het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 24 aug 2017 12:02

Radical, leuk dat je hier een kopie neerplempt van één van je posts in het topic "De verwachting van de wederkomst in de Bijbel", maar daar schieten we niets mee op.

In de post daarvoor stelde ik je de volgende concrete vraag:
"Als Paulus in Rom. 9:3-4 het fysieke Israël bedoelt (en dat lijkt me, zoals gezegd, overduidelijk) en volgens jou in Rom. 11:26 een geestelijk Israël, dan heb ik hierover een concrete vraag:
Welke exegetische regel pas je dan op welke plaats toe in Rom. 9-11 om te onderbouwen dat Paulus op enig moment overschakelt van het fysieke naar het geestelijke Israël?"

Daarop heb ik nog steeds geen concreet antwoord gehad. Ik zal je daarbij even een handje helpen:
In Rom. 9-11 gaat het t.m. Rom. ... vs ... over het fysieke Israël, daarna schakelt Paulus over op het geestelijke Israël. (je hoeft alleen maar hoofdstuknr. en versnr. op de plaats van de rode puntjes in te vullen, maar vervolgens verwacht ik wel een onderbouwing van de exegetische regel die je hierbij dan toepast.)

Je schrijft in bovenstaande post o.a.: "Wij zijn geent op het israel van God, het ware israel, het israel dat God kent,". Wat je hier doet valt onder de categorie onversneden inlegkunde.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 24 aug 2017 14:43

dalethvav:
In Rom. 9-11 gaat het t.m. Rom. ... vs ... over het fysieke Israël, daarna schakelt Paulus over op het geestelijke Israël. (je hoeft alleen maar hoofdstuknr. en versnr. op de plaats van de rode puntjes in te vullen, maar vervolgens verwacht ik wel een onderbouwing van de exegetische regel die je hierbij dan toepast.)

Je schrijft in bovenstaande post o.a.: "Wij zijn geent op het israel van God, het ware israel, het israel dat God kent,". Wat je hier doet valt onder de categorie onversneden inlegkunde.dalethvav


Precies, gelijk heb je! Paulus gebruikt In Rom.9-11 en doorgaans de naam Israël nooit anders dan voor het fysieke nageslacht van Jakob tot wie het woord des Heren geschied was : ‘Israël zal uw naam zijn’.( 1 Kon.18:31) En in heel het N.T. wordt die naam nooit gebruikt voor de Gemeente van Chr. Want dat is een nieuwe schepping die aan Hem verbonden is in Zijn opstandingsleven. De Gemeente v.Chr.is dan ook niet de voortzetting van het historische Israël, maar een nieuwe schepping die er tevoren niet was en ook niet zijn kon voordat Hij als de Eersteling uit de doden was opgestaan. Ook dit verzint hij net als Jerobeam uit zijn eigen hart.1Kon.12 :33.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 24 aug 2017 15:40

http://www.gemeentevanchristus.be/Studies/studies/Israel,%20verleden%20en%20nu.htm
wordt dit nog eens duidelijk uitgelegd, !!

Het geestelijke Israël.

Ik geloof dat het een eerlijke zaak is, dat wij alle onduidelijkheden en dubbelzinnigheden aangaande het Israël van heden uit de weg ruimen. Onder het Oude Testament gold het vleselijke Israël alleen dan als Israël, wanneer het op zijn God vertrouwde, want ,,niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël” (Romeinen 9:6). Buiten kijf bestaan er ook heden nog afstammelingen van Abraham, maar in het licht van het Nieuwe Testament bestaan zij slechts als joods ras en bezitten in Gods ogen geen bijzondere plaats als ,,Zijn” volk. In Galaten 6:15-16 vinden wij aanwijzingen, die tot de conclusie leiden, dat Israël volgens nieuwtestamentische maatstaven Christus’ gemeente is. Paulus legt in Galaten 3:26-29 zeer duidelijk uit, dat iedereen die in Christus gedoopt is, van Christus is en zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam, en het er hoegenaamd niets toe doet of men Jood of Griek is. Welk bewijs wenst men nog meer, dat de gemeente van Christus Gods enig geestelijk Israël is?
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 25 aug 2017 10:02

Allereerst dit:
Nog steeds heb je hoofdstuk en tekst niet ingevuld in mijn gisteren zeer concreet gestelde vraag. Ik ga er dan ook maar vanuit dat je daar niet toe in staat bent. En zolang je dat niet bent, blijven je interpretaties, die in strijd zijn en blijven met Rom. 9-11 van nul en generlei waarde.

Radical schreef:Onder het Oude Testament gold het vleselijke Israël alleen dan als Israël, wanneer het op zijn God vertrouwde, want ,,niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël” (Romeinen 9:6).
Klopt, ook het niet-messiaanse Jodendom erkent dit (o.a. Talmud, kidusshin 36a)

maar in het licht van het Nieuwe Testament bestaan zij slechts als joods ras en bezitten in Gods ogen geen bijzondere plaats als ,,Zijn” volk. In Galaten 6:15-16 vinden wij aanwijzingen, die tot de conclusie leiden, dat Israël volgens nieuwtestamentische maatstaven Christus’ gemeente is.
Er bestaan ook exegeses die tot een geheel andere conclusie leiden en niet in strijd zijn met Rom. 9-11.

Paulus legt in Galaten 3:26-29 zeer duidelijk uit, dat iedereen die in Christus gedoopt is, van Christus is en zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam, en het er hoegenaamd niets toe doet of men Jood of Griek is. Welk bewijs wenst men nog meer, dat de gemeente van Christus Gods enig geestelijk Israël is?
Dit heb ik al eens eerder uitgelegd: In Gal. 3:28 schrijft Paulus:
"Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus."
Man en vrouw zijn één in Christus Jezus, maar het fysieke onderscheid tussen man en vrouw blijft (gelukkig wel :)). En zo is dat ook met Jood en Griek (heiden) Eén in Christus terwijl het fysieke onderscheid blijft. Wat dat betreft zou het zinvol zijn om de studie "De Tora van de Messias en zijn twee kinderen" eens grondig te bestuderen. Hierin is o.a. ook een uitgebreide studie opgenomen over het "gij"en "ons" uit 1 Cor.30-31.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 26 aug 2017 00:46

dalethvav schreef: stelde ik je de volgende concrete vraag:
"Als Paulus in Rom. 9:3-4 het fysieke Israël bedoelt (en dat lijkt me, zoals gezegd, overduidelijk) en volgens jou in Rom. 11:26 een geestelijk Israël, dan heb ik hierover een concrete vraag:
Welke exegetische regel pas je dan op welke plaats toe in Rom. 9-11 om te onderbouwen dat Paulus op enig moment overschakelt van het fysieke naar het geestelijke Israël?"

Daarop heb ik nog steeds geen concreet antwoord gehad.


dit is makkelijk te vinden in de brief van paulus aan de romeinen

1Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest: 2in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt. 3Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. 4Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; 5van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees. God, die boven alles verheven is, zij gezegend tot in eeuwigheid! Amen. 6Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël, 7en niet allen zijn kinderen van Abraham, omdat zij nazaten zijn van Abraham. Alleen die van Isaäk afstammen, zullen als uw nageslacht gelden; 8dat betekent: niet de kinderen naar het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen der belofte worden als nageslacht beschouwd. 9Want dit woord: Het volgende jaar zal Ik wederkomen en dan zal Sara een zoon hebben, was een belofte. 10Nog sterker: Rebekka droeg in haar schoot kinderen van een en dezelfde man, onze vader Isaäk. 11En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd: 12De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept. 13Er staat dan ook geschreven: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat. 14Moeten wij hieruit besluiten, dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet. 15Tot Mozes zegt Hij: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij wil ontfermen, en Ik zal barmhartigheid bewijzen aan wie Ik wil. 16Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. 17En tot Farao zegt de schrift: Daarom juist heb Ik u doen opstaan, om aan u mijn macht te tonen en om mijn naam te verbreiden over de gehele aarde. 18Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil. 19Nu zult gij mij zeggen: “Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Wie immers kan zijn wil weerstaan?” 20O mens, wie zijt gij, dat gij God wilt weerspreken? Zegt het beeld soms tot zijn boetseerder: “Waarom hebt gij mij zo gemaakt?” 21Staat het de pottenbakker niet vrij van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik? 22En als God nu, om zijn toorn te tonen en zijn macht te doen kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid heeft verdragen, 23juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn erbarming, die Hij tot heerlijkheid heeft bestemd? 24Het voorwerp van zijn erbarming zijn wij, die Hij heeft geroepen niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken. 25Zoals Hij het zegt bij Hosea: Wat mijn volk niet was, zal Ik noemen ‘mijn volk’, en haar die niet geliefd was, ‘mijn welbeminde'. 26En op dezelfde plaats waar hun was gezegd: Gij zijt mijn volk niet, zullen zij heten ‘zonen van de levende God'. 27En omtrent Israël roept Jesaja uit: Al was het getal van Israëls zonen als het zand der zee, slechts het overschot zal gered worden. 28Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, volledig en snel. 29Reeds eerder had Jesaja gezegd: Als de Heer der heerscharen ons niet wat zaaikoren had gelaten, waren wij gelijk geworden aan Sodom en Gomorra. 30Hieruit volgt, dat heidenen, die de gerechtigheid niet nastreefden, haar toch hebben verworven, de gerechtigheid namelijk door het geloof, 31maar dat Israël met al zijn ijver voor de wet der gerechtigheid het doel van de wet niet heeft bereikt. 32En waarom niet? Omdat zij meenden te kunnen steunen op het geloof. Zij hebben zich gesloten aan ‘de Steen waaraan men zich stoot’, 33volgens het woord van de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, een struikelblok. Wie in Hem gelooft zal niet worden teleurgesteld.Broeders, het is mijn vurige wens en ik bid tot God, dat zij gered worden. 2Ik moet erkennen dat zij godsdienstige ijver hebben, maar die ijver is zonder inzicht. 3Met hun miskenning van de gerechtigheid Gods en hun pogen een eigen gerechtigheid op te richten hebben zij geweigerd zich aan het heil van God te onderwerpen. 4Want Christus betekent het einde van de wet en gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5Over de gerechtigheid door de wet schrijft Mozes: De mens die haar volbrengt, zal door haar tot het leven komen. 6Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet bij uzelf: Wie zal ten hemel stijgen? alsof het nodig was Christus te doen afdalen; 7of: Wie zal neerdalen in de onderwereld? alsof het nodig was Christus uit het dodenrijk te doen opstijgen. 8Neen, zegt de Schrift, het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. 9Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. 10Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. 11Zo zegt het de Schrift: Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld. 12Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. 13Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered worden. 14Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? 15En hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen. 16Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt het reeds: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking? 17Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. 18Maar, zo vraag ik, hebben zij haar misschien niet gehoord? Toch wel: Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld. 19Maar, vraag ik weer, heeft Israël het misschien niet begrepen? Vooreerst is er Mozes, die zegt: Ik zal u naijverig maken op een volk dat geen volk is, en toornig op een volk zonder inzicht. 20En Jesaja zegt het onvervaard: Ik liet Mij vinden door wie Mij niet zochten. Ik heb Mij vertoond aan mensen die niet naar mij gevraagd hebben. 21Maar Israël bedoelt hij, als hij zegt: De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig volk.Heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben zelf een Israëliet, van het geslacht van Abraham, uit de stam Benjamin. 2Nee, God heeft zijn uitverkoren volk niet verstoten. Gij weet toch wat de Schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God: 3Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. Ik ben alleen overgebleven, en mij staan ze naar het leven. 4Maar wat geeft de godsspraak hem ten antwoord? Zevenduizend man heb Ik overgehouden, die de knie niet hebben gebogen voor Baal. 5Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven, dank zij een genadige uitverkiezing. 6Is het echter uit genade, dan niet om verdienstelijke werken; anders zou de genade geen genade meer zijn. 7Bijgevolg, wat Israël nastreeft, heeft het niet bereikt. Alleen het uitverkoren deel heeft het bereikt en de overigen zijn verstokt, 8volgens het woord van de Schrift: God heeft hun geest verdoofd, Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen, tot op de dag van vandaag. 9En David zegt: Laat hun tafel voor hen een valstrik worden, een struikelblok, een bestraffing. 10Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden. 11Hebben zij zich dan zo gestoten, dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet, maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen, opdat zij zelf jaloers zouden worden. 12Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten, als zij hun tekort zullen aanvullen!

het enige israel wat er is zijn de gelovige in Jezus hoe duidelijk kun je het krijgen, die Hem dienen en met Hem regeren..
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Radical » 26 aug 2017 00:47

Het idee dat Gods zegeningen apart aan het huidige aardse Israel gegeven zullen worden, los van Jezus Christus, is een volkomen ontkenning van wie Jezus Christus. Dat is dezelfde geest die werkzaam was in de Joodse schriftgeleerden die eveneens Jezus verwierpen als de vervulling van Gods beloften.
Omdat het hedendaagse aardse Israel als volmaakt heilig wordt beschouwd, menen sommigen dat iedereen die zichzelf Jood noemt, dus per definitie deel uitmaakt van Gods uitverkoren ook en dus Gods geliefde oogappel is. Maar is dat wat Jezus Christus zei? Laten we eens kijken wat Jezus tegen de Joodse leiders zei:

‘Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. … Jezus zei tegen hen: U bent uit uw vader de duivel.‘ (Johannes 8:39-44)

Jezus Christus noemde de Joodse leiders niet ‘Gods oogappel’ of ‘Gods uitverkoren volk’, integendeel. Hij noemde hen het ergste wat God ooit tegen een mens kan zeggen: ‘Jullie zijn uit de duivel!’ Dat zei Hij omdat de Joden altijd Gods profeten hadden vervolgd, God voortdurend de rug toekeerden en zelfs Jezus Christus verwierpen. Net als de duivel, verkozen ze de leugen boven de waarheid.

Hiermee maakte Jezus duidelijk dat de menselijke afstamming van Abraham geen enkele aarde heeft voor God! Niet iedereen die Jood is, hoort bij Gods volk.
Dat is ook wat de apostel Paulus zei:

‘Niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen.’ (Romeinen 9:6)

Hoe wordt iemand een ware Jood, volgens God?

‘Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.’ (Romeinen 2:28, 29)

Was Abraham de vader van alle mensen die fysiek uit zijn lichaam voortkwamen? Neen. Abraham was de vader van HEN DIE GELOVEN.
Daarom delen wij – die in Jezus Christus geloven – in zijn erfenis, in tegenstelling tot mensen die genetisch misschien wel Joods zijn, maar geen geloof hebben. In Gods ogen zijn zij geen echte Joden. Jezus zei niet voor niets dat veel Joden helemaal geen Joden zijn, maar juist bij satan horen!

​’Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.’ (Openbaring 2:9)

‘Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen…’ (Openbaring 3:9)

Jezus maakte het verbijsterend duidelijk dat lang niet iedereen die genetisch gezien van Abraham afstamt een echte Jood is. Een ware Jood in Gods ogen is iemand die GELOOFT, net als Abraham. Zij die NIET geloofden en zelfs het geloof bestreden, noemde Jezus niet kinderen van God, maar een synagoge van satan. Veel duidelijker kon Hij het niet zeggen. In zijn brief aan de Romeinen, in hoofdstuk vier, hamert Paulus hier voortdurend op: Abraham is de vader van allen die geloven! Daarom zei Jezus ook dat alleen zij die Gods wil doen, zijn familie zijn:

‘… wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.’ (Marcus 3:35)

Aan de Galaten schreef Paulus dat iedereen die IN CHRISTUS is, nageslacht van Abraham is:

‘U bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:26-29)

‘Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.’ (Galaten 6:15)

Het onderscheid dat er vroeger was tussen Israel en de overige volkeren is geheel weggevallen!
Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ (Romeinen 10:12)

Dit is een ultiem kenmerk van het nieuwe, in Jezus Christus. In Hem is er geen Jood of heiden meer, maar zijn allen die geloven deel van Gods nieuwe volk.

‘Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.’ (Kolossenzen 3:9-11)

‘want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’ (1 Korintiers 12:13)

‘Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen.’ (Efeze 2:15)

‘Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemenen niet op het vlees vertrouwen.’ (Filippenzen 3:3)

De extreme nadruk die veel christenen in deze tijd leggen op het aardse Israel, staat dan ook haaks op het ware evangelie en is niets anders dan een afleiding van Jezus Christus.

Geen enkele apostel in het nieuwe testament predikte Israel, ze predikten allemaal JEZUS CHRISTUS!
De apostel Paulus was een Joodse schriftgeleerde van de hoogste orde en had alle reden zich specialer te voelen dan de heidense christenen. Dat deed hij echter niet. Als Jood zijnde, schreef hij aan de christenen in Filippi dat hij zijn gehele Joodse achtergrond achter zich wierp, omdat Hij slechts Jezus Christus wilde kennen. Dit was dan ook zijn passie: om Joden en heidenen de volle rijkdom te openbaren van wie Jezus Christus is. Zijn voornaamste vijanden waren dan ook de Joden, die niet wilden erkennen wie Jezus werkelijk is.

‘Aan hen heeft God bekend willen maken hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de niet-Joden wordt verspreid en dat luidt: Christus woont in u; hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Christus is het die wij bekendmaken, en daarbij vermanen we iedereen en leren we iedereen met al de wijsheid die ons gegeven is, want wij willen iedereen tot volmaaktheid brengen in Christus.’ (Kolossenzen 1:27, 28)

‘Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus. In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.’ (Kolossenzen 2:3)

Christus is het nieuwe, Hij is de volheid, Hij is de vervulling, Hij is de realiteit, Hij is ons leven, Hij is alles in allen, Hij is de alpha en omega, in Hem zijn al Gods beloften JA en AMEN! Hij is het grote geheim dat door de eeuwen verborgen is gebleven en dat door de Geest van God geopenbaard werd.

De Geest van God openbaart Jezus Christus, en de geest van profetie getuigt over Jezus Christus.
Het is tijd dat christenen terugkeren naar de eerste liefde van Jezus Christus en zich niet langer van Hem laten wegleiden, door misleidende, religieuze geesten die hen op het oude Israel richten. Dat is in wezen niets anders dan Zionisme, wat niets te maken heeft met het evangelie. Zionisme is een wereldse beweging die beweert dat alles draait om het aardse Jodendom, en deze beweging ontkent Jezus Christus geheel. Veel christenen laten zich echter meeslepen door dat Zionisme en menen dat je pas een ware christen bent, als je het aardse Israel de hoogste plaats in je leven geeft. Het is in feite afgoderij. Net zoals roomskatholieken de maagd Maria vereren, vereren sommige christenen het aardse Israel.

‘Net zoals de maagd Maria een afgod is voor katholieken, is Israel een afgod voor protestanten. Ze geven eer en aandacht aan Israel, die uitsluitend toekomt aan Jezus Christus.’

De verering van het aardse Israel is in essentie dezelfde vijand waar de apostel Paulus voortdurend tegen te strijden had: de Joden die zich verzetten tegen de ware openbaring van Jezus Christus, en christenen voortdurend terug wilden leiden naar het oude Jodendom.

Gods liefde voor Israel
Houdt God dan niet van het huidige aardse Israel? Natuurlijk wel! Net zoals Hij houdt van de Nederlanders, Fransen en Amerikanen. Hij houdt van alle mensen. Bij God is er geen aanzien des persoons. Heeft God nog een bijzonder plan met Israel? Absoluut! Net zoals Hij een geweldig plan heeft met je eigen land en je eigen volk. Maar het betekent niet, omdat iemand in het aardse Israel woont, dat zij een hogere plaats innemen bij God. Dat idee druist geheel in tegen alles wat Jezus en de apostelen hebben gezegd. Nogmaals: het is zelfs een regelrechte ontkenning van wie Jezus Christus is en dat is uitermate ernstig.

Hierbij is het nuttig te vermelden dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de inwoners van Israel genetisch gezien niet eens echte Joden zijn. Er is wel degelijk ernstige vermenging opgetreden, in de tweeduizend jaar nadat God het oude Israel van de kaart heeft geveegd, als Zijn oordeel over hun afgoderij en verwerpen van al Zijn profeten. De oude hemel en aarde zijn werkelijk voorbijgegaan en nu is alles geheel nieuw IN JEZUS CHRISTUS.

De focus ligt nu volkomen op Jezus Christus, en dat geldt zowel voor Joden als heidenen. Alle mensen ontvangen nu de volheid van God IN CHRISTUS

bron http://www.ontdekgod.nl/ouweneel-christus/
Laatst gewijzigd door Radical op 28 aug 2017 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 26 aug 2017 18:07

Radical heeft van de Geest van God gehoord:

.’
‘Net zoals de maagd Maria een afgod is voor katholieken, is Israel een afgod voor protestanten. Ze geven eer en aandacht aan Israel, die uitsluitend toekomt aan Jezus Christus.’


Heel vreemd.

Gaven die protestanten maar om ons, dan was ons het leed van 6.000.000 doden ons niet overkomen. Dat is zuiver menselijk ingrijpen geweest op de uitspraak van de reformator Luther! Kom ook niet aan met aanhalingen uit Deuteronomium. U moet zich schamen om zo grof over mijn volk te schrijven. U maakt met dit soort opmerkingen alle wonden weer open.

Als nabestaande verzoek ik u zeer dringend hier niet op mij te reageren.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
pindas83
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1134
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor pindas83 » 26 aug 2017 19:41

Jesaja40 schreef:Radical heeft van de Geest van God gehoord:

.’

Heel vreemd.

Gaven die protestanten maar om ons, dan was ons het leed van 6.000.000 doden ons niet overkomen. Dat is zuiver menselijk ingrijpen geweest op de uitspraak van de reformator Luther! Kom ook niet aan met aanhalingen uit Deuteronomium. U moet zich schamen om zo grof over mijn volk te schrijven. U maakt met dit soort opmerkingen alle wonden weer open.

Als nabestaande verzoek ik u zeer dringend hier niet op mij te reageren.


Wat is nu precies hetgeen wat je zo grof vindt dan? Dat mis ik een beetje!
Hoewel ik het lang niet altijd eens ben met Radical vind ik dat hij hier wel hout snijdt.
Het is dan ook heel typisch dat je de schuld van de dood van 6.000.000 mensen in de schoenen van protestantse christenen schuift, die als het goed is, jouw broeders en zusters zijn.
Oh nee, toch niet, dat zijn alleen je volksgenoten, pardon!

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Jesaja40 » 27 aug 2017 12:00

Pindas83 citeert:

[quote]‘Het is dan ook heel typisch dat je de schuld van de dood van 6.000.000 mensen in de schoenen van protestantse christenen schuift, die als het goed is, jouw broeders en zusters zijn.
Oh nee, toch niet, dat zijn alleen je volksgenoten, pardon![quote]

Niet te snel verontwaardigd reageren Pindas83, het zijn de feiten. Overigens is het gezegde onder de Joden wie een mens red heeft de hele wereld gered.

Ook Radical voert steekhoudende argumenten aan, al zijn we het niet altijd met elkaar eens.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2207
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor benefietdiner » 27 aug 2017 15:31

Jesaja40 schreef:Ook Radical voert steekhoudende argumenten aan, al zijn we het niet altijd met elkaar eens.

Waar zit de spagaat? ?:|

Gebruikersavatar
pindas83
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1134
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor pindas83 » 27 aug 2017 16:46

benefietdiner schreef:Waar zit de spagaat? ?:|


Dat is iets wat ik me ook afvraag!

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1523
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 27 aug 2017 18:44

zit de de spagaat? ?:|iets wat ik mij ook afvraag!


De spagaat zit hierin dat volgens Radical het er allemaal al is, de wederkomst, de opstanding het ligt allemaal achter ons en is in het jr.70 vervuld !!

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1471
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor learsi » 27 aug 2017 20:03

[quote="Jesaja40" Overigens is het gezegde onder de Joden wie een mens red heeft de hele wereld gered.
[/quote]

Zou je eens uit willen leggen, wat de Joden daar nu precies mee willen zeggen?
En welke tekst in de Tenach geeft daar aanleiding toe ?

hartelijke groet
Learsi

Gebruikersavatar
pindas83
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1134
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor pindas83 » 28 aug 2017 08:04

Jesaja40 schreef:
Niet te snel verontwaardigd reageren Pindas83, het zijn de feiten. Overigens is het gezegde onder de Joden wie een mens red heeft de hele wereld gered.

Ook Radical voert steekhoudende argumenten aan, al zijn we het niet altijd met elkaar eens.


Dus het is een vaststaand gegeven dat de protestanten verantwoordelijk zijn voor de holocaust omdat Luther nare dingen over joden heeft gezegd?
Lijkt mij op z'n zachts gezegd een wat simpele voorstelling van zaken.
Met hetzelfde gemak kan ik stellen dat het juist de prostestante christenen zijn die de joden hebben gered, omdat er heel wat zijn geweest die hun huis opstelden, met gevaar voor eigen leven.

Luther 's uitspraken zijn natuurlijk misbruikt om vervolging te legitimeren maar dat wil niet zeggen dat iedereeen het daarmee eens was, het tegendeel lijkt me waarschijnlijker.
Trouwens, als het echt protestante christenen waren dan luisterden ze ook naar wat Luther nog meer te vertellen had ipv er één stukje uit te halen.
Nee, de nazi 's waren dacht ik nu niet echt een schoolvoorbeeld van protestante christenen, eerder occultisten.

Het lijkt me dan ook niet echt gepast zo in de slachtofferrol te schieten en je pijlen te richten op medechristenen op basis van het stukje van Radical. Ik zie niet in hoe hij daar aanleiding voor geeft, maar misschien mis ik iets?
Verder ben ik net als 'learsi' benieuwd hoe die uitspraak precies wordt bedoeld!

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1210
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor dalethvav » 28 aug 2017 10:09

radical schreef:Het idee dat Gods zegeningen apart aan het huidige aardse Israel gegeven zullen worden, los van Jezus Christus, is een volkomen ontkenning van wie Jezus Christus.
Heb ik dat ooit beweerd dan?

Omdat het hedendaagse aardse Israel als volmaakt heilig wordt beschouwd,
Hier herken ik me totaal niet in.

menen sommigen dat iedereen die zichzelf Jood noemt, dus per definitie deel uitmaakt van Gods uitverkoren ook en dus Gods geliefde oogappel is.
Zie Zach 2:8, nog nooit door God herroepen overigens.

Vijf keer in je post leg je de verbinding tussen Jood en duivel/satan.
Twee keer haal je een tekst aan waar Jezus het tegen een bepaalde categorie Joodse LEIDERS heeft en niet tegen het hele Joodse VOLK. Maar wellicht is dat verschil voor jou slechts een detail.
Twee keer haal je een tekst totaal uit z'n verband (Openb. 2:9 en 3:9) waardoor je een gedrocht van een exegese krijgt.
De vraag bij Openb. 2:9 en 3:9 is namelijk: Gaat het het over mensen die al fysiek Jood zijn? Nee, het gaat hier over héidenen die van zichzelf ten onrechte bewéren dat ze Jood zijn. Hiermee laat je een dwaling van een bepaalde categorie heidenen neerkomen op Joodse hoofden. Hoe krom wil je het eigenlijk hebben?
Met je vijfvoudige kwalijke onterechte verband Jood - duivel/satan demoniseer je het Joodse volk op dezelfde manier zoals Luther dat deed in zijn antisemitische geschrift "Von der Juden und ihren Lügen". Maar ja, wie wat preteristische publicaties leest, komt er al snel achter dat binnen het preteristische denken (kerkelijk) antisemitisme latent aanwezig blijkt te zijn.

Net zoals de maagd Maria een afgod is voor katholieken, is Israel een afgod voor protestanten.
Zelden zo'n onzinnige bewering gelezen, maar je geeft daarmee ondertussen wel je denkniveau aan.
Wat ik wel op wil merken is dit: Als Gods oogappel, Gods eerstgeboren zoon (Ex. 4:22) verguisd wordt door figuren zoals jij, mogen er dan misschien ook christenen zijn die zich daar fel tegen verzetten? Is er nog niet genoeg Joods bloed gevloeid als gevolg van kerkelijk antisemitisch denken (kruistochten/inquisitie e.d.).
Om even duidelijk te maken wat de teneur is t.a.v. christenen die het opnemen voor Israël, iemand schreef ooit: "Als je je één avond in de week inzet voor de zending ben je een zendingsvriend. Maar als je je één avond in de maand inzet voor Israël wordt je wegggezet als een Israëlfanaat".

En nee, het gaat niet om Israël, maar om de Gods heilsgeschiedenis en de KOMST VAN ZIJN KONINKRIJK. Die heilsgeschiedenis realiseert God nu eenmaal via Israël en niet via China of Nederland. Dáár gaat het om. Het ontkennen van Gods bemoeienis met Israël is het ontkennen van Gods trouw. Dáár gaat het om. En als Gods trouw aan Israël betwijfeld wordt is er voor jou en mij ook weinig hoop meer. Dan zou God tóch een God zijn die liegen kan.


in de tweeduizend jaar nadat God het oude Israel van de kaart heeft geveegd,.....
en er in 1948 weer opgezet heeft.

De oude hemel en aarde zijn werkelijk voorbijgegaan en nu is alles geheel nieuw IN JEZUS CHRISTUS.
O, ik dacht dat Petrus in 1 Pet. 5:8 schreef dat de duivel rond gaat (tegenwoordige tijd) als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Is dat jouw idee van het Koninkrijk van God? Een rijk waarin de duivel rond gaat als een briesende leeuw?

In Openb. 20:2-3 lees ik dat, in de toekomst, ten tijde van het Vrederijk, de draak, de duivel, de satan, gebonden in de afgesloten, verzegelde afgrond geworpen wordt.

Misschien goed om me even uit te leggen hoe de duivel gebonden in de afgesloten, verzegelde afgrond zit en tegelijkertijd rond kan gaan als een briesende leeuw.


De focus ligt nu volkomen op Jezus Christus.
Zeker en laat die Jezus Christus (Yeshua HaMashiach), wat Zijn mens zijn betreft nu als Jood geboren zijn, als Jood gestorven zijn, als Jood opgestaan zijn, als Jood ten hemel gevaren zijn (hij heeft de tekenen van het kruis nog in zijn handen/voeten/zijde), als Jood weer terugkomen en als Jood ooit weer Koning zijn over Zijn Joodse volk. Lukas 1:32: "En God de Here zal Hem (Yeshua) de troon van Zijn vader David geven" (Zie ook Hand. 15:16 i.c.m. Amos 9:11).
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast