het Abrahamitiesche verbond

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 07 apr 2016 14:46

Als inleiding vermeld ik hier dat ik in mijn discussie met elbert teveel off-topic geraakt ben. Daarom vat ik hier de draad weer op en begin met mijn reactie op zijn laatste posting op ‘De kinderdoop, graag jullie hulp’:


elbert: Je zou ook eens wat minder op je eigen stromannen kunnen reageren en echt het gesprek aangaan.

ereunao: Het zal mij wel altijd een curieus raadsel blijven wie je met die stromannen bedoelt!

elbert:Nee, die ketting heeft de apostel Paulus gesmeed. Want hij heeft het niet alleen over de belofte (Gal. 3:8), maar ook over het verbond (Gal. 3:15 en 17). Je ontkent domweg dat dit in de Bijbel staat! Het staat er gewoon. Gal. 3:17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
Hier heb je het dus: hier koppelt Paulus de belofte aan het verbond. Geen verbond, dan ook geen belofte. Over welk verbond zou Paulus het hier nu hebben? Niet het Sinaiverbond, want daarvoor gebruikt hij het woord wet. Het gaat natuurlijk om het verbond met Abraham, want dat werd 430 jaar voor de wetssluiting op de Sinai opgericht.
Dat verbond heeft een genadekarakter en dat is waaraan Paulus hier refereert, want dat verbond is gebaseerd op de rechtvaardiging door het geloof. Dat is nog altijd geldig.

ereunao:: Hier gaat het dus over de rechtvaardiging uit het geloof die zowel in als buiten het verbond met Abraham geldt. Maar dat neemt niet weg dat de specifieke beloften van het verbond met Abraham die alleen bij Israël passen nooit op de kerk zijn overgegaan. En juist van dat verbond is en blijft de besnijdenis en niet de doop het teken!

elbert: Het verbond met Abraham is een nadere uitwerking van de moederbelofte, net zoals elk ander verbond dat is. Van elk verbond is uiteindelijk Christus het verbondshoofd. Daarbij geldt voor zowel de moederbelofte als het verbond met Abraham dat de zegeningen van dat verbond niet beperkt blijven tot Israel, maar de hele mensheid aangaan.

ereunao:Idd. zover het de basale beloften van het genadeverbond betreft gaat het de gehele mensheid aan, maar het verbond met Abraham niet! Dat gaat over zijn fysieke nageslacht Gen.17:10

elbert:!Hier zit de crux van je hele verhaal. Jouw verhaal is: er komt een aards Messiaans rijk en we moeten in de Bijbel voortdurend schiften tussen de "hemelse" toekomst voor de "Gemeente" (uit jood en heiden) en de "aardse" toekomst voor "Israel en de bekeerde heidenvolken" (ook jood en heiden). Maar ik zeg dat die tegenstelling (in je reacties maak je voortdurend deze tegenstellingen) compleet vals is. Want de Gemeente heeft weldegelijk ook een aardse toekomst en Israel heeft weldegelijk ook een hemelse toekomst. Calvijn zegt mijns inziens terecht dat degenen die voor Israel alleen een aardse zegening zien, de joden als niet meer dan varkens beschouwen en ik val hem daarin helemaal bij, want het gaat in het OT ook (Wat zeg ik? Vooral!) om de hemelse toekomst. Wat een arme stumper zou Abraham bijvoorbeeld niet zijn, als we hem alleen aardse zegeningen zouden toedichten? De man moest huis en haard verlaten, moest allerlei ontberingen doorstaan en kreeg uiteindelijk in het land Kanaan alleen zijn eigen graf als bezit. Nou, als het hem alleen daarom gegaan zou zijn, kun je zijn leven als niet meer dan een gigantische mislukking beschouwen. Maar de schrijver van de Hebreeenbrief zegt dan ook terecht dat Abraham uitzag naar een beter, hemels Vaderland (Hebr. 11). Dat is het einddoel van zijn leven, niet een aards koninkrijk. De schrijver van de Hebreenbrief impliceert ook dat dit voor elke gelovige geldt.

ereunao:Ik zeg ook niet dat de Gemeente uitsluitend hemelse en Abraham en zijn zaad uitsluitend aardse zegeningen beloofd zijn; tenslotte zijn ook zegeningen voor dit leven van hemelse oorsprong. Maar het is wel zo dat in heel het O.T. het accent op het aardse ligt. ‘De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven zie ps.37:9,11,22,29,34etc..En dit vind je op vele plaatsen in het O.T. Want de horizon van het O.T. reikte niet verder dan de opstanding der rechtvaardigen in het messiaanse rijk bij de komst van de Messias. Het was aan de Messias zelf voorbehouden om het leven en de onverderfelijkheid ten volle aan het licht te brengen door het evangelie 2Tim.1:10 ( wordt verv) ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 08 apr 2016 08:09

elbert:Ik offer niks op, maar ik ben wel zo nuchter om te stellen dat er in de toekomst geen letterlijke zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen (Micha 4), simpelweg omdat er geen zwaarden meer in omloop zijn. En dat niet letterlijk alle volken naar de berg Sion zullen trekken (simpelweg omdat er geen plek is) (Jes. 2). En dat de berg Sion niet letterlijk verhoogd zal worden.
En wat te denken van dat alle dalen verhoogd worden en alle bergen vlak (Jes. 40)? Dat kan alleen geestelijk uitgelegd worden, want dit had betrekking op het werk van Johannes de Doper (Luk. 3:5).
Evenzo zal ook de leeuw niet letterlijk stro eten als het rund (Jes. 65:25), want dat zou hem slecht bekomen. Dus is het nog maar de vraag of het messiaanse rijk in de vorm zoals jij die verwacht er zal komen en of de tempel uit Ez. 44-48 er wel zal komen in de vorm zoals die uitgetekend wordt. Er staat namelijk niet in de Bijbel dat die tempel gebouwd moet of zal worden. Er staat simpelweg dat de profeet Ezechiel deze tempel in een gezicht gezien heeft. En aan het einde staat dat de naam van de stad zal zijn "De Heere is aldaar". Om dat laatste gaat het uiteindelijk. Leg dat eens naast de laatste hoofdstukken van Openbaring, daar lees je iets soortgelijks. Dat doet bij mij de gedachte postvatten dat het messiaanse rijk en de eeuwigheid weleens samen kunnen vallen in het nieuwe Jeruzalem en dat we de beeldtaal die in het OT wordt gebruikt om dat messiaanse rijk mee aan te duiden, niet altijd even letterlijk hoeven te nemen (zie mijn voorbeelden hierover).

ereunan:Ik ontken niet dat de profetie zich rijkelijk van beeldspraak bedient en het niet altijd even duidelijk is wat figuurlijk en wat concreet en letterlijk uitgelegd moet worden. Maar het gaat mij te ver om ook de profetie die duidelijk zo gedetailleerd en geografisch bepaald is als de beschrijving van de tempel van Ezech. puur symbolisch uit te leggen .Hoe zou jij het vinden als wij ook de eerste 11 hst. van Gen. zo verklaarden? Maar met die link naar Openb.21-22 zit je goed. Als je het er maar niet in op laat gaan!. Want zolang het Koninkrijk nog onderweg is zal het hemelse altijd een aardse afspiegeling hebben. Het is dus beeld en tegenbeeld; dat moet je allebei laten staan!

elbert: Wel, op basis van Gods ontferming die Hij voor het eerst betoonde aan Adam en Eva in de moederbelofte en die Hij vervolgens verder uitwerkte in de heilsgeschiedenis.

ereunao: Precies! Dus de basale beloften van het N.V. En het verbond met Abraham heeft in die heilsgeschiedenis een sleutelrol gespeeld doordat de Messias uit zijn nageslacht geboren moest worden. Maar dat is geen reden om die verbonden met elkaar te vereenzelvigen of het ene in het andere op te laten gaan. De troon van David staat n.l. niet in de hemel en ook niet in de kerk, maar in Jeruzalem! Zie Jer,3:17 en Luk.1:32,33.

elbert::Je scheidt voortdurend de beloften van het evangelie en het verbond met Abraham, dus dat ik (en anderen) dat denken, is zo gek nog niet. Je probeert voortdurend zaken van elkaar los te koppelen die bij elkaar horen. Ik snap dat je bedoelt dat we niet aan alle bepalingen van het verbond met Abraham zijn gebonden (we hoeven ons niet meer te besnijden en hoeven niet naar Israel te emigreren), maar dat is wat anders dan dat de kern van het verbond met Abraham (de rechtvaardigheid door het geloof, de verzoening door het bloed van Christus en de daaraan gekoppelde heilsbeloften) niet meer geldig zou zijn. Na al de omwegen die we hierover bewandeld hebben, zijn we nu weer ontopic. Geldt het feit dat in het verbond met Abraham de heilsbeloften niet alleen aan de gelovige Abraham werden gedaan, maar ook aan zijn nageslacht (Izak) nu ook voor de christelijke gemeente? En dat in navolging daarvan het teken dat bij het nieuwe verbond hoort (de doop) daarom in principe ook de kinderen van de gelovigen toekomt? Jij zegt: "nee", ik zeg "ja", omdat dit een algemeen Bijbels principe is dat nergens afgeschaft is.

ereunao: De kern, het fundament van het verbond met Abraham geldt idd. voor de gelovigen van alle tijden, maar dat is hier de vraag niet, de vraag is of dat een geldige reden is om de beloften van Gods verbond met Israël die niet bij de kerk maar alleen bij Israël passen door exegetische goocheltoeren pasklaar voor de kerk te maken? En ik heb ook nog steeds geen antw. op mijn vraag over die verschillende relatie met de Messias. Want hier zit nu juist de crux van het hele verhaal; vanaf de pinksterdag tot aan de wederkomst van de Messias loopt de hoofdstroom van het N.V. van Gods genade in de opgestane Messias via de kerk en vergadert Hij zijn Gemeente. Maar bij Zijn komst in heerlijkheid ligt het accent bij Zijn [u]mensheid[/u] als de Erfgenaam van de troon van David. En dan keert die stroom weer terug in de bedding van het verbond met Abraham en dan worden ook al de beloften uit dat verbond vervuld. (Micha 7:20) De basale beloften van het genadeverbond, dat sinds de Messias het door Zijn dood en bloedstorting bevestigd heeft het N.V.heet, heeft dus eeuwenlang door de bedding van het verbond met Abraham gestroomd daardoor vielen de beloften toen ook praktisch samen. Maar toen Israël zijn Koning kruisigde en daarmee ook het Koninkrijk verwierp trad er een interval in de profetie op. Nu moet het wachten tot Hij wederkomt.( Dan.7:13,14; Zach.14:9 etc..) Maar de kerk laat de profetie doorlopen in de kerkgeschiedenis en dan spreekt het vanzelf dat ook de nog onvervulde profetie in de kerk vervuld moet worden! De Messias is dus net zo min de Koning van de Kerk als Adam de koning van Eva was, maar van Israël! ( Jes.44:6) Dat bedoel ik dus met de bredere relaties van de Schrift en hier ligt dan ook mijn bezwaar tegen die theologie van een kerk en een verbond .Hier zal ik het maar weer bij laten. ereunao

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2213
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Teus » 08 apr 2016 08:29

Hand. 2:37-42 ; 8:12 ; 18:8
Een uiterlijke bevestiging van ons geloof in Jezus Christus.
Een getuigenis naar God en mensen dat we God toebehoren en dat Hij onze Heer is.
VERGEVING
1 Petr. 3:21 ; Hand. 2:38-39 ; 2 Kor. 5:21
De doop is een symbool van reiniging en vergeving.
Door de doop belijden we dat Jezus plaatsvervangend voor ons gestorven is.
NIEUW BEGIN
Rom. 6:3-7; Kol. 2:12
De doop is een teken van dood en opstanding in Jezus Christus.
In Christus zijn we een nieuwe schepping.  De ‘oude’ mens wordt begraven. We worden een ‘nieuwe’ mens. We leven niet slechts voor onszelf, maar willen ons laten leiden door Christus.
We laten ons bekleden met Christus (Gal. 3:27).
Daarom de doop door onderdompeling: Afleggen en aandoen. (Math. 3:16 ; Hand. 8:38,39)
NIEUW GEZIN, KINDEREN VAN GOD
1 Kor. 12:12,13 ; Ef. 1:22-23
Door de doop worden we zichtbaar aan de gemeente toegevoegd. We mogen ons inzetten en medebroeders en -zusters dienen.
Door de doop belijden we dat we met Christus willen wandelen en Hem willen dienen, maar er is meer. De doop symboliseert tevens dat we met Christus bekleed zijn (Gal. 3:27).

Niets wat binnen het vermogen van een baby ligt of kan gelden.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 14 apr 2016 10:15

Niets wat binnen het vermogen van een baby ligt of kan gelden.


Daar heb je gelijk in; als je de diepere, geestelijke betekenis van de doop in Rom.6 serieus neemt blijkt daaruit duidelijk dat dopen niet kan zonder het geloof op zijn minst te veronderstellen. Maar juist daarom heeft de Reformatie naar het verbond met Abraham als bewijs voor de kinderdoop gegrepen. Want die kinderen werden toch ook op de 8e dag besneden? Intussen is dit allemaal niet zo erg zolang er in de prediking nog onderscheid tussen teken en betekende zaak gemaakt wordt,anders vervallen wij in het verbondsautomatisme. Ik heb dat juist dezer dagen weer gezien toen een gastpredikant ons wijs trachtte te maken dat de doop zonder meer bewijst dat God ons tot zijn kind en erfgenaam aangenomen heeft! Ik heb daar natuurlijk bezwaar tegen gemaakt. Maar hij antwoordde dat het onderscheid tussen teken en betekende zaak een theologisch onderscheid is. Maar hij had geloofsmatig gepreekt! En in het geloof zijn teken en betekende zaak één. En dat is natuurlijk waar; als het geloof werkzaam is gaat het teken er zelfs helemaal in op! Maar als je dat toepast op de kinderdoop ga je er wel vanuit dat die kinderen met het geloof geboren worden! Maar intussen is het voor de ouders van de kinderen die dit gehoord hebben bijna onmogelijk dit idee er weer uit te krijgen! Maar dit hoort weer thuis op die andere topic; hier hoop ik verder te gaan met de leer van de verbonden gr:ereunao

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor mohamed » 14 apr 2016 10:36

Paulus leert dat er twee verbonden zijn, de twee vrouwen zijn twee verbonden (Gal 4, 24) en dat zegt me genoeg. Degene die wordt weggestuurd vertegenwoordigt absoluut niet de moslims, maar de joden uit die tijd die zich niet bekeren wilden. Wie hier tegenwoordig onder vallen weet God.
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 772
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Nina » 14 apr 2016 10:39

Elbert schreef:
Ik offer niks op, maar ik ben wel zo nuchter om te stellen dat er in de toekomst geen letterlijke zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen (Micha 4), simpelweg omdat er geen zwaarden meer in omloop zijn. En dat niet letterlijk alle volken naar de berg Sion zullen trekken (simpelweg omdat er geen plek is) (Jes. 2). En dat de berg Sion niet letterlijk verhoogd zal worden.
En wat te denken van dat alle dalen verhoogd worden en alle bergen vlak (Jes. 40)? Dat kan alleen geestelijk uitgelegd worden, want dit had betrekking op het werk van Johannes de Doper (Luk. 3:5).
Evenzo zal ook de leeuw niet letterlijk stro eten als het rund (Jes. 65:25), want dat zou hem slecht bekomen. Dus is het nog maar de vraag of het messiaanse rijk in de vorm zoals jij die verwacht er zal komen en of de tempel uit Ez. 44-48 er wel zal komen in de vorm zoals die uitgetekend wordt. Er staat namelijk niet in de Bijbel dat die tempel gebouwd moet of zal worden. Er staat simpelweg dat de profeet Ezechiel deze tempel in een gezicht gezien heeft. En aan het einde staat dat de naam van de stad zal zijn "De Heere is aldaar". Om dat laatste gaat het uiteindelijk. Leg dat eens naast de laatste hoofdstukken van Openbaring, daar lees je iets soortgelijks. Dat doet bij mij de gedachte postvatten dat het messiaanse rijk en de eeuwigheid weleens samen kunnen vallen in het nieuwe Jeruzalem en dat we de beeldtaal die in het OT wordt gebruikt om dat messiaanse rijk mee aan te duiden, niet altijd even letterlijk hoeven te nemen (zie mijn voorbeelden hierover).


In de tijd dat Micha werd geschreven, werden er nog wel zwaarden gebruikt. Er was dus nog en eens een woord om te wapens vna nu te omschrijven. Vervang dus gewoon 'zwaard' door een hedendaags woord, en je bent er.

Ik geloof ook niet dat alle mensen uit alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem, maar wel hun vertegenwoordigers.

En waarom kunnen dalen niet verhoogd worden en bergen afgevlakt? Als ik Openbaring lees, staat de aarde en haar mensheid nog veel te wachten aan oorlogen, mogelijk kernwapens etc.

Als er staat dat de leeuw stro zal eten, dan geloof ik dat. Je denkt toch niet dat de leeuw in de Tuin van Eden op prooi joeg?

Alleen al in het boek Ezechiel kan je veel vinden over de nieuw tempel die zal worden gebouwd. Ik heb er eens een studie naar gedaan, en ontdekte dat er erg veel teksten zijn in de Bijbel over een nog te bouwen tempel.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 14 apr 2016 11:57

Ik geloof ook niet dat alle mensen uit alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem, maar wel hun vertegenwoordigers.


Ja, ik vond dat argument ook ronduit dwaas; alle volken gaan nu toch ook niet naar New York ; toch zijn ze allemaal vertegenwoordigd in de V.N! ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 14 apr 2016 14:45

De verbondenleer.

God had de messias ook wel uit Eva geboren kunnen laten worden. Maar Hij heeft er voor gekozen er 40 eeuwen over te doen om de komst van zijn Zoon op aarde voor te bereiden. En al de verbonden in de Schrift zijn dienstbaar aan die voorbereiding. Maar, al draait alles om de Messias, het gaat uiteindelijk om het Koninkrijk, het herstel van Gods souvereine gezag over heel zijn schepping. Zie Matt.6:10. Want de Messias vervult ook in zijn regering een middelaarsfunctie .En als alle volken d.m.v. het herstelde Israël in een 1000 jarige leerschool de Tora geleerd zullen hebben (Jes.2:1-5) geeft Hij het Koninkrijk over aan de Vader. ! Kor. 15:25-28.

1.De z.g.n. vrederaad is een dogmatische constructie die nergens expliciet in de Schrift vermeld wordt. Het enige ‘bewijs wat men hiervoor bijbrengt is Zach.6:13. Maar daar gaat het over de beide ambten van koning en hogepriester die in de Messias verenigd zijn; iets wat onder de wet volstrekt verboden was zoals Uzzia ondervonden heeft 2 Kron.26. Ook van een ‘werkverbond’ weet de Schrift niets. Het was door de hem ingeschapen gehoorzaamheid voor Adam een vanzelfsheid niet van de verboden boom te eten. Die verleiding kwam van buitenaf en Adam was hoogstwaarschijnlijk niet op de hoogte van de val van satan en was daardoor niet op zijn hoede, al blijft hij natuurlijk wel verantwoordelijk voor zijn daad.

2.het eerste verbond van God met de mens was het verbond met Noach. Dat was, hoewel net zo goed al de andere verbonden gegrond op het bloed van het Lam, echter naar zijn aard een natuurverbond. Gen.8:21,22.

3.Het 2e verbond was het verbond met Abraham omdat God het latere volk Israël gekozen had drager van de belofte van de Messias te zijn. Daarom moest heel het volk op Gods bevel, gelovig of ongelovig, vroom of goddeloos, besneden worden. Daarom kun je de besnijdenis niet een op een naast de doop zetten, al zijn hier natuurlijk wel parallellen te trekken. Maar dat is wat anders dan een =gelijkteken.

4 Het 3e verbond was het verbond aan de Horeb of Sinaï . Dit was,hoewel naar de uiterlijke vorm afhankelijk van Israëls gehoorzaamheid, in wezen ook een genadeverbond. Want God begint de wetgeving met: ‘Ik ben de Heere uw God’.Die wet is dan ook nooit aan Israël gegeven om door gerechtvaardigd te worden, maar om de zonde te beteugelen totdat het beloofde zaad zou gekomen zijn.Gal.3:19.
5 Het 3e verbond was het Palestijnse verbond in de velden van Moab.Deut.29:1. Hier voorzegt Mozes de val en het uiteindelijke herstel van Israël in het laatste der dagen.
6.Tenslotte het N.V: Profetisch voorzegd in Jer.31 en ook door andere profeten. Maar dit wordt pas effectief als Israël zijn Messias aangenomen zal hebben Zach 12:10-13:1. Intussen zijn de eersten de laatsten geworden en genieten de gelovigen uit de heidenen de vergeving van de zonden en de belofte van de H.Geest als de vruchten van dit verbond terwijl de specifieke beloften uit het verbond met Abraham voor Israël gereserveerd blijven.
De volgende keer nog iets over het levitishe en davidische verbond

H.gr:ereunao

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor mohamed » 14 apr 2016 14:48

Abraham had twee kinderen en zij vertegenwoordigen elk een verbond, deze twee verbonden schreef Paulus over aan de Galaten.
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 14 apr 2016 15:58

Abraham had twee kinderen en zij vertegenwoordigen elk een verbond, deze twee verbonden schreef Paulus over aan de Galaten mohamed


Jawel, maar dat is een onderscheiding binnen het zaad van Abraham zie Rom.2;28,29en 4:12.
En in Galaten gaat het over de tegenstelling tussen de werken der wet en de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar daar heb ik het hier niet over! ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 15 apr 2016 08:14

Het Levitische verbond.
Hoewel dit verbond en ook het Davidische verbonden zijn binnen het hoofdverbond met Abraham hebben deze toch wel een aparte status een veel grotere reikwijdte dan de anderen. Ik begin dus met het Levitische: Het is evident dat het Levitische verbond ook in de tempel in het messiaanse rijk nog een belangrijke functie heeft Ezech.44:15,16. Maar als bediening der verzoening vindt het zijn tegenbeeld in de prediking van het evangelie die de Heere gebruikt om zijn Gemeente te vergaderen. (2Kor.5:18,19) Maar deze Gemeente is met Hem verbonden in zijn opstandingsleven en dat is eeuwigheidsleven als van de engelen in de hemel (Luk.20:36), daarom boven de tijd verheven. Maar het aardse heeft altijd een spiegelbeeld nodig van de dingen die in de hemel zijn; en omdat het messiaanse rijk nog een binnen-historisch rijk is wordt die verzoening ook hier nog in afbeeldingen, maar nu terugziende op de dood van de Messias, bediend. Zo heeft God aan Noach een zichtbaar teken van Zijn verbond gegeven in de regenboog en aan Israël de besnijdenis en de sabbat
Die verzoening betreft dus het hogepriesterlijk ambt van de Messias. Maar de Gemeente zou, als ze overeenkomstig haar staat in Christus als der zonde en der wereld met Hem gestorven leefde, geen zichtbare tekenen nodig hebben. Maar omdat ondanks dit , altijd de overblijfselen der zonde en het vlees haar nog aankleven heeft God, achtgevende op onze zwakheid en grovigheid (art.33 N.G.B.) haar de sacramenten van doop en avondmaal als zichtbare tekenen gegeven

Het Davidische verbond.
Hetzelfde geldt voor zijn koninklijk ambt. Want de Messias van Israël is niet in zijn opstandingsleven maar [u]door zijn menswording als[/u] de zoon van David aan Israël verbonden .(Openb.12:5; Luk.1:32,33.) Het messiaanse rijk is daarom, zoals gezegd, nog een binnen-historisch rijk tot het Koninkrijk zijn volheid bereikt heeft en God alles in allen zal zijn zal dit verschil in positie en relatie tussen de hemelse bruid en het aardse volk van de Koning blijven in het eschaton van het komende koninkrijk van de Messias Als voorbeeld van dit verschil komt dat van onze koning die een heel andere relatie met zijn gezin heeft als met zijn volk het meest nabij omdat zijn vrouw en kinderen als staatsburgers tegelijk toch onderdanen zijn. Joh.de Heer zei: ‘Hij is de Koning van mijn hart, maar daarmee is Hij nog niet in Zijn koninkrijk’ Hier zien wij dus hoe oneindig groot het verschil is als in de theologie de koninkrijksgedachte centraal gesteld wordt i.p.v. die massieve. ongenuanceerde geref. verbonds theologie van een kerk en een verbond van Adam tot de jongste dag!
ereunao

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor mohamed » 15 apr 2016 15:25

Abraham had twee kinderen en zij vertegenwoordigen elk een verbond, deze twee verbonden schreef Paulus over aan de Galaten mohamed

ereunao schreef:Jawel, maar dat is een onderscheiding binnen het zaad van Abraham zie Rom.2;28,29en 4:12.
En in Galaten gaat het over de tegenstelling tussen de werken der wet en de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar daar heb ik het hier niet over! ereunao

Dat zou best kunnen, maar waren de Galaten dan joden?
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 15 apr 2016 18:16

Dat zou best kunnen, maar waren de Galaten dan joden?


Nee, al zullen er ook daar wel Joden of Jodengenoten onder geweest zijn. Maar dat maakt in principe geen verschil. Want ze waren duidelijk verleid door Judaïstische leraars die hen onder de wet wilden brengen Gal :12

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor Johan100 » 12 jul 2016 11:51

Ik heb je quote even gekopieerd Arco en hierheen gehaald!

Arco schreef:

Het woord "kerk", daar zie ik nog niet het probleem in. Duidelijk is dat het niet om denominaties, kerkgebouwen, etc. gaat. Maar de verzameling van alle gelovigen in de kerk als eenheidsworst, dat gaat niet op. Het volk Israël, nazaten van Abraham, hebben een belangrijke rol. Die rol is niet uitgespeeld sinds de lichamelijke geboorte van de Messias.


Waarom kan er geen sprake zijn van een verzameling van alle gelovigen tot één volk en tegelijkertijd nu nog Israël een bijzondere betekenis hebben?
De Bijbel spreekt over één Herder en één kudde namelijk.
Wat is de rol van Israël volgens jou nu op dit moment?
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: het Abrahamitiesche verbond

Berichtdoor ereunao » 12 jul 2016 14:04

Arco schreef:
Het woord "kerk", daar zie ik nog niet het probleem in. Duidelijk is dat het niet om denominaties, kerkgebouwen, etc. gaat. Maar de verzameling van alle gelovigen in de kerk als eenheidsworst, dat gaat niet op. Het volk Israël, nazaten van Abraham, hebben een belangrijke rol. Die rol is niet uitgespeeld sinds de lichamelijke geboorte van de Messias.

Hier ben ik het v/h.mee eens!
Waarom kan er geen sprake zijn van een verzameling van alle gelovigen tot één volk en tegelijkertijd nu nog Israël een bijzondere betekenis hebben?

Dit moet wel onderscheiden worden;het ligt enigszins dubbel. Want de bekeerde Jood blijft ook na zijn bekering een Jood en kind van het verbond met Abraham. Hand.3:25;Rom.11:1.En Israël heeft daarom nog een bijzondere betekenis omdat het in heel zijn geschiedenis een teken van Gods verbondstrouw is en tot op de huidige dag een spiegelbeeld van zijn lijdende Messias . Want de hoofdstroom van Gods genade in de Messias loopt sinds de pinksterdag wel via de Gemeente maar het verbond met Abraham loopt als in een soort by-pass buiten de kerk om gewoon door. Daarom heeft Hij al die eeuwen door Israël voor uitroeiing en assimilatie en het land voor het volk en het volk voor het land bewaard. Want de Messias van Israël heeft als de wettige erfgenaam van de troon van David met dit volk ondanks zijn ongeloof nog steeds een relatie zoals met geen enkel ander volk. En als bij Zijn komst in heerlijkheid de Gemeente ‘vol’ is keert de stroom van Gods genade weer terug in de bedding van het verbond met Abraham en zullen uit dat verbond alle volken der aarde gezegend worden.Gen.12;3 ; Micha 7:20;Zach.8;20-23 ; 14:16 etc.. etc…

De Bijbel spreekt over één Herder en één kudde namelijk.
Wat is de rol van Israël volgens jou nu op dit moment?

De bijbel spreekt idd. over één kudde en één herder,maar die tekst staat in het kader van het bijeenvergaderen van de Gemeente en dat is een heel anderssroortige heilsbedeling van het N.V. dan voor Israël en de volken in het messiaanse rijk op aarde. Want de gemeente is de hemelse bruid van de Koning en wordt bij zijn komst met Hem geopenbaard in een opstandingslichaam terwijl het messiaanse rijk nog binnen-historisch is. Daarom gaat het niet aan om de hele Schrift onder de noemer van een kerk en een verbond te brengen en de troon van David in de hemel of in de kerk neer te zetten. Want die staat in Jeruzalem! Jer.3:17. mvrgr: ereunao
Laatst gewijzigd door ereunao op 13 jul 2016 10:50, 2 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast