn denken.
Vervul mijn gedachten met Uw gedachten en neem mij mee op de wind van Uw heilige Geest.
Ik wil ervaren hoe U spreekt, hoe U over mij denkt, hoe U mij liefheeft en mij genadig bent.
Neem mij bij Uw hand.

Ik wens een ieder die niet verder komt, een hand van een broeder of zuster die jou in Christus' naam wordt gereikt en dit leven onder het nieuwe verbond kent en jou zal kennis laten maken met Gods denken over jou en jouw leven.

Een gezegende dag,

emeritus predikant P Gerrets.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Sbaw
Verkenner
Verkenner
Berichten: 4
Lid geworden op: 22 mei 2018 14:20

Re: Tegenstrijdigheden in de Bijbel en vergeving van God

Berichtdoor Sbaw » 27 mei 2018 11:23

Bedankt voor jullie antwoorden. Heel verhelderend.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast